GoDaddy
Umowa Usługi Wykupu Domeny

17 stycznia 2018

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. PRZEGLĄD

Niniejsza Umowa o zakup nazwy domeny (niniejsza “Umowa”) zostaje zawarta między firmąGoDaddy.com, LLC,Delawarelimited liability company(“GoDaddy”) a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień.  Niniejsza Umowa określa warunki i zasady korzystania przez Użytkownika z usług GoDaddy zakupu domeny (ldquo;Usługi zakupu domeny” lub “Usługi“). :

Elektroniczna akceptacja postanowień niniejszej Umowy oznacza, że użytkownik przeczytał i zrozumiał warunki niniejszej Umowy oraz zgadza się na nie, a także na warunki GoDaddyUmowy regulaminu ogólnego firmy, będącą integralną częścią niniejszej Umowy.

Określenia &;ldquo;my”, &ldqo;nas&rdqo; lub “nas” odnoszą się do firmy GoDaddy. Określenia “Użytkownik” lub “Klient” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej akceptującej niniejszą Umowę. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje stronom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Firma GoDaddy może w dowolnym momencie według własnego i wyłącznego uznania zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie z chwilą ich opublikowania w witrynie firmy GoDaddy (niniejsza „Witryna”).  Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że: (i) firma GoDaddy może zawiadomić go o takich zmianach lub modyfikacjach za pośrednictwem Witryny i (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Bezpłatnego okresu próbnego po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych datą “Ostatnia aktualizacja” w górnej części tej strony) będzie oznaczać akceptację niniejszej Umowy w jej aktualnym brzmieniu.  W przypadku braku zgody Użytkownika na warunki niniejszej Umowy po ostatnich zmianach należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych w tej Witrynie.  Ponadto firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail.  W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta („Konto”), w tym adres e-mail.  Firma GoDaddy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli wynika to z podania nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

2. OPIS USŁUG

Usługi ułatwiają kupowanie zarejestrowanych obecnie nazw domen.Firma GoDaddy udostępnia miejsce i proces na potrzeby realizacji transakcji, a także pobiera określoną prowizję od każdej sfinalizowanej transakcji.Firma GoDaddy nie obsługuje depozytów. Firma GoDaddy nie zarządza wszystkimi nazwami domen, jakie można kupić za pośrednictwem Usług. W konsekwencji firma GoDaddy nie ma kontroli nad jakością, bezpieczeństwem ani legalnością wielu domen. Sprzedawca może zaniechać negocjacji w każdej chwili bez żadnych kar. W przypadku uczestnictwa w transakcji przy cenie sprzedaży co najmniej pięć tysięcy dolarów (5000,00 USD) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że obowiązują go wszelkie umowy wymagane przez zewnętrzną usługę depozytu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zewnętrzne usługi depozytu nie będą dostępne w przypadku niektórych transakcji.

W przypadku transakcji, w których cena sprzedaży wynosi mniej niż pięć tysięcy dolarów (5000,00 USD) nie jest dostępna zewnętrzna usługa depozytu. Firma GoDaddy ułatwia realizowanie takich transakcji, pomagając Użytkownikowi w przekazywaniu płatności na rzecz innych podmiotów oraz odbieraniu takich płatności. Firma GoDaddy nie obsługuje depozytów, lecz działa jako przedstawiciel Użytkownika w oparciu o jego dyspozycje i żądania dotyczące korzystania z Usług, na podstawie których wykonuje zadania w jego imieniu.Firma GoDaddy nie przeznacza środków Użytkownika na wydatki związane ze swoją działalnością ani jakiekolwiek inne cele firmowe. Nie udostępnia ich również dobrowolnie swoim wierzycielom w przypadku upadłości ani w żadnym innym celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma GoDaddy nie jest bankiem, a Usługa jest usługą przetwarzania płatności, a nie usługą bankową. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego funduszy firma GoDaddy nie działa w charakterze powiernika ani zarządcy powierniczego, a także nie obsługuje depozytów.

Gdy maksymalna cena oferty w transakcji wynosi co najmniej pięć tysięcy dolarów (5000,00 USD), Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest wymagany depozyt o wartości dwóch procent (2%) ceny, maksymalnie dwa tysiące dolarów (2000,00 USD). Depozyt zostanie umieszczony na rachunku depozytowym i zostanie uwzględniony jako część płatności w momencie zakupu. Jeśli firma GoDaddy wynegocjuje ofertę na poziomie lub poniżej maksymalnej ceny ofertowej, a Użytkownik nie sfinalizuje transakcji, depozyt nie podlega zwrotowi.Jeśli Użytkownik powiększy ofertę początkową, firma GoDaddy może wymagać dodatkowego depozytu w celu osiągnięcia wymaganych dwóch procent (2%) depozytu. Po zrealizowaniu zakupu dwuprocentowa (2%) opłata depozytowa zostanie zaliczona na poczet prowizji. Jeśli firma GoDaddy nie będzie w stanie wynegocjować zakupu w cenie maksymalnej określonej w ofercie lub niższej cenie, dwuprocentowy (2%) depozyt zostanie zwrócony po potrąceniu wszystkich ewentualnych opłat.

