Zadzwoń do nas

Numery telefonów i godziny

Centrum pomocy

Sprawdź nasze zasoby pomocy online

Pomoc

GoDaddy Umowy

 i zasady

Ta strona zawiera łącza do aktualnych zasad korporacyjnych oraz umów dotyczących produktów i usług dostępnych za pośrednictwem firmy GoDaddy. Aby wyświetlić jeden z dokumentów widocznych na tej stronie, kliknij odpowiednie łącze do zasad lub umowy.

GoDaddy
Umowa Regulaminu Ogólnego

1 grudnia 2017

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ REGULAMINU OGÓLNEGO, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. PRZEGLĄD

Niniejsza Umowa regulaminu ogólnego (niniejsza “Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu skorzystania przez Użytkownika z niniejszej witryny („Witryna”) lub w dniu elektronicznej akceptacji.  Niniejsza Umowa określa ogólne postanowienia regulaminu korzystania przez Użytkownika z Witryny oraz produktów i usług nabytych lub udostępnianych za pośrednictwem  niniejszej Witryny (indywidualnie i zbiorczo zwanych „Usługami”) oraz uzupełnia (a nie zastępuje) wszelkie szczegółowe postanowienia regulaminu mające zastosowanie do konkretnych Usług.“

Bez względu na to, czy Użytkownik po prostu przegląda, czy korzysta z niniejszej Witryny lub nabywa Usługi, korzystanie przez niego z niniejszej Witryny i wyrażenie elektronicznej akceptacji niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zaakceptował warunki niniejszej Umowy wraz z następującymi zasadami i stosownymi umowami dotyczącymi produktów, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odwołanie:

Umowy

Umowa dotycząca członkostwa w aukcjach Umowa usługi® CashParking Umowa zmiany rejestrującego
Umowa programu partnerskiego Direct Umowa usługi wykupu domeny Umowa usługi wyceny nazw domen
Umowa pośrednictwa rejestracji nazwy domeny Umowa rejestracji nazwy domeny Umowa przeniesienia nazwy domeny
Umowa hostingowa Umowa usługi aplikacji marketingowych

Umowa usługi księgowości online

Umowa na usługę marketingu e-mail Umowa usługi Pro Sklep internetowy/Szybki Koszyk na zakupy
Umowa odsprzedawcy Umowa o świadczeniu profesjonalnych usług internetowych Umowa usługi Kreator witryn
Umowa o świadczeniu usługi Kreator witryn Umowa usługi przestrzeni roboczej Umowa usługi Daj się znaleźć
Warunki użytkowania pakietu Microsoft Office Umowa o korzystanie ze SmartLine Umowa ogólna o świadczeniu usług certyfikacji

 

Zasady

Zasady ochrony danych osobowych Zasady dotyczące wezwań sądowych/wskazówki prawne Formularz kwestionowania przeniesienia poza usługę
Jednolite zasady rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny Uprawnienia i obowiązki rejestrujących w ICANN Zasady ICANN dotyczące rozstrzygania sporów między rejestratorami w zakresie przenoszenia
Naruszenie praw autorskich do znaków towarowych Wytyczne w zakresie marki i zezwolenia Informacje o patentach
Zasady zwrotu kosztów    

 

Określenia „my”, „nas, nam, nami” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy.  Określenia „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do osób lub podmiotów, które zaakceptowały tę Umowę, mają dostęp do konta lub korzystają z Usług.  Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje stronom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Firma GoDaddy może w dowolnym momencie według własnego i wyłącznego uznania zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie z chwilą ich opublikowania w niniejszej Witrynie.  Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji oznacza akceptację niniejszej Umowy w wersji z najnowszymi zmianami.  W przypadku braku zgody Użytkownika na warunki niniejszej Umowy w wersji z najnowszymi zmianami należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług.  Ponadto firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, by Użytkownik aktualizował dane swojego konta nabywcy („Konto”).“”  Firma GoDaddy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Użytkownika powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli wynika to z podania nieprawidłowego adresu e-mail.

2. KWALIFIKACJA; UPRAWNIENIA

Niniejsza Witryna i Usługi są dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Korzystając z niniejszej Witryny lub Usług, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) ma ukończone osiemnaście (18) lat, (ii) może zawierać prawnie wiążące umowy na mocy stosownych przepisów prawnych, oraz (iii) nie jest osobą, której zabroniono nabywania lub korzystania z Usług na mocy przepisów prawnych Stanów Zjednoczonych lub innej stosownej jurysdykcji.

W przypadku akceptowania tej umowy w imieniu firmy Użytkownik oświadcza, że ma prawo występować w imieniu firmy w zakresie akceptowania niniejszego regulaminu zawartego w tej Umowie. Wówczas terminy „Użytkownik” lub „klient” będą odnosić się do tej firmy.  W przypadku, gdy po zaakceptowaniu niniejszej Umowy drogą elektroniczną firma GoDaddy ustali, że Użytkownik nie miał prawa zaakceptować jej w imieniu firmy, Użytkownik będzie osobiście odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, w tym między innymi za zobowiązania dotyczące płatności. Firma GoDaddy nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z zastosowania się przez firmę GoDaddy do instrukcji, powiadomienia, dokumentu lub innych informacji, które na uzasadnionych podstawach zostały uznane przez firmę GoDaddy za autentyczne i pochodzące od uprawnionego przedstawiciela firmy Użytkownika. Jeśli istnieją uzasadnione obawy co do autentyczności takich instrukcji, powiadomień, dokumentów lub informacji, firma GoDaddy zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się) do podjęcia kroków mających na celu dodatkowe potwierdzenie ich autentyczności przez Użytkownika.  Użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków użytkowania określonych w niniejszej Umowie w przypadku dokonywania transakcji przez Użytkownika, osoby działające w imieniu Użytkownika i wszelkie osoby korzystające z konta Użytkownika lub Usług, niezależnie od tego, czy takie osoby zostały przez Użytkownika upoważnione.

3. KONTA, PRZESYŁANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Konta.  Aby móc uzyskiwać dostęp do niektórych funkcji niniejszej Witryny lub korzystać z niektórych Usług, Użytkownik musi utworzyć Konto. Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie GoDaddy, że wszelkie informacje podane przez niego w czasie zakładania Konta są dokładne, aktualne i kompletne oraz że będzie dbać o dokładność, aktualność i kompletność tych informacji.  Jeśli firma GoDaddy będzie mieć podstawy, aby przypuszczać, że informacje związane z Kontem są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia takiego Konta wyłącznie według własnego uznania.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania podejmowane na jego Koncie, niezależnie od tego, czy zostały one autoryzowane przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać informacje związane z Kontem, w tym między innymi takie informacje jak numer klienta lub login, hasło, Metody płatności (jak zdefiniowano poniżej) oraz numer PIN klienta.  Ze względu na bezpieczeństwo firma GoDaddy zaleca zmianę hasła i numeru PIN klienta co najmniej co sześć (6) miesięcy na każdym Koncie.  W przypadku naruszenia zabezpieczeń lub nieautoryzowanego użycia Konta należy natychmiast poinformować o tym firmę GoDaddy. Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z nieautoryzowanego użycia Konta Użytkownika. Użytkownik z kolei może ponosić odpowiedzialność za szkody firmy GoDaddy lub innych stron spowodowane przez Konto Użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane przez Użytkownika, osobę upoważnioną, czy też osobę nieupoważnioną.

Przesyłanie danych za granicę.  Jeśli Użytkownik odwiedza tę Witrynę z kraju innego niż jeden z krajów, w których są zlokalizowane nasze serwery, komunikacja może skutkować przesyłaniem informacji (w tym informacji o Koncie Użytkownika) między państwami.  Odwiedzając tę Witrynę i komunikując się z nami drogą elektroniczną, Użytkownik wyraża zgodę na takie przesyłanie.

4. DOSTĘPNOŚĆ WITRYNY/USŁUG

Zgodnie z regulaminem zawartym w niniejszej Umowie oraz naszymi innymi zasadami i procedurami będziemy podejmować uzasadnione z handlowego punktu widzenia dążenia, aby zapewnić dostępność tej Witryny i Usług przez dwadzieścia cztery (24) godziny dziennie, siedem (7) dni w tygodniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ta Witryna może być czasowo niedostępna lub może nie działać z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu awarii sprzętu, okresowej konserwacji lub przeprowadzanych co pewien czas napraw lub wymian. Witryna może również być niedostępna lub nie działać z powodów, które są poza naszą kontrolą lub których nie można racjonalnie przewidzieć, w tym na przykład zakłóceń bądź awarii łączy telekomunikacyjnych lub łączy cyfrowej transmisji danych, ataków sieciowych, przeciążeń sieci albo innych awarii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie mamy kontroli nad ciągłą i nieprzerwaną dostępnością tej Witryny lub Usług i że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej strony w związku z powyższym.

Firma GoDaddy może co jakiś czas oferować nowe Usługi (usługi podglądu ograniczonej wersji lub nowe funkcje istniejących Usług) w wersjach wstępnych. Nowe Usługi, nowe funkcje istniejących Usług lub usługi podglądu ograniczonej wersji będą nazywane indywidualnie i łącznie Usługami w wersji beta”.“ Jeśli Użytkownik zdecyduje się korzystać z Usług w wersji beta, korzystanie z tych usług podlega następującemu regulaminowi: (i) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Usługi w wersji beta są wersjami wstępnymi i mogą nie działać prawidłowo, (ii) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że korzystanie z Usług w wersji beta może narazić Użytkownika na nietypowe zagrożenia awarii związanych z operacjami, (iii) Usługi w wersji beta są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, więc nie zaleca się korzystania z nich w środowiskach produkcyjnych lub mających krytyczne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, (iv) firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmiany lub zakończenia udostępniania dowolnego elementu Usług w wersji beta w dowolnym momencie, (v) komercyjne wersje Usług w wersji beta mogą się znacznie różnić od oryginalnych, a programy korzystające z Usług w wersji beta lub działające w połączeniu z nimi mogą nie działać z wydanymi wersjami komercyjnymi lub późniejszymi wersjami; (vi) firma GoDaddy może ograniczyć dostępność czasu pomocy technicznej dla klienta przeznaczonego na pomoc techniczną dotyczącą Usług w wersji beta; (vii) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że niezwłocznie przekaże w stosownej formie informacje zwrotne dotyczące doświadczenia z Usługami w wersji beta, w tym informacje umożliwiające nam odtworzenie występujących błędów lub problemów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że możemy wykorzystać przekazane przez niego informacje zwrotne w dowolnym celu, w tym w celu opracowywania produktów. Na naszą prośbę Użytkownik przekaże nam uwagi, które następnie będziemy mogli opublikować w materiałach prasowych i marketingowych. Wszelkie prawa własności intelektualnej zawarte w informacjach zwrotnych lub powstałe na skutek korzystania przez Użytkownika z Usług w wersji beta należą wyłącznie do firmy GoDaddy; (viii) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wszelkie informacje dotyczące korzystania przez niego z Usług w wersji beta, w tym jego doświadczenia i opinie dotyczące tych usług, są poufne i nie mogą być ujawniane stronom trzecim ani używane w żadnym innym celu poza przekazaniem informacji zwrotnych firmie GoDaddy; (ix) Usługi w wersji beta są świadczone „w stanie, w jakim się znajdują”, „w miarę dostępności” i „z wszelkimi wadami”. “““   W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma GoDaddy wyłącza odpowiedzialność z tytułu wszelkich gwarancji ustawowych, wyraźnych i dorozumianych, w odniesieniu do Usług w wersji beta, w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji z tytułu własności, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

Oprócz wielu naszych bezpłatnych usług, które zostały opisane tutaj, GoDaddy oferuje płatne usługi pomocy technicznej:

 • Pierwsze kroki — hosting: do·30 minut z przedstawicielem pomocy technicznej podczas konfigurowania konta hostingu zgodnie z wprowadzeniem. Ta usługa jest dostępna dla produktów cPanel, Plesk i zarządzanego systemu WordPress.
 • Migracja witryny: firma GoDaddy pomoże klientowi przenieść jego witrynę z innego hosta do GoDaddy łącznie z serwerem współużytkowanym, VPS czy dedykowanym.  Wykonanie tej operacji może potrwać do 24 godzin.  Migracje witryn są objęte Umową usługi przeniesienia witryny, która jest integralną częścią niniejszej Umowy. 
 •  Usługi VPS: opisane tutaj.

Użytkownik potwierdza i zgadza się na to, że ma niezbędne uprawnienia i pozwolenia do udostępniania wszystkich informacji niezbędnych do świadczenia usług przez GoDaddy.  Użytkownik potwierdza i zgadza się na to, że usługi mogą być świadczone przez niezależnych wykonawców lub inne firmy dostarczające usługi. 

Wszystkie płatne usługi nie podlegają zwrotowi.

Firma GoDaddyzastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmieniania lub zaprzestania udostępniania w dowolnym momencie wszelkich aspektów tej Witryny lub Usług, w tym między innymi ich cen i opłat.

5. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA

Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że:

 1. Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Witryny i Usług, w tym wszelkich wysłanych przez niego treści, będzie zgodne z niniejszą Umową oraz wszystkimi stosownymi przepisami, zasadami i regulacjami prawa lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego.
 2. Użytkownik nie będzie zbierać (ani nie pozwoli nikomu innemu zbierać) Treści Użytkownika (określonych poniżej) ani żadnych niejawnych lub pozwalających na identyfikację informacji na temat innego Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu bez ich wyraźnej uprzedniej zgody na piśmie. 
 3. Użytkownik nie będzie korzystać z niniejszej Witryny ani Usług w sposób (określony według własnego i wyłącznego uznania przez firmę GoDaddy), który:
  • Wykazuje niezgodność z prawem lub promuje nielegalną działalność bądź do niej zachęca;
  • Promowanie lub zachęcanie do korzystania z pornografii dziecięcej lub do wykorzystywania dzieci bądź angażowanie się w takie działania;
  • Promuje terroryzm, przemoc przeciwko ludziom, zwierzętom lub własności albo zachęca do takich działań lub udziału w nich;
  • Promuje spam lub inne niepożądane masowe wiadomości e-mail, włamania do komputerów lub sieci bądź łamanie zabezpieczeń albo zachęca do takich działań lub udziału w nich;
  • Narusza ustawę o ochronie klientów aptek internetowych (Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act) z 2008 r. lub podobne przepisy prawne lub promuje sprzedaż leków na receptę bez ważnej recepty, angażuje się w takie działania lub do nich zachęca;  
  • narusza prawa własności intelektualnej innego Użytkownika lub innej osoby bądź podmiotu;
  • Narusza prawo do prywatności lub ochrony wizerunku innego Użytkownika bądź jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu albo narusza jakikolwiek obowiązek zachowania poufności, do którego zobowiązany jest Użytkownik względem innego Użytkownika bądź jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu;
  • zakłóca funkcjonowanie niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem;
  • Zawiera lub instaluje wirusy, robaki, błędy w oprogramowaniu, konie trojańskie lub inne kody, pliki lub programy, które są przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczenia funkcjonalności oprogramowania lub sprzętu, bądź umożliwiają takie działania; lub
  • Zawiera fałszywe lub wprowadzające w błąd sformułowania bądź bezpodstawne lub porównawcze roszczenia odnoszące się do firmy GoDaddy lub do Usług świadczonych przez firmę GoDaddy.
 4. Użytkownik nie będzie kopiować ani rozpowszechniać w żadnym środku przekazu jakichkolwiek elementów niniejszej Witryny lub Usług, chyba że uzyska na to wyraźną zgodę firmy GoDaddy.
 5. Użytkownik nie będzie modyfikować ani zmieniać żadnej części tej Witryny ani Usług dostępnych w tej Witrynie, ani żadnych powiązanych z nimi technologii.
 6. Użytkownik nie będzie uzyskiwać dostępu do Treści GoDaddy (jak zdefiniowano poniżej) ani do Treści Użytkownika za pomocą jakichkolwiek technologii lub środków innych niż za pośrednictwem niniejszej Witryny lub w inny sposób określony przez firmę GoDaddy.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na tworzenie kopii zapasowych wszystkich Treści Użytkownika, aby w razie potrzeby mógł uzyskiwać do nich dostęp i korzystać z nich. Firma GoDaddy nie gwarantuje utworzenia kopii zapasowych wszystkich Kont lub Treści Użytkownika, a Użytkownik akceptuje ryzyko utraty jakiejkolwiek lub całej Treści Użytkownika.
 8. Użytkownik nie będzie odsprzedawać ani świadczyć Usług w celach komercyjnych (obejmuje to wszelkie technologie związane z firmą GoDaddy) bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody firmy GoDaddy. 
 9. Zgodnie z wymogami dotyczącymi weryfikacji tożsamości Użytkownik wyraża zgodę, by na żądanie przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez instytucję rządową i/lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej wydany przez instytucję rządową.

 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma GoDaddy może każdoczasowo kontaktować się telefonicznie z Użytkownikiem w sprawie jego konta oraz że na potrzeby takich połączeń Użytkownik nie oczekuje zachowania prywatności; ponadto Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, aby zezwolić firmie GoDaddy według jej własnego uznania na nagrywanie całości takich rozmów telefonicznych bez względu na to, czy GoDaddy podczas danej rozmowy poprosi Użytkownika o wyrażenie zgody na jej nagrywanie.  Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo takie nagranie lub nagrania mogą być przedstawione w sądzie jako dowód na potrzeby dowolnego postępowania prawnego, którego stroną jest GoDaddy. Ponadto przekazując swój numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, Użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim telefonicznie przez GoDaddy lub w jej imieniu; połączenia takie mogą być wykonywane przez automatyczny system wywołujący i/lub wykorzystywać głos generowany maszynowo lub wcześniej sporządzone nagrania. Użytkownik rozumie, że wyrażenie zgody nie jest warunkiem zakupu jakichkolwiek towarów ani usług od GoDaddy.  Podobnie podając swój numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości tekstowych od spółki GoDaddy lub w jej imieniu; wiadomości te mogą być wysyłane przez automatyczny system wywołujący. Użytkownik rozumie, że wyrażenie zgody nie jest warunkiem zakupu jakichkolwiek towarów ani usług od GoDaddy. Mogą zostać naliczane opłaty za SMS-y i przesyłanie danych.

6. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TREŚCI GoDaddy I TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Oprócz powyższych reguł ogólnych, postanowienia niniejszej sekcji mają zastosowanie w szczególności do korzystania przez Użytkownika z Treści firmy GoDaddy i Treści Użytkownika umieszczonych w witrynach korporacyjnych firmy GoDaddy (tzn. witrynach bezpośrednio kontrolowanych lub utrzymywanych przez firmę GoDaddy). Ani Celem ani skutkiem   stosownych postanowień nie jest przenoszenie jakichkolwiek praw własności ani praw licencyjnych (w tym praw własności intelektualnej) dotyczących treści opublikowanych w witrynach hostowanych przez Użytkownika.

Treści GoDaddy. Z wyjątkiem Treści Użytkownika, treści w tej Witrynie i Usługach, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, skrypty, kod źródłowy, interfejsy API, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, wideo i funkcje interaktywne oraz znajdujące się tam znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Treści firmy GoDaddy”), należą do firmy GoDaddy lub są przez nią licencjonowane bezterminowo i podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich, znaków towarowych i (lub) patentów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz na podstawie innych przepisów dotyczących praw własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. “ Treści firmy GoDaddy są dostarczane Użytkownikowi “w stanie, w jakim się znajdują”, “w miarę dostępności” i “z wszelkimi usterkami”. Są one dostarczane Użytkownikowi wyłącznie do celów informacyjnych, do użytku osobistego i niekomercyjnego, i nie mogą być pobierane, kopiowane, reprodukowane, dystrybuowane, transmitowane, emitowane, wyświetlane, sprzedawane, licencjonowane ani wykorzystywane w inny sposób w żadnym celu bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy GoDaddy. Na podstawie niniejszej Umowy nie jest przyznawane żadne prawo ani żadna licencja na mocy przepisów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani jakichkolwiek innych praw własności lub licencji. Firma GoDaddy zastrzega sobie wszelkie nieprzyznane w sposób wyraźny prawa do Treści firmy GoDaddy, tej Witryny i Usług, a niniejsza Umowa w żaden sposób nie przenosi własności tych praw.

Treści Użytkownika. Niektóre funkcje niniejszej Witryny lub Usług mogą umożliwiać Użytkownikom wyświetlanie, zamieszczanie wpisów, publikowanie, udostępnianie, przechowywanie lub organizowanie (a) pomysłów, opinii, zaleceń lub porad (“Materiały przesłane przez Użytkownika”) lub (b) treści literackich, artystycznych, muzycznych lub innych, w tym m.in. zdjęć i filmów (łącznie z Materiałami przesłanymi przez Użytkownika, “Treści Użytkownika”).  Materiały przesłane przez Użytkownika obejmują m.in. wpisy na forum, zawartość przesyłaną w związku z konkursami, recenzje produktów lub rekomendacje, a także zdjęcia, które będą wykorzystane w wyniku zdarzeń lub czynności na mediach społecznościowych. Treści Użytkownika obejmują wszystkie treści przesłane za pośrednictwem Konta Użytkownika. Umieszczając lub publikując Treści Użytkownika w niniejszej Witrynie lub w Usługach, Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie GoDaddy, że (i) ma wszystkie niezbędne prawa do dystrybucji Treści Użytkownika za pośrednictwem niniejszej Witryny lub Usług, ponieważ jest autorem Treści Użytkownika i ma prawo do ich rozpowszechniania lub otrzymał na piśmie od właściciela praw własności intelektualnych lub innego właściciela Treści Użytkownika odpowiednie prawa do rozpowszechniania, licencje, zgody i (lub) pozwolenia na wykorzystanie, oraz (ii) że Treści Użytkownika nie naruszają praw stron trzecich.

Zabezpieczenia. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie omijać ani wyłączać funkcji związanych z bezpieczeństwem niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem (w tym między innymi funkcji, które uniemożliwiają lub ograniczają używanie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści GoDaddy lub Treści Użytkownika), ani w żaden inny sposób ingerować w te funkcje, ani też narzucać ograniczeń w zakresie korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem oraz zawartych w nich Treści GoDaddy lub Treści Użytkownika.

7. UŻYCIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA PRZEZ FIRMĘ GoDaddy

Postanowienia niniejszej sekcji mają zastosowanie w szczególności do używania przez firmę GoDaddy Treści Użytkownika umieszczonych w witrynach firmowych GoDaddy (tzn. witrynach bezpośrednio kontrolowanych i utrzymywanych przez firmę GoDaddy). Ani Celem ani skutkiem   stosownych postanowień nie jest przenoszenie jakichkolwiek praw własności ani praw licencyjnych (w tym praw własności intelektualnej) dotyczących treści opublikowanych w witrynach hostowanych przez Użytkownika.

Postanowienia ogólne.  Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie Treści Użytkownika lub Treści Użytkownika, które zostały przesłane za pomocą jego Konta, oraz konsekwencje i wymogi dotyczące ich rozprowadzania.

W odniesieniu do Materiałów przesłanych przez Użytkownika.  Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że:

 1. Przesyłanie materiałów przez Użytkownika jest dobrowolne.
 2. Materiały przesłane przez Użytkownika nie ustanawiają stosunku poufności ani nie obligują firmy GoDaddy do traktowania rzeczonych Materiałów jako poufnych lub tajnych.
 3. Firma GoDaddy nie jest zobowiązana, w sposób wyraźny ani dorozumiany, do wykorzystywania lub używania Materiałów przesłanych przez Użytkownika, a za jakiekolwiek celowe lub przypadkowe użycie tych materiałów Użytkownikowi ani innym osobom nie przysługuje żadna rekompensata.
 4. Firma GoDaddy może pracować na tymi samymi lub podobnymi treściami, może już znać takie treści z innych źródeł, może po prostu chcieć opracowywać te (lub podobne) treści we własnym zakresie lub mogła podjąć bądź podejmie inne działania.

Firma GoDaddy jest wyłącznym właścicielem praw (w tym wszystkich praw własności intelektualnej i innych praw majątkowych) do wszelkich Materiałów przesłanych przez Użytkownika publikowanych w tej Witrynie i ma prawo do nieograniczonego korzystania z tych materiałów i rozpowszechniania ich w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez konieczności uzyskiwania zgody lub wypłacania rekompensaty na rzecz Użytkownika lub kogokolwiek innego.

W odniesieniu do Treści Użytkownika (innych niż Materiały przesłane przez Użytkownika)

Jeśli Użytkownik ma witrynę lub inne treści hostowane przez firmę GoDaddy, zachowa wszelkie prawa własności lub prawa udzielone na mocy licencji w odniesieniu do Treści Użytkownika.

Umieszczając lub publikując Treści Użytkownika w niniejszej Witrynie bądź za pośrednictwem Usług, Użytkownik upoważnia firmę GoDaddy do korzystania z praw własności intelektualnej oraz innych praw własności w związku z Treściami Użytkownika w celu umożliwienia ich dodania i użytkowania w sposób przewidziany przez niniejszą Witrynę oraz niniejszą Umowę.  Użytkownik niniejszym udziela firmie GoDaddy niewyłącznej, nieodpłatnej i przenoszalnej licencji o światowym zasięgu, w ramach której istnieje możliwość udzielania podlicencji (na wielu poziomach), obejmującej używanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, opracowywanie dzieł pochodnych, łączenie z innymi elementami, prezentowanie oraz wystawianie Treści Użytkownika w związku z niniejszą Witryną, Usługami i działalnością biznesową firmy GoDaddy (oraz partnerów firmy GoDaddy), w tym między innymi w celu promocji i redystrybucji całości lub części niniejszej Witryny w dowolnych formatach multimedialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów multimedialnych bez jakichkolwiek ograniczeń oraz bez zapłaty lub jakiegokolwiek innego wynagrodzenia na rzecz Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej oraz bez konieczności ich powiadomienia lub uzyskania ich zezwolenia. Ponadto Użytkownik niniejszym udziela każdemu Użytkownikowi niniejszej Witryny niewyłącznej licencji na dostęp do Treści Użytkownika (z wyjątkiem Treści Użytkownika oznaczonych jako “prywatne” lub “chronione hasłem”) w całej niniejszej Witrynie oraz na używanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, opracowywanie dzieł pochodnych, łączenie z innymi elementami, prezentowanie oraz wystawianie Treści Użytkownika w sposób dopuszczalny przez funkcje niniejszej Witryny oraz na mocy niniejszej Umowy. Powyższe licencje udzielone przez Użytkownika w odniesieniu do Treści Użytkownika wygasają po upływie uzasadnionego z handlowego punktu widzenia czasu od momentu usunięcia przez Użytkownika jego Treści z niniejszej Witryny. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że firma GoDaddy może zachować (ale nie rozpowszechniać, prezentować ani wystawiać) na serwerach kopie usuniętych przez niego Treści Użytkownika. Powyższe licencje udzielone przez Użytkownika w odniesieniu do Treści Użytkownika są bezterminowe i nieodwołalne.  Niezależnie od jakichkolwiek postanowień zawartych w niniejszym dokumencie firma GoDaddy nie będzie używać Treści Użytkownika oznaczonych przez Użytkownika jako “prywatne” lub “chronione hasłem” w celu promocji niniejszej Witryny ani działalności biznesowej firmy GoDaddy (lub partnerów firmy GoDaddy). 

8. KREDYTY NA PRODUKT

W przypadku otrzymania kredytu na produkt (“Kredyt”), w celu zrealizowania zakupu określonego produktu lub bezpłatnie wraz z zakupem innego produktu (“Zakupiony Produkt”), Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że taki Kredyt jest ważny tylko przez jeden (1) rok i dostępny w przypadku ważnego zakupu oraz może zostać anulowany, jeśli zakupiony produkt zostanie usunięty, anulowany, przeniesiony bądź nie ulegnie odnowieniu. Niewykorzystane środki z Kredytu wygasają po upływie jednego (1) roku od daty zakupu Zakupionego Produktu.  W przypadku wykorzystania środków z Kredytu, po wstępnym okresie subskrypcji ważność produktu zostanie automatycznie przedłużona po obowiązującej w tym czasie cenie, dopóki nie zostanie anulowana. Jeśli Użytkownik pragnie anulować automatycznie przedłużenie ważności produktu, może to uczynić z poziomu swojego konta lub kontaktując się z działem obsługi klienta.  W przypadku gdy Zakupiony Produkt obejmuje bezpłatną domenę, a Użytkownik anuluje Zakupiony Produkt, podana w cenniku cena za domenę zostanie potrącona z kwoty do zwrotu. Cena wskazana w cenniku to cena domeny wskazana na witrynie GoDaddy i nie mają do niej zastosowania żadne promocje, zniżki lub inne obniżenia cen. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w przypadku Kredytów wydanych bezpłatne wraz z Zakupionym Produktem możemy zamienić Kredyt na podobny produkt według własnego uznania. 

