GoDaddy
Umowa Odsprzedawcy

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. PRZEGLĄD

Niniejsza Umowa odsprzedawcy (“Umowa”) zostaje zawarta przez GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") (“Odsprzedawcy”) i Użytkownikiem oraz wchodzi w życie w dniu akceptacji drogą elektroniczną.  Niniejsza Umowa określa warunki korzystania przez Użytkownika z Programów dla odsprzedawców GoDaddy (“Programy dla odsprzedawców”) w celu sprzedaży niektórych produktów i usług GoDaddy (“Usługi”) na rzecz swoich klientów oraz stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem i GoDaddy w zakresie jej przedmiotu. 

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, potwierdził i zaakceptował warunki niniejszej Umowy wraz z naszą Umową regulaminu ogólnego, która stanowi integralną część niniejszej Umowy w drodze niniejszego odwołania, a także wszelkich innych umów lub zasad, których włączenie do niniejszej Umowy zostało jednoznacznie wyrażone.   

Określenia “my” i “nasze” odnoszą się do GoDaddy. Określenia “Użytkownik” “Użytkownika” lub “Odsprzedawca” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej akceptującej niniejszą Umowę.  Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje stronom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Mamy prawo w dowolnym momencie oraz według własnego i wyłącznego uznania zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę, zasady lub porozumienia włączone do niej poprzez odwołanie oraz wszelkie limity lub ograniczenia dotyczące Programów dla odsprzedawców lub Usług, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie z chwilą ich opublikowania w niniejszej Witrynie. Korzystanie przez Użytkownika z Programów dla odsprzedawców po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji oznacza akceptację niniejszej Umowy i ograniczeń dotyczących Programu dla odsprzedawcy po ostatnich zmianach. W przypadku braku zgody Użytkownika na warunki niniejszej Umowy i ograniczeń dotyczących Programu dla odsprzedawcy po ostatnich zmianach Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Programów dla odsprzedawców. Zależnie od potrzeby mamy prawo powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach w niniejszej Umowie za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta nabywcy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Użytkownika powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli wynika to z podania nieprawidłowego adresu e-mail.

Użytkownik potwierdza, że Wild West Domains, LLC oraz Delaware Limited Liability Company (“Wild West Domains”) będzie pełnić rolę rejestratora danych Usług rejestracji nazwy domeny oferowanych na mocy niniejszej Umowy. Wild West Domains jest rejestratorem akredytowanym przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów (“ICANN”).  Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że firma Wild West Domains, jako rejestrator akredytowany przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów jest z nią związana umową. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że firma Wild West Domains może wprowadzać zmiany w niniejszej Umowy w celu uzgodnienia z umową zawartą z ICANN, jak również wszelkimi innymi warunkami ustanowionymi przez ICANN i/lub Rejestr stosujących się do przedmiotowej domeny najwyższego poziomu lub do krajowych nazw domen najwyższego poziomu. Niezależnie od powyższego Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że jeden z naszych powiązanych rejestratorów akredytowanych przez ICANN ma prawo pełnić rolę rejestratora w zastępstwie oraz być identyfikowany jako Rejestrator rekordu w pewnych okolicznościach (np. w związku z wymaganiami ICANN, z powodu naszego stosunku z Rejestrem dowolnej konkretnej domeny najwyższego poziomu itd.).

2. Opis usług

Podstawowy program dla odsprzedawców i Program dla odsprzedawców Pro.  Podstawowy program dla odsprzedawców i Program dla odsprzedawców Pro zapewniają Użytkownikowi gotową witrynę Odsprzedawcy, z której Użytkownik może odsprzedawać Usługi. Usługi dostępne do odsprzedaży mogą nie obejmować wszystkich Usług, które oferujemy do sprzedaży. Podstawowy program dla odsprzedawców umożliwia Użytkownikowi wybór różnych Usług i ich odsprzedaż własnym klientom. Program dla odsprzedawców Pro umożliwia wybór tych samych usług do odsprzedaży co w Podstawowym programie dla odsprzedawców, ale dodatkowo pozwala na monetyzację nazw domen zarejestrowanych przez klientów Użytkownika. Użytkownik akceptuje fakt, że mamy prawo, w zależności od potrzeb, wprowadzać zmiany w witrynie Odsprzedawcy Użytkownika.

Super program dla odsprzedawców.  Super program dla odsprzedawców oferuje gotową witrynę Odprzedawcy Pro, za pomocą której Użytkownik może odsprzedawać Usługi dostępne do odsprzedaży przez Odprzedawcę Pro, a także odsprzedawać Podstawowe programy dla odsprzedawców i Programy dla odsprzedawców Pro swoim własnym Pododsprzedawcom (klientom, którzy zakupili Podstawowy program dla odsprzedawców lub Program dla odsprzedawców Pro).

Program dla odsprzedawców API.  Program dla Odsprzedawców interfejsów programowania aplikacji (“API”) (“Program dla odsprzedawców API”) umożliwia Użytkownikom sprzedaż usług rejestracji nazw domen i usług poczty elektronicznej ich własnym klientom za pośrednictwem własnej witryny Użytkownika. Nie dostarczamy Użytkownikowi gotowej witryny Odsprzedawcy.

3. LICENCJA 

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie udzielamy Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na odsprzedaż Usług. Wszystkie Programy dla odsprzedawców podlegają corocznej opłacie licencyjnej. Usługi, które Użytkownik będzie chciał odsprzedawać, podlegają stosownym Umowom o świadczenie usług oraz zasadom zamieszczonym na stronie z informacjami prawnymi tej witryny, które można znaleźć here.

4. ZOBOWIĄZANIA I OGRANICZENIA UŻYTKOWNIKA

Ochrona danych Z zastrzeżeniem postanowień Umowy powierzenia przetwarzania danych, jej załączników i aneksów („Umowa powierzenia”) dołączonej na końcu niniejszej Umowy i do niej włączonej, Użytkownik może udostępnić dane klienta w ograniczonych celach i potrzebach. . Dostęp i wykorzystanie danych klienta jest dozwolone pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania postanowień Umowy powierzenia, a nieprzestrzeganie lub naruszenie jej postanowień będzie stanowić podstawę do niezwłocznego rozwiązania niniejszej Umowy i uczestnictwa Użytkownika w Programie dla odsprzedawców.    

Ceny i opłaty.  Na mocy warunków niniejszej Umowy Użytkownik potwierdza, że wszystkie ceny i opłaty mogą co pewien czas ulec zmianie według uznania spółki.

Gwarancja zwrotu pieniędzy.  Jeżeli w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu Programu dla odsprzedawców Użytkownik będzie chciał zamknąć z jakiegokolwiek powodu swoje konto Odsprzedawcy, będzie miał prawo do zwrotu kosztów wyłącznie pełnej kwoty rocznej opłaty licencyjnej. Użytkownik i jego klienci nie mają prawa do żadnych zwrotów z tytułu jakichkolwiek zakupionych Usług oraz w stosownych przypadkach, Użytkownik nie otrzyma również ewentualnej Prowizji.

Korespondencja z Klientami.  W przypadku dokonania dowolnych rewizji, modyfikacji, wycofania Usług lub wprowadzenia innych istotnych zmian wymagających powiadomienia klientów, Użytkownik udzieli naszej firmie pomocy w powiadamianiu klientów Użytkownika.

Poufność.  Użytkownik zgadza się, że jest zobowiązany dochować zasadnego poziomu staranności i dyskrecji w celu uniemożliwienia i ograniczenia użytkowania, ujawniania lub powielania naszych Informacji poufnych. “Informacje poufne” obejmują, między innymi, wszelkie informacje dotyczące klienta, zamówienia, nazwy domeny, Usług lub informacji marketingowych, lub wszelkich innych nieupublicznionych informacji uzyskanych z Centrum kontroli odsprzedawcy. Informacje poufne nie obejmują żadnych informacji, bez względu na oznaczenie, które są lub zostaną udostępnione publicznie bez naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, są znane przed ujawnieniem ich na mocy niniejszej Umowy, są znane ze źródła innego niż nasza firma, w sposób inny niż z naruszeniem innego zobowiązania do zachowania poufności, lub które zostaną stworzone przez Użytkownika. Zobowiązanie to będzie obowiązywać przez trzy (3) lata po zakończeniu Programu dla odsprzedawców Użytkownika.

Normy etyczne.  Oferowanie łapówek lub prezentów w zamian za dokonywanie przez klientów zakupów jest zabronione i spowoduje zakończenie Programu dla odsprzedawców Użytkownika.

Fałszywe oświadczenia.  Użytkownika zobowiązuje się nie składać fałszywych lub mylących twierdzeń dotyczących ceny, jakości, wartości, włączenia, możliwości dostarczania lub dostępności dowolnych Usług.  Zastrzegamy prawo do zawieszenia lub anulowania konta Użytkownika z tytułu braku zgodności z warunkami niniejszej Umowy.

Identyfikacja Rejestratora.  W razie jakichkolwiek zapytań Użytkownik jest zobowiązany poinformować zainteresowanych, że firma Wild West Domains jest wpisanym do rejestru rejestratorem wszelkich nazw domen zarejestrowanych za pośrednictwem Witryny Odsprzedawcy obsługiwanej przez Użytkownika. Użytkownik nie ma prawa w żaden sposób dawać nikomu do zrozumienia, że jest rejestratorem wpisanym do rejestru lub zatwierdzonym przez ICANN. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie może wykorzystywać logo ICANN Accredited na żadnych materiałach marketingowych ani w Witrynie Odsprzedawcy.

Zakaz cesji.  Konto Odsprzedawcy jest niezbywalne i nie może zostać sprzedane osobno, ani w połączeniu ze sprzedażą istniejącej witryny internetowej ani istniejącej działalności.

Rozwiązanie Umowy.  Wszelkie uzyskane Prowizje mogą zostać wstrzymane i niezapłacone jeśli,  wyłącznie według naszego uznania, otrzymamy nadmierną liczbę obciążeń zwrotnych i/lub zwrotów.  W przypadku ustalenia, że Użytkownik narusza dowolny z warunków niniejszej Umowy mamy prawo rozwiązać  niniejszą Umowę oraz Użytkownik utraci wszelkie pozyskane Prowizje.  Jeżeli Użytkownik otworzy u nas kolejne konta odsprzedawcy, zostaną one anulowane i Użytkownik nie otrzyma żadnej prowizji.

Rejestracje przez podmioty pośredniczące.  Użytkownik nie będzie świadomie akceptować żadnych rejestracji dokonywanych przez dostawców usług rejestracji za pośrednictwem podmiotów pośredniczących i z ochroną prywatności, którzy nie są akredytowani przez ICANN oraz będzie stosował się do wszystkich wytycznych i zasad ICANN obowiązujących w ramach programu akredytacji podmiotów pośredniczących.

