GoDaddy
Zasady Dotyczące Wezwań Sądowych/Wskazówki Prawne

GoDaddy.com, LLCZasady dotyczące wezwań sądowych/wskazówki prawne

Zasady ochrony danych osobowych GoDaddy nie zezwalają na ujawnianie informacji o klientach lub kontach bez wyraźnej zgody klienta, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, wymagających zachowania zgodności z rozporządzeniami prawnymi albo wymagających zachowania zgodności z postępowaniem prawnym związanym z firmą GoDaddy lub jednym z jej partnerów.

Podmioty, które chcą uzyskać informacje o tożsamości lub koncie klienta GoDaddy w związku z postępowaniem cywilnym, muszą przekazać firmie GoDaddy.com, LLC wezwanie sądowe bezpośrednio, faksem lub pocztą e-mail.  W przypadku postępowania karnego podmiot musi należeć do organów ścigania.

Przesyłanie wezwań sądowych

Siedziba GoDaddy znajduje się w Scottsdale w stanie Arizona. Wszystkie wezwania sądowe w postępowaniach karnych należy dostarczać do siedziby firmy lub wysyłać na adres:

Compliance Department
GoDaddy.com, LLC
14455 North Hayden Rd., Suite 219
Scottsdale, AZ
85260

Wezwania sądowe w postępowaniach karnych można też wysyłać faksem pod numer:

(480) 624-2546
Attn: Compliance Department

Zasady dotyczące poczty e-mail

GoDaddy nie będzie tworzyć zawartości wiadomości e-mail zgodnie z ustawą Electronic Communications Privacy Act (Kodeks Stanów Zjednoczonych, tytuł 18, §2701 i następne), która zabrania dostawcom usług komunikacji elektronicznej tworzenia zawartości komunikacji elektronicznej, nawet na mocy wezwania sądowego lub nakazu sądowego, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności. Na serwerach poczty e-mail GoDaddy nie są przechowywane usunięte i wysłane wiadomości e-mail.

GoDaddy zastrzega sobie prawo do żądania kopii powództwa i wszelkich dodatkowych dokumentów wykazujących, że adres e-mail GoDaddy ma związek z prowadzoną sprawą sądową i wezwaniem sądowym.

Warunki obowiązujące w przypadku wezwań sądowych w postępowaniach cywilnych:

Powiadamianie klienta i czas odpowiedzi

Po odebraniu wezwania sądowego w postępowaniu cywilnym GoDaddy niezwłocznie powiadomi klienta, którego dotyczy wezwanie, pocztą lub pocztą e-mail. W sytuacjach niewymagających niezwłocznej odpowiedzi GoDaddy nie udostępni niezwłocznie informacji o kliencie wskazanych w wezwaniu sądowym i umożliwi klientowi unieważnienie wezwania w sądzie. GoDaddy zastrzega sobie prawo do naliczenia klientowi opłaty administracyjnej przez obciążenie konta metody płatności klienta zarejestrowanej w firmie GoDaddy.

Opłaty związane z przestrzeganiem warunków wezwań sądowych

GoDaddy obciąży kosztami związanymi z przestrzeganiem warunków wezwania sądowego osobę lub podmiot przesyłające wezwanie sądowego w postępowaniu cywilnym. Płatność należy uregulować w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury GoDaddy. Czeki należy wystawiać na firmę GoDaddy.com, LLC

Koszty GoDaddy związane z przestrzeganiem warunków wezwań sądowych:

  • Poszukiwania — 75,00 USD/godz.
  • Federal Express — koszt zgodny z cennikiem
  • Kopie — 0,25 USD/str.

PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW SĄDOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW PRAWNYCH DO FIRMY GODADDY.COM, LLC

Pytania odnoszące się do postępowań, spraw sądowych lub sporów prawnych dotyczących Jednolitych zasad rozstrzygania sporów i związanych z nazwami domen zarejestrowanych w GoDaddy lub treściami zawartymi w witrynach hostowanych w GoDaddy można kierować do Działu ds. sporów dotyczących domen GoDaddy.   Przed podjęciem nowych działań prawnych lub w przypadku jakichkolwiek innych pytań należy dokonać przeglądu następujących informacji i skontaktować się z nami w sprawie sporów dotyczących nazw domen:

                Hours of Operation:          Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00 (strefa MST)

                Email address:                 domaindisputes@godaddy.com     

Czy jeśli GoDaddy jest rejestratorem nazwy domeny będącej przedmiotem sporu lub hostuje treści będące przedmiotem powództwa, to wymagane jest podanie nazwy GoDaddy przy podejmowaniu działań prawnych?

