GoDaddy
Jednolite Zasady Rozwiązywania Sporów Dotyczących Nazw Domen

5 kwietnia 2016

(zgodnie z zatwierdzeniem wydanym przez ICANN w dniu 24 października 1999 roku)

1. Cel

Jednolite zasady rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny („Jednolite zasady rozstrzygania sporów”) zostały przyjęte przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów („ICANN”) i zostają włączone do Umowy rejestracyjnej przez odniesienie. Określają one regulamin rozstrzygania sporów dotyczących rejestracji oraz korzystania z nazwy domeny internetowej zarejestrowanej przez Użytkownika pomiędzy nim i wszelkimi podmiotami innymi niż firma GoDaddy (rejestrator). Postępowania na mocy akapitu 4 niniejszych Jednolitych zasad rozstrzygania sporów będą prowadzone zgodnie z regułami Jednolitych zasad rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny („Reguły procedury”), które są dostępne na stronie dotyczącej zasad rozstrzygania sporów (dispute policy), oraz wybranymi regułami dodatkowymi usługodawcy w zakresie administracyjnego rozstrzygania sporów.

2. Oświadczenia podmiotu

Składając wniosek o rejestrację nazwy domeny lub zwracając się do nas z prośbą o utrzymanie bądź odnowienie rejestracji nazwy domeny, podmiot niniejszym oświadcza i gwarantuje, że (a) oświadczenia złożone przez niego w Umowie Rejestracyjnej są kompletne i dokładne; (b) zgodnie z jego wiedzą, rejestracja nazwy domeny w żaden sposób nie naruszy praw jakiejkolwiek strony trzeciej; (c) nie rejestruje nazwy domeny w celu zabronionym przepisami prawa oraz (d) nie będzie świadomie używać tej nazwy domeny z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów lub regulacji. Obowiązkiem podmiotu jest ustalenie, czy dokonana przez niego rejestracja nazwy domeny nie narusza w jakikolwiek sposób praw stron trzecich.

3. Anulowania, transfery i zmiany

Dokonamy anulowania lub przeniesienia rejestracji nazwy domeny bądź w jakikolwiek inny sposób wprowadzimy zmiany w takiej rejestracji w następujących sytuacjach:

 1. z zastrzeżeniem postanowień zawartych w akapicie 8, po otrzymaniu od Użytkownika lub jego autoryzowanego przedstawiciela instrukcji dotyczących wykonania takiego działania w formie pisemnej lub w odpowiednim formacie elektronicznym;
 2. po otrzymaniu przez nas nakazu sądu lub trybunału arbitrażowego właściwej jurysdykcji stwierdzającego wymóg wykonania takich działań; i/lub
 3. otrzymanie przez nas decyzji Panelu administracyjnego nakazującej takie działanie w jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym, w którym podmiot był stroną i które zostało przeprowadzone na mocy niniejszych Zasad lub ich późniejszej wersji przyjętej przez organizację ICANN. (Patrz Ustęp 4(i) oraz (k) poniżej).

Możemy również anulować lub przenieść rejestrację nazwy domeny bądź wprowadzić w niej inne zmiany zgodnie z warunkami Umowy rejestracyjnej lub innymi wymogami prawnymi.

4. Obowiązkowe postępowanie administracyjne

Niniejszy Ustęp określa rodzaje sporów, w przypadku których wymagane jest, by podmiot poddał je obowiązkowemu postępowaniu administracyjnemu. Postępowania te będą przeprowadzane przed jednym z dostawców usług w zakresie administracyjnego rozstrzygania sporów wymienionych tutaj (każdy zwany „Dostawcą”).