ICANN oraz zasady i regulacje dotyczące Rejestru.  Użytkownik potwierdza i akceptuje, że będziemy przesyłać wszelkie powiadomienia o wymaganych odnowieniach ICANN.  W swojej witrynie Użytkownik umieści informację o tym, że rejestrator rekordu będzie przesyłał powiadomienia o odnowieniu.  W swojej witrynie Użytkownik jest zobowiązany umieścić wszystkie ceny rejestracji i odnowienia (oraz przedstawić łącze do takiej strony na nasze żądanie).  Wszystkie wymagane dane rejestracyjne Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia w formacie zgodnym z wymaganiami ICANN.  Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że po wygaśnięciu Umowy przerwiemy dostęp do systemu DNS i wyświetlimy instrukcje dotyczące odnowienia ICANN.  Będziemy odpowiedzialni za sprawdzenie poprawności wszystkich rejestrujących nazwę domeny.  Jeżeli nie będziemy mogli wykonać takiej weryfikacji, nazwa domeny będzie mogła zostać zawieszona lub wycofana wyłącznie według naszego uznania.

Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań wszystkich mających zastosowanie zasad i procedur ICANN i Rejestru.

Prawa audytowe. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że możemy przeprowadzić audyt jego witryny oraz zażądać okazania ewidencji i dokumentacji świadczących o przestrzeganiu przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy.  Zastrzegamy prawo do zawieszenia lub anulowania konta Użytkownika z powodu braku zgodności z warunkami niniejszej Umowy.

5. Własność intelektualna

Z programów komputerowych, dokumentacji i informacji zawierających informacje zastrzeżone związane z API Użytkownik będzie korzystał wyłącznie do celów realizacji niniejszej Umowy. Użytkownik nie będzie dekompilować, rozkładać na części, ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego API, ani nie umożliwi tego innym podmiotom.

Użytkownik nie będzie korzystać z praw autorskich, znaków towarowych, znaków handlowych ani innego rodzaju własności intelektualnej należącej do spółki GoDaddy, bądź jej spółek macierzystych albo powiązanych, chyba że wyraźnie wyraziliśmy na to zgodę. Użytkownik nie będzie również rejestrować żadnych znaków towarowych, które będą bardzo podobne do tych należących do spółki GoDaddy, bądź jej spółek macierzystych bądź powiązanych, ani nie będzie rejestrować ani utrzymywać nazw domen internetowych, zawierających słowa znajdujące się w znakach towarowych należących do spółki GoDaddy, bądź jej spółek macierzystych lub powiązanych (ani nazw domen bardzo do nich podobnych). Użytkownik nie będzie wykorzystywać własności intelektualnej spółki GoDaddy, bądź jej spółek macierzystych albo powiązanych, w materiałach reklamowych, chyba że wyraziliśmy na to zgodę. Użytkownik zobowiązuje się również nie używać znaków towarowych spółki GoDaddy, bądź jej spółek macierzystych lub powiązanych, w tym adresów URL naszych witryn, jako słów kluczowych w internetowych kampaniach reklamowych.

Na mocy niniejszej Umowy Użytkownikowi nie zostaje udzielona żadna licencja, ani żadne prawo na mocy prawa autorskiego, patentowego, znaku towarowego lub innej licencji lub prawa zastrzeżonego, za wyjątkiem ograniczonej licencji na znak towarowy udzielonej poniżej Odsprzedawcom w ramach Programu Podstawowego i Programu Pro.

6. Specyficzne postanowienia dotyczące podstawowych programów dla odsprzedawców i programów dla odsprzedawców Pro

Definicje.

  Cennik zawiera listę Usług dostępnych do odsprzedaży w ramach Programu dla odsprzedawców, ich koszt zakupu przez Użytkownika, a także minimalną cenę detaliczną kążdej Usługi. Cennik umieszczony jest w Centrum kontroli odsprzedawcy.

•  “Centrum kontroli odsprzedawcy to bezpieczna część konta Użytkownika w naszej witrynie, za pośrednictwem której Użytkownik może uzyskać dostęp do naszego Cennika usług, wybrać Usługi, które chce odsprzedać, wybrać Usługi marketingowe lub w inny sposób kontrolować swój Program dla odsprzedawców bądź nim zarządzać.

Cennik usług.  Nasze Usługi dostarczymy Użytkownikowi zgodnie z naszym Cennikiem. Na odsprzedawane przez siebie Usługi Użytkownik może ustalać własne ceny, które jednak nie mogą być niższe niż określone przez nas minimalne ceny.

Cennik w kilku walutach.  Użytkownik będzie mieć możliwość podawania cen w różnych walutach w witrynie Odsprzedawcy Użytkownika. Podawanie cen w różnych walutach umożliwia obsługę klientów, którzy chcieliby zrealizować proces zakupu w walucie innej niż dolar amerykański. Jeśli Użytkownik wybierze podawanie cen w różnych walutach, Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że (1) pomimo tego, że mamy prawo podawania cen Usług w różnych walutach, przetwarzanie transakcji jest obsługiwane wyłącznie w dolarach amerykańskich; oraz (2) ceny wymienione w Cenniku (łącznie między innymi z bazową stawką zakupu, minimalną ceną detaliczną oraz sugerowaną ceną detaliczną) znajdującym się w Centrum kontroli odsprzedawców nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym. W związku z powyższym, zależnie od kursów walut i innych zmiennych możliwe jest, że sprzedaż klientom w walucie innej niż dolar amerykański spowoduje zmniejszenie Prowizji i/lub jej ujemne wartości.

Nieuczciwe transakcje.  Użytkownik zobowiązuje się zwolnić naszą firmę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń wobec firmy wynikających z nieuczciwych transakcji przeprowadzonych przez naszą firmę w imieniu Użytkownika. Nieuczciwe transakcje to między innymi transakcje dokonane po podaniu nieprawdziwych informacji w trakcie rejestracji lub przenoszenia nazwy domeny albo przy wykorzystaniu kradzionych bądź przywłaszczonych kart kredytowych.

Obciążanie klientów Użytkownika.  Użytkownik upoważnia nas do obciążania każdego ze swoich klientów określonymi przez siebie kosztami w dolarach z tytułu Usług zakupionych przez nich za pomocą strony internetowej Odsprzedawcy. Mamy prawo do obciążenia klienta Użytkownika niewielką opłatą, jeżeli anuluje rejestrację nazwy domeny w ciągu pięciodniowego (5) okresu karencji. W takim wypadku zwrócimy mu koszt nazwy domeny. Nie obciążymy Twojego klienta taką opłatą, jeżeli anulujemy rejestrację nazwy domeny w okresie karencji z powodu oszustwa.

Opłaty manipulacyjne.  Użytkownik zostanie obciążony opłatą 0,25 USD od zamówienia klienta i opłatą w wysokości 2,5% całkowitego kosztu zamówienia (łącznie zwane “Opłatami manipulacyjnymi”). Użytkownik potwierdza fakt, że Opłaty manipulacyjne mogą w zależności od potrzeb ulegać zmianom i nie podlegają zwrotowi w razie zwrotu kosztów zamówionych przez klienta Usług.

Hosting.  Witryna Odsprzedawcy w programie podstawowym lub Pro, z której korzysta Użytkownik, będzie hostowana przez naszą firmę oraz będzie podlegać warunkom Umowy dotyczącej hostingu. Wszystkie Witryny Odsprzedawców w programie podstawowym lub Pro są tworzone na domenie securepaynet.net.

Obsługa klienta. Domyślnie zapewnimy Użytkownikowi i jego klientom całodobową obsługę klienta w związku z odsprzedawanymi przez niego Usługami. W obszarze Ustawienia konta Centrum kontroli odsprzedawcy można jednak wyłączyć tę opcję.

Prowizja.  Prowizje są wypłacane co miesiąc z tytułu prowizji pozyskanych w ciągu poprzedniego miesiąca. Prowizja z tytułu każdej Usługi sprzedanej za pomocą strony internetowej Odsprzedawcy zostanie naliczona jako różnica między ceną sprzedaży a kosztem, po odjęciu Opłaty transakcyjnej i/lub ewentualnych obciążeń zwrotnych.

Dniem wypłaty jest dzień, w którym Prowizja zostaje wysłana do Użytkownika. Prowizja może zostać wypłacona na konto PayPal®, za pomocą programu Good As Gold, czekiem, lub za pomocą depozytu bezpośredniego (tylko Odsprzedawcy mający siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych). Niezależnie od wybranej metody zapłaty w przypadku, gdy dzień wypłaty przypada w sobotę, wypłata zostanie przesunięta na poprzedni dzień roboczy. Jeśli dzień wypłaty przypada w niedzielę lub w święto, wypłata zostanie przesunięta na kolejny dzień roboczy.

•  PayPal:  Jeżeli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z usługi PayPal, płatności będzie otrzymywać dwudziestego piątego (25.) dnia miesiąca. Należy zapoznać się z wymaganiami w zakresie zakładania konta usługi PayPal dla kraju Użytkownika, które można znaleźć tutaj, aby upewnić się, że za pośrednictwem konta usługi PayPal istnieje możliwość odbierania płatności od podmiotów trzecich. Pokryjemy wszelkie opłaty nałożone przez firmę PayPal i nie zostaną one odjęte od Prowizji Użytkownika.

Good as Gold: Jeśli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z usługi Good as Gold, płatności będzie otrzymywać 25. (dwudziestego piątego) dnia miesiąca. Płatności na te konta są realizowane po osiągnięciu minimalnego progu wynoszącego pięć dolarów (5,00 USD).

•  Czek:  Jeśli Użytkownik wybierze płatność czekiem w formie papierowej lub nie wybierze żadnej innej metody płatności, otrzyma prowizję w formie zwykłego czeku. Aby można było wystawić czek w formie papierowej, wymagany jest minimalny próg w wysokości stu dolarów (100,00 USD).

Czeki na rzecz Odsprzedawców z siedzibą w USA.  Odsprzedawcy z siedzibą w USA będą otrzymywać czeki wysyłane pocztą co miesiąc w ostatnim dniu miesiąca. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że przy każdorazowym wystawieniu czeku z Prowizji odliczona zostanie opłata administracyjna w wysokości dwudziestu pięciu dolarów (25,00 USD).

Czeki na rzecz Odsprzedawców z siedzibą poza USA.  Czeki na rzecz Odsprzedawców z siedzibą poza USA będą wysyłane co kwartał, w ostatnim jego dniu  Kwartalne terminy płatności to: 28 lutego, 31 maja, 31 sierpnia oraz 30 listopada. Odsprzedawcy spoza Stanów Zjednoczonych nie są obciążani żadną opłatą z tytułu przetwarzania czeku.

•  Depozyt bezpośredni (dostępny wyłącznie dla Odsprzedawców na terytorium Stanów Zjednoczonych):  Oprócz opisanych wyżej Metod płatności prowizji Odsprzedawcy mający swoje siedziby na terytorium Stanów Zjednoczonych mają również możliwość otrzymywania Prowizji za pomocą depozytu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik będzie chciał skorzystać z takiego depozytu bezpośredniego, będzie musiał podać ważny numer rachunku w banku na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz stosowne informacje dotyczące depozytu bezpośredniego w obszarze Ustawień odbiorcy opcji Moje konto w naszej witrynie. Niedostarczenie prawidłowych informacji o koncie depozytowym spowoduje wstrzymanie płatności Prowizji do czasu otrzymania przez nas tych informacji. Instrukcje założenia konta depozytowego można wyświetlić, klikając łącze “Konta odbiorcy” na stronie “Ustawienia konta” w obszarze “Moje kontot” w naszej witrynie.

Niniejszym Użytkownik upoważnia nas do doliczania Prowizji przesyłanych na wyznaczone przez Użytkownika konto depozytowe. Wypłacanie prowizji może zostać anulowane lub wstrzymane w przypadku jakichkolwiek zamówień, których koszt został zwrócony z powodu oszustwa, lub w przypadku których bank wykonał obciążenie zwrotne. Płatności będą wysyłane dwudziestego piątego (25.) dnia każdego miesiąca.

Upoważnienie udzielone naszej firmie przez Użytkownika lub właściciela konta depozytowego pozostanie w mocy do czasu otrzymania przez nas lub instytucję depozytową pisemnego zawiadomienia o cofnięciu tego upoważnienia od Użytkownika lub właściciela konta depozytowego lub do czasu zamknięcia konta odsprzedawcy Użytkownika.

Obciążenia zwrotne.  W razie wystąpienia zwrotnego obciążenia karty kredytowej, związanego z zakupem Usługi przez klienta Użytkownika, odejmiemy sumę takiego obciążenia od należnej Prowizji. Jeżeli suma obciążenia zwrotnego zostanie przez nas uznana za wysoką, zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania dwudziestu procent (20%) należnej miesięcznej Prowizji Użytkownika przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia, w którym Prowizja powinna zostać wypłacona.

Usługi marketingowe.  My (oraz powiązane z nami spółki) nie będziemy sprzedawać Usług opatrzonych naszą marką klientom użytkownika, jednak, my (oraz powiązane z nami spółki) będziemy mieli prawo do sprzedaży klientom Użytkownika Usług opatrzonych marką Użytkownika. Mamy również prawo, w dowolnym momencie, do świadczenia różnych usług marketingowych dostępnych użytkownikowi. Usługi marketingowe mogą obejmować rabaty, promocje, usługi telemarketingu, marketingu e-mailowego i/lub reklamy internetowej (osobno i łącznie zwane “Usługami marketingowymi”). Usługi marketingowe mają na celu pomóc w skuteczniejszym reklamowaniu produktów i usług swoim klientom.  Usługi marketingowe będą oferowane na zasadzie dobrowolności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (1) Usługi marketingowe są oferowane wyłącznie z myślą o wygodzie Użytkownika i nie składamy w związku z nimi żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji; (2) zastrzegamy prawo do modyfikacji lub zaprzestania realizacji dowolnego aspektu Usług marketingowych w dowolnym momencie; (3) jeżeli Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z Usług marketingowych (lub zrezygnowanie z nich), wprowadzenie zmian może zająć do dziesięciu (10) dni roboczych; (4) wszystkie Usługi marketingowe są wybierane przez nas i Użytkownik nie będzie ich mógł dopasować do siebie oraz (5) korzystanie przez Użytkownika z niektórych Usług marketingowych, w szczególności rabatów i promocji, może spowodować zmniejszenie należnej prowizji i/lub skutkować nawet jej ujemnymi wartościami.

Wytyczne dotyczące licencji na znaki towarowe.  W związku z odsprzedażą naszych produktów zgodnie z ograniczoną specyfikacją przedstawioną w tym punkcie udzielamy Użytkownikowi niezbywalnej licencji na powielanie i prezentowanie następujących znaków towarowych i nazw produktów (“Znaki”): Ekspresowy marketing e-mail®, Szybki koszyk na zakupy® oraz Folder plików online®.  Udzielamy również Użytkownikowi niezbywalnej licencji na powielanie i prezentowanie chronionych prawami autorskimi umów i dokumentów prawnych związanych z oferowanymi Usługami udostępnionych w Centrum kontroli odsprzedawcy, pod warunkiem umieszczenia przez Użytkownika właściwej informacji o prawach autorskich i niezmieniania przez niego brzmienia wspomnianych umów i dokumentów. Użytkownik jest zobowiązany do umieszczenia w swojej witrynie zwięzłego oświadczenia wskazującego na wykorzystanie Znaków i nasze oraz naszych spółek powiązanych prawo własności do nich o następującej treści: “Znaki stron trzecich są zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.” Użytkownik jest zobowiązany do okresowego sprawdzania w Centrum kontroli odsprzedawcy, czy Znaki nie uległy jakimkolwiek zmianom, w tym m.in. czy zmianie nie uległ status Znaku — ze znaku towarowego zgłoszonego do ochrony (™) na zarejestrowany znak towarowy (®). Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego wprowadzenia odpowiednich zmian w wykorzystywanych Znakach.

Usługi należy jednoznacznie zidentyfikować z użyciem podanych wyżej nazw, a z nazw tych należy korzystać wyłącznie w celu precyzyjnego opisania naszych Usług. Znaki należy odtwarzać zgodnie z ich wyglądem przedstawionym w tym punkcie lub w Centrum kontroli odsprzedawcy oraz muszą one też zawierać odpowiednie symbole ® lub ™ Każda prezentacja Znaku musi się wyróżniać na tle nazwy Użytkownika lub innego tekstu, tak aby nie mogło powstać wrażenie, że należy on do Użytkownika, lub że ma z nim jakiekolwiek powiązanie, oprócz stosunku zawartego z nami. Oprócz ogólnych wytycznych możemy też dostarczyć dodatkowe specyfikacje, do których Użytkownik będzie się musiał stosować. Użytkownik nie ma prawa do prezentowania Znaków w sposób, który może sugerować powiązanie z nami, sponsoring lub naszą rekomendację. Dozwolony jest tylko stosunek związany z rolą odsprzedawcy. Jeżeli stwierdzimy, że korzystanie przez Użytkownika ze Znaków lub innego znaku należącego do naszych partnerów stanowi naruszenie znaku towarowego lub zmniejszenie jego wartości, będziemy mieli prawo do zawieszenia płatności Prowizji, dopóki ta kwestia nie zostanie rozwiązania i/lub będziemy mogli niezwłocznie zamknąć konto Użytkownika. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały przez nas wyraźnie udzielone Użytkownikowi. Będziemy mieli prawo do przeprowadzenia audytu sposobu korzystania z naszych Znaków w celu określenia zgodności z niniejszym punktem. Zastrzegamy sobie również prawo do ograniczenia korzystania z naszych Znaków. Przed skorzystaniem ze Znaków w jakimkolwiek celu innym, niż wyraźnie opisany w niniejszym punkcie lub w Centrum kontroli odsprzedawcy, Użytkownik będzie musiał uzyskać naszą pisemną zgodę.

Media społecznościowe.  Użytkownik może uzyskać możliwość umieszczenia na swojej stronie internetowej Odsprzedawcy łączy do swoich stron w mediach społecznościowych.  Użytkownik potwierdza i akceptuje, że jest właścicielem wymienionych stron w mediach społecznościowych lub ma prawo publikowania łączy do nich na swojej Stronie odsprzedawcy. Jeżeli Użytkownik korzysta z przycisku Google, zobowiązuje się też stosować do Polityki przycisków Google.

Domeny niestandardowe.  Program dla odsprzedawców, w którym Użytkownik bierze udział, może obejmować funkcję niestandardowej nazwy domeny, która pozwoli Użytkownikowi połączyć witrynę Odsprzedawcy z zarejestrowaną przez niego nazwą domeny. Funkcja niestandardowej nazwy domeny może stanowić część Programu Użytkownika albo zostać zaoferowana jako dodatek i może nie być dostępna dla wszystkich Odsprzedawców.  

Monetyzacja domeny.  Nasz Program dla odsprzedawców na poziomie Pro obejmuje monetyzację domeny. Monetyzacja domeny to usługa, która umożliwia rejestratorom nazwy domeny generowanie zysków z ruchu na ich nazwach domen. Użytkownik otrzyma określony odsetek przychodu, wygenerowanego poprzez monetyzację nazw domen zarejestrowanych z użyciem swojej strony internetowej Odsprzedawcy powyżej progu określonego w Centrum kontroli odsprzedawcy, który może ulec zmianie. Płatność z tytułu monetyzacji zostanie wykonana razem z płatnością Prowizji. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, iż wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania możliwości monetyzacji w dowolnej chwili. Dodatkowo Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, iż korzystanie z możliwości monetyzacji domeny podlega regulaminowi zawartemu w Umowie programu Cash Parking, która w drodze tego odwołania stanowi integralną część niniejszej Umowy.Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia nazw domen przed zarejestrowaniem oraz do wykluczenia, według własnego uznania, dowolnej nazwy domeny z dowolnego powodu, w tym między innymi, z powodu: a) naruszenia warunków niniejszej Umowy lub Ogólnego regulaminu świadczenia usług; lub b) naruszenia lub potencjalnego naruszenia prawa własności intelektualnej strony trzeciej.

Umowy prawne, zasady i wymagania ICANN.  Na stronie internetowej Odsprzedawcy będą się również prezentowane Jednolite warunki umowy o świadczenie usług, Umowy dotyczące poziomu usług świadczonych na rzecz klientów, Zasady ochrony danych osobowych, Uprawnienia i obowiązki rejestrujących w ICANN oraz inne umowy prawne i zasady. Niektóre z nich klient będzie musiał zaakceptować przed zrealizowaniem transakcji zakupu. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować ani nie usuwać, jak również nie dokonywać prób modyfikacji lub usunięcia żadnych umów prawnych i żadnych zasad zawartych na stronie internetowej Odsprzedawcy użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest dopilnować, aby dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez klienta jakiejkolwiek usługi rejestracji z ochroną prywatności lub serwerem proxy za pomocą podmiotu pośredniczącego oferowanej lub udostępnionej przez Użytkownika w związku z każdą rejestracją zostały powierzone naszej firmie lub  były przez nas przechowane albo też alternatywnie wyświetli tym klientom w momencie dokonywania przez nich wyboru korzystania z ww. usług ochrony prywatności lub proxy czytelną informację, że ich dane nie są przechowywane. W przypadku przechowywania danych umowa o przechowywanie zawarta przez Użytkownika zawierać będzie co najmniej klauzulę, że dane zostaną przekazane naszej firmie w razie złamania postanowień tej umowy przez Użytkownika.

Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy.  W przypadku nieotrzymania powiadomienia od Użytkownika, firma będzie automatycznie przedłużać dostęp Użytkownika do Programu dla odsprzedawców oraz obciążać Użytkownika zgodnie z wybraną przez niego metodą płatności obowiązującą w danym momencie opłatą licencyjną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że będzie zobowiązany powiadomić nas w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z korzystania z Programu dla odsprzedawców. Powiadomienie o zamiarze rezygnacji musi zostać dostarczone nie później niż trzy dni przed datą wystawienia faktury dla Użytkownika. Firma zastrzega prawo do zawieszenia dostępu Użytkownika do Programu dla odsprzedawców lub prawa do korzystania z tego programu według własnego uznania, bez uprzedzenia, w każdej chwili i z jakiegokolwiek powodu. Z chwilą zakończenia korzystania z Programu usługi świadczone na rzecz klientów’ Użytkownika zostaną przejęte przez naszą firmę lub stosowny podmiot. Nie przewiduje się zwrotu kosztów z tytułu Usług zakupionych przez Użytkownika lub jego klientów.