9. MONITOROWANIE TREŚCI; ZASADY DOTYCZĄCE ZAMYKANIA KONT

Firma GoDaddy na ogół nie przeprowadza wstępnej kontroli Treści Użytkownika (umieszczonych w witrynie hostowanej przez firmę GoDaddy lub w niniejszej Witrynie).  Firma GoDaddy zastrzega sobie jednak prawo (bez podejmowania jakichkolwiek zobowiązań) do prowadzenia takich działań i decydowania, czy dowolny element Treści Użytkownika jest odpowiedni i (lub) zgodny z niniejszą Umową. Firma GoDaddy może w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia usunąć dowolny element Treści Użytkownika (umieszczony w witrynie hostowanej przez firmę GoDaddy lub w niniejszej Witrynie) i (lub) zaprzestać udzielania Użytkownikowi dostępu do niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem z powodu umieszczenia lub opublikowania dowolnego materiału naruszającego postanowienia niniejszej Umowy bądź z innego powodu stanowiącego naruszenie postanowień niniejszej Umowy (na zasadach określonych przez firmę GoDaddy według jej własnego i wyłącznego uznania). Firma GoDaddy może również zaprzestać udzielania Użytkownikowi dostępu do niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem w przypadku, gdy firma GoDaddy ma powody, by uważać, że Użytkownik dopuścił się ponownego naruszenia warunków Umowy.  Jeśli firma GoDaddy zaprzestanie udzielania Użytkownikowi dostępu do niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem, firma GoDaddy może, według jej własnego i wyłącznego uznania, usunąć i zniszczyć wszelkie dane oraz pliki przechowywane przez Użytkownika na jej serwerach.

10. DODATKOWE ZASTRZEŻENIE PRAW

Firma GoDaddy wyraźnie zastrzega sobie prawo do odmówienia, anulowania, zakończenia, zawieszenia, zablokowania lub zmodyfikowania dostępu do jakiegokolwiek Konta bądź Usług (w tym prawo do anulowania lub przeniesienia dowolnej rejestracji nazwy domeny) z jakiegokolwiek powodu (określonego według własnego i wyłącznego uznania przez firmę GoDaddy), w tym między innymi: (i) w celu skorygowania błędów popełnionych przez firmę GoDaddy w ofercie lub podczas świadczenia jakichkolwiek Usług (w tym jakiejkolwiek rejestracji nazwy domeny), (ii) w celu ochrony integralności i stabilności jakiegokolwiek rejestru nazw domen oraz skorygowania błędów przez niego spowodowanych, (iii) w celu wspierania własnych działań mających na celu wykrywanie oszustw i nadużyć oraz zapobieganie im, (iv) w celu zastosowania się do nakazów sądu przeciwko Użytkownikowi i/lub jego nazwie domeny bądź witryny oraz do stosownych przepUżywane są hostowane serwery nazw00:02:45,480 --> 00:02:51,500 do komunikacji z serwerem hostującym nazwę domeny i prosi o powiązane z nią pliki.isów, zasad i regulacji prawa lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego, (v) w celu zastosowania się do wniosków organów ścigania obejmujących wnioski dotyczące wezwań sądowych, (vi) w celu zastosowania się do dowolnej procedury rozstrzygania sporów, (vii) w celu zabezpieczenia się przed jakimkolwiek postępowaniem prawnym lub ryzykiem postępowania prawnego bez względu na to, czy takie postępowanie prawne lub ryzyko postępowania prawnego okażą się uzasadnione lub (viii) w celu uniknięcia jakiejkolwiek cywilnej lub karnej odpowiedzialności ze strony firmy GoDaddy, jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników oraz agentów, jak również partnerów firmy GoDaddy, w tym między innymi przypadków wniesienia pozwu lub zagrożenia wniesieniem pozwu przez Użytkownika przeciwko firmie GoDaddy, lub (ix)w celu zareagowania na nadmierną liczbę skarg dotyczących Konta Użytkownika, domeny lub treści strony internetowej Użytkownika.

Firma GoDaddy wyraźnie zastrzega sobie prawo do kontroli każdego Konta po kątem nadmiernego wykorzystania przestrzeni dyskowej i przepustowości oraz do zamknięcia lub zastosowania dodatkowych opłat względem tych Kont, które przekroczyły dopuszczalne poziomy.

Firma GoDaddy wyraźnie zastrzega sobie prawo do zakończenia bez powiadomienia Użytkownika świadczenia wszelkich Usług, w przypadku których według własnego uznania firmy GoDaddy Użytkownik dopuszcza się nękania lub grożenia firmie GoDaddy i/lub pracownikom firmy GoDaddy.

11. BRAK SPAMU, ODSZKODOWANIE UMOWNE

Zakaz przesyłania spamu.  Nie tolerujemy przesyłania spamu. Monitorujemy cały ruch przychodzący i wychodzący naszych serwerów internetowych pod kątem oznak przesyłania spamu. Działa też nasze centrum skarg dotyczących nadużyć związanych ze spamem, w którym są rejestrowane zarzuty związane z takimi nadużyciami. Klienci podejrzewani o korzystanie z naszych produktów i usług w celu wysyłania spamu są dokładnie sprawdzani. W przypadku zidentyfikowania problemu związanego ze spamem podejmiemy odpowiednie działanie w celu znalezienia rozwiązania w tej sytuacji. 

Spam zdefiniowano jako wysyłanie niepożądanych reklamowych wiadomości e-mail (UCE, Unsolicited Commercial Email), niepożądanych masowych wiadomości e-mail (UBE, Unsolicited Bulk Email) lub niepożądanych faksów (faksy). Są to wiadomości e-mail lub faksy zawierające reklamy lub inne treści, wysyłane do odbiorców bez uprzedniego uzyskania od nich zgody na ich otrzymywanie. Mogą to być między innymi:

        i.      Wiadomości e-mail

       ii.      Wpisy na grupie dyskusyjnej

      iii.      Komunikaty systemu Windows

      iv.      Komunikaty w wyskakujących oknach (inaczej komunikaty „adware” lub „spyware”)

       v.      Wiadomości błyskawiczne (z użyciem komunikatorów AOL, MSN, Yahoo lub innych programów do obsługi wiadomości błyskawicznych)

      vi.      Reklamy w pokoju rozmów online

     vii.      Wpisy w księdze gości lub na forum witryny

    viii.      Oferty wysyłane faksem

      ix.      Wiadomości SMS

Nie zezwalamy na korzystanie z naszych serwerów i usług w celach opisanych powyżej. Aby korzystać z naszych produktów i usług, należy przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów i regulacji, w tym ustawy antyspamowej (Can-Spam Act) z 2003 r. i ustawy o ochronie abonentów telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act), a także niniejszych zasad antyspamowych. Reklamy handlowe oraz zbiorcze wiadomości e-mail i faksy można wysyłać wyłącznie do adresatów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich materiałów. Takie materiały muszą zawierać poprawny adres zwrotny i adres odpowiedzi, adres fizyczny nadawcy oraz informacje o metodzie rezygnacji z otrzymywania w stopce wiadomości e-mail lub faksu. Na nasze żądanie może być wymagane przedstawienie przekonującego dowodu, że adresat wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości na dany adres e-mail lub numer faksu.

W razie ustalenia, że dane konto, produkty lub usługi są używane w związku ze spamem, możemy przekierować, zawiesić lub anulować dowolne konto, hosting witryny, rejestrację domeny, obsługę skrzynek poczty elektronicznej lub inne odpowiednie produkty lub usługi. W takim przypadku możemy według własnego uznania poprosić Użytkownika o przesłanie nam odpowiedzi e-mail zawierającej oświadczenie, że Użytkownik zaprzestanie rozsyłać spam i/lub zlecać wysyłanie spamu w jego imieniu, oraz zażądać wniesienia opłaty reaktywacyjnej niepodlegającej zwrotowi, zanim witryna, skrzynka poczty elektronicznej i/lub usługi zostaną ponownie aktywowane. 

Zaleca się, aby wszyscy klienci i odbiorcy wiadomości e-mail generowanych w związku z naszymi produktami i usługami zgłaszali potencjalny spam. Podejrzewane przypadki spamu można zgłaszać pocztą e-mail lub za pośrednictwem Centrum Zgłaszania Spamu na Witrynie.  Web: zgłoś naruszenie  

Odszkodowanie umowne.  Użytkownik wyraża zgodę na bezzwłoczne zamknięcie dowolnego Konta, z którego w opinii firmy GoDaddy, według jej własnego i wyłącznego uznania, rozsyłany jest jakikolwiek spam bądź inne niepożądane masowe wiadomości e-mail lub które jest w inny sposób powiązane z tego rodzaju działalnością. Ponadto jeśli faktyczne odszkodowanie nie może być w uzasadniony sposób obliczone, Użytkownik wyraża zgodę na zapłacenie firmie GoDaddy odszkodowania umownego w wysokości 1,00 USD za każdą wiadomość zakwalifikowaną do kategorii spamu lub niepożądanych masowych wiadomości e-mail przesłaną z Konta Użytkownika lub w inny sposób powiązaną z tym kontem.

12. ROSZCZENIA DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH I (LUB) PRAW AUTORSKICH

GoDaddy wspiera ochronę własności intelektualnej.  W przypadku gdy Użytkownik chce zgłosić (i) roszczenie dotyczące naruszenia praw do ważnego, zarejestrowanego znaku towarowego lub usługowego, do którego ma prawa, lub (ii) roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich do materiału, do którego Użytkownik ma faktyczne prawa autorskie, powinien sprawdzić Zasady dotyczące naruszeń znaków towarowych i (lub) praw autorskich firmy GoDaddy wspomniane powyżej, dostępne tutaj.

13. ŁĄCZA DO WITRYN INNYCH PODMIOTÓW

Witryna i Usługi znajdujące się w Witrynie mogą zawierać łącza do witryn innych podmiotów, które nie są kontrolowane przez firmę GoDaddy. Firma GoDaddy nie odpowiada za treść, regulaminy, zasady prywatności i praktyki stosowane w takich witrynach innych podmiotów. Ponadto firma GoDaddy nie cenzuruje ani edytuje treści witryn innych podmiotów. Korzystając z Witryny lub Usług znajdujących się w Witrynie, Użytkownik wyraźnie zwalnia firmę GoDaddy z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Użytkownika z witryn innych podmiotów. Jednocześnie firma GoDaddy zachęca Użytkownika do zachowania ostrożności po opuszczeniu Witryny lub zakończeniu korzystania z Usług dostępnych w Witrynie oraz zaleca zapoznanie się z regulaminem, zasadami prywatności i innymi dokumentami regulującymi zasady stosowane w odwiedzanych przez Użytkownika innych witrynach.

14. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI

UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE KORZYSTA Z TEJ WITRYNY I USŁUG NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE WITRYNA I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” I „Z WSZELKIMI WADAMI”. FIRMA GoDaddy, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I KIEROWNICTWA, PRACOWNICY,  POŚREDNICY I ZEWNĘTRZNI USŁUGODAWCY WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI USTAWOWYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU WŁASNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. FIRMA GoDaddy, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I KIEROWNICTWA, PRACOWNICY I POŚREDNICY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH (I) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB TREŚCI TEJ WITRYNY, (II) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB TREŚCI WSZELKICH WITRYN POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ WITRYNĄ, I (LUB) (III) USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TEJ WITRYNIE LUB W WITRYNACH POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ WITRYNĄ ORAZ FIRMA GoDaddy NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYMIENIONE ELEMENTY.

PONADTO UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY OTRZYMANE OD FIRMY GoDaddy, JEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB KIEROWNICTWA, PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI (W TYM BEZ OGRANICZEŃ PRACOWNIKÓW JEJ INFOLINII LUB BIURA OBSŁUGI) ORAZ ZEWNĘTRZNYCH USŁUGODAWCÓW  NIE BĘDĄ STANOWIĆ (I) PORADY PRAWNEJ ANI FINANSOWEJ ANI (II) ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ WITRYNY I OFEROWANYCH W NIEJ USŁUG, A UŻYTKOWNICY NIE POWINNI POLEGAĆ NA TAKICH INFORMACJACH I PORADACH.

POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI OBOWIĄZUJE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I będzie obowiązywać też po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z Witryny lub Usług w Witrynie.

15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA GoDaddy, CZŁONKOWIE JEJ ZARZĄDU I KIEROWNICTWA, PRACOWNICY,  POŚREDNICY ANI ŻADNI USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI NIE PONOSZĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, MORALNE LUB WTÓRNE SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z (I) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEJ WITRYNY, (II) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ WITRYNĄ, (III) USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TEJ WITRYNIE LUB WITRYNACH POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ WITRYNĄ, (IV) JAKICHKOLWIEK OBRAŻEŃ LUB USZKODZENIA MIENIA, NIEZALEŻNIE OD ICH RODZAJU, (V) JAKIEGOKOLWIEK ZACHOWANIA STRONY TRZECIEJ, (VI) NIEAUTORYZOWANEGO UŻYCIA LUB DOSTĘPU DO NASZYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH TREŚCI, DANYCH OSOBOWYCH, INFORMACJI FINANSOWYCH LUB INNYCH PRZECHOWYWANYCH W NICH INFORMACJI I DANYCH, (VII) WSZELKICH PRZERW LUB ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUG W TEJ WITRYNIE LUB W INNYCH WITRYNACH POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ WITRYNĄ, (VIII) WSZELKICH WIRUSÓW, ROBAKÓW, WAD, KONI TROJAŃSKICH LUB PODOBNYCH ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB Z TEJ WITRYNY LUB WITRYN POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ WITRYNĄ, (IX) TREŚCI UŻYTKOWNIKA LUB TREŚCI OSZCZERCZYCH, SZYKANUJĄCYCH, OBRAŹLIWYCH, SZKODLIWYCH DLA NIELETNICH LUB JAKIEJKOLWIEK PODLEGAJĄCEJ OCHRONIE GRUPY, PORNOGRAFICZNYCH, “PRZEZNACZONYCH DLA DOROSŁYCH”, OBSCENICZNYCH LUB W INNY SPOSÓB NIEWŁAŚCIWYCH, I/LUB (X) JAKICHKOLWIEK STRAT LUB SZKÓD PONIESIONYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TEJ WITRYNIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROSZCZENIE ZOSTAŁO WYSUNIĘTE NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU, CZY JAKICHKOLWIEK INNYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB IM RÓWNOWAŻNYCH, A TAKŻE OD TEGO, CZY FIRMA GoDaddy ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

DODATKOWO Użytkownik W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I potwierdza, że jakiekolwiek powództwo na podstawie przyczyny wynikającej z korzystania z tej Witryny lub Usług dostępnych w Witrynie, bądź związanej z tą Witryną lub Usługami, musi zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od zaistnienia podstawy powództwa, w przeciwnym wypadku taka podstawa powództwa zostanie unieważniona na stałe.

Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w żadnym przypadku całkowita łączna odpowiedzialność finansowa firmy GoDaddynie przekroczy 10 tys. dolarów amerykańskich.

POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I będzie obowiązywać też po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z Witryny lub Usług w Witrynie.

16. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić firmę GoDaddy i jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów oraz zewnętrznych usługodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, kosztów, wydatków, strat, zobowiązań i szkód wszelkiego rodzaju (w tym bez ograniczeń uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) nałożonych na firmę GoDaddy lub przez nią poniesionych, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z (i) korzystania przez Użytkownika z Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem bądź uzyskiwania do nich dostępu; (ii) naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub zasad bądź porozumień włączonych do niniejszego dokumentu i (lub) (iii) naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek prawa strony trzeciej, w tym między innymi jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw własności.  Zobowiązania odszkodowawcze określone w niniejszej sekcji pozostają w mocy po jakimkolwiek rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy bądź zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem.

17. ZANIECHANE USŁUGI; ZASADY DOTYCZĄCE KOŃCA CYKLU EKSPLOATACJI

GoDaddy zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia lub oferowania jakiejkolwiek Usługi w dowolnej chwili, z jakiegokolwiek powodu lub bez przedstawiania powodów, bez wcześniejszego powiadomienia. Pomimo że GoDaddy podejmuje wszelkie starania, aby maksymalnie wydłużyć cykl eksploatacji wszystkich swoich Usług, to istnieją przypadki, w których oferowana Usługa zostanie zaniechana lub osiągnie Koniec cyklu eksploatacji („KCE”). Jeśli tak się stanie, taki produkt lub taka usługa nie będą już wspierane przez GoDaddy w jakikolwiek sposób, począwszy od daty KCE.

Powiadomienia i migracja. W przypadku, gdy jakakolwiek oferowana przez nas Usługa osiągnie KCE lub będzie zbliżać się do KCE, podejmiemy starania, aby powiadomić Użytkownika na co najmniej trzydzieści dni przed upływem KCE. Obowiązkiem Użytkownika jest podjęcie wszelkich koniecznych działań w celu zastąpienia Usługi poprzez migrację do nowej Usługi przed upływem KCE lub poprzez całkowite zaprzestanie polegania na przedmiotowej Usłudze przed upływem KCE. Niezależnie od przypadku, GoDaddy zaoferuje porównywalną Usługę, do której Użytkownik będzie mógł migrować na pozostałą część okresu zakupu, proporcjonalne kredyty do wykorzystania w sklepie lub proporcjonalny zwrot kosztów, o czym GoDaddy zadecyduje według własnego uznania. GoDaddy może, powiadamiając bądź też bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, migrować Użytkownika do najnowszej wersji Usługi, o ile będzie ona dostępna. Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego procesu migracji.

Zrzeczenie się odpowiedzialności. GoDaddy nie będzie ponosić odpowiedzialności, wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej, za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub zaniechanie jakiejkolwiek Usługi oferowanej lub takiej, do której zapewnia dostęp.

18. OPŁATY I PŁATNOŚCI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że opłaty za pośrednictwem wskazanego przez niego sposobu płatności mogą być pobierane przez jeden z podmiotów powiązanych, tj. GoDaddy Domains Canada, Inc., GoDaddy India Domains and Hosting Services Pvt Ltd, lub GoDaddy Europe, Ltd. Jeśli w trakcie dokonywania zakupu płatność Użytkownika zidentyfikowano jako przetwarzaną w Stanach Zjednoczonych, transakcja zostanie przetworzona przez firmę GoDaddy.com, LLC, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260; jeśli płatność Użytkownika zidentyfikowano jako przetwarzaną w Kanadzie, transakcja zostanie przetworzona przez firmę GoDaddy Domains Canada, Inc., 2900-550 Burrard Street, Vancouver, BC V6C 043; jeśli płatność Użytkownika zidentyfikowano jako przetwarzaną w Wielkiej Brytanii, transakcja zostanie przetworzona przez firmę Europe GoDaddy Europe, Ltd., 5 New Street Square, London EC4A3TW; jeśli płatność Użytkownika zidentyfikowano jako przetwarzaną w Indiach, transakcja zostanie przetworzona przez firmę GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd, Flat 101, Sai Krishna Enclave, 6-1-132/99, Plot No. 99, Skanagiri, Padmaraonagar 50061. Jeżeli podczas zakupu płatność Użytkownika zidentyfikowano jako przetwarzaną w kraju niewymienionym powyżej, transakcja może być przetworzona przez podmiot znajdujący się we wskazanym kraju powiązany z lokalnym usługodawcą płatności, zgodnie naszą polityką prywatności.

(A) WARUNKI OGÓLNE OBEJMUJĄCE WARUNKI AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA

Użytkownik zgadza się uiścić wszystkie ceny i opłaty należne z tytułu Usług zakupionych lub uzyskanych w tej Witrynie w momencie złożenia zamówienia.  Żadne ceny i opłaty nie podlegają zwrotowi kosztów, o ile wyraźnie nie określono inaczej w poniższej sekcji Zasady zwrotu kosztów, nawet gdy korzystanie z usług zostało zawieszone, zakończone lub przekazane przez zakończeniem okresu świadczenia Usług. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji cen i opłat w dowolnym czasie, a wprowadzone zmiany lub modyfikacje będą publikowane online w tej Witrynie oraz wejdą w życie natychmiast bez konieczności dalszego powiadamiania Użytkownika.  Jeśli Użytkownik nabył lub uzyskał Usługi na okres miesięcy lub lat, zmiany lub modyfikacje cen i opłat będą obowiązywać w terminie odnowienia takich Usług, jak określono poniżej. 

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione w umowie dotyczącej konkretnego produktu, za Usługi można płacić przy użyciu dowolnej z następujących „Metod płatności”: (i) dostarczając ważną kartę kredytową, (ii) korzystając z „Usług przedpłaconych Good As Gold” firmy GoDaddy (zdefiniowanych poniżej), (iii) za pomocą czeku elektronicznego, odpowiednio z konta osobistego lub firmowego (zgodnie z definicją zamieszczoną poniżej), (iv) za pomocą usługi PayPal (zdefiniowanej poniżej), (v) używając Opcji płatności międzynarodowych (zdefiniowanej poniżej) lub (vi) za pomocą sald kredytowych w sklepie w stosownych sytuacjach (zgodnie z definicją zamieszczoną poniżej), przy czym każda z tych możliwości jest określana jako „Metoda płatności”.  W przypadku Usług, które udostępniają opcję „Kasa ekspresowa”, kliknięcie przycisku Kasy ekspresowej spowoduje automatyczne złożenie zamówienia na daną Usługę i użycie podstawowej Metody płatności zapisanej na Koncie Użytkownika.“  Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail zapisany na Koncie Użytkownika.  Zapisana Metoda płatności musi być aktualna, jeżeli na Koncie Użytkownika znajdują się jakiekolwiek aktywne Usługi.

Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że miejsce przetwarzania jego płatności może ulec zmianie w zależności od wybranego sposobu płatności, zmian lub aktualizacji sposobu płatności oraz waluty wybranej dla sposobu płatności.

Za wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo firma GoDaddy nie przechowuje papierowych ani elektronicznych wersji polecenia wypłaty, zleceń stałych lub złożonych dyspozycji i/lub podpisanych zgód dotyczących korzystania przez Użytkownika z usług automatycznego przedłużenia umów; z tego względu nie jesteśmy w stanie przedstawić takich dokumentów na żądanie.  Użytkownik może w dowolnym momencie zobaczyć lub zmienić ustawienia usług automatycznego przedłużenia z poziomu swojego konta GoDaddy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku przekazania zwrotu kosztów za pomocą jego Metody płatności potwierdzenie zwrotu kosztów wystawione przez firmę GoDaddy jest jedynym potwierdzeniem wysłania przez firmę GoDaddy zwrotu kosztów za pomocą Metody płatności użytej w momencie początkowej sprzedaży, oraz że firma GoDaddy w żaden sposób nie może wpłynąć na czas przekazania zwrotu kosztów za pomocą Metody płatności i ich dostępność na saldzie.  Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i wyraża zgodę na to, że dostawca płatności i bank powiązany z Metodą płatności Użytkownika mają wyznaczone ramy czasowe przesłania zwrotu kosztów i że mogą one obejmować okres od pięciu (5) dni roboczych do pełnego okresu rozliczeniowego lub dłuższy. 

W przypadku, gdy za pomocą Metody płatności Użytkownika zostanie wysłany zwrot kosztów i gdy dostawca płatności, podmiot przetwarzający płatność lub bank przekazujący płatność danej osoby powiązany z Metodą płatności Użytkownika nakładają ograniczenia na zwroty kosztów, w tym między innymi ograniczenia czasu dokonania zwrotu lub liczby dozwolonych zwrotów kosztów, firma GoDaddy, według własnego i wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo do przekazania zwrotu kosztów (i) w formie kredytu w sklepie; (ii) w postaci wystawionego przez firmę GoDaddy czeku, który następnie zostanie wysłany pocztą na adres podany na Koncie Użytkownika.  GoDaddy ma również prawo, ale nie obowiązek, oferować klientom starającym się o zwrot kosztów kredyt w sklepie, nawet gdy nie występują ograniczenia dotyczące zwrotu kosztów nakładane przez Metodę płatności.  Aby uniknąć wątpliwości: wszelkie zwroty kosztów obsługiwane za pomocą przyznania kredytu w sklepie lub wystawienia przez firmę GoDaddy czeku są dokonywane według własnego uznania firmy GoDaddy i nie są dostępne na żądanie klienta.

Jeśli Użytkownik podlega rozliczeniu co miesiąc, data comiesięcznego rozliczenia będzie zależeć od daty w miesiącu zakupu Usług, chyba że data ta przypada po 28. dniu miesiąca; w takim przypadku data rozliczenia będzie przypadać 28. dnia każdego miesiąca. 

Ponadto jeśli firma GoDaddy uzna, że Użytkownik jest jej winien pieniądze z dowolnego tytułu, GoDaddy zastrzega sobie prawo do potrącenia należności z Konta Użytkownika, dopóki należności GoDaddy nie zostaną zaspokojone.

W celu zapewnienia Użytkownikowi nieprzerwanego świadczenia Usług i zabezpieczenia przed utratą Usługi, okres świadczenia wszystkich Usług jest  automatycznie przedłużany.  Za wyjątkiem przyczyn opisanych poniżej w niniejszym paragrafie, okres świadczenia Usługi zostanie automatycznie przedłużony po upływie bieżącego okresu na taki sam okres co ostatni okres świadczenia usługi (za wyjątkiem okresu rejestracji domeny, który może zostać przedłużony na pierwotny okres rejestracji).  Przykładowo, jeżeli ostatni okres świadczenia usługi wynosi jeden rok, zostanie on zazwyczaj przedłużony na następny okres jednego roku.   W przypadku niepowodzenia przedłużenia okresu  świadczenia usług przy zastosowaniu wskazanego na koncie sposobu płatności firma GoDaddy może podjąć próbę przedłużenia okresu świadczenia danych usług na okres krótszy niż pierwotny okres rejestracji w zakresie niezbędnym dla udanego przeprowadzenia operacji. 

O ile Użytkownik nie dezaktywuje opcji automatycznego przedłużenia okresu świadczenia usług, GoDaddy automatycznie przedłuży okres świadczenia odnośnych Usług i pobierze płatność za pomocą sposobu płatności zapisanego przez Użytkownika na koncie GoDaddy po obowiązujących stawkach GoDaddy; Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że mogą one być wyższe od stawek za pierwotny okres świadczenia usług.  Aby sprawdzić ustawienia przedłużenia okresu świadczenia usług dla Użytkownika, należy zalogować się do menadżera konta z poziomu tej Witryny i postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi tutaj.  Jeśli Użytkownik nie chce, aby okres świadczenia mu jakichkolwiek Usług był automatycznie przedłużany, może anulować opcję przedłużenia; w takim przypadku okres świadczenia Usług dla Użytkownika zostanie zakończony po upływie bieżącego okresu, chyba że Użytkownik samodzielnie przedłuży okres świadczenia Usług przed upływem tego terminu (w takim przypadku ponownie zostanie ustawiona opcja automatycznego przedłużenia okresu świadczenia Usług).  Innymi słowy, jeżeli Użytkownik anuluje produkt lub samodzielnie nie przedłuży okresu świadczenia Usług przed upływem tego okresu, może nastąpić przerwanie świadczenia Usług lub utrata Usług, a GoDaddy nie będzie ponosić odpowiedzialności z tego tytułu względem Użytkownika ani osoby trzeciej.

