Zadzwoń do nas

Numery telefonów i godziny

Centrum pomocy

Sprawdź nasze zasoby pomocy online

Pomoc

GoDaddy Umowy

 i zasady

Ta strona zawiera łącza do aktualnych zasad korporacyjnych oraz umów dotyczących produktów i usług dostępnych za pośrednictwem firmy GoDaddy. Aby wyświetlić jeden z dokumentów widocznych na tej stronie, kliknij odpowiednie łącze do zasad lub umowy.

GoDaddy
Umowa Regulaminu Ogólnego

29 czerwca 2018

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ REGULAMINU OGÓLNEGO, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. PRZEGLĄD

Niniejsza Umowa regulaminu ogólnego (niniejsza &ldquoUmowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu skorzystania przez Użytkownika z niniejszej witryny („Witryna”) lub w dniu jej elektronicznej akceptacji.Niniejsza Umowa określa warunki korzystania przez Użytkownika z Witryny oraz produktów i usług nabytych lub udostępnianych za pośrednictwem niniejszej Witryny (osobno i łącznie zwanych “Usługami”) oraz uzupełnia (a nie zastępuje) szczegółowy regulamin mający zastosowanie do konkretnych Usług.

Odniesienia w pierwszej osobie liczby mnogiej odnoszą się do firmy GoDaddy. Określenia “Użytkownik” lub “Klient” odnoszą się do każdej osoby fizycznej lub prawnej akceptującej niniejszą Umowę, która to osoba ma dostęp do konta Użytkownika lub korzysta z Usług. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje stronom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

2. ZMIANA UMOWY, WITRYNY LUB USŁUG

Firma GoDaddy może w dowolnym momencie według własnego i wyłącznego uznania zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie z chwilą ich opublikowania w niniejszej Witrynie. Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji oznacza akceptację niniejszej Umowy w wersji z najnowszymi zmianami. W przypadku braku zgody na warunki niniejszej Umowy w wersji z najnowszymi zmianami należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług. Ponadto firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. Dlatego też bardzo ważnym jest, aby informacje na koncie kupującego (“Konto”) były aktualne.  Firma GoDaddy nie bierze na siebie żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za sytuację, w której użytkownik nie otrzyma powiadomienia e-mail ze względu na podanie nieprawidłowego adresu e-mail.%nbsp; Ponadto, firma GoDaddy może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z Usług w przypadku naruszenia lub złamania przez Użytkownika któregokolwiek z warunków Umowy.Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmieniania lub zaprzestania udostępniania w dowolnym momencie wszelkich aspektów tej Witryny lub Usług, w tym między innymi ich cen i opłat.

3. KWALIFIKACJA; UPRAWNIENIA

Niniejsza Witryna i Usługi są dostępne wyłącznie dla osób fizycznych (“Użytkowników”), które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Korzystając z niniejszej Witryny lub Usług, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) ma ukończone osiemnaście (18) lat, (ii) może zawierać prawnie wiążące umowy na mocy stosownych przepisów prawnych, oraz (iii) nie jest osobą, której zabroniono nabywania lub korzystania z Usług na mocy przepisów prawnych Stanów Zjednoczonych lub innej stosownej jurysdykcji.

Jeśli Użytkownik zawiera tę umowę w imieniu firmy, Użytkownik oświadcza, że ma prawo zaciągać zobowiązania w imieniu firmy wynikające z niniejszej Umowy. Wówczas terminy „Użytkownik” lub „klient” będą odnosić się do tej firmy.W przypadku, gdy po zaakceptowaniu niniejszej Umowy drogą elektroniczną firma GoDaddy ustali, że Użytkownik nie miał prawa zaakceptować jej w imieniu firmy, Użytkownik będzie osobiście odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, w tym między innymi za zobowiązania dotyczące płatności.Firma GoDaddy nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z zastosowania się przez firmę GoDaddy do instrukcji, powiadomienia, dokumentu lub innych informacji, które na uzasadnionych podstawach zostały uznane przez firmę GoDaddy za autentyczne i pochodzące od uprawnionego przedstawiciela firmy Użytkownika. Jeśli istnieją uzasadnione obawy co do autentyczności takich instrukcji, powiadomień, dokumentów lub informacji, firma GoDaddy zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się) do podjęcia kroków mających na celu dodatkowe potwierdzenie ich autentyczności przez Użytkownika.Użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy w przypadku dokonywania transakcji przez Użytkownika, osoby działające w imieniu Użytkownika i jakiekolwiek osoby korzystające z konta Użytkownika lub Usług, niezależnie od tego, czy takie osoby zostały przez Użytkownika upoważnione.