Oświadczenia i gwarancje.  Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone w celu stworzenia jego strony odsprzedawcy są prawdziwe, dokładne i kompletne. Użytkownik oświadcza również, że nazwa jego strony internetowej, adres URL i inne elementy marki wykorzystywane są w dobrej wierze, oraz że wedle wiedzy Użytkownika nie naruszają one żadnych praw ani nie stoją w sprzeczności z prawami stron trzecich wynikającymi, między innymi, z rejestracji, znaków towarowych lub nazw handlowych. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji w związku z niniejszą Umową, a w szczególności nie udzielamy żadnych gwarancji względem możliwości wniesienia sprzeciwu wobec albo podważenia rejestracji lub wykorzystania jakiejkolwiek nazwy domeny używanej przez Użytkownika w związku z Programem dla odsprzedawców.

7.Specjalny regulamin obowiązujący odsprzedawców z siedzibą w Indiach

W przypadku odsprzedawców z siedzibą w Indiach zakup Podstawowego programu dla odsprzedawców dokonany po dacie “Ostatniej rewizji’ umieszczonej na początku niniejszej Umowy będzie podlegać regulaminowi podanemu poniżej.

W Podstawowym programie dla odsprzedawców obowiązuje zarówno cennik wstępny (“Cennik wstępny”), jak i cennik standardowy (“Cennik standardowy”). Otrzymanie Cennika wstępnego zależy od osiągnięcia progu przychodów (“Próg przychodów”). Obowiązujący Cennik Wstępny, Cennik standardowy oraz Próg przychodów zostaną umieszczone na docelowej stronie internetowej Odsprzedawcy lub w oświadczeniach powiązanych z tą stroną.

Po zakupie Podstawowego programu dla odsprzedawców Użytkownik zostanie obciążony kosztami zgodnie z Cennikiem wstępnym. Jeżeli w trakcie kontroli po sześciu (6) miesiącach od zakupu Użytkownik osiągnie Próg przychodów, Cennik wstępny będzie obowiązywał również przez pozostałe sześć (6) miesięcy obowiązywania Podstawowego programu dla odsprzedawców. Jeżeli w trakcie kontroli po sześciu (6) miesiącach od zakupu Użytkownik nie osiągnie Progu przychodów, przez pozostałe sześć (6) miesięcy Podstawowego programu dla odsprzedawców będzie obowiązywał Cennik standardowy oraz za pomocą zarejestrowanej Metody płatności Użytkownik zostanie obciążony różnicą między Cennikiem wstępnym i standardowym. Wszelkie obciążenia dokonane za pomocą zarejestrowanej Metody płatności nie podlegają zwrotowi, nawet jeżeli w późniejszym czasie Użytkownik osiągnie Próg przychodów.

Zastrzegamy prawo do zmiany lub modyfikacji Cennika wstępnego, Cennika standardowego oraz Progu przychodów w dowolnym czasie, zaś wprowadzone zmiany lub modyfikacje będą publikowane w Internecie w tej Witrynie oraz wejdą w życie natychmiast bez konieczności dalszego powiadamiania Użytkownika. Zmiany i modyfikacje Cennika wstępnego,  Cennika standardowego i Progu przychodów wchodzą w życie z chwilą odnowienia przez Użytkownika Podstawowego programu dla odsprzedawców.

Wszystkie Podstawowe programy dla odsprzedawców będą oferowane na okres dwunastu (12) miesięcy wyłącznie Odsprzedawcom z siedzibami w Indiach, chyba że na internetowej stronie docelowej Odsprzedawcy lub w oświadczeniach z nią powiązanych określono inaczej. Zastrzegamy prawo do przerwania dostępu do Podstawowego programu dla odsprzedawców po upływie dwunastu (12) miesięcy lub kontynuowania dostępu zgodnie z Cennikiem standardowym. 

8. Warunki dotyczące Super programu dla odsprzedawców

Zintegrowane warunki dla odsprzedawców Pro.  Cały regulamin przedstawiony powyżej w postanowieniach dotyczących Podstawowych programów dla odsprzedawców i Programów dla odsprzedawców Pro ma również zastosowanie do Super programu dla odsprzedawców, a zatem niniejszym odwołaniem zostaje włączony do tego punktu.

Pododsprzedawcy; rozwiązanie Umowy.  Użytkownik odpowiada za wszystkie działania i zaniechania swoich Pododsprzedawców. Użytkownik musi zapewnić swoim Pododsprzedawcom właściwe przeszkolenie i/lub pomoc techniczną. Jeżeli konto danego Pododsprzedawcy zostanie usunięte przez Pododsprzedawcę, Użytkownika lub naszą firmę, Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie przeniesienia klientów tego Pododsprzedawcy do konta innego Odsprzedawcy lub Pododsprzedawcy.

Prowizje.  Oprócz Prowizji opisanych w punkcie poświęconym odsprzedawcom programu podstawowego/Pro, odsprzedawcy naliczane będą również Prowizje z tytułu każdego sprzedanego Programu dla odsprzedawców, a także Usług sprzedanych przez Pododsprzedawców Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji kosztów związanych z tymi dwoma źródłami przychodu.

Monetyzacja domeny.  Oprócz przychodu z monetyzacji domeny, wygenerowanego przez Użytkownika za pomocą Programu dla odsprzedawców Pro, Użytkownik otrzyma określony odsetek przychodu, wygenerowanego poprzez monetyzację nazw domen zakupionych za pośrednictwem stron internetowych Pododsprzedawców, powyżej progu określonego w Centrum kontroli odsprzedawcy, który może ulec zmianie. Płatność z tytułu monetyzacji zostanie wykonana razem z płatnością Prowizji. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, iż wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania możliwości monetyzacji w dowolnej chwili. Ponadto Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że korzystanie przez Użytkownika z oferty monetyzacji domeny musi być zgodne z regulaminami oraz podlega regulaminom zawartym w Umowie programu Cash Parking , która na mocy tego odwołania zostaje włączona do niniejszej Umowy. Zastrzegamy prawo do sprawdzenia nazw domen przed zarejestrowaniem oraz do wykluczenia, według własnego uznania, dowolnej nazwy domeny z dowolnego powodu, w tym między innymi, z powodu: a) naruszenia warunków niniejszej Umowy lub Ogólnego regulaminu świadczenia usług; lub b) naruszenia albo potencjalnego naruszenia prawa własności intelektualnej strony trzeciej.  

9. Warunki dotyczące Programu dla Odsprzedawców API

Branding.  Udzielamy Użytkownikowi zgody na oznakowanie odsprzedawanych Usług poprzez umieszczenie własnej nazwy i logo obok nazwy i logo Wild West Domain. Działanie to należy jednak przeprowadzić zgodnie z regulaminem określonym w punkcie niniejszej Umowy dotyczącej własności intelektualnej.

Konto przedpłacone.  Konto przedpłacone (“Konto przedpłacone”) jest niezbędne do obsługi Programu dla Odsprzedawców API. Należy je utworzyć z wyprzedzeniem, przesyłając nam wystarczające fundusze, które pokryją koszt zakupionych w przyszłości Usług. Instrukcje zakładania Konta przedpłaconego można wyświetlić, klikając łącze “Przesyłanie funduszy na swoje konto” znajdujące się na stronie głównej Ekstranetu Odsprzedawców.

Użytkownik niniejszym upoważnia nas do obciążania jego Konta przedpłaconego po otrzymaniu przez nas zamówienia Usługi. Brak ważnego Konta przedpłaconego uniemożliwia zakup naszych Usług przez Użytkownika. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli z Konta przedpłaconego Użytkownika pobrać sumy koniecznej do przetworzenia zamówienia na Usługi, a Użytkownik nie będzie odpowiadać na nasze zawiadomienia, żadne zamówione transakcje nie zostaną zrealizowane. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie będziemy odpowiadać za transakcję, które nie mogły być zrealizowane z powodu braku wystarczających środków na Koncie przedpłaconym. Jeżeli na Koncie przedpłaconym Użytkownika nie będzie wystarczających środków, Użytkownik może zostać obciążony dodatkowymi opłatami. Mamy również prawo do obciążenia Użytkownika niewielką opłatą, jeżeli Użytkownik lub jego klient anuluje rejestrację nazwy domeny w ciągu pięciodniowego (5) okresu karencji. W takim wypadku zwrócimy koszt nazwy domeny. Nie obciążymy Użytkownika taką opłatą, jeżeli anulujemy rejestrację nazwy domeny w trakcie okresu karencji z powodu oszustwa.

Użytkownik odpowiada za anulowanie Konta przedpłaconego w razie podjęcia decyzji o zakończeniu korzystania z konta Odsprzedawcy API. Nawet po zamknięciu konta Odsprzedawcy Konto przedpłacone Użytkownika pozostanie otwarte do czasu otrzymania przez nas od Użytkownika pisemnego powiadomienia z dyspozycją zamknięcia Konta przedpłaconego Użytkownika.

Umowy prawne, Zasady i wymagania ICANN.  Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać naszych Zasad ochrony danych osobowych w trakcie kontaktów z klientami i innymi stronami, a także opublikować Zasady ochrony danych osobowych z podobnymi wymaganiami na swojej stronie głównej Odsprzedawcy. Użytkownik ma również obowiązek publikowania Uprawnień i obowiązków rejestrujących w ICANN, Polityki rozwiązywania sporów związanych z przeniesieniem rejestratora ICANN, a także innych umów prawnych i zasad, które możemy przekazywać odpowiednio do potrzeb. Użytkownik potwierdza i akceptuje również fakt, że ma obowiązek opublikować na swojej Stronie internetowej Umowę rejestracji nazwy domeny i obsługi klienta, którą mu dostarczymy, a także wymagać od swoich klientów potwierdzenia znajomości i zaakceptowania jej warunków (w czasie rejestracji nazwy domeny).

Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że rejestracja nazw domen i korzystanie z nich są częściowo regulowane przez zasady i umowy sporządzane przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów (“ICANN”). Zasady te zawierają wymaganie, aby rejestratorzy przechowywali pewne informacje dotyczące rejestracji i transakcji przez okres trzech lat oraz, aby informacje te zostały przekazane do ICANN na jej życzenie w związku z zainicjowanym przez nią audytem. Aby spełnić te wymagania ICANN, Użytkownik zobowiązuje się przechowywać (a) w formie elektronicznej, papierowej lub na mikrofilmie całość pisemnej komunikacji stanowiącej wnioski o rejestrację, potwierdzenia, modyfikacje, przeniesienia lub rozwiązania rejestracji, bądź też powiązaną z tym korespondencję z Użytkownikami, w tym umowy o rejestrację oraz (b) w formie elektronicznej ewidencję kont wszystkich Użytkowników, w tym daty i kwoty wszystkich płatności i zwrotów w związku z rejestracjami nazw domen. Na nasze życzenie Użytkownik zobowiązany jest przekazać nam wszelkie informacje podane w tym Punkcie w ciągu dwóch (2) dni roboczych oraz będzie z nami współpracować w inny sposób względem wszelkich kwestii związanych ze zgodnością lub prawem, wynikających z rejestracji nazw domen.