Ponadto GoDaddy może uczestniczyć w “programach rozliczeń cyklicznych” lub korzystać z “usług aktualizacji konta” realizowanych przez dostawcę karty kredytowej Użytkownika (oraz ostatecznie uzależnionych od uczestnictwa banku użytkownika).  Jeżeli nie będziemy w stanie obciążyć Użytkownika przy zastosowaniu bieżącego sposobu płatności, dostawca karty kredytowej Użytkownika (lub bank Użytkownika) może powiadomić nas o aktualizacji numeru karty kredytowej Użytkownika i/lub jej dacie ważności albo automatycznie obciążyć nową kartę kredytową Użytkownika w naszym imieniu bez powiadamiania nas.  Zgodnie z wymaganiami programu rozliczeń, jeżeli otrzymamy powiadomienie o aktualizacji numeru i/lub daty ważności karty kredytowej Użytkownika, GoDaddy automatycznie zaktualizuje profil płatności Użytkownika w jego imieniu. GoDaddy nie gwarantuje, że zażądamy lub otrzymamy zaktualizowane szczegóły karty kredytowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za modyfikację i utrzymanie ustawień swojego Konta, w tymi między innymi (i) anulowanie produktów oraz (ii) dopilnowanie, aby sposób lub sposoby płatności powiązane z kontem były aktualne i ważne.  Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że niedopełnienie przez niego powyższego obowiązku może skutkować przerwaniem świadczenia lub utratą Usług, a GoDaddy nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności względem Użytkownika ani osoby trzeciej. 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu firma GoDaddy nie jest w stanie obciążyć Metody płatności Użytkownika pełną kwotą należną za świadczone Usługi lub jeśli firma GoDaddy otrzyma powiadomienie o obciążeniu zwrotnym, wycofaniu transakcji, sporze płatniczym bądź zostanie obciążona karą z tytułu jakiejkolwiek opłaty uprzednio pobranej przy zastosowaniu Metody płatności Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na to, by firma GoDaddy mogła podjąć wszelkie dostępne środki prawne w celu otrzymania płatności, obejmujące między innymi natychmiastowe anulowanie bez powiadomienia Użytkownika wszelkich nazw domen lub Usług zarejestrowanych lub odnowionych w jego imieniu.  Firma GoDaddy zastrzega sobie również prawo do obciążenia Użytkownika uzasadnionymi „opłatami administracyjnymi” lub „opłatami manipulacyjnymi” z tytułu (i) zadań, które firma GoDaddy może wykonać poza zwykłym zakresem Usług, (ii) dodatkowego czasu i (lub) kosztów poniesionych przez firmę GoDaddy w związku ze świadczeniem Usług oraz (lub) (iii) nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy (na zasadach określonych przez firmę GoDaddy według jej własnego i wyłącznego uznania).  Typowe sytuacje wymagające naliczenia opłat administracyjnych lub manipulacyjnych obejmują między innymi następujące przypadki: (i) problemy z obsługą klienta wymagające dodatkowego czasu lub uwagi; (ii) działania oparte na jednolitych zasadach rozstrzygania sporów mające związek z nazwami domen Użytkownika i/lub spory wymagające porad księgowych lub prawnych udzielanych przez pracowników firmy GoDaddy bądź przez firmy zewnętrzne zaangażowane przez firmę GoDaddy; (iii) odzyskiwanie wszelkich kosztów i opłat, w tym kosztów świadczenia Usług, poniesionych przez firmę GoDaddy w wyniku obciążeń zwrotnych lub innych sporów płatniczych wszczętych przez Użytkownika, jego bank lub operatora Metody płatności. Takimi opłatami administracyjnymi i manipulacyjnymi zostanie obciążona Metoda płatności wskazana przez Użytkownika firmie GoDaddy.

Firma GoDaddy może oferować produkty w cenach podanych w różnych walutach. Transakcje są jednak realizowane wyłącznie w dolarach amerykańskich i wybranych walutach wyświetlanych w Witrynie („Obsługiwana waluta” lub „Obsługiwane waluty”). “ Jeżeli wybrana waluta jest Obsługiwaną walutą, transakcja zostanie przetworzona w tej walucie, a wycena wyświetlana w trakcie przejścia do kasy będzie faktyczną kwotą, która zostanie przetworzona i przesłana do banku w celu dokonania płatności. Jeżeli wybrana waluta nie jest Obsługiwaną walutą, transakcja zostanie przetworzona w dolarach amerykańskich, a suma wyświetlana w trakcie przejścia do kasy będzie szacunkową ceną przeliczeniową w momencie zakupu. W obu przypadkach (niezależnie do tego, czy wybrana waluta jest Obsługiwaną walutą), jeżeli transakcja jest przetwarzana w walucie innej od tej, w jakiej jest prowadzony rachunek bankowy Użytkownika, bank może obciążyć Użytkownika opłatami z tytułu przeliczenia walut.  Ponadto ze względu na różnice czasowe między (i) czasem zakończenia realizacji transakcji, (ii) czasem przetwarzania transakcji i (iii) czasem zaksięgowania transakcji na wyciągu bankowym kursy wymiany mogą się zmieniać, a firma GoDaddy nie udziela żadnych gwarancji, że (a) suma przekazana do banku w celu dokonania płatności będzie taka sama jak kwota na wyciągu bankowym Użytkownika (w przypadku Obsługiwanej waluty) lub (b) szacunkowa cena podana w wyniku przeliczenia waluty będzie taka sama jak kwota przetworzona lub kwota zaksięgowana na wyciągu bankowym Użytkownika (w przypadku waluty innej niż Obsługiwana waluta), a Użytkownik zrzeka się prawa do jakichkolwiek roszczeń z tytułu takich różnic (w tym wszelkich roszczeń dotyczących zwrotu kosztów w oparciu o powyższe przesłanki). Dodatkowo niezależnie od wybranej waluty Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że może zostać obciążony podatkiem od towarów i usług („VAT” lub „GST”) bądź innymi lokalnymi opłatami i (lub) podatkami w zależności od banku oraz kraju podanego w adresie na fakturze.

(B) ZASADA ZWROTU KOSZTÓW

Produkty i usługi podlegające zwrotowi kosztów opisano tutaj (“Zasady zwrotu kosztów”). 

Jeśli zakupiony produkt obejmuje bezpłatną nazwę domeny, to w przypadku anulowania zakupu produktu, od kwoty zwrotu zostanie odjęta standardowa cena nazwy domeny. Standardowa cena to cena nazwy domeny wyszczególniona w witrynie GoDaddy i nie podlega ona żadnym promocjom, rabatom ani innym formom obniżenia.

(C) USŁUGI PRZEDPŁACONE GOOD AS GOLD

Szczegóły dotyczące Usług

Korzystając z usług przedpłaconych Good As Gold, Użytkownik może przelewać środki na rzecz GoDaddy w celu finansowania swojego konta usług przedpłaconych Good As Gold (“Konto Good As Gold”).  Następnie Użytkownik może wykorzystać środki na swoim Koncie Good As Gold na zakup dowolnych Usług.  Użytkownik może zasilić swoje konto Good As Gold przelewem. Wszystkie płatności muszą odpowiadać pełnej kwocie wymaganej do zakupu.    

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że środki przekazane na jego Konto Good As Gold będą przechowywane przez firmę GoDaddy bez naliczania bądź wypłacania odsetek na rzecz Użytkownika. W zakresie, w jakim odsetki mogą zostać naliczone, Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że firma GoDaddy będzie upoważniona do otrzymania i zatrzymania każdej takiej kwoty w celu pokrycia kosztów związanych z Usługami przedpłaconymi Good As Gold.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie transakcje dokonywane za pomocą Usług przedpłaconych Good As Gold będą przeprowadzane w dolarach amerykańskich.

Konto Good As Gold Użytkownika musi zostać początkowo zasilone kwotą nie niższą niż równowartość 100,00 USD.

Przelewy mogą być inicjowane w walucie obcej w celu zasilenia Konta Good As Gold Użytkownika, jednak pierwotną walutą konta bankowego Wild West Domains jest dolar amerykański.   Przelewy w walutach obcych zostaną automatycznie przeliczone na dolary amerykańskie i zdeponowane w tej walucie.  Należy pamiętać, że mogą zostać naliczone opłaty z tytułu wymiany walut.  Użytkownik uznaje, że będzie odpowiedzialny za opłacenie wszystkich prowizji za przelewy przychodzące i wychodzące związane ze swoim Kontem Good As Gold. W przypadku przelewów spoza Stanów Zjednoczonych  bank Użytkownika, banki pośredniczące lub bank GoDaddy mogą naliczyć prowizje, które mogą zostać potrącone z kwoty środków przekazywanych do banku GoDaddy, a w konsekwencji z kwoty zasilającej Konto Good As Gold Użytkownika. Użytkownik niniejszym wyraźnie upoważnia GoDaddy (i) do potrącenia przez GoDaddy ponoszonej kwoty prowizji za przelew z kwoty na Koncie Good As Gold Użytkownika w celu otrzymania środków; i/lub (ii) naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości dwudziestu dolarów (20,00 $) (“Opłata Manipulacyjna”) w związku z zamknięciem Konta Good As Gold Użytkownika.  Wszystkie opłaty mogą ulec zmianie w każdej chwili; informacje o takich zmianach będą umieszczone w Internecie i obowiązujące ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wysyłania Użytkownikowi odrębnego powiadomienia.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić środki pozostałe na Koncie Good As Gold, logując się za pośrednictwem łącza „Zarządzaj kontem” lub za pomocą swojego Koszyka na zakupy w witrynie GoDaddy. “ W przypadku podjęcia decyzji o zamknięciu Konta Good As Gold (lub gdy firma GoDaddy zdecyduje o zamknięciu Konta Good As Gold Użytkownika z powodu naruszenia przez niego zobowiązania wynikającego z umowy dotyczącej usługi Good As Gold) Użytkownikowi zostanie zwrócone saldo znajdujące się na Koncie Good As Gold pomniejszone o Opłatę serwisową.

Użytkownik może w każdej chwili zasilić swoje Konto Good As Gold. W przypadku przelewów preferowana minimalna kwota uznania środków wynosi 100,00 $.

Korzystanie z Usług przedpłaconych Good As Gold

Środki na Koncie Good As Gold Użytkownika mogą być wykorzystywane tylko w ramach procesu zakupu produktów i usług firmy GoDaddy w witrynie firmy GoDaddy. Zakupy nie mogą być realizowane, jeśli w momencie zakupu na Koncie Good As Gold nie są dostępne środki wystarczające do pokrycia całej kwoty zakupu, w tym powiązanych opłat, o których mowa w niniejszym dokumencie oraz w innych odpowiednich umowach.

Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do rejestrów operacji przeprowadzonych na Koncie Good As Gold oraz historii konta za pośrednictwem łącza “Zarządzaj kontem” dostępnego w witrynie GoDaddy. Na Koncie Good As Gold Użytkownika będą widoczne zakupy oraz kwota dostępnych środków. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do ujawnienia w dowolnym momencie jakichkolwiek informacji o Koncie Good As Gold Użytkownika, których ujawnienie firma GoDaddy uzna za konieczne w celu wypełnienia stosownych przepisów prawa, regulacji, procedur prawnych lub wniosków administracji rządowej, jak również do edycji, odmowy publikacji lub usunięcia dowolnych informacji bądź materiałów, w całości lub w części, z Konta Good As Gold Użytkownika według własnego i wyłącznego uznania firmy GoDaddy.

(D) PŁATNOŚĆ CZEKIEM (CZEK ELEKTRONICZNY)

Korzystając z opcji płatności czekiem firmy GoDaddy („Płatność czekiem”), Użytkownik może nabyć Usługi GoDaddy, płacąc za pomocą czeku elektronicznego (odpowiednio z indywidualnego lub firmowego konta czekowego). “ W związku z powyższym Użytkownik wyraża zgodę, aby firma Certegy Check Services, Inc. („Certegy”) pobierała z konta czekowego („Konto czekowe”) pełną kwotę zakupu, która nie podlega zwrotowi kosztów.““ Firma Certegy utworzy elektroniczny transfer środków („EFT”) lub przekaz bankowy, który zostanie przedstawiony bankowi lub instytucji finansowej Użytkownika w celu dokonania płatności z Konta czekowego. “ Konto czekowe musi być założone w instytucji finansowej w Stanach Zjednoczonych, a czek musi być płatny w USD.

Użytkownik ma obowiązek dbania o to, aby na jego Koncie bieżącym nie było zaległości i znajdowały się na nim wystarczające środki. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że (i) firma Certegy zastrzega sobie prawo do odrzucenia transakcji z dowolnego powodu (w tym między innymi płatności, które nie doszły do skutku, ponieważ konto bieżące Użytkownika nie istnieje lub brakuje na nim dostępnych/wystarczających środków) oraz (ii) w takim przypadku ani firma Certegy, ani firma GoDaddy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za zaistniałą sytuację.  Jeśli z jakiegokolwiek powodu firma Certegy nie jest w stanie pobrać całej kwoty należnej za świadczone Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez firmę Certegy i firmę GoDaddy wszelkich środków prawnych w celu uzyskania zapłaty (oraz stosownych opłat).  Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy Certegy.  W przypadku zwrotu przelewu EFT lub przekazu bankowego Użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie opłaty za usługi zgodnie z cennikiem opłat zamieszczonym poniżej lub w innej wysokości zgodnie z przepisami prawa. Tymi opłatami można obciążyć konto bieżące Użytkownika przy użyciu przelewu EFT lub przekazu bankowego.  Wszystkie opłaty są wyrażone w dolarach amerykańskich.

Firma GoDaddy i jej usługodawcy, w tym między innymi Certegy Check Services, Inc. oraz Complete Payment Recovery Services, Inc. mogą dostarczać Użytkownikowi zawiadomienia, wraz z tymi dotyczącymi zmian w tym regulaminie, za pomocą między innymi wiadomości e-mail, poczty, wiadomości SMS, MMS, tekstowych, wpisów w usługach lub innych racjonalnych środków znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości. Zawiadomienia te nie będą przesyłane, jeśli Użytkownik dopuści się naruszenia tych warunków regulaminu poprzez uzyskanie dostępu do usług w sposób nieuprawniony. Zgoda Użytkownika na te warunki korzystania z usługi oznacza zgodę na otrzymywanie wszelkich zawiadomień, które zostałyby dostarczone w przypadku uzyskania przez Użytkownika dostępu do usługi w upoważniony sposób. Użytkownik ponadto wyraźnie upoważnia GoDaddy oraz jej usługodawców, w tym między innymi Certegy Check Services, Inc. i Complete Payment Recovery Services, Inc. oraz ich partnerów do inicjowania kontaktu z Użytkownikiem za pomocą automatycznych połączeń, wcześniej nagranych wiadomości lub jakichkolwiek innych metod, korzystając z dowolnych podanych numerów telefonów komórkowych lub adresów e-mail. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podawane przez niego adresy e-mail nie są nikomu udostępnianie ani przekazywane oraz nie są adresami służbowymi.

Stany Zjednoczone z uwzględnieniem Dystryktu Kolumbii:

AK

Alaska

25,00 USD

AL

Alabama

30,00 USD

AR

Arkansas

25,00 USD

AZ

Arizona

25,00 USD

CA

Kalifornia

25,00 USD

CO

Kolorado

20,00 USD

CT

Connecticut

20,00 USD

DC

Dystrykt Kolumbii

15,00 USD

DE

Delaware

40,00 USD

FL

Floryda

 • W przypadku wartości nominalnej czeku od 0,01 do 50,00 USD — 25,00 USD
 • W przypadku wartości nominalnej czeku od 50,01 do 300,00 USD — 30,00 USD
 • W przypadku nominalnej wartości czeku wynoszącej co najmniej 300,01 USD większa z następujących kwot: 40,00 USD lub 5% nominalnej wartości czeku.

GA

Georgia

 • Większa z następujących kwot: 30,00 USD lub 5% nominalnej wartości czeku

HI

Hawaje

30,00 USD

IA

Iowa

30,00 USD

ID

Idaho

 • Mniejsza z następujących kwot: 20,00 USD lub nominalna wartość czeku

IL

Illinois

25,00 USD

IN

Indiana

20,00 USD

KS

Kansas

30,00 USD

KY

Kentucky

25,00 USD

LA

Luizjana

 • Większa z następujących kwot: 25,00 USD lub 5% nominalnej wartości czeku

MA

Massachusetts

25,00 USD

MD

Maryland

35,00 USD

ME

Maine

25,00 USD

MI

Michigan

25,00 USD

MN

Minnesota

30,00 USD

MO

Missouri

25,00 USD

MS

Missisipi

40,00 USD

MT

Montana

30,00 USD

NC

Karolina Północna

25,00 USD

ND

Dakota Północna

30,00 USD

NE

Nebraska

25,00 USD

NH

New Hampshire

25,00 USD

NJ

New Jersey

25,00 USD

NM

Nowy Meksyk

20,00 USD

NV

Nevada

25,00 USD

NY

Nowy Jork

20,00 USD

OH

Ohio

 • Większa z następujących kwot: 30,00 USD lub 10% nominalnej wartości czeku

OK

Oklahoma

25,00 USD

OR

Oregon

25,00 USD

PA

Pensylwania

25,00 USD

RI

Rhode Island

25,00 USD

SC

Karolina Południowa

30,00 USD

SD

Dakota Południowa

40,00 USD

TN

Tennessee

30,00 USD

TX

Teksas

30,00 USD

UT

Utah

20,00 USD

VA

Wirginia

50,00 USD

VT

Vermont

25,00 USD

WA

Waszyngton

25,00 USD

WI

Wisconsin

25,00 USD

WV

Wirginia Zachodnia

25,00 USD

WY

Wyoming

30,00 USD

Terytoria USA:

AS

Samoa Amerykańskie

15,00 USD

GU

Guam

15,00 USD

PR

Portoryko

15,00 USD

VI

Wyspy Dziewicze

15,00 USD

Stany militarne USA:

AA

Siły zbrojne (Ameryka Północna i Południowa)

15,00 USD

AE

Siły zbrojne (Afryka), Siły zbrojne (Kanada), Siły zbrojne (Europa), Siły zbrojne (Bliski Wschód)

15,00 USD

AP

Siły Zbrojne w rejonie Pacyfiku

15,00 USD

Prowincje/terytoria kanadyjskie:

AB

Alberta

20,00 USD

BC

Kolumbia Brytyjska

20,00 USD

MB

Manitoba

20,00 USD

NB

Nowy Brunszwik

20,00 USD

NL

Nowa Fundlandia i Labrador

20,00 USD

NS

Nowa Szkocja

20,00 USD

NT

Terytoria Północno-Zachodnie

20,00 USD

ON

Ontario

20,00 USD

PE

Wyspa Księcia Edwarda

20,00 USD

QC

Quebec

15,00 USD

SK

Saskatchewan

20,00 USD

YT

Jukon

20,00 USD

Klikając pole z napisem “Zgadzam się” przy warunkach dotyczących opcji płatności czekiem, Użytkownik zezwala na wykorzystanie podanych informacji w celu dokonania przelewu EFT lub przekazu bankowego oraz zezwala na obciążenie swojego rachunku bieżącego pełną kwotą zakupu.

(E) PŁATNOŚĆ ZA POMOCĄ USŁUGI PAYPAL

Korzystając z opcji płatności za pomocą usługi PayPal („PayPal”) udostępnianej przez firmę GoDaddy, Użytkownik nabywać Usługi za pośrednictwem usługi PayPal.“” W związku z powyższym Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie przez firmę PayPal pełną kwotą zakupu jego konta PayPal („Konto PayPal”) lub kart kredytowych, kont bankowych bądź innych dozwolonych metod płatności powiązanych z jego Kontem PayPal („Źródło finansowania PayPal”).“”“”

Użytkownik odpowiada za aktualność danych swojego Konta PayPal i Źródła finansowania PayPal oraz odpowiednie środki na Koncie PayPal i w ramach Źródła finansowania PayPal, a także za powiązanie ważnej karty kredytowej z Kontem PayPal.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że (i) firma PayPal zastrzega sobie prawo do odrzucenia transakcji z jakiegokolwiek powodu (w tym między innymi płatności, które nie doszły do skutku ze względu na brak istniejącego Konta PayPal lub Źródła finansowania Użytkownika lub dostępnych/wystarczających środków w ich ramach) i (ii) w takim przypadku ani firma PayPal, ani firma GoDaddy nie ponoszą za to odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej.  Jeśli z jakiegokolwiek powodu firma PayPal nie jest w stanie pobrać całej kwoty należnej za zakup, Użytkownik wyraża zgodę ma wykorzystanie przez firmę PayPal i firmę GoDaddy wszelkich dostępnych środków prawnych w celu uzyskania zapłaty. Użytkownik wyraża zgodę na to, że gdy transakcja zostanie zwrócona jako nieopłacona, uiści on opłatę za usługę w wysokości 25,00 USD lub w maksymalnej wysokości dozwolonej przez prawo, i że kwota ta może zostać potrącona z Konta PayPal lub Źródła finansowania PayPal Użytkownika.

Klikając pole “Zgadzam się” przy warunkach dotyczących opcji płatności czekiem, Użytkownik autoryzuje pobieranie pełnej kwoty zakupu z Konta PayPal lub Źródła finansowania PayPal.

(F)  OPCJE PŁATNOŚCI MIĘDZYNARODOWYCH

Firma GoDaddy oferuje szereg alternatywnych międzynarodowych metod płatności za pośrednictwem wielu międzynarodowych dostawców płatności („IPP”, International Payment Providers).“  W przypadku gdy Użytkownik wybierze firmę IPP, oznacza to, że Użytkownik akceptuje wszelkie stosowne umowy dotyczące usług dla klientów firmy IPP przed zawarciem transakcji z firmą GoDaddy.  Użytkownik zgadza się również, aby firma IPP obciążyła pełną kwotą ceny zakupu wybrane konto bankowe, konto portfela elektronicznego (w tym karty kredytowe, konta bankowe lub inne dozwolone metody płatności powiązane z portfelem elektronicznym) lub każdy inny typ konta powiązanego z wybraną firmą IPP (w tym między innymi karty przedpłacone i płatności mobilne), nazywane łącznie „Źródłami finansowania”. “ Oprócz tego Użytkownik zezwala wybranej firmie IPP na pobieranie w stosownych przypadkach „Opłaty za wymianę walut” oraz wszelkich innych opłat zgodnie z umową Użytkownika z firmą IPP (zbiorczo nazywanych „Opłatami firmy IPP”) ze Źródeł finansowania.““ Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że Opłaty firmy IPP mogą podlegać zmianom bez powiadomienia z firmy GoDaddy.

Użytkownik ma obowiązek dbania o to, aby jego źródła finansowania nie były obciążone zaległościami oraz dysponowały wystarczającymi środkami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że (i) firma IPP zastrzega sobie prawo do odrzucenia transakcji z dowolnego powodu (w tym między innymi płatności, które nie doszły do skutku, ponieważ źródła finansowania Użytkownika nie istnieją lub nie dysponują dostępnymi/wystarczającymi środkami) oraz (ii) w takim przypadku ani firma Certegy, ani firma GoDaddy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za zaistniałą sytuację. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma GoDaddy nie będzie podejmować prób realizacji Usług zakupionych przez Użytkownika do momentu otrzymania przez firmę GoDaddy potwierdzenia płatności od firmy IPP za pośrednictwem powiązanego procesora płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomiędzy momentem złożenia zamówienia a momentem potwierdzenia płatności przez firmę IPP za pośrednictwem powiązanego procesora płatności może wystąpić przerwa trwająca od kilku godzin do kilku dni. Jeśli w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu złożenia zamówienia firma GoDaddy nie otrzyma potwierdzenia płatności od firmy IPP za pośrednictwem powiązanego procesora płatności, zamówienie Użytkownika może zostać anulowane i będzie on musiał ponownie rozpocząć procedurę zakupu. W przypadku, gdy Użytkownik chce anulować płatność z tytułu oczekującej transakcji, może anulować zamówienie za pośrednictwem swojego konta GoDaddy. Płatności otrzymane za uprzednio anulowane zamówienia będą w miarę możliwości automatycznie podlegały zwrotowi przy użyciu pierwotnej Metody płatności.

Jeśli w momencie otrzymania przez firmę GoDaddy potwierdzenia płatności od firmy IPP (za pośrednictwem jej procesora płatności) (i) Usługi (w tym nazwy domen) nie są już dostępne do zakupu; lub (ii) oczekujące zamówienie zostało anulowane w naszych systemach; lub (iii) potwierdzenie płatności nie jest zgodne z kwotą w dolarach oczekującego zamówienia i w rezultacie powstaje niedopłata lub nadpłata, firma GoDaddy może automatycznie dokonać częściowego zwrotu kosztów (w przypadku nadpłaty) lub pełnego zwrotu kosztów (w przypadku niedopłaty) za pomocą Źródła finansowania. Jeśli firma IPP (lub jej powiązany procesor płatności) nakłada jakiekolwiek ograniczenia na zwrot kosztów, firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów w postaci kredytu w sklepie.  Po otrzymaniu przez Użytkownika pełnego zwrotu kosztów konieczne będzie rozpoczęcie przez niego procesu zakupu od początku. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że firma IPP zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze zwrotu kosztów Opłat firmy IPP powiązanych z transakcją kwalifikującą się do zwrotu kosztów. W związku z tym zwroty kosztów dokonywane przez firmę GoDaddy zostaną pomniejszone o Opłaty firmy IPP, o ile nie zostanie określone inaczej.

(G) SALDA KREDYTOWE W SKLEPIE

W przypadku, gdy na Koncie Użytkownika jest dostępne saldo kredytu w sklepie, Użytkownik może za pośrednictwem swojego Konta przeznaczyć dostępne saldo kredytowe na poczet jakiegokolwiek przyszłego zakupu.  W przypadku, gdy na Koncie Użytkownika jest dostępne saldo kredytu w sklepie, Użytkownik niniejszym upoważnia firmę GoDaddy do wykorzystania dostępnego salda kredytowego na poczet wszelkich nieuregulowanych opłat administracyjnych, obciążeń zwrotnych lub innych opłat związanych z jego Kontem.  W przypadku, gdy domyślna Metoda płatności Użytkownika nie może zostać użyta na potrzeby zautomatyzowanego fakturowania w związku z przetwarzaniem jakiegokolwiek odnowienia Usług, firma GoDaddy może wykorzystać wszelkie dostępne saldo kredytu w sklepie, o ile wysokość środków jest wystarczająca na pokrycie całej transakcji. Bez względu na wysokość kredytu w sklepie dostępnego na koncie Użytkownika firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za utratę produktów wynikającą z braku możliwości zgromadzenia środków przy zastosowaniu domyślnej Metody płatności Użytkownika lub kredytu w sklepie.  Kredyty w sklepie będą stosowane w oparciu o wybór waluty w koszyku na zakupy w momencie zakupu (lub odnowienia). Jeśli Użytkownik ma więcej niż jeden kredyt w sklepie, będą one przetwarzane według okresu, który upłynął od dnia ich przyznania, przy czym pierwszeństwo stosowania ma kredyt w sklepie o najdłuższym takim okresie. Jeśli do sfinalizowania zakupu lub odnowienia będą wymagane dodatkowe środki, kredyty dostępne w walucie innej niż wybrana przez Użytkownika będą przeliczane po dziennym kursie wymiany firmy GoDaddy w oparciu o okres kredytu (od najdłuższego do najkrótszego), aż do momentu, gdy (i) zostaną zgromadzone środki wystarczające do sfinalizowania transakcji lub (ii) dostępne saldo na koncie Użytkownika wyniesie zero. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że w momencie wymiany waluty firma GoDaddy może także nałożyć dodatkową opłatę administracyjną w celu zrównoważenia ryzyka i zrekompensowania kosztów związanych ze świadczeniem usług wymiany walut.

Użytkownik może w dowolnym momencie zweryfikować swoje saldo kredytu w sklepie, logując się za pomocą łącza „Zarządzaj kontem”, lub za pośrednictwem Koszyka na zakupy w witrynie GoDaddy. “ Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że salda kredytu w sklepie są nieprzenoszalne, mogą być wykorzystywane tylko na Koncie, na którym zostały nabyte, oraz że mogą wygasnąć. Darmowe kredyty w sklepie wygasną po dwóch latach od wydania.  W przypadku likwidacji przez firmę GoDaddy Konta Użytkownika przyjmuje on do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie pozostałe kredyty w sklepie zostaną utracone. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że środki dostępne w ramach salda kredytowego w sklepie będą przechowywane przez firmę GoDaddy bez naliczania bądź wypłacania odsetek na rzecz Użytkownika. W zakresie, w jakim odsetki mogą zostać naliczone, Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że firma GoDaddy będzie upoważniona do otrzymania i zatrzymania każdej takiej kwoty w celu pokrycia kosztów związanych z obsługą funkcji salda kredytowego w sklepie.

(H) KARTY UPOMINKOWE

W tym rozdziale określono regulamin korzystania przez Użytkownika z usługi Karty podarunkowej firmy GoDaddy i usług powiązanych (razem określane jako „Karta”).  Firma GoDaddy udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na używanie Karty, pod warunkiem jednak, że Użytkownik będzie przestrzegać regulaminu określonego w niniejszym dokumencie oraz we wszystkich zasadach i procedurach firmy GoDaddy.

Usługi zasadniczo pozwalają Użytkownikom na użycie Karty w celu zakupu towarów i usług od firmy GoDaddy, z wyjątkiem zakupu innej karty podarunkowej, udziału w aukcji, produktu, który obejmowałby darmowy udział w aukcji, oraz skorzystania z jakiejkolwiek innej oferty, w przypadku której nabycie za pomocą karty podarunkowej nie jest możliwe.

Karta oznacza niepodlegającą zwrotowi, niespersonalizowaną, przedpłaconą kartę podarunkową, której nie można doładować. Nie może być ona odsprzedana, przekazana ani wymieniona na gotówkę, a środki dostępne na karcie nie mogą być przekazane na żadne konto, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Karta nie jest kontem, nie przynosi zysków w postaci odsetek ani nie jest objęta ubezpieczeniem FDIC. Karta nie jest kartą kredytową. Użytkownik upoważnia firmę GoDaddy do opłacenia wszystkich transakcji dokonanych za pomocą Karty przy użyciu środków do niej przypisanych. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Karty wyłącznie w sposób określony w niniejszej Umowie oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik wyraża zgodę na to, by wysokość środków na Karcie wykazywana w naszych rejestrach określała saldo na Karcie. Gdy saldo na karcie wyniesie zero dolarów (0 USD), wszelkie transakcje będą odrzucane. W każdym przypadku, w którym dzięki korzystaniu z Karty jej odbiorca odniesie korzyści o wartości przekraczającej pozostałe saldo, Użytkownik zapłaci na żądanie firmy GoDaddy kwotę, o którą w wyniku transakcji saldo zostało przekroczone.

Kartę można przekazać dowolnemu odbiorcy, jednak aby odbiorca mógł wykorzystać wartość kredytu na Karcie, będzie musiał utworzyć konto w witrynie GoDaddy i wyrazić zgodę na wszelkie zasady i umowy dotyczące nabywanych produktów lub usług.

Karta jest traktowana tak samo jak gotówka — można jej użyć natychmiast bez potrzeby identyfikacji. Użytkownik wyraża zgodę na to, że dołoży wszelkich starań w celu ochrony Karty przed utratą, kradzieżą lub nieupoważnionym użyciem. W celu zgłoszenia utraty lub kradzieży Karty można zadzwonić do działu obsługi klienta. Firma może według własnego uznania wydać Kartę zastępczą, potrącając wszelkie stosowne opłaty.

Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do unieważnienia dowolnej wartości na Karcie niewykorzystanej w ciągu pięciu (5) lat od daty zakupu.

(I) Nabywanie nazw wygasłych domen

W przypadku domen wygasłych zakupionych za pośrednictwem konta Użytkownika Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jest zobowiązany do zapłacenia w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od zakończenia aukcji kwoty zaakceptowanej oferty oraz opłaty za przedłużenie na jeden (1) rok (od zakończenia poprzedniego okresu rejestracji domeny) oraz, w stosownych przypadkach, opłaty organizacji ICANN. W przeciwnym razie opłata zostanie pobrana trzeciego dnia po zakończeniu aukcji przy zastosowaniu sposobu płatności powiązanego z kontem.

19. WŁASNOŚĆ NIEODEBRANA; OPŁATY ZA NIEKORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW

Należy mieć na uwadze, że gdy klient ma należne saldo na koncie (saldo dodatnie) przez okres trzech (3) lat lub dłuższy (niezależnie od przyczyny takiego stanu rzeczy) oraz (i) firma GoDaddy nie jest w stanie wysłać płatności takiemu klientowi lub (ii) firma GoDaddy wysłała takiemu klientowi płatność w postaci czeku w formie papierowej, ale nie został on zrealizowany, firma GoDaddy zgodnie z prawem stanowym przekaże takie saldo konta na rzecz stanu Arizona.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że w przypadku (i) lub (ii) powyżej, firmaGoDaddy może pobrać opłatę z tytułu spoczynku w kwocie równej lub mniejszej niż 25,00 USD lub całkowitego należnego salda konta powiązanego z takim klientem.    

20. NASTĘPCY I CESJONARIUSZE

Niniejsza Umowa jest wiążąca i obowiązuje strony niniejszej Umowy oraz ich spadkobierców, następców i cesjonariuszy.

21. BRAK BENEFICJENTÓW BĘDĄCYCH STRONAMI TRZECIMI

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje stronom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

22. PRZEPISY EKSPORTOWE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Niniejsza Witryna i Usługi dostępne za jej pośrednictwem podlegają przepisom eksportowym, ograniczeniom, regulacjom oraz aktom administracyjnym Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, Biura ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych w Departamencie Skarbu („OFAC”, Office of Foreign Assets Control), Departamentu Stanu oraz innych organów administracji Stanów Zjednoczonych (łącznie zwanymi „Przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych”).  Użytkownicy nie będą korzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem niniejszej Witryny w celu zbierania, przechowywania ani przekazywania żadnych informacji ani danych technicznych, które podlegają kontroli na mocy przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych.  Użytkownicy nie będą eksportować, reeksportować ani zezwalać na eksportowanie lub reeksportowanie Usług dostępnych za pośrednictwem niniejszej Witryny z naruszeniem jakichkolwiek przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych.  Żadna z Usług dostępnych za pośrednictwem niniejszej Witryny nie może być pobierana ani w jakikolwiek inny sposób eksportowana lub reeksportowana (i) do żadnego kraju objętego embargiem handlowym przez Stany Zjednoczone (ani do obywatela lub rezydenta takiego kraju) ani (ii) do żadnej osoby znajdującej się na wydanej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Liście wyszczególnionych obywateli (Specially Designated Nationals) lub wydanej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Liście osób wykluczonych (Denied Persons List) bądź jakiejkolwiek innej liście podmiotów wykluczonych na mocy przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych.  Korzystając z niniejszej Witryny oraz Usług dostępnych za jej pośrednictwem, Użytkownik zgadza się na powyższe warunki oraz oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem ani rezydentem żadnego kraju objętego restrykcjami, nie przebywa w takim kraju ani nie jest przez taki kraj kontrolowany oraz że nie znajduje się na żadnej liście podmiotów wykluczonych. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych (w tym regulacji dotyczących „przepisów antybojkotowych”, „domniemanego eksportu” oraz „domniemanego reeksportu”).  Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem z innych krajów lub jurysdykcji, robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa obowiązujących w tej jurysdykcji, o ile i w zakresie, w jakim te przepisy prawa lokalnego mają zastosowanie i nie stoją w sprzeczności z przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych.  Jeśli takie przepisy stoją w sprzeczności z przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych, Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Witryny ani Usług dostępnych za jej pośrednictwem.  Zobowiązania określone w niniejszej sekcji pozostają w mocy po jakimkolwiek rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy bądź zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem.

23. TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW INDII

Użytkownik niniejszym zgadza się na to, aby: (i) GoDaddy firma (lub jej usługodawca) kontaktowała się z Użytkownikiem przez telefon w celu rozstrzygnięcia sporu, reklamacji lub problemu dotyczącego bieżącej usługi lub rozliczania; oraz (ii) aby firma GoDaddy mogła, w celu rozstrzygnięcia takiego sporu, reklamacji lub problemu, wykorzystywać i ujawniać swojemu usługodawcy następujące informacje: zarejestrowane rozmowy, imię i nazwisko klienta, numery telefonu oraz preferencje dotyczące kontaktu, długość współpracy Użytkownika z firmą GoDaddy, używane produkty oraz informacje o charakterze reklamacji, sporu czy problemu dotyczącego usług.

24. ZGODNOŚĆ Z LOKALNYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI

Firma GoDaddy nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa jakichkolwiek oświadczeń, że treść dostępna w tej Witrynie lub Usługach dostępnych w tej Witrynie jest odpowiednia w każdym kraju i w każdej jurysdykcji. Zabrania się dostępu do tej Witryny oraz Usług dostępnych w tej Witrynie w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, gdzie ta treść jest nielegalna.  Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do tej Witryny lub Usług znajdujących się w tej Witrynie, odpowiadają za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów prawnych, zasad i regulacji. 

25. SPORY, WIĄŻĄCE INDYWIDUALNE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE ORAZ ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH LUB ZBIOROWYCH POSTĘPOWAŃ ARBITRAŻOWYCH

NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ CZĘŚCIĄ UMOWY.  JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NAKŁADAJĄCYMI NA NIEGO OBOWIĄZEK ROZSTRZYGANIA SPORÓW ZA POŚREDNICTWEM INDYWIDUALNEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO, POWINIEN POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI.

(A) Spory. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do wszystkich Sporów pomiędzy Użytkownikiem a firmą GoDaddy, za wyjątkiem Sporów, które podlegają „Powszechnym zasadom rozstrzygania sporów dotyczących domen”, o których mowa powyżej, a które dostępne są tutaj.  Dla celów niniejszego paragrafu termin „Spór” oznacza spór, roszczenie lub powództwo zaistniałe pomiędzy Użytkownikiem a firmą GoDaddy, wynikające z użycia lub dotyczące jakichkolwiek Produktów i Usług GoDaddy, w tym bez ograniczeń witryn firmy GoDaddy, niniejszej Umowy lub innej transakcji, której stronami są Użytkownik i GoDaddy, na podstawie umowy, gwarancji, nieprawdziwego oświadczenia, oszustwa, deliktu, deliktu umyślnego, statutu, regulaminu, rozporządzenia lub na innej podstawie prawnej lub zasadzie słuszności, oraz interpretowane będzie w najszerszym znaczeniu dozwolonym przez prawo. UŻYTKOWNIK ORAZ FIRMA  GoDaddy UZGADNIAJĄ, ŻE TERMIN “SPÓR” ZGODNIE Z DEFINICJĄ PODANĄ W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE OBEJMUJE ROSZCZENIA LUB PODSTAWY POWÓDZTWA ZAISTNIAŁEGO POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ GoDaddy Z TYTUŁU (i) SPRZENIEWIERZENIA SIĘ TAJEMNICY HANDLOWEJ, (ii) NARUSZENIA OCHRONY PATENTOWEJ, (iii) NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA ORAZ (iv) NARUSZENIA LUB ROZWODNIENIA PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO. Ponadto niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy Użytkownik uznaje, że to sąd, a nie arbiter, może rozstrzygać o tym, czy dane roszczenie podlega jednej z czterech wymienionych kategorii.

(B) Wiążące postępowanie arbitrażowe. Ponadto Użytkownik i firma GoDaddy uzgadniają, co następuje: (i) wszystkie Spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą na podstawie warunków niniejszej Umowy; (ii) niniejsza Umowa utrwala zawarcie transakcji w handlu międzystanowym; (iii) do celów interpretacji i realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy amerykańskiej federalnej ustawy o postępowaniu arbitrażowym [Federal Arbitration Act] (§1, i nast.. Rozdziału 9 Kodeksu Stanów Zjednoczonych) oraz że (iv) postanowienia niniejszego paragrafu zachowują swą moc po rozwiązaniu niniejszej Umowy. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ SWOJEGO PRAWA DO ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAWY PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM, A PODSTAWY UŻYTKOWNIKA DO WNIESIENIA APELACJI SĄ OGRANICZONE. Arbiter może przyznać Użytkownikowi takie samo odszkodowanie, jak miałoby to miejsce w przypadku sądu odpowiedniej właściwości, zgodnie z ograniczeniami wskazanymi w paragrafie 15 niniejszej Umowy „Ograniczenia odpowiedzialności” oraz może wydać decyzję lub zabezpieczyć roszczenia na korzyść powoda i wyłącznie w stopniu niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia gwarantowanego roszczeniem indywidualnym tej strony. Ponadto w niektórych przypadkach koszty postępowania arbitrażowego mogą przewyższać koszty postępowania prawnego, a prawo do przedstawienia dowodów może być bardziej ograniczone w postępowaniu arbitrażowym niż w postępowaniu sądowym. Decyzja arbitra jest prawomocna i wykonalna przez sąd właściwy dla stron.

(C) Sąd ds. drobnych roszczeń. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma prawo wnieść powództwo indywidualne do wydziału sądu ds. drobnych roszczeń właściwego dla swojego stanu lub okręgu Użytkownika, jeśli pozew podlega właściwości miejscowej i rzeczowej tego sądu.

(D) Zawiadomienie o zaistnieniu Sporu. W przypadku wystąpienia Sporu Użytkownik lub firma GoDaddy ma obowiązek przesłać drugiej stronie zawiadomienie o zaistnieniu Sporu; zawiadomienie takie musi zawierać pisemne oświadczenie, w którym podane zostanie imię i nazwisko (nazwa), adres i dane kontaktowe strony wystosowującej zawiadomienie, okoliczności stanowiące podstawę Sporu oraz żądanie zadośćuczynienia (“Zawiadomienie o zaistnieniu Sporu”). Zawiadomienie o zaistnieniu Sporu dla firmy GoDaddy musi być zaadresowane na adres: GoDaddy , 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department (the “GoDaddy Adres Powiadomień”). Zawiadomienie o zaistnieniu Sporu dla Użytkownika musi być przesłane listem za potwierdzeniem odbioru na ostatni znany adres Użytkownika znajdujący się w naszych aktach lub innych dokumentach dotyczących Użytkownika. W przypadku, gdy firma GoDaddy i Użytkownik nie osiągną porozumienia w kwestii rozstrzygnięcia Sporu w terminie sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania Zawiadomienia o zaistnieniu Sporu, Użytkownik lub firma GoDaddy mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Po złożeniu i otrzymaniu Zawiadomienia o zaistnieniu Sporu każda ze stron zgadza się działać w dobrej wierze w celu rozstrzygnięcia Sporu przed wszczęciem postępowania arbitrażowego.