4. KONTO UŻYTKOWNIKA

Aby móc uzyskać dostęp do niektórych funkcji niniejszej Witryny lub korzystać z niektórych Usług, Użytkownik musi utworzyć Konto. Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie GoDaddy, że wszelkie informacje podane przez niego w czasie zakładania Konta są dokładne, aktualne i kompletne oraz że będzie dbać o dokładność, aktualność i kompletność tych informacji. Jeśli firma GoDaddy będzie mieć podstawy, aby przypuszczać, że informacje związane z Kontem są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia takiego Konta wyłącznie według własnego uznania.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania podejmowane na jego Koncie, niezależnie od tego, czy zostały autoryzowane przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać informacje związane z Kontem, w tym między innymi takie informacje jak numer klienta lub login, hasło, Metody płatności (jak zdefiniowano poniżej) oraz numer PIN klienta.Ze względu na bezpieczeństwo firma GoDaddy zaleca zmianę hasła i numeru PIN klienta co najmniej co sześć (6) miesięcy na każdym Koncie. W przypadku naruszenia zabezpieczeń lub nieautoryzowanego użycia Konta należy natychmiast poinformować o tym firmę GoDaddy.Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z nieuprawnionego użycia Konta Użytkownika. Użytkownik z kolei może ponosić odpowiedzialność za szkody firmy GoDaddy lub innych stron spowodowane przez Konto Użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane przez Użytkownika, osobę uprawnioną lub osobę nieuprawnioną.

5. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA

Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że:

i.         Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Witryny i Usług, w tym wszelkich wysłanych przez niego treści, będzie zgodne z niniejszą Umową oraz wszystkimi stosownymi przepisami, zasadami i regulacjami prawa lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego.

ii.          Użytkownik nie będzie gromadzić (ani nie pozwoli gromadzić innej osobie) Treści Użytkownika (określonych poniżej) ani żadnych niejawnych lub pozwalających na identyfikację informacji na temat innego Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu bez ich wyraźnej uprzedniej zgody na piśmie. 

         Użytkownik nie będzie korzystać z niniejszej Witryny ani Usług w sposób (określony według własnego i wyłącznego uznania przez firmę GoDaddy), który:

  • Wykazuje niezgodność z prawem lub propaguje nielegalną działalność bądź do niej zachęca;
  • Propaguje lub zachęca do korzystania z pornografii dziecięcej lub do wykorzystywania dzieci bądź angażuje się w takie działania;
  • Propaguje terroryzm, przemoc przeciwko ludziom, zwierzętom lub własności albo zachęca do takich działań lub udziału w nich;
  • Promuje spam lub inne niepożądane masowe wiadomości e-mail, włamania do komputerów lub sieci bądź łamanie zabezpieczeń albo zachęca do takich działań lub udziału w nich;
  • Narusza ustawę o ochronie klientów aptek internetowych (Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act) z 2008 r. lub podobne przepisy prawne lub promuje sprzedaż leków na receptę bez ważnej recepty, angażuje się w takie działania lub do nich zachęca;
  • Narusza Ustawę o zwalczaniu handlu ludźmi propagowanego w internecie z 2017 r. lub podobną legislację lub też propaguje lub ułatwia prostytucję i/lub handel ludźmi w celach związanych ze świadczeniem usług seksualnych;
  • Narusza prawa własności intelektualnej innego Użytkownika lub innej osoby bądź podmiotu;
  • Narusza prawo do prywatności lub ochrony wizerunku innego Użytkownika bądź jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu albo narusza jakikolwiek obowiązek zachowania poufności, do którego zobowiązany jest Użytkownik względem innego Użytkownika bądź jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu;
  • Zakłóca funkcjonowanie niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem;
  • Zawiera lub instaluje wirusy, robaki, błędy w oprogramowaniu, konie trojańskie lub inne kody, pliki lub programy, które są przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczenia funkcjonalności oprogramowania lub sprzętu, bądź umożliwiają takie działania; lub
  • Zawiera fałszywe lub wprowadzające w błąd sformułowania bądź bezpodstawne lub porównawcze roszczenia odnoszące się do firmy GoDaddy lub do Usług świadczonych przez firmę GoDaddy.