We wszystkich transakcjach, w przypadku których nazwa domeny jest zarejestrowana w firmie GoDaddy, nazwy domen kupione za pośrednictwem Usług nie mogą być przenoszone poza firmę GoDaddydo innego rejestratora przez okres sześćdziesięciu (60) dni po dacie przeniesienia praw własności.

Dostępność usług

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz zasadami postępowania i procedurami firmy GoDaddy, firma GoDaddy będzie podejmować wysiłki uzasadnione z handlowego punktu widzenia, aby zapewnić dostępność (A) pewnej części Usług przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę i siedem (7) dni w tygodniu przez cały okres trwania niniejszej Umowy, a (B) pozostałej części Usług w tym między innymi pośrednika(-ów) domeny w zwykłych godzinach pracy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Usługi mogą być okresowo niedostępne lub nie działać z dowolnego powodu, w tym: (i) wskutek awarii sprzętu; (ii) w ramach okresowej konserwacji lub napraw przeprowadzanych co pewien czas przez firmę GoDaddy; (iii) z przyczyn poza uzasadnioną kontrolą firmy GoDaddy i takich, których firma GoDaddy nie była w stanie przewidzieć, w tym między innymi w wyniku zakłóceń lub awarii łączy telekomunikacyjnych i łączy cyfrowej transmisji danych, ataków sieciowych, przeciążeń sieci oraz innych awarii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma GoDaddy nie sprawuje w sposób ciągły i nieprzerwany kontroli nad dostępnością usługi.

3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zgadza się na dokładne, precyzyjne i szczere wypełnianie wszelkich formularzy i próśb o informacje, których firma GoDaddy będzie potrzebować w trakcie procesu. Użytkownik zgadza się, że firma GoDaddy nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek fałszywe lub mylące informacje podane przez Użytkownika, celowo lub nie.

Użytkownik zgadza się powiadomić firmę GoDaddy w ciągu pięciu (5) dni roboczych w przypadku jakichkolwiek zmian podanych informacji. Dbanie o aktualność i dokładność tych informacji jest obowiązkiem Użytkownika. Bez względu na przyczynę niedostosowanie się przez Użytkownika do wymogu dostarczenia firmie GoDaddy precyzyjnych i wiarygodnych informacji na początku i w trakcie procesu będzie traktowane za rażące naruszenie warunków niniejszej Umowy. Bez względu na przyczynę niedostosowanie się przez Użytkownika do wymogu udzielenia w ciągu pięciu (5) dni roboczych odpowiedzi na zapytania firmy GoDaddy o poprawność informacji podanych przez Użytkownika także będzie traktowane jako rażące naruszenie warunków tej Umowy.

Gdy kwota transakcji wynosi co najmniej pięć tysięcy dolarów (5000,00 USD) i obejmuje zewnętrzną usługę depozytu, firma GoDaddy może ujawnić zewnętrznemu usługodawcy dane osobowe wyłącznie na potrzeby obsługi transakcji. Użytkownik próbujący kupić nazwę domeny o cenie przekraczającej minimalną cenę wymagającą depozytu — określoną przez witrynę z wymaganiem zewnętrznej usługi depozytu — zgadza się na udostępnienie tych informacji.

Nabywanie nazw domen

Jako nabywca Użytkownik zobowiązuje się do sfinalizowania transakcji, jeśli Użytkownik i Sprzedawca uzgodnią cenę domeny lub domen. Użytkownik musi wpłacić uzgodnioną cenę oraz prowizję brokera nabywcy ustaloną przez firmę GoDaddy jak najszybciej po uzgodnieniu warunków ze Sprzedawcą, nie później niż pięć (5) dni roboczych po ich uzgodnieniu. Uruchamiając procedurę płatności i wysyłając środki za pośrednictwem Usług, Użytkownik wyznacza firmę GoDaddy jako swojego przedstawiciela, który w jego imieniu ma otrzymać te środki i przekazać je wskazanemu przez Użytkownika odbiorcy. Po przekazaniu płatności firma GoDaddy jako przedstawiciel Użytkownika przechowa te środki przez określony okres, którego długość zależy od typu transakcji, a następnie GoDaddy przekaże je sprzedającemu. W żadnym momencie Użytkownik nie będzie mógł wycofać tych środków ani wysłać ich do innego odbiorcy, chyba że pierwotna transakcja zostanie anulowana. Jeśli Sprzedawca odmówi przyjęcia płatności, kwota — pomniejszona o opłatę administracyjną — zostanie zwrócona Użytkownikowi. Użytkownik potwierdza, że firma GoDaddy nie odpowiada za naruszenie warunków umowy w przypadku, gdy Sprzedawca odmówi przyjęcia wymienionej wyżej, uzgodnionej ceny sprzedaży. Jeśli Użytkownik i Sprzedawca nie dojdą do porozumienia co do ceny sprzedaży, firma GoDaddy zwróci przechowywaną przez firmę GoDaddy kwotę związaną z zakupem domeny Użytkownikowi w najbliższym uzasadnionym ekonomicznie terminie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma GoDaddy w żadnym przypadku nie zwraca opłaty początkowej wymaganej w celu skorzystania z Usług. Jeśli Użytkownik nie sfinalizuje płatności dotyczącej zakupu domeny po uzyskaniu uzgodnionej ceny, w charakterze kary utraci wszelkie wpłacone depozyty.