  1. Spory objęte postępowaniem. Użytkownik jest zobowiązany do uczestnictwa w obowiązkowym postępowaniu administracyjnym w przypadku, gdy strona trzecia („wnioskodawca”) wykaże przed właściwym Usługodawcą, zgodnie z Regułami procedury, że
   1. nazwa domeny Użytkownika jest identyczna lub łudząco podobna do znaku towarowego lub usługowego, do którego wnioskodawca posiada prawa; oraz
   2. podmiot nie ma praw ani uzasadnionych interesów w odniesieniu do nazwy domeny; oraz
   3. nazwa domeny Użytkownika została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.
   W toku postępowania administracyjnego powód musi wykazać, że każdy z tych trzech czynników ma miejsce.
  2. Dowód dokonania rejestracji i użycia w złej wierze. Do celów Ustępu 4(a)(iii) poniższe okoliczności, zwłaszcza między innymi jeśli Panel uzna, że doszło do ich wystąpienia, stanowią dowód dokonania rejestracji i użycia nazwy domeny w złej wierze:
   1. okoliczności wskazujące na rejestrację lub nabycie nazwy domeny przez Użytkownika głównie w celu sprzedaży, wynajmu lub przeniesienia rejestracji nazwy domeny w inny sposób na rzecz wnioskodawcy, który jest właścicielem znaku towarowego lub usługowego, lub na rzecz jego konkurencji, w zamian za wynagrodzenie przewyższające poniesione udokumentowane koszty bezpośrednio związane z nazwą domeny; lub
   2. dokonano rejestracji nazwy domeny, aby uniemożliwić posiadaczowi znaku towarowego lub usługowego uwzględnienie tego znaku w odpowiedniej nazwie domeny, pod warunkiem że postępowanie według takiego schematu zachowania miało miejsce lub
   3. podmiot dokonał rejestracji nazwy domeny głównie w celu zakłócenia działalności gospodarczej konkurenta lub
   4. przez używanie nazwy domeny Użytkownik celowo próbował przyciągnąć Użytkowników Internetu do swojej witryny lub innej lokalizacji internetowej w celu osiągnięcia zysków, stwarzając prawdopodobieństwo pomyłki ze znakiem wnioskodawcy co do źródła, sponsorowania, powiązania lub promowania witryny lub lokalizacji Użytkownika albo produktu bądź usługi oferowanych w witrynie lub lokalizacji internetowej.
  3. Jak należy dowodzić swoich praw do nazwy domeny oraz uzasadnionych interesów w nazwie domeny w odpowiedzi na powództwo? Po otrzymaniu powództwa należy odnieść się do Ustępu 5 Zasad postępowania w celu określenia sposobu przygotowania odpowiedzi. Każda z poniższych okoliczności, zwłaszcza między innymi jeśli w oparciu o własną ocenę całości zaprezentowanego materiału dowodowego Panel uzna, że jej zajście zostało udowodnione, stanowi dowód praw podmiotu do nazwy domeny lub jego uzasadnionych interesów w nazwie domeny do celów Ustępu 4(a)(ii):
   1. przed otrzymaniem jakiegokolwiek zawiadomienia o danym sporze, doszło do użycia lub w dający się udowodnić sposób przygotowywania się do użycia przez podmiot nazwy domeny bądź nazwy odpowiadającej nazwie domeny w związku z oferowaniem towarów lub usług w dobrej wierze; lub
   2. użytkownik (jako osoba fizyczna, firma lub inna organizacja) jest powszechnie znany z nazwy domeny, nawet jeśli nie posiada praw do znaku towarowego lub znaku usługowego; lub
   3. podmiot w uzasadniony niekomercyjny lub dozwolony sposób użytkuje nazwę domeny bez, mającego na celu zysk handlowy, zamiaru odciągnięcia klientów poprzez wprowadzenie ich w błąd bądź nadszarpnięcia reputacji znaku towarowego lub usługowego będącego przedmiotem sporu.
  4. Wybór Usługodawcy. Wnioskodawca wybierze Usługodawcę spośród podmiotów zatwierdzonych przez organizację ICANN przez przesłanie skargi do danego Usługodawcy. Wybrany Usługodawca będzie administrować postępowaniem, z wyjątkiem przypadków konsolidacji opisanych w akapicie 4(f).
  5. Inicjowanie postępowania, proces i wyznaczanie Panelu administracyjnego. Reguły procedury określają proces inicjowania i przeprowadzania postępowania oraz wyznaczania panelu, który podejmie decyzje dotyczące sporu („Panel administracyjny”).