iv.         Użytkownik nie będzie kopiować ani rozpowszechniać w żadnym środku przekazu jakichkolwiek elementów niniejszej Witryny lub Usług, chyba że uzyska na to wyraźną zgodę firmy GoDaddy.

v.         Użytkownik nie będzie modyfikować ani zmieniać żadnej części tej Witryny ani Usług dostępnych w tej Witrynie, ani żadnych powiązanych z nimi technologii.

vi.         Użytkownik nie będzie uzyskiwać dostępu do Treści GoDaddy (jak zdefiniowano poniżej) ani do Treści Użytkownika za pomocą jakichkolwiek technologii lub środków innych niż za pośrednictwem niniejszej Witryny lub w inny sposób określony przez firmę GoDaddy.

vii.        Użytkownik wyraża zgodę na tworzenie kopii zapasowych wszystkich Treści Użytkownika, aby w razie potrzeby mógł uzyskiwać do nich dostęp i z nich korzystać.Firma GoDaddy nie gwarantuje utworzenia kopii zapasowych wszystkich Kont lub Treści Użytkownika, a Użytkownik akceptuje ryzyko utraty jakiejkolwiek lub całej Treści Użytkownika.

viii.         Użytkownik nie może odsprzedawać ani świadczyć Usług w celach komercyjnych (obejmuje to wszystkie technologie związane z firmą GoDaddy) bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody firmy GoDaddy.

ix.         Użytkownik nie będzie omijać ani wyłączać funkcji związanych z bezpieczeństwem niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem (w tym między innymi funkcji, które uniemożliwiają lub ograniczają używanie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści GoDaddy lub Treści Użytkownika), ani w żaden inny sposób ingerować w te funkcje, ani też narzucać ograniczeń w zakresie korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem oraz zawartych w nich Treści GoDaddy lub Treści Użytkownika.

x.          Zgodnie z wymogami dotyczącymi weryfikacji tożsamości Użytkownik wyraża zgodę, by na żądanie przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez instytucję rządową i/lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej wydany przez instytucję rządową.

xi.         Użytkownik ma świadomość, że firma GoDaddy może co jakiś czas kontaktować się z nim telefonicznie w sprawie jego konta, wszystkie takie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ograniczeń i obowiązków z nich wynikających; Użytkownik wyraża zgodę, aby w dozwolonych przypadkach firma GoDaddy mogła, według własnego uznania, rejestrować całą treść takich rozmów bez konieczności pytania Użytkownika o zgodę na rejestrowanie ich treści.Użytkownik przyjmuje też do wiadomości i zgadza się na to, że w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo takie nagrania mogą być przekazane jako dowód w postępowaniach sądowych, w których firma GoDaddy jest stroną. Ponadto przekazując swój numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, Użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim telefonicznie przez GoDaddy lub w jej imieniu; połączenia takie mogą być wykonywane przez automatyczny system wywołujący i/lub wykorzystywać głos generowany maszynowo lub wcześniej sporządzone nagrania. Użytkownik rozumie, że wyrażenie zgody nie jest warunkiem zakupu jakichkolwiek towarów ani usług od GoDaddy.  Podobnie podając swój numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości tekstowych od spółki GoDaddy lub w jej imieniu; wiadomości te mogą być wysyłane przez automatyczny system wywołujący. Użytkownik rozumie, że wