GoDaddy
Umowa Ogólna O świadczeniu Usług Certyfikacji

26 października 2017

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa o świadczenie usług certyfikacji (niniejsza “Umowa”) zostaje zawarta między firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") i Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień.  Niniejsza Umowa określa warunki korzystania przez Użytkownika z różnych oferowanych przez nas usług certyfikatów SSL i certyfikatów do podpisywania kodów (“Usługi”).  Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, potwierdził i zaakceptował warunki niniejszej Umowy wraz z następującymi dokumentami włączonymi do niej poprzez odniesienie: (i) naszą Umową regulaminu ogólnego, (ii) wszystkimi istotnymi porozumieniami, oświadczeniami, procedurami i formularzami określonymi w naszym repozytorium usług certyfikatowych,  oraz (ii) ograniczeniami planów, zastrzeżeniami dotyczącymi produktów lub innymi ograniczeniami przedstawionymi Użytkownikowi na stronie docelowej zabezpieczenia sieciowego lub certyfikatów witryny   GoDaddy (niniejsza “Witryna”).     

Określenia dotyczące pierwszej osoby liczby mnogiej odnoszą się do firmy GoDaddy.nbsp;Określenia “Użytkownik” lub “klient” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej akceptującej niniejszą Umowę i/lub korzystającej z Usług.  O ile nie uzgodniono inaczej, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie stronom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że (i) firma GoDaddy może według własnego i wyłącznego uznania w dowolnym momencie wprowadzać zmiany lub modyfikacje do niniejszej Umowy oraz wszelkich włączonych do niej zasad i umów, przy czym takie zmiany lub modyfikacje będą obowiązywać niezwłocznie po opublikowaniu w niniejszej Witrynie, oraz że (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych w tej Witrynie po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych “Datą Ostatniej Aktualizacji” na górze strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy po ostatnich zmianach.  W przypadku braku zgody Użytkownika na warunki niniejszej Umowy po Dacie Ostatniej Aktualizacji Użytkownik nie powinien korzystać (lub powinien zaprzestać korzystania) z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych w tej Witrynie.  Ponadto firma GoDaddy  może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail.  W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta kupującego (“Konto Kupującego”), w tym swój adres e-mail.  Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności ani odpowiedzialności prawnej za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli wynika to z podania przez niego nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

2. OPIS USŁUG

Oferujemy różne usługi z zakresu “zabezpieczenia stron internetowych”, w tym certyfikaty SSL oraz usługi podpisywania kodów.  Każda z tych usług jest szczegółowo opisana poniżej i jest świadczona na podstawie indywidualnych umów na określonych warunkach włączonych do niniejszej Umowy poprzez odniesienie i stanowiących jej część, jak również rozmaitych procedur i zasad postępowania mających ogólne zastosowanie do świadczenia usług. Wszystkie Usługi świadczone są zgodnie z naszą polityką certyfikowania i oświadczeniem o zasadach certyfikowania. W stosownym zakresie do Usług może mieć również zastosowanie nasza umowa ze stroną ufającą o świadczenie usług nadania certyfikatu SSL.

Certyfikaty SSL.  Każdy certyfikat SSL zakupiony przez Użytkownika od naszej firmy lub jednego z naszych podmiotów powiązanych podlega warunkom umowy z subskrybentem o świadczenie usług certyfikacji SSL oraz przeznaczony jest do wykorzystania w sposób opisany w wyżej wymienionej umowie; przedłużenie ważności certyfikatu SSL podlega warunkom umowy z subskrybentem o przedłużenie okresu ważności certyfikatu. W przypadku certyfikatów Premium (EV) stosuje się kompleksową procedurę weryfikacji; aby wszcząć przedmiotową procedurę, Użytkownik musi złożyć wniosek zawierający szczegółowe informacje o swojej firmie, w tym numer rejestrowy, dane agenta zawiązującego spółkę lub agenta rejestrowego oraz wszelkie istotne informacje o właściwej jurysdykcji.

W przypadku stosowania certyfikatu SSL na witrynie obsługiwanej przez naszą firmę, wygenerujemy odpowiedni klucz prywatny i będziemy przechowywać go w bezpiecznym miejscu.  Ze względów bezpieczeństwa nie wydajemy żadnej osobie prywatnego klucza Użytkownika, nawet na jego prośbę. Jeśli Użytkownik pragnie przenieść swój certyfikat SSL na inny serwer niż serwer firmy GoDaddy, powinien zażądać ponownego nadania klucza certyfikatu SSL; w takim przypadku obecny certyfikat SSL Użytkownika zostanie unieważniony i zostanie wydany nowy certyfikat do stosowania przez Użytkownika na serwerze innym niż serwer GoDaddy.

Certyfikaty do podpisywania kodów.  Każdy certyfikat do podpisywania kodów zakupiony przez Użytkownika od naszej firmy lub jednego z naszych podmiotów powiązanych podlega warunkom umowy z subskrybentem o świadczenie usług podpisywania kodów oraz przeznaczony jest do wykorzystania w sposób opisany w wyżej wymienionej umowie. Po zakupie certyfikatu do podpisania kodów Użytkownik musi zastosować zasadne środki niezbędne do utrzymania wyłącznej kontroli, nieustannego zachowania poufności i właściwej ochrony swojego klucza prywatnego odpowiadającego kluczowi publicznemu, który ma być dołączony do żądanego certyfikatu lub certyfikatów (oraz wszelkich powiązanych danych aktywacyjnych lub urządzeń – np. hasła lub tokenu) oraz zapewnić przynajmniej, że klucz prywatny przechowywany będzie na tokenie USB odrębnym od urządzenia, na którym znajduje się funkcja podpisywania kodów do czasu rozpoczęcia sesji podpisywania. Żądanie podpisania certyfikatu (CSR) należy wysłać z komputera, który podpisuje kod. Należy pamiętać, aby zażądać certyfikatu przy użyciu komputera i konta (zazwyczaj konta administratora), które będą używane do podpisywania kodu. Żądanie certyfikatu powoduje utworzenie na komputerze klucza prywatnego, który należy skojarzyć z certyfikatem podpisywania kodu podczas instalowania tego certyfikatu. W zależności od zastosowania certyfikatu żądanie podpisania certyfikatu (CSR) można utworzyć automatycznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia, np. OpenSSL. Po przesłaniu żądania weryfikujemy informacje o firmie podane przez Użytkownika. W razie konieczności urząd rejestracji może skontaktować się z Użytkownikiem, aby uzyskać dodatkowe informacje. Użytkownik może monitorować procedurę walidacji za pośrednictwem swojego konta.  Po wydaniu certyfikatu podpisywania kodu wyślemy Użytkownikowi wiadomość e-mail z łączem pozwalającym pobrać i zainstalować plik certyfikatu oraz wszystkie powiązane z nim certyfikaty pośrednie.

3. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie.  Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie.  Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

4. DEFINICJE, ROZBIEŻNOŚCI

Pisane dużą literą terminy, których nie zdefiniowano w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Umowie regulaminu ogólnego. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy. 


17-10-26
© 2017 GoDaddy.com, LLC