Użytkownik zobowiązany jest dopilnować, aby dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez klienta jakiejkolwiek usługi rejestracji z ochroną prywatności lub serwerem proxy za pomocą podmiotu pośredniczącego oferowanej lub udostępnionej przez Użytkownika w związku z każdą rejestracją zostały powierzone naszej firmie lub  były przez nas przechowane albo też alternatywnie wyświetli tym klientom w momencie dokonywania przez nich wyboru korzystania z ww. usług ochrony prywatności lub proxy czytelną informację, że ich dane nie są przechowywane. W przypadku przechowywania danych umowa o przechowywanie zawarta przez Użytkownika zawierać będzie co najmniej klauzulę, że dane zostaną przekazane naszej firmie w razie złamania postanowień tej umowy przez Użytkownika.

Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy.  W przypadku nieotrzymania od Użytkownika powiadomienia będziemy automatycznie przedłużać dostęp do Programu dla Odsprzedawców API oraz obciążać obowiązującą w danym momencie opłatą licencyjną, zgodnie z zarejestrowaną przez Użytkownika metodą płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że będzie zobowiązany powiadomić nas w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z korzystania z Programu dla odsprzedawców. Powiadomienie o zamiarze rezygnacji musi zostać dostarczone nie później niż trzy dni przed datą wystawienia faktury dla Użytkownika. Firma zastrzega prawo do zawieszenia dostępu Użytkownika do Programu dla odsprzedawców lub prawa do korzystania z tego programu według własnego uznania, bez uprzedzenia, w każdej chwili i z jakiegokolwiek powodu. Po rozwiązaniu Umowy Użytkownik przekaże nam wszystkich swoich Klientów i ich Usługi. W tym celu potwierdza, że na czas dostarczy nam wszystkie informacje na temat klientów, w tym dane Posiadacza zarejestrowanej nazwy i wszelką wcześniejszą komunikację z klientami, które będą niezbędne w celu wykonania przejścia w taki sposób, aby nie upłynęła ważność’ Usług klientów. Nie przewiduje się zwrotu kosztów z tytułu Usług zakupionych przez Użytkownika lub jego klientów.

Korespondencja.  Użytkownik wyraża zgodę, aby wszystkie nasze powiadomienia skierowane do Użytkownika (z wyjątkiem powiadomień dotyczących naruszeń warunków niniejszej Umowy) były publikowane na naszej Stronie internetowej oraz były uznawane za doręczone w ciągu piętnastu (15) dni od ich publikacji. Powiadomienia dotyczące naruszenia będą przesyłane na adres e-mail Odsprzedawcy zarejestrowany w naszym systemie lub przesyłane pocztą priorytetową na zarejestrowany w naszym systemie adres Odsprzedawcy. Powiadomienia Odsprzedawcy skierowane do nas będą przesyłane pocztą e-mail na adres obsługi klienta umieszczony na naszej Stronie internetowej lub pocztą priorytetową na adres:  GoDaddy.com, LLC, ATTN: Dział Odsprzedawców, 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ, 85260. We wszystkich przypadkach powiadomienia uznaje się za dostarczone po pięciu (5) dniach od dnia ich wysłania.

10. Produkty i usługi innych podmiotów trzecich.

Użytkownik ma prawo do sprzedaży produktów i usług stron trzecich.  Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na sprzedaż produktu SiteLock, zobowiązuje się przestrzegać warunków zawartych, które znajdują się w tym miejscu i które w drodze odwołania zostają włączone do niniejszej Umowy.

11. Tytuły i nagłówki, niezależność postanowień, rozdzielność

Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie.  Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie.  Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

12. DEFINICJE, KONFLIKTY

Pisane dużą literą terminy, których nie zdefiniowano w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Umowie regulaminu ogólnego. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy. 

*******************

UMOWA ODSPRZEDAWCY

PRZETWARZANIE DANYCH - ANEKS

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych będąca aneksem do Umowy odsprzedawcy (“Umowa powierzenia”) jest częścią umowy zawartej pomiędzy GoDaddy.com, LLC (w tym jej podmiotami powiązanymi, jeśli zostało to wskazane w Umowie) (“GoDaddy”) oraz Odsprzedawcą (“Odsprzedawca”) o sprzedaż produktów i usług GoDaddy (“Usługi”) w ramach Programu dla odsprzedawców GoDaddy; reguluje ona przetwarzanie Danych osobowych przez Odsprzedawcę w imieniu GoDaddy. Odsprzedawca zawiera niniejszą Umowę powierzenia w imieniu swoim oraz w zakresie wymaganym obowiązującym przepisami o ochronie danych i przepisami wykonawczymi w imieniu swoich upoważnionych partnerów. Wszystkie terminy zapisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszej Umowie powierzenia, mają znaczenie nadane im w Umowie.  Określenia “my” i “spółka” odnoszą się do GoDaddy. Określenia “Użytkownik” lub “Odsprzedawca” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej akceptującej niniejszą Umowę.  Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje stronom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści. Niniejsza Umowa powierzenia wchodzi w życie i stanie się wiążąca w dniu jej elektronicznej akceptacji przez Użytkownika.

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych składa się z dwóch (2) odrębnych części, które stosuje się w sposób opisany poniżej:

1.     Umowa o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych.

Zastosowanie Ustawy o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych.  Umowa ma zastosowanie do wszystkich Odsprzedających mających dostęp do Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości i przetwarzających takie informacje (zgodnie “z definicją podaną w niniejszej Umowie”) w ramach ich uczestnictwa w Programie dla odsprzedających

2.     Standardowe klauzule umowne (oraz Załączniki 1 i 2 do standardowych klauzul umownych).

Zastosowanie standardowych klauzul umownych. Standardowe klauzule umowne będą miały zastosowanie dla danych klienta, które będą przekazywane poza EOG, zarówno bezpośrednio, jak i przy dalszym przekazywaniu danych do jakiegokolwiek kraju uznanego przez Komisję Europejską za niezapewniającego wystarczających środków bezpieczeństwa danych osobowych (opisanych w RODO). Standardowe klauzule umowne nie będą miały zastosowania dla danych klienta, które nie będą przekazywane poza EOG, zarówno bezpośrednio, jak i przy dalszym przekazywaniu danych. EOG.  Bez względu na wyżej wymienione przepisy, standardowe klauzule umowne nie będą miały zastosowania, gdy dane są przenoszone zgodnie z uznanym standardem zgodnego z prawem przenoszenia danych osobowych (zgodnie z definicją RODO) poza EOG, takim jak program „Tarcza prywatności” zawartego pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi lub Szwajcarią- USA. 

  *******************************************

Umowa o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych

1.     Przedmiot i zakres

Niniejsza Umowa o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych (‘Umowa o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych”) jest załączona i stanowi część Umowy w celu zagwarantowania, że Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości (o których mowa poniżej) będą gromadzone lub wykorzystywane przez Użytkownika w sposób bezpieczny i zgodny z postanowieniami Umowy, niniejszej Umowy o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych oraz obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wykonawczymi.

2.     Hierarchia ważności.  

Niniejsza Umowa o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych jest włączona do Umowy i stanowi jej integralną część. Do kwestii nieuregulowanych niniejszą Umową o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych mają zastosowanie postanowienia Umowy. W zakresie wzajemnych praw i obowiązków stron w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy oraz niniejszej Umowy o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych postanowienia Umowy o gwarantowanym poziomie i bezpieczeństwa danych będą miały charakter rozstrzygający. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych a standardowymi klauzulami umownym, standardowe klauzule umowne będą miały charakter rozstrzygający.

3.     Dane osobowe.

3.1            Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości” lub “Dane osobowe,” oznaczają informacje na dowolnym nośniku lub w dowolnej formie dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego lub inny numer identyfikacyjny, adres e-mail, numer telefonu, profil finansowy, informacje o karcie kredytowej, numer prawa jazdy lub inne informacje, które można powiązać z konkretną osobą, komputerem lub urządzeniem (np. informacje gromadzone za pomocą technologii śledzących np. adres IP) bądź jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

3.2            Przetwarzanie w celach związanych z niniejszą Umową o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości;.

3.3            Użytkownik może przetwarzać Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości wyłącznie w ograniczonym i wyraźnie określonym celu lub celach opisanych w Umowie oraz zgodnie z pisemnymi dyspozycjami spółki, w tym również dotyczącymi przekazania Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości osób fizycznych z UE poza terytorium EU, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w takim przypadku Użytkownik musi natychmiast powiadomić spółkę o tym wcześniej, chyba że prawo tego zabrania).

3.4            Użytkownik ma prawo przekazać Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości dotyczące osób z UE poza UE (lub jeśli informacje te znajdują się już poza terytorium UE - osobie trzeciej poza UE) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych oraz wymogami określonymi w art. 44-49 RODO (zdefiniowanego poniżej).

3.5            Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić spółkę, jeśli uzna, że polecenia spółki naruszają obowiązujące przepisy prawa i przepisy o ochronie danych osobowych, w tym Przepisy UE o ochronie danych osobowych (zdefiniowane poniżej); taka wiadomość powinna być wysłana na adres privacy@godaddy.com.

3.6            Użytkownik musi traktować wszystkie Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości jako ściśle poufne oraz poinformować wszystkich swoich pracowników lub upoważnionych pośredników zajmujących się przetwarzaniem Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości o poufnym charakterze tych informacji; ponadto Użytkownik musi dopilnować, aby wszystkie takie osoby lub strony podpisały odpowiednią umowę o zachowaniu poufności Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości.

3.7            W zakresie w jakim Użytkownik otrzymuje, utrzymuje, przetwarza lub w inny sposób ma dostęp do Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości w związku z Programem dla odsprzedawców na mocy Umowy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że jest odpowiedzialny za utrzymywanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości. Użytkownik musi chronić i zabezpieczyć Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w tym m.in. Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (“Rozporządzenie o ochronie danych osobowych” lub “RODO”) i powiązanymi przepisami prawa lub przepisami wykonawczymi państw członkowskich Unii Europejskiej (zwanymi łącznie “Przepisami UE o ochronie danych osobowych”).

3.8            Odpowiednie środki organizacyjne i środki bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 3.7, to odpowiednio m.in.:

3.8.1       środki wskazane poniżej w pkt 5 i 6;

3.8.2       środki mające zagwarantować, że dostęp do Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości będą miały jedynie upoważnione osoby w celach określonych w Umowie;

3.8.3       pseudonimizację i szyfrowanie Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości;

3.8.4       zdolność zagwarantowania stałej poufności, integralności, dostępności i wytrzymałości swoich systemów i usług przetwarzania;

3.8.5       Zdolność terminowego przywrócenia dostępności Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości i dostępu do nich;

3.8.6       regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości; oraz

3.8.7       środki służące do zidentyfikowania słabych punktów w zakresie przetwarzania w systemach spółki Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości.