4. Prawa GoDaddy

Oprócz wszystkich pozostałych praw zastrzeżonych przez firmę GoDaddy w niniejszej Umowie, firma GoDaddy wyraźnie zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do;

 1. Zmiany cen za powiadomieniem e-mail;
 2. Odmówić, anulować, zakończyć, zawiesić, zablokować lub dokonać zmiany dostępu do Usług świadczonych Użytkownikowi w przypadku niezamówionego wysyłania wiadomości e-mail w celach handlowych (np. spam, wysyłanie wiadomości e-mail do subskrybentów, którzy zrezygnowali z otrzymywania takich wiadomości); niezgodnego z prawem dostępu do innych komputerów lub sieci (tj. hakowania); rozpowszechniania wirusów internetowych lub podobnych szkodliwych działań; nieopłacania należnych kwot; aktywności podejmowanych w celu zniesławienia, zawstydzenia, grożenia, pomówienia, wykorzystywania, szkodzenia lub molestowania stron trzecich; aktywności zabronionych na mocy przepisów prawa Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów, w których Użytkownik prowadzi działalność; aktywności mających na celu zachęcanie do niezgodnego z prawem postępowania stron trzecich, takich jak przestępstwa popełniane z nienawiści, terroryzm czy pornografia nieletnich; aktywności, które są dręczące, wulgarne, obsceniczne, rasistowskie, nieetyczne bądź w inny sposób niedopuszczalne lub naruszają prywatność stron trzecich; aktywności polegających na kradzieży tożsamości stron trzecich; oraz aktywności mających na celu szkodzenie nieletnim w dowolny sposób lub innych aktywności, zgodnych lub niezgodnych z prawem, która firma GoDaddy uzna, według własnego uznania, za szkodliwe dla jej klientów, działań lub reputacji;
 3. Odmówić, anulować, zakończyć, zawiesić, zablokować lub dokonać zmiany dostępu do Usług świadczonych Użytkownikowi, jeśli korzystanie z Usług przez Użytkownika będzie skutkować lub będzie podlegać działaniom prawnym lub będzie zagrożone działaniami prawnymi, przeciwko firmie GoDaddy lub któremukolwiek z jej podmiotów zależnych lub partnerów, niezależnie od tego, czy takie działania prawne lub potencjalne działania prawne zostaną uznane za uzasadnione bądź nieuzasadnione; oraz
 4. Odmówić, anulować, zakończyć, zawiesić, zablokować lub dokonać zmiany dostępu do Usługi świadczonych Użytkownikowi, jeśli nie skorzysta on lub nie zaloguje się przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni.

Firma GoDaddy nie jest zobowiązana do monitorowania Usług, ale zastrzega sobie prawo do takich działań.Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do edytowania opisów i komentarzy dotyczących ofert. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma GoDaddy ma prawo do publikowania określonych informacji związanych ze sprzedażą lub zakupem witryn za pośrednictwem witryny. Obejmuje to między innymi (a) nazwę sprzedawanej lub kupowanej witryny, (b) cenę sprzedaży lub zakupu nazwy domeny i (c) informacje dotyczące czasu sprzedaży lub zakupu.

5. ŚRODKI OCHRONY I PRAWO DO ANULOWANIA

Bez ograniczania innych środków prawnych, jeżeli:

 1. Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub innego dokumentu uwzględnionego przez odniesienie;
 2. Firma GoDaddy określa działania Użytkownika, które mogą stanowić zagrożenie dla GoDaddy lub jej członków; lub
 3. Firma GoDaddy stwierdza, że sposób korzystania z Usług przez Użytkownika narusza własność intelektualną lub prawa innych.

Firma GoDaddy może niezwłocznie:

 • Ostrzec członków o działaniach Użytkownika;
 • Wstrzymać wszelkie oczekujące transakcje skojarzone z kontem lub kontami Użytkownika;
 • Ograniczenie zasobów finansowych i płatności
 • Ograniczyć dostęp Użytkownika do jego konta lub kont oraz dowolnych funkcji tych kont; lub
 • Nieograniczone zawieszenie lub zamknięcie konta lub kont Użytkownika oraz odmowa świadczenia Usług firmy Użytkownikowi.

Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do przetrzymywania środków poza zwykłym okresem dystrybucji w przypadku transakcji uznanych za podejrzane lub kont, na których przeprowadzana jest duża liczba transakcji. Jeśli firma GoDaddy zamknie konto lub konta Użytkownika, otrzyma on odpowiednie powiadomienie od GoDaddy oraz wszystkie niezastrzeżone środki należne na danych kontach.

6. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie.  Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie.  Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

7. DEFINICJE, KONFLIKTY

Terminy pisane dużą literą, których nie zdefiniowano w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Umowie regulaminu ogólnego.  W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy. 


18-01-17
© 2018 GoDaddy.com, LLC