  6. Konsolidacja. W przypadku wielu sporów pomiędzy podmiotem a powodem podmiot lub powód mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie konsolidacji sporów przed jednym Panelem administracyjnym. Ten wniosek należy złożyć przed pierwszym Panelem administracyjnym wyznaczonym do rozpatrzenia toczącego się między stronami sporu. Ten Panel administracyjny może według własnego uznania przeprowadzić konsolidację niektórych lub wszystkich takich sporów, o ile spory poddane procesowi konsolidacji podlegają postanowieniom niniejszych Zasad lub ich późniejszej wersji przyjętej przez organizację ICANN.
  7. Opłaty. Wnioskodawca jest zobowiązany uiścić wszelkie opłaty pobierane przez Usługodawcę w związku z jakimkolwiek sporem rozstrzyganym przed Panelem administracyjnym na mocy niniejszych Jednolitych zasad rozstrzygania sporów, z wyjątkiem przypadków wybrania przez użytkownika opcji rozszerzenia Panelu administracyjnego z jednego do trzech uczestników zgodnie z akapitem 5(b)(iv) Reguł procedury, kiedy to wszystkie opłaty są równo dzielone pomiędzy Użytkownika i wnioskodawcę.
  8. Nasz udział w postępowaniu administracyjnym. Nie uczestniczymy oraz nie będziemy uczestniczyć w administrowaniu lub prowadzeniu jakiegokolwiek postępowania przed Panelem administracyjnym. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje wydane przez Panel administracyjny.
  9. Środki prawne. Środki prawne przysługujące powodowi na mocy jakiegokolwiek postępowania przed Panelem administracyjnym ograniczają się do żądania anulowania nazwy domeny podmiotu lub przeniesienia rejestracji nazwy domeny podmiotu na powoda.
  10. Powiadomienie i publikacja. Usługodawca powiadomi nas o decyzji podjętej przez Panel administracyjny w odniesieniu do nazwy domeny zarejestrowanej w naszym serwisie przez Użytkownika. Wszystkie decyzje podjęte na mocy niniejszych Jednolitych zasad rozstrzygania sporów zostaną w pełnej postaci opublikowane w Internecie, chyba że Panel administracyjny w wyjątkowych przypadkach postanowi o konieczności zredagowania części wydanej decyzji.
  11. Dostępność postępowań sądowych. Wymagania dotyczące obowiązkowego postępowania administracyjnego określone w akapicie 4 nie stanowią przeszkody dla Użytkownika ani wnioskodawcy we wniesieniu sporu do sądu właściwej jurysdykcji w celu uzyskania niezależnego rozstrzygnięcia przed rozpoczęciem takiego obowiązkowego postępowania administracyjnego lub po jego zakończeniu. Jeśli Panel administracyjny wyda decyzję o anulowaniu lub przeniesieniu rejestracji nazwy domeny Użytkownika, decyzja taka zostanie wykonana po dziesięciu (10) dniach roboczych (według przepisów obowiązujących w lokalizacji naszej siedziby głównej) od momentu otrzymania informacji na temat decyzji od odpowiedniego Usługodawcy. Po upływie tego czasu decyzja zostanie wykonana, chyba że w ciągu tego okresu dziesięciu (10) dni roboczych otrzymamy od Użytkownika oficjalny dokument (na przykład kopię skargi potwierdzoną urzędową pieczęcią sądu) informujący o wniesieniu sprawy sądowej przeciwko wnioskodawcy w jurysdykcji wskazanej przez wnioskodawcę zgodnie z postanowieniami akapitu 3(b)(xiii) Reguł procedury. (Generalnie jest to jurysdykcja właściwa dla lokalizacji naszej siedziby głównej lub adresu Użytkownika znajdującego się w bazie danych Whois. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w akapitach 1 i 3(b)(xiii) Reguł procedury). W przypadku otrzymania takiej dokumentacji w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych decyzja Panelu administracyjnego nie zostanie wdrożona i żadne działania nie zostaną podjęte do momentu otrzymania (i) satysfakcjonującego nas dowodu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami; (ii) satysfakcjonującego nas potwierdzenia oddalenia lub wycofania sprawy sądowej; lub (iii) kopii nakazu sądu, który oddalił pozew lub wydał postanowienie stwierdzające, że Użytkownik nie ma prawa do dalszego używania danej nazwy domeny.