(E) ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH LUB ZBIOROWYCH POSTĘPOWAŃ ARBITRAŻOWYCH UŻYTKOWNIK ORAZ  GoDaddy UZGADNIAJĄ, ŻE KAŻDA ZE STRON MA PRAWO WSZCZĄĆ SPÓR WZGLĘDEM DRUGIEJ STRONY WYŁĄCZNIE W TRYBIE INDYWIDUALNYM, A NIE JAKO POWÓD LUB UCZESTNIK DOROZUMIANY POZWU ZBIOROWEGO, W TYM BEZ OGRANICZEŃ FEDERALNYCH LUB STANOWYCH POZWÓW ZBIOROWYCH LUB ZBIOROWYCH POSTĘPOWAŃ ARBITRAŻOWYCH.  UŻYTKOWNIK ORAZ FIRMA GoDaddy NIE BĘDĄ DĄŻYĆ DO ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU W FORMIE POZWU ZBIOROWEGO, POZWU OGÓLNEGO WNIESIONEGO PRYWATNIE LUB INNEGO RODZAJU POSTĘPOWANIA, W KTÓREJ JEDNA ZE STRON WYSTĘPUJE LUB PROPONUJE WYSTĘPOWAĆ W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA.  BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKICH STRON ZAINTERESOWANYCH POSTĘPOWANIEM ARBITRAŻOWYM ŻADNE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE NIE ZOSTANIE POŁĄCZONE Z INNYM.

(F) Procedura arbitrażowa. Jeśli strona zdecyduje się na wszczęcie postępowania arbitrażowego, przeprowadzone ono zostanie przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association, “AAA”) zgodnie z Regulaminem arbitrażowym AAA (“Regulamin AAA”) oraz warunkami niniejszej Umowy, z tym zastrzeżeniem, że AAA nie może przeprowadzać arbitrażu wniesionego przez kilku powodów lub zbiorowego postępowania arbitrażowego ze względu na to, że strony uzgodniły, że postępowanie arbitrażowe ograniczać będzie się do rozstrzygania wyłącznie roszczeń indywidualnych.  Regulamin AAA dostępny jest na stronie www.adr.org lub pod telefonem 1-800-778-7879. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem AAA oraz postanowieniami niniejszej Umowy, postanowienia niniejszej Umowy mają charakter rozstrzygający. W ramach arbitrażu Użytkownik może dochodzić wszystkich bez wyjątku środków ochrony prawnej przysługujących mu na mocy prawa federalnego, stanowego lub lokalnego, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w paragrafie 15 niniejszej Umowy „Ograniczenia odpowiedzialności”. Wszystkie Spory poddane będą do rozstrzygnięcia przez niezależnego arbitra, a obie strony będą miały uzasadnioną możliwość uczestniczenia w wyborze arbitra. Arbiter związany jest warunkami niniejszej Umowy. To arbiter, a nie federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z interpretacji, zastosowania, wykonalności lub brzmienia niniejszej Umowy lub z takimi związanych, w tym między innymi roszczenia dotyczących nieważności lub możliwości unieważnienia wszystkich lub niektórych z postanowień niniejszej Umowy.  Arbiter będzie miał również wyłączne prawo do rozstrzygnięcia w sprawie własnej właściwości, w tym do rozstrzygania sprzeciwów dotyczących istnienia, zakresu lub ważności umowy arbitrażowej lub możliwości poddania pod arbitraż dowolnego roszczenia lub powództwa wzajemnego.  Niezależnie od szerokiego zakresu praw arbitra, sąd może rozstrzygać w sprawie ograniczonej kwestii, a mianowicie czy roszczenie lub podstawa powództwa dotyczą (i) sprzeniewierzenia się tajemnicy handlowej, (ii) naruszenia ochrony patentowej, (iii) naruszenia praw autorskich lub niewłaściwego użycia oraz (iv) naruszenia lub rozwodnienia praw do znaku towarowego, które to przypadki są wyłączone z definicji “Sporów” wskazanej powyżej. Arbiter ma prawo postanowić o nałożeniu dowolnego zadośćuczynienia, które mógłby zasądzić sąd na podstawie prawa lub zasady słuszności. Rozstrzygnięcie arbitra będzie wiążące dla stron i może zostać zatwierdzone przez właściwy sąd. Klient ma prawo zdecydować się uczestniczyć w rozprawach arbitrażowych telefonicznie. Rozprawy arbitrażowe przeprowadzone w formie innej niż telefoniczna, odbędą się w miejscu zasadnie dostępnym z miejsca głównego zamieszkania Użytkownika (lub miejsca prowadzenia działalności, jeśli Użytkownik jest małym przedsiębiorstwem), lub w hrabstwie Maricopa w Arizonie, według wyboru Użytkownika.

(G) Wszczęcie postępowania arbitrażowego. Jeśli Użytkownik lub firma GoDaddy zdecyduje się wszcząć postępowanie arbitrażowe w celu rozstrzygnięcia Sporu, zastosowanie będzie miała następująca procedura:

i.   Sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego. Wniosek musi zawierać opis Sporu oraz wnioskowaną kwotę odszkodowania. Wzór wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego dostępny jest na stronie http://www.adr.org (“Żądanie arbitrażu: Regulamin arbitrażu konsumenckiego”).

ii.  Przesłanie jednej kopii wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego do AAA pocztą na adres: American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043. 

iii. Przesłanie jednego egzemplarza wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego drugiej stronie na ten sam adres, co w przypadku Zawiadomienia o zaistnieniu Sporu lub inny adres uzgodniony przez strony.

(H) Sposób prowadzenia rozprawy. Bez względu na sposób prowadzenia rozprawy arbiter wyda pisemną decyzję, w której wyjaśni niezbędne ustalenia i wnioski, na których opierają się wszelkie ewentualne przyznane kwoty. W czasie trwania postępowania arbitrażowego kwota ugody zaproponowana przez GoDaddy lub Użytkownika nie zostanie ujawniona arbitrowi, dopóki nie ustali on samodzielnie ewentualnej kwoty na rzecz GoDaddy lub Użytkownika. W czasie arbitrażu dozwolone może być podanie lub wymiana informacji niezastrzeżonych istotnych dla rozstrzygnięcia Sporu.

(I) Opłaty i koszty prowadzenia postępowania arbitrażowego.

i. Sprawy, w których wartość przedmiotu Sporu nie przekracza 75 000 $. Firma GoDaddy niezwłocznie zwróci Użytkownikowi opłatę rejestracyjną oraz opłaty i wydatki AAA i arbitra. Jeżeli Użytkownik odrzuci ostatnią pisemną propozycję ugody złożoną przez firmę GoDaddy przed powołaniem arbitra (“ostatnia pisemna propozycja GoDaddy”), w sprawie sporu zostanie przeprowadzone postępowanie włącznie z wydaniem postanowienia arbitra (zwanego “orzeczeniem”), a w orzeczeniu przyznana zostanie Użytkownikowi kwota wyższa niż wskazana w ostatniej pisemnej propozycji GoDaddy, firma GoDaddy: (i) wypłaci Użytkownikowi 1000 $ lub przyznaną kwotę, w zależności od tego, która jest większa; (ii) wypłaci Użytkownikowi kwotę w wysokości dwukrotności ewentualnie poniesionych honorariów prawników Użytkownika; oraz (iii) zwróci Użytkownikowi wydatki (w tym wynagrodzenie i koszty biegłych), poniesione zasadnie przez prawnika Użytkownika na zbadanie, przygotowanie i przeprowadzenie arbitrażu. Arbiter zdecyduje o wysokości opłat, kosztów i wydatków, o ile Użytkownik i firma GoDaddy nie dojdą do porozumienia w tej sprawie.

ii. Sprawy, w których wartość przedmiotu Sporu przekracza 75 000 $. Opłaty rejestracyjne oraz opłaty i wydatki AAA i arbitra zostaną uiszczone zgodnie z Regulaminem AAA.

iii. Sprawy o dowolnej wartości przedmiotu sporu. W przypadku postępowania arbitrażu wszczętego przez Użytkownika firma GoDaddy domagać się będzie zwrotu opłat i wydatków AAA lub arbitra lub wniesionej opłaty rejestracyjnej uiszczonej przez siebie, jedynie w przypadku gdy arbiter uzna, że postępowanie arbitrażowe wniesiono bezpodstawnie lub w niewłaściwym celu. W przypadku postępowania arbitrażowego wniesionego przez GoDaddy GoDaddy uiści wszystkie opłaty rejestracyjne, opłaty i koszty AAA i arbitra.  GoDaddy nie będzie domagać się od Użytkownika zwrotu wydatków i honorariów prawników związanych z postępowaniem arbitrażowym.  Opłaty i wydatki nie są włączane na potrzeby ustalenia wartości przedmiotu sporu.

(J) Roszczenia lub spory muszą być wniesione w terminie jednego roku.  W największym stopniu dozwolonym przez prawo jakiekolwiek roszczenie lub spór, do których mają zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu, muszą być wniesione w okresie jednego roku do sądu roszczeń drobnych lub sądu arbitrażowego. Okres jednego roku liczy się od dnia, kiedy można było po raz pierwszy wnieść roszczenie lub Zawiadomienie o sporze.  Po upływie jednego roku możliwość wniesienia roszczenia lub sporu zostaje wykluczona.

(K) 30-dniowy okres na rezygnację prawa do sporu. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE CHCE, ABY POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO PARAGRAFU DOTYCZĄCEGO SPORÓW MIAŁY DO NIEGO ZASTOSOWANIE, MUSI POWIADOMIĆ O TYM GoDaddy, PRZESYŁAJĄC WIADOMOŚĆ E-MAIL NA ADRES: LEGALOPTOUT@GODADDY.COM W TERMINIE 30 DNI OD DATY ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ UMOWY (CHYBA ŻE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WSKAZUJĄ DŁUŻSZY OKRES). W wiadomości e-mail Użytkownik powinien podać swoje (a) imię, (b) nazwisko, (c) adres, (d) numer telefonu oraz (e) numer kont(a) oraz następujący zapis: “Pragnę zrezygnować z możliwości postępowania arbitrażowego, o którym mowa w Umowie regulaminu ogólnego firmy GoDaddy.” Przekazując swoje dane w sposób opisany powyżej, Użytkownik rezygnuje z możliwości arbitrażu opisanego w Umowie regulaminu ogólnego firmy GoDaddy. Żądanie rezygnacji z możliwości arbitrażu będzie ważne jedynie wtedy, gdy zostanie złożone w terminie trzydziestu (30) dni od zaakceptowania Umowy regulaminu ogólnego przez Użytkownika. W przypadku gdy rezygnacja z arbitrażu nie spełnia warunków określonych powyżej, zastosowanie będą miały wszystkie postępowania zawarte w niniejszej Umowie, w tym te dotyczące prawa właściwego oraz właściwości sądu lub sądów, do których można wnieść spory.

(L) Wprowadzanie poprawek do niniejszego paragrafu. Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy Użytkownik i firma GoDaddy uzgadniają, że jeśli w przyszłości GoDaddy wprowadzi do niniejszej Umowy poprawki do procedury rozstrzygania sporów i zrzeczenia się prawa do udziału w postanowieniu zbiorowym (z wyjątkiem zmiany adresu firmy GoDaddy), GoDaddy powiadomi o tym Użytkownika, a Użytkownik będzie mógł w ciągu trzydziestu (30) dni od daty takiego powiadomienia zrezygnować z zastosowania takiej poprawki.  Jeżeli Użytkownik potwierdzi rezygnację z zastosowania takiej poprawki wprowadzonej w przyszłości, Użytkownik uznaje, że wszelkie Spory pomiędzy nim a spółką będą rozpatrywane w sposób określony w niniejszym paragrafie niniejszej Umowy bez zastosowania wprowadzonych poprawek.  Jeżeli Użytkownik nie potwierdzi rezygnacji z zastosowania poprawek wprowadzonych w przyszłości, uznaje się, że wyraził zgodę na takie poprawki.

(M) Klauzula salwatoryjna. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego paragrafu okaże się niemożliwe do zastosowania, zostanie ono wyłączone z Umowy, a pozostałe postanowienia Umowy pozostaną wiążące i skuteczne. Powyższa zasada nie dotyczy zakazu wniesienia pozwu lub powództwa grupowego; jeżeli okaże się, że zakaz wniesienia pozwu lub powództwa grupowego będzie niemożliwy do zastosowania, całość niniejszego paragrafu zostanie uznana za nieważną. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązywać będą również po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

(N) Wyłączne właściwość miejscowa dla rozstrzygania pozostałych kwestii spornych. Firma GoDaddy oraz Użytkownik uzgadniają, że wszelkie kwestie sporne wyłączone z procedury rozstrzygania sporów i zapisów o zrzeczeniu się prawa do wniesienia pozwu zbiorowego w niniejszym paragrafie (oprócz powództwa indywidualnego wniesionego w sądzie ds. roszczeń drobnych) rozpatrywane będą wyłącznie przez Sąd Okręgowy hrabstwa Maricopa w stanie Arizona lub w Sądzie Rejonowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Arizona, a każda ze stron niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę i poddaje się wyłącznej jurysdykcji ww. sadów na potrzeby rozstrzygnięcia takich kwestii spornych.  Ponadto Użytkownik zrzeka się prawa do postępowania prowadzonego przed ławą przysięgłych w przypadku takiego powództwa lub postępowania.

26. TYTUŁY I NAGŁÓWKI, NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ, ROZDZIELNOŚĆ

Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie.  Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie.  Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

27. JĘZYK ANGIELSKI

Niniejsza Umowa, wraz ze wszystkimi zasadami i obowiązującymi umowami dot. produktów, określonymi powyżej i włączonymi do niniejszego poprzez odniesienie (łącznie “Umowa”), obowiązuje w języku angielskim. Wszelkie tłumaczenia są zapewniane wyłącznie dla wygody, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską i przetłumaczoną, jeżeli jest to zgodne z prawem, wersja angielska będzie wiążąca i rozstrzygająca. W przypadku, gdy musi zostać zapewniona wersja przetłumaczona, która będzie uważana za wiążącą, (i) obie wersje językowe będą miał taką samą ważność, (ii) każda ze stron potwierdza, że dokonała przeglądu obu wersji językowych, które są zasadniczo takie same we wszystkich istotnych aspektach, oraz (iii) w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi dwoma wersjami, wersja tłumaczona może przeważać, pod warunkiem, że intencje Stron zostały w pełni uwzględnione. 

28. INFORMACJE KONTAKTOWE

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Umowy można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej:

GoDaddy Dział prawny
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 


17-12-01
© 2014-2017 GoDaddy.com, LLC