Nie.  Nie ma konieczności wymieniania firmy GoDaddy w sporze prawnym dotyczącym nazwy domeny zarejestrowanej lub hostowanej przez firmę GoDaddy.  Firma GoDaddy będzie przestrzegać wszystkich poleceń wydanych przez dowolny sąd z właściwej jurysdykcji dotyczących końcowego rozporządzenia nazwą domeny lub witryną, o którą toczy się spór. 

Czy we wszczynanym postępowaniu prawnym muszę wymieniać usługę Domains by Proxy, jeśli nazwa domeny używa ochrony prywatności tej usługi?

Nie.  W sporach prawnych nie trzeba podawać nazwy firmy Domains by Proxy.  Firma Domains by Proxy świadczy usługi anonimowej rejestracji i nie sprawuje kontroli nad nazwami domen ani jakimikolwiek powiązanymi treściami znajdującymi się w witrynach.  Tak jak GoDaddy, firma Domains by Proxy podporządkuje się wszelkim nakazom wydanym przez sąd właściwy.

Jak najlepiej przesyłać do firmy GoDaddy dokumenty sądowe?

Dokumenty można przesyłać na adres domaindisputes@godaddy.com.  Preferujemy kopie elektroniczne przesłane za pomocą wiadomości e-mail — uzupełnienie o dokumentację w formie papierowej nie jest wymagane.

Co powinny zawierać nakazy sądowe przesłane do GoDaddy?

Nakazy sądowe muszą być jak najbardziej precyzyjne, powinny obejmować przynajmniej:

•   Nazwy domen, których to dotyczy, oraz w przypadku hostowanych przez nas treści konkretne adresy URL, pod którymi znajdują się hostowane treści. (Należy przekazywać nam wyłącznie nakazy dotyczące hostowanych przez nas treści).

•   Konkretne działanie, którego podjęcie wymagane jest od GoDaddy w związku z nazwą domeny i/lub powiązaną witryną.

•   W przypadku gdy powód zwraca się o kontrolę nad kontem klienta firmy GoDaddy, nakaz sądowy musi zawierać konkretny numer konta GoDaddy. (Z tej opcji należy korzystać tylko wtedy, gdy powództwo obejmuje wszystkie nazwy domen na koncie).

Czy można przedkładać dokumenty sądowe wydane przez sądy spoza Stanów Zjednoczonych?

Tak.  Jeśli dokumenty nie zostały sporządzone w języku angielskim, wymagane jest, co następuje:

•   Oryginalna kopia dokumentu poświadczona sądownie (pieczęcią), oraz

•   Tłumaczenie przysięgłe kopii dokumentu poświadczonej sądownie w języku angielskim.

Czy w przypadku ugody stosuje się dodatkowe wymagania?

Tak.  Aby firma GoDaddy mogła wdrożyć warunki związane z ugodą, ugoda ta musi zawierać:

•   informacje dotyczące sporu;

•   notarialnie poświadczone podpisy obu stron sporu;

•   nazwę bądź nazwy domen, których dotyczy spór.

•   Należy także dołączyć oświadczenie o tym, że sprawa sądowa zostanie prawomocnie oddalona.

Czy w przypadku przejścia w zarząd komisaryczny stosuje się dodatkowe wymagania?

Tak. Wszystkie nakazy zarządu komisarycznego muszą:

•   Należy wyraźnie wymienić nazwy domen, które mają zostać przeniesione oddzielnie od innych aktywów; oraz

•   przedstawić oświadczenie, że Odbiorca ma sprzedawać nazwy domen i/lub zarządzać nimi.


16-04-05
© 2016 GoDaddy.com, LLC