3.9            W zakresie w jakim Użytkownik zawarł umowę z podwykonawcą, dostawcą lub inną stroną dotyczącą ułatwienia realizacji Umowy, Użytkownik musi (i) uzyskać uprzednio zgodę spółki na piśmie na taką współpracę oraz (ii) zawrzeć pisemną umowę z taką stroną, aby zagwarantować, że osoba ta będzie również przestrzegać postanowień niniejszej Umowy o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych oraz Umowy.

3.10         Niezależnie od upoważnienia udzielonego spółce zgodnie z pkt 3.9 Użytkownik będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania takiego podwykonawcy, usługodawcy lub innej strony trzeciej, jeśli nie wywiążą się oni ze swoich obowiązków na mocy niniejszej Umowy o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych (lub podobnej umowy zawartej w celu nałożenia na stronę trzecią obowiązków równoważnych do tych obowiązujących Użytkownika na mocy Umowy o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych) lub mających zastosowanie przepisów o ochronie danych.

3.11         Użytkownik będzie na własny koszt chronił, zabezpieczy i zwolni spółkę z odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności prawnej, kosztów i straty związanej z krótkotrwałym lub trwałym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem brakiem dostępności, utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, kradzieżą lub narażeniem na szkodę Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości oraz innego rodzaju naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych lub niniejszej Umowy o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych. 

3.12         Jeżeli Użytkownik poweźmie wiedzę, że otrzymał Informacje poufne spółki lub Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości, które nie były przeznaczone do niego lub których zgodnie z niniejszą Umową nie ma prawa otrzymać, musi (i) niezwłocznie powiadomić o tym fakcie spółkę, pisząc na adres privacy@godaddy.com, oraz (ii) o ile nie zostanie inaczej poinstruowany na piśmie, zachować te informacje do czasu otrzymania z adresu privacy@godaddy.com dyspozycji, co ma zrobić z takimi informacjami.

4.      Oceny skutków oraz kontrole bezpieczeństwa

4.1            Oceny skutków dla ochrony danych. Użytkownik musi pomóc spółce przeprowadzać oceny skutków dla ochrony danych w celu rozpoznania i zminimalizowania ryzyka naruszenia prywatności i bezpieczeństwa związanego z Programem dla odsprzedawców na mocy Umowy.

4.2            Okresowe kontrole.  Spółka zastrzega sobie prawo przeprowadzania okresowych kontroli w zakresie tego, czy Użytkownik przestrzega warunków Umowy o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych. 

4.3            Kontrola po wystąpieniu incydentu.  W przypadku naruszenia bezpieczeństwa po stronie Odsprzedawcy spółka może przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa, aby sprawdzić, czy naruszenie to nie zaszkodziło Informacjom umożliwiającym ustalenie tożsamości. Odsprzedawca będzie miał 90 dni, aby rozwiązać kwestie wskazane w wyniku kontroli.  Po rozwiązaniu problemów spółka może ponownie przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa, aby sprawdzić, czy problemy zostały rozwiązane.

4.4            Zawiadomienie o braku zgodności.  Jeśli Użytkownik z jakiegokolwiek powodu nie będzie w stanie wywiązać się ze zobowiązań na mocy niniejszej Umowy o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych, musi niezwłocznie powiadomić o tym spółkę.  W takim przypadku Użytkownik musi poinformować, czy jest w stanie rozwiązać tę kwestię szybko i bez szkody dla bezpieczeństwa Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości.  W przeciwnym wypadku spółka może bezzwłocznie rozwiązać Umowę bez ponoszenia z tego tytułu kary ani dalszej odpowiedzialności wobec Użytkownika.   

5.     Zespół reagowania na incydenty zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa

5.1            Termin złożenia zawiadomienia.  Użytkownik powiadomi spółkę o każdym naruszeniu bezpieczeństwa dotyczącego jego usług i/lub Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości niezwłocznie po odkryciu takiego naruszenia oraz niezwłocznie przekaże informacje o tym, jak incydent ten może wpłynąć lub wpłynie na spółkę lub Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości.Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby powiadomić spółkę o naruszeniu bezpieczeństwa niezwłocznie po odkryciu wystąpienia takiego incydentu, ale nie później niż 1 godzinę po jego odkryciu. Na potrzeby niniejszej Umowy o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych incydent obejmuje również:

5.1.1       skargę lub żądanie dotyczące wykonania praw osoby fizycznej na mocy obowiązującego prawa, w tym Przepisów UE o ochronie danych osobowych;

5.1.2       dochodzenie w sprawie Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości lub ich przejęcia prowadzone przez urzędników państwowych, organ nadzorczy lub organy ścigania lub podejrzenia, że takie dochodzenie lub przejęcie jest brane pod uwagę;

5.1.3       krótkotrwały lub trwały, przypadkowy lub niezgodny z prawem brak dostępności, utratę, zniszczenie, nieuprawnione ujawnienie lub udostępnienie, kradzież lub narażenie na szkodę Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości; oraz

5.1.4       naruszenie obowiązków bezpieczeństwa i/lub poufności określonych w niniejszej Umowie o gwarantowanym poziomie ochrony i bezpieczeństwa danych.

5.2            Format i treść zawiadomienia  Zawiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa należy przekazywać telefonicznie do centrum operacyjnego na numer (480) 505-8809, a następnie przesłać pisemne zawiadomienie na adres: privacy@secureserver.net. Zgłaszając telefonicznie zawiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa, Użytkownik musi przekazać następujące informacje, a następnie w zawiadomieniu pisemnym wszystkie aktualne informacje dodatkowe, które zostaną ujawnione:

5.2.1       opis charakteru incydentu i jego prawdopodobne konsekwencje;

5.2.2       przewidywany czas rozwiązania problemu (jeśli jest znany);

5.2.3       opis środków podjętych lub proponowanych w celu zaradzenia incydentowi, w tym środki służące złagodzeniu ewentualnych niekorzystnych skutków incydentu dla spółki, Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości lub osób fizycznych;

5.2.4       jeśli ścieżka rozwiązania problemu nie jest znana w momencie dokonywania zgłoszenia telefonicznego, należy wyjaśnić, że nie zostało to jeszcze ustalone;

5.2.5       kategorie i przybliżoną ilość Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości oraz osoby, których incydent może dotyczyć, jak również prawdopodobne konsekwencje, jakie incydent może mieć na Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości i osoby powiązane; oraz

5.2.6       imię i nazwisko przedstawiciela Odsprzedawcy, z którym spółka może się kontaktować w sprawie aktualnych informacji o incydencie.

5.3            Dostępne zabezpieczenia.  Po wzajemnym uzgodnieniu z Użytkownikiem grupa ze spółki ds. zabezpieczeń może przesłać Użytkownikowi dostępne zabezpieczenia, aby pomóc w rozwiązaniu zidentyfikowanego naruszenia bezpieczeństwa. Użytkownik zgadza się pomóc spółce wywiązać się z jej obowiązków w zakresie powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa nałożonych przez Przepisy UE o ochronie danych osobowych lub innych ustawowych, regulacyjnych, administracyjnych lub umownych obowiązków w zakresie powiadamiania o naruszeniu bezpieczeństwa.

6.     Kryptografia

6.1            Szyfrowanie zastrzeżone.  Transakcje zabezpieczone realizowane pomiędzy Użytkownikiem a podwykonawcą, dostawcą lub inną stroną trzecią, jak również przechowywanie Informacji poufnych spółki lub Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości nie może obejmować wykorzystania algorytmów kryptograficznych opracowanych wewnętrznie przez Użytkownika. Algorytmy symetryczne, asymetryczne lub haszowania wykorzystywane przez infrastrukturę aplikacji będą bazować na algorytmach opublikowanych i opracowanych przez ogólne społeczeństwo kryptograficzne.

6.2            Siła szyfrowania.  Algorytmy szyfrowania muszą odpowiadać aktualnej standardowej technologii stosowanej w branży i być wystarczająco silne np. AES. SHA-256 lub publiczny klucz szyfrowania RSA.

6.3            Funkcje haszujące.  Funkcje haszujące będą stanowić połączenie SHA-256 oraz przynajmniej jednej z funkcji MD-5, SHA-2, SHA-3 lub podobnej, z wyłączeniem SHA-1.  Jeżeli stosowane będą inne funkcje haszujące, muszą zostać wyraźnie zatwierdzone przez zespół ds. bezpieczeństwa spółki i stosowane łącznie z przynajmniej jednym zatwierdzonym algorytmem.

7.     Przetwarzanie Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości

7.1            Zgodność z prawem. W stosownym zakresie Użytkownik pomoże spółce wywiązać się jej z obowiązku udzielenia odpowiedzi na żądania osoby, które Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości są przetwarzane na mocy Umowy, a która pragnie wykonać swoje prawa przysługujące jej zgodnie z Przepisami UE o ochronie danych osobowych, w tym m.in. (i) prawa wglądu do danych, (ii) prawa przenoszenia danych, (iii) prawa usunięcia danych, (iv) prawa sprostowania danych, (v) prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub (vi) prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7.2            Usunięcie/zniszczenie danych.  Użytkownik musi w sposób bezpieczny zniszczyć/usunąć lub zwrócić wszystkie Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości oraz nadpisać dyski wykorzystywane do ich przechowywania za pomocą kryptograficznego usuwania danych (NIST SP-800-88r1) lub równoważnego sposobu na każde żądanie spółki lub bez takiego żądania po rozwiązaniu Umowy, a pozostałe istniejące kopie tych informacji zwróci spółce.

   *******************************************

STANDARDOWE KLAUZULE UMOWNE

Do celów art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE dla przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym prowadzącym działalność gospodarczą w kraju trzecim, który nie zapewnia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa danych

podmiot przekazujący dane: GoDaddy.com, LLC i jego partnerzy

i

podmiot odbierający dane: wskazany Odsprzedawca, który uczestniczył w Programie dla odsprzedawców na warunkach Umowy.

zwani indywidualnie “stroną” lub łącznie “stronami”,

UZGODNILI następujące klauzule umowne (klauzule) w celu zagwarantowania odpowiednich zabezpieczeń na potrzeby ochrony prywatności i podstawowych praw i wolności osób fizycznych w zakresie przekazywania podmiotowi odbierającemu dane przez podmiot przekazujący danych osobowych wyszczególnionych w Załączniku 1.