5. Wszelkie inne spory i sprawy sądowe

Wszelkie inne spory pomiędzy Użytkownikiem i jakimkolwiek podmiotem innym niż firma GoDaddy odnoszące się do rejestracji nazwy domeny, które nie zostały wszczęte na mocy postanowień dotyczących obowiązkowego postępowania administracyjnego zawartych w akapicie 4, będą rozstrzygane pomiędzy Użytkownikiem i danym podmiotem na drodze sądowej, w postępowaniu arbitrażowym lub w dowolnym innym możliwym do zastosowania trybie postępowania.

6. Nasze zaangażowanie w spory

W żaden sposób nie weźmiemy udziału w jakimkolwiek sporze między podmiotem a stroną trzecią, który dotyczy rejestracji i używania nazwy domeny podmiotu. Podmiot nie może wyznaczyć nas jako strony ani w żaden inny sposób włączyć nas w takie postępowanie. Jeżeli zostaniemy stroną w takim postępowaniu, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia w celu obrony wszelkich możliwych środków i działań uznanych za stosowne.

7. Utrzymywanie stanu bez zmian

Zgodnie z niniejszymi Zasadami nie dokonamy anulowania, przeniesienia, aktywacji, dezaktywacji ani innej zmiany statusu żadnej rejestracji nazwy domeny z wyjątkiem sytuacji opisanych w Ustępie 3 powyżej.

8. Transfery podczas trwania sporu

Transfer nazwy domeny do nowego właściciela

Nie wolno przenosić rejestracji nazwy domeny na innego posiadacza (i) w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego wniesionego zgodnie z Ustępem 4 lub przez okres piętnastu (15) dni roboczych (w odniesieniu do lokalizacji, w której znajduje się nasze główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) po zakończeniu takiego postępowania lub (ii) w trakcie toczącego się postępowania sądowego lub arbitrażowego dotyczącego nazwy domeny podmiotu, o ile strona, do której rejestracja nazwy domeny jest przekazywana, wyraża pisemną zgodę, by podporządkować się decyzji sądu lub rozjemcy. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania jakiegokolwiek przeniesienia rejestracji nazwy domeny na innego posiadacza, które jest przeprowadzane z naruszeniem niniejszego punktu.

Zmiana rejestratora

Użytkownik nie może przenieść rejestracji nazwy domeny do innego rejestratora w czasie toczącego się postępowania administracyjnego wszczętego na mocy akapitu 4 ani w okresie piętnastu (15) dni roboczych (według przepisów obowiązujących w lokalizacji naszej siedziby głównej) po zakończeniu takiego postępowania. Użytkownik może przenieść prawo do administrowania rejestracją nazwy domeny do innego rejestratora w okresie toczącego się postępowania sądowego lub arbitrażowego, o ile zarejestrowana w naszym serwisie nazwa domeny będzie w dalszym ciągu przedmiotem postępowania wszczętego przeciwko Użytkownikowi zgodnie z warunkami niniejszych Jednolitych zasad rozstrzygania sporów. W przypadku transferu rejestracji nazwy domeny do naszego serwisu w okresie zawieszenia postępowania sądowego lub arbitrażowego taki spór będzie nadal podlegać zasadom rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny rejestratora, od którego rejestracja nazwy domeny została przeniesiona.

9. Zmiany zasad

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Jednolitych zasad rozstrzygania sporów w dowolnym momencie za zgodą organizacji ICANN. Najnowsza wersja Jednolitych zasad rozstrzygania sporów zostanie opublikowana w tym miejscu co najmniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie. O ile nie odwołano się do niniejszych Jednolitych zasad rozstrzygania sporów przez wniesienie skargi do Usługodawcy, w którym to przypadku do czasu zakończenia sporu będzie mieć zastosowanie wersja Jednolitych zasad rozstrzygania sporów obowiązująca w chwili wniesienia skargi, wszelkie wprowadzone zmiany będą wiążące dla Użytkownika w odniesieniu do wszelkich sporów dotyczących rejestracji nazwy domeny, niezależnie od tego, czy spór powstał przed datą wejścia w życie zmian, w tym samym dniu lub po tej dacie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzonych w niniejszych Jednolitych zasadach rozstrzygania sporów, jedynym przysługującym mu środkiem prawnym jest anulowanie rejestracji nazwy domeny w naszym serwisie, pod warunkiem, że Użytkownikowi nie będzie przysługiwać prawo do uzyskania zwrotu kosztów z tytułu jakichkolwiek wniesionych opłat. Poprawiona wersja Jednolitych zasad rozstrzygania sporów będzie mieć zastosowanie w przypadku Użytkownika do momentu anulowania rejestracji nazwy domeny.


16-04-05
© 2016 GoDaddy.com, LLC