Klauzula 1

Definicje

Dla potrzeb klauzul:

(a) ‘dane osobowe’, ‘szczególne kategorie danych’, &;squo;przetwarzanie’, ‘administrator’, ‘podmiot przetwarzający’, ‘osoba, której dane dotyczą’ oraz ‘organ nadzorczy’ zachowują znaczenie opisane w Dyrektywie 95/46/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej z dnia 24 października 1995 dotyczącej ochrony osób w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych;

(b) ‘podmiot przekazujący dane’ oznacza administratora danych, który przekazuje dane osobowe;

(c) ‘podmiot odbierający dane’ oznacza podmiot przetwarzający, który wyraża zgodę na otrzymywanie od podmiotu przekazującego danych osobowych w celu ich przetwarzania w imieniu podmiotu przekazującego po przekazaniu zgodnie z instrukcjami tego ostatniego i warunkami określonymi w niniejszych klauzulach i który nie podlega systemowi państwa trzeciego zapewniającemu odpowiednią ochronę w rozumieniu art. 25 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE;

(d)‘podwykonawca przetwarzania’ oznacza jakikolwiek podmiot działający na zlecenie podmiotu odbierającego dane lub innego podwykonawcy przetwarzania realizującego zlecenie podmiotu odbierającego dane, który wyraża zgodę na otrzymywanie, od podmiotu odbierającego dane lub innego podwykonawcy przetwarzania realizującego zlecenie podmiotu odbierającego, danych osobowych przeznaczonych wyłącznie do ich przetworzenia w imieniu podmiotu przekazującego po przekazaniu zgodnie z instrukcjami tego ostatniego, standardowymi klauzulami umownymi i warunkami sporządzonej na piśmie umowy o podwykonawstwo;

(e) “obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych’ oznaczają prawodawstwo chroniące podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawo do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, właściwe dla administratora danych w państwie członkowskim, w którym podmiot przekazujący dane prowadzi działalność gospodarczą;

(f) ‘środki techniczne i organizacyjne’ oznaczają takie środki, których celem jest ochrona danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności jeżeli przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych za pomocą sieci, jak również przed innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

Klauzula 2

Szczegóły przekazania danych

Szczegóły dotyczące przekazywania danych, a w szczególności w stosownych przypadkach szczególne kategorie danych, są określone w Załączniku 1, który stanowi integralną część klauzul.

Klauzula 3

Klauzula na rzecz osoby trzeciej

1. Osoba, której dane dotyczą, może żądać od podmiotu przekazującego dane wykonania niniejszej klauzuli, klauzuli 4(b) do (i), klauzuli 5 (a) do (e), oraz (g) do (j), klauzuli 6(1) oraz (2), klauzuli 7, klauzuli 8(2) i klauzul 9 do 12, jako beneficjent umowy.

2. Osoba, której dotyczą dane, może żądać od podmiotu przekazującego dane wykonania niniejszej klauzuli, klauzuli 5(a) do (e) oraz (g), klauzuli 6, klauzuli 7, klauzuli 8(2) i klauzulach 9-12, w przypadkach, w których podmiot przekazujący dane przestał istnieć faktycznie lub formalnie. Jeżeli jednak na podstawie umowy lub z mocy prawa podmiot będący jego następcą przejął wszystkie zobowiązania prawne podmiotu przekazującego dane, skutkiem czego przyjął na siebie jego prawa i obowiązki, osoba, której dane dotyczą, może żądać wykonania wymienionych klauzul od tego następcy.

3. Osoba, której dane dotyczą, może żądać od podmiotu przekazującego dane wykonania niniejszej klauzuli, klauzuli 5(a) do (e) oraz (g), klauzuli 6, klauzuli 7, klauzuli 8(2) i klauzulach 9-12, w przypadkach, w których zarówno podmioty przekazujący, jak i odbierający dane przestały istnieć faktycznie lub formalnie albo stały się niewypłacalne. Jeżeli jednak na podstawie umowy lub z mocy prawa podmiot będący jego następcą przejął wszystkie zobowiązania prawne podmiotu przekazującego dane, skutkiem czego przyjął na siebie jego prawa i obowiązki, osoba, której dane dotyczą, może żądać wykonania wymienionych klauzul od tego następcy. Taka odpowiedzialność podwykonawcy przetwarzania jest ograniczona do jego własnych czynności przetwarzania danych na podstawie niniejszych klauzul.

4. Strony nie sprzeciwiają się reprezentowaniu osoby, której dane dotyczą, przez stowarzyszenie lub inny organ, jeżeli takie jest wyraźne życzenie osoby, której dane dotyczą, i jeżeli zezwala na to prawo krajowe.

Klauzula 4

Zobowiązania podmiotu przekazującego dane

Podmiot przekazujący dane zgadza się na poniższe warunki i gwarantuje, że:

(a) przetwarzanie danych, włącznie z samym ich przekazywaniem, odbywało się i będzie się nadal odbywało zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych (i w stosownych przypadkach było przedmiotem powiadomienia odpowiednich władz państwa członkowskiego, w którym podmiot przekazujący dane prowadzi działalność gospodarczą) oraz bez naruszenia odpowiednich przepisów tego państwa;

(b) nakazał i będzie nakazywał podmiotowi odbierającemu dane podczas całego okresu świadczenia usług przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie przekazywanych danych osobowych wyłącznie w imieniu podmiotu przekazującego dane oraz zgodnie z właściwym prawem o ochronie danych i z niniejszymi klauzulami;

(c) podmiot odbierający dane zapewni wystarczające gwarancje w odniesieniu do środków technicznych i organizacyjnych wyszczególnionych w dodatku 2 do niniejszej umowy;

(d) biorąc pod uwagę ocenę wymogów właściwego prawa o ochronie danych osobowych, środki bezpieczeństwa są odpowiednie do ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności jeżeli przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych za pomocą sieci, oraz przed innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania, a także że środki te zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka, jakie stanowi przetwarzanie i charakter danych podlegających ochronie, uwzględniając stan wiedzy w tej dziedzinie i koszty ich wdrożenia;

(e) zapewni zgodność ze środkami bezpieczeństwa.

(f) jeżeli przekazanie obejmuje szczególne kategorie danych, osoba, której dane dotyczą, została lub będzie poinformowana przed przekazaniem lub jak najszybciej po przekazaniu danych o tym, że jej dane mogą być przekazane do państwa trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniej ochrony w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE;

(g) prześle wszelkie zawiadomienia otrzymane od podmiotu odbierającego dane lub podwykonawcy przetwarzania na mocy klauzuli 5 (b) i klauzuli 8 (3) do organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeżeli podmiot przekazujący dane zdecyduje się kontynuować przekazywanie danych lub znieść zawieszenie;

(h) na żądanie udostępni osobie, której dane dotyczą, kopię niniejszych klauzul, z wyjątkiem Załącznika 2, oraz skrócony opis środków bezpieczeństwa, a także kopię każdej umowy dotyczącej usług podwykonawstwa przetwarzania danych, która musi być zawarta zgodnie z niniejszymi klauzulami; jednakże w przypadku gdy klauzule lub umowa zawierają informacje handlowe, informacje te można usunąć;

(i) w przypadku podwykonawstwa przetwarzania danych działalność związana z przetwarzaniem prowadzona jest zgodnie z klauzulą 11 przez podwykonawcę przetwarzania zapewniającego co najmniej ten sam poziom ochrony danych osobowych i praw osoby, której dane dotyczą, co podmiot odbierający dane zgodnie z niniejszymi klauzulami; oraz

(j) zapewni zgodność z klauzulą 4(a) do (i).

Klauzula 5

Zobowiązania podmiotu odbierającego dane

Podmiot odbierający dane zgadza się na poniższe warunki i gwarantuje, że:

(a) będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w imieniu podmiotu przekazującego dane i zgodnie z jego instrukcjami oraz niniejszymi klauzulami; jeżeli z jakichkolwiek powodów nie może zapewnić takiej zgodności, zgadza się na natychmiastowe poinformowanie podmiotu przekazującego dane o niemożności spełnienia tego warunku, a podmiot przekazujący dane jest w takim przypadku uprawniony do zawieszenia przekazywania danych lub rozwiązania umowy;

(b) nie ma powodu, by sądzić, że prawodawstwo mające do niego zastosowanie uniemożliwia mu wypełnianie instrukcji otrzymanych od podmiotu przekazującego dane i jego obowiązków wynikających z umowy oraz że w przypadku zmiany prawodawstwa, która może mieć istotne negatywne skutki dla gwarancji i obowiązków określonych w niniejszych klauzulach, zawiadomi o tym jak najszybciej podmiot przekazujący dane, który w takim przypadku jest uprawniony do zawieszenia przekazywania danych lub rozwiązania umowy;

(c) wdrożył techniczne i organizacyjne środki wyszczególnione w Załączniku przed przetwarzaniem przekazanych danych osobowych;

(d) niezwłocznie zawiadomi podmiot przekazujący dane o:

(i) każdy prawnie wiążący wniosek o udostępnienie danych osobowych wystosowany przez organ ścigania, o ile nie jest to zakazane w inny sposób, na przykład poprzez zakaz na mocy prawa karnego do zachowania poufności dochodzenia prowadzonego przez organ ścigania;

(ii) jakimkolwiek przypadkowym lub nieupoważnionym dostępie; oraz

(iii) jakimkolwiek żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, bez udzielenia odpowiedzi na to żądanie, chyba że został on w inny sposób upoważniony do takiego postępowania;

(e) niezwłocznie i we właściwy sposób rozpatrzy wszystkie żądania ze strony podmiotu przekazującego dane, dotyczącymi przetwarzania przez siebie danych osobowych będących przedmiotem przekazania, oraz zastosuje się do zaleceń organów nadzorczych w odniesieniu do przetwarzania przekazywanych danych;

(f) na żądanie podmiotu przekazującego dane przedstawi swoje urządzenia do przetwarzania danych w celu kontroli działalności związanej z przetwarzaniem danych objętej niniejszymi klauzulami, przeprowadzanej przez podmiot przekazujący dane lub organ kontrolny złożony z niezależnych członków i posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe, związany obowiązkiem zachowania poufności, wybrany przez podmiot przekazujący dane, w stosownych przypadkach w porozumieniu z organem nadzorczym;

(g) na żądanie udostępni osobie, której dane dotyczą, kopię niniejszych klauzul lub jakiejkolwiek istniejącej umowy dotyczącej podwykonawstwa przekazywania danych; jednakże w przypadku gdy klauzule lub umowa zawierają informacje handlowe, informacje te można usunąć, z wyjątkiem Załącznika 2, który zostanie zastąpiony skróconym opisem środków bezpieczeństwa w przypadkach, w których osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie uzyskać kopii od podmiotu przekazującego dane;

(h) w przypadku podwykonawstwa przetwarzania danych poinformował wcześniej podmiot przekazujący dane i uzyskał jego uprzednią pisemną zgodę;

(i) przypadku podwykonawstwa przetwarzania danych działalność związana z przetwarzaniem prowadzona będzie zgodnie z klauzulą 11;

(j) niezwłocznie prześle podmiotowi przekazującemu dane kopię każdej umowy dotyczącej podwykonawstwa przetwarzania danych zawartej na podstawie niniejszych klauzul.

(k) na własny koszt będzie chronił, zabezpieczy i zwolni podmiot przekazujący dane z tytułu wszelkiej odpowiedzialności i straty związanej z utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym ujawnieniem, kradzieżą lub narażeniem na szkodę danych osobowych oraz innego rodzaju naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych ze strony podmiotu odbierającego dane. 

 Klauzula 6

Odpowiedzialność

1. Strony uzgadniają, że każda osoba, której dane dotyczą, która poniosła szkodę w wyniku jakiegokolwiek naruszenia obowiązków, o których mowa w klauzuli 3 lub 11, przez którąkolwiek ze stron lub podwykonawcę przetwarzania, jest uprawniona do uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę od podmiotu przekazującego dane.

2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie wystąpić przeciw podmiotowi przekazującemu dane z roszczeniem o odszkodowanie zgodnie z pkt 1, wynikającym z naruszenia przez podmiot odbierający dane lub jego podwykonawcę przetwarzania któregokolwiek z ich obowiązków, o których mowa w klauzuli 3 lub klauzuli 11, ponieważ podmiot przekazujący dane przestał istnieć faktycznie lub formalnie lub stał się niewypłacalny, podmiot odbierający zgadza się na wystąpienie przez osobę, której dotyczą dane, z roszczeniem wobec podmiotu odbierającego, tak jakby był on podmiotem przekazującym dane; jeżeli jednak jakikolwiek podmiot będący jego następcą przejął na podstawie umowy lub z mocy prawa wszystkie zobowiązania prawne podmiotu przekazującego dane, osoba, której dane dotyczą, może egzekwować swoje prawa wobec tego następcy.

Podmiot odbierający dane nie może powoływać się na naruszenie przez podwykonawcę przetwarzania jego obowiązków, aby uniknąć swojej własnej odpowiedzialności.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie wystąpić przeciw podmiotowi przekazującemu dane z roszczeniem o odszkodowanie zgodnie z pkt 1 oraz 2, wynikającym z naruszenia przez podmiot odbierający dane lub jego podwykonawcę przetwarzania któregokolwiek z ich obowiązków, o których mowa w klauzuli 3 lub klauzuli 11, ponieważ podmiot przekazujący dane oraz podmiot odbierający dane przestał istnieć faktycznie lub formalnie lub stał się niewypłacalny, podwykonawca przetwarzania zgadza się na wystąpienie przez osobę, której dotyczą dane, z roszczeniem wobec podwykonawcy przetwarzania, tak jakby był on podmiotem przekazującym dane lub podmiotem odbierającym dane; jeżeli jednak jakikolwiek podmiot będący jego następcą przejął na podstawie umowy lub z mocy prawa wszystkie zobowiązania prawne podmiotu przekazującego dane, osoba, której dane dotyczą, może egzekwować swoje prawa wobec tego następcy. Odpowiedzialność podwykonawcy przetwarzania będzie ograniczona do jego własnych czynności przetwarzania danych zgodnie z klauzulami.

Klauzula 7

Mediacja i sąd właściwy

1. Podmiot odbierający dane zgadza się na to, że jeżeli osoba, której dane dotyczą, powołuje się wobec niego na prawa osoby trzeciej, na rzecz której zawarto umowę, lub występuje o odszkodowanie za szkody na podstawie niniejszych klauzul, podmiot odbierający dane przyjmie decyzję osoby, której dane dotyczą:

(a) o przekazaniu sporu do mediacji prowadzonej przez niezależną osobę lub w stosownych przypadkach organ nadzorczy;

(b) o przekazaniu sporu do sądów w państwie członkowskim, w którym prowadzi działalność gospodarczą podmiot przekazujący dane.

2. Strony uzgadniają, że wybór osoby, której dotyczą dane, nie będzie naruszał jej materialnych lub proceduralnych praw do środków ochrony prawnej zgodnie z odrębnymi przepisami prawa krajowego lub międzynarodowego.

Klauzula 8

Współpraca z organami nadzorczymi

1. Podmiot przekazujący dane zgadza się dostarczyć kopię niniejszej umowy organowi nadzorczemu na jego żądanie lub jeżeli dostarczenie kopii jest wymagane na mocy obowiązującego prawa o ochronie danych.

2. Strony uzgadniają, że organ nadzorczy ma prawo do przeprowadzenia kontroli podmiotu odbierającego dane i jakiegokolwiek podwykonawcy przetwarzania, który ma ten sam zakres i podlega tym samym warunkom, jakie miałyby zastosowanie do kontroli podmiotu przekazującego dane na mocy właściwego prawa o ochronie danych.

3. Podmiot odbierający dane niezwłocznie informuje podmiot przekazujący dane o istnieniu przepisów mających zastosowanie do podmiotu odbierającego dane lub któregokolwiek z podwykonawców przetwarzania działających na jego zlecenie, które uniemożliwiałyby przeprowadzenie kontroli podmiotu odbierającego dane lub podwykonawcy przetwarzania na podstawie pkt 2. W takim przypadku podmiot przekazujący dane ma prawo podjąć środki przewidziane w klauzuli 5 (b).

Klauzula 9

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszych klauzul jest prawo państwa członkowskiego, w którym prowadzi swoją działalność gospodarczą podmiot przekazujący dane lub w przypadku, gdy podmiot przekazujący dane prowadzi działalność w wielu państwach, obowiązującym prawem będzie prawodawstwo Anglii oraz Walii.

Klauzula 10

Zmiany umowy

Strony zobowiązują się do niedokonywania zmian lub modyfikacji niniejszych klauzul. Nie wyklucza to dodawania przez strony w razie potrzeby klauzul dotyczących kwestii związanych z ich działalnością gospodarczą, pod warunkiem że nie są one sprzeczne z niniejszymi klauzulami.

Klauzula 11

Podprzetwarzanie danych

1. Podmiot odbierający dane nie będzie podzlecać czynności przetwarzania danych wykonywanych w imieniu podmiotu przekazującego dane na podstawie niniejszych klauzul bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu przekazującego dane. Jeżeli podmiot odbierający dane podzleca wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszych klauzul za zgodą podmiotu przekazującego dane, czyni to wyłącznie na podstawie umowy pisemnej z podwykonawcą przetwarzania, która nakłada na podwykonawcę przetwarzania te same obowiązki, jakie spoczywają na podmiocie odbierającym dane w ramach niniejszych klauzul. Jeżeli podwykonawca przetwarzania nie wypełnia swoich obowiązków w zakresie ochrony danych w ramach takiej umowy pisemnej, podmiot odbierający dane ponosi pełną odpowiedzialność wobec podmiotu przekazującego dane za wykonanie obowiązków podwykonawcy przetwarzania na mocy takiej umowy.

2. Umowa pisemna zawarta między podmiotem odbierającym dane a podwykonawcą przetwarzania przed przekazaniem danych osobowych podwykonawcy przetwarzania obejmuje również klauzulę na rzecz osoby trzeciej, określoną w klauzuli 3, w odniesieniu do przypadków, w których osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, o którym mowa w klauzuli 6 pkt 1 przeciw podmiotowi przekazującemu lub odbierającemu dane, ponieważ przestały one istnieć faktycznie lub formalnie lub stały się niewypłacalne, a żaden podmiot będący następcą nie przejął na podstawie umowy lub z mocy prawa wszystkich zobowiązań prawnych podmiotu przekazującego lub odbierającego dane. Taka odpowiedzialność podwykonawcy przetwarzania jest ograniczona do jego własnych czynności przetwarzania danych na podstawie niniejszych klauzul.

3. Przepisy odnoszące się do ochrony danych w zakresie podprzetwarzania umowy o której mowa w paragrafie 1 będą podlegać przepisom prawa państwa członkowskiego, w którym prowadzi działalność gospodarczą podmiot przekazujący dane.

4. Podmiot przekazujący dane prowadzi wykaz umów dotyczących podwykonawstwa przetwarzania danych zawartych na podstawie niniejszych klauzul, o których został poinformowany przez podmiot odbierający dane na postawie klauzuli 5(j); wykaz ten podlega aktualizacji co najmniej raz do roku. Podmiot przekazujący dane ma obowiązek udostępnić wykaz organowi nadzorczemu ochrony danych.

Klauzula 12

Obowiązki po zakończeniu usług przetwarzania danych osobowych

1. Strony uzgadniają, że wraz z zakończeniem świadczenia usług przetwarzania danych podmiot odbierający dane i podwykonawca przetwarzania zwrócą podmiotowi przekazującemu dane wszystkie przekazane dane osobowe i ich kopie lub zniszczą wszystkie dane osobowe i poświadczą przekazującemu dane, że to uczynili, zgodnie z decyzją przekazującego dane, chyba że przepisy prawa obowiązujące podmiot odbierający dane uniemożliwiają mu zwrot lub zniszczenie wszystkich lub części przekazanych danych osobowych. W tym przypadku podmiot odbierający dane gwarantuje, że zapewni poufność przekazanych danych osobowych i nie będzie ich już aktywnie przetwarzał.

2. Podmiot odbierający dane oraz podwykonawca przetwarzania gwarantują przedstawienie na żądanie podmiotu przekazującego dane lub organu nadzorczego urządzeń do przetwarzania danych do celów kontroli środków, o których mowa w ust. 1.

 

Załącznik 1

do standardowych klauzul umownych

Dodatkowe niezbędne informacje, które należy dołączyć do niniejszego Załącznika, jeśli nie zostały uwzględnione w warunkach zlecenia:

Podmiot przekazujący dane

Podmiot przekazujący dane oznacza GoDaddy, dostawcę programu odsprzedażowego dla podmiotu odbierającego dane polegającego na odsprzedaży pewnych produktów i usług GoDaddy klientom.

Podmiot odbierający dane:

Podmiot odbierający dane jest odsprzedawcą produktów i usług GoDaddy.

Osoby, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, są klientami.

Kategorie danych

Przekazywane dane osobowe dotyczą następujących kategorii danych:

Klient może przekazać dane osobowe w ramach korzystania z Usług; dane te mogą obejmować między innymi następujące kategorie danych osobowych:

 imię i nazwisko

  • E-mail
  • numer telefonu
  • Adres fizyczny

Czynności przetwarzania

Przekazywane dane osobowe będą podlegać następującym czynnościom przetwarzania:

Odsprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług zgodnie z Umową odsprzedawcy oraz zgodnie z dyspozycjami klienta udzielonymi podczas korzystania przez niego z Usług.


Załącznik 2

do standardowych klauzul umownych

Środki techniczne i organizacyjne

Podmiot odbierający dane będzie utrzymywał techniczne i administracyjne zabezpieczenia w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności danych klienta, w tym Danych osobowych, w sposób określony w niniejszą Umową powierzenia przetwarzania danych. Podmiot odbierający dane będzie regularnie monitorował zgodność z tymi środkami bezpieczeństwa. Podmiot przetwarzający dane nie zmniejszy w istotnym stopniu ogólnego bezpieczeństwa Usług lub Programu dla odsprzedawców.


18-06-27
© 2018 GoDaddy.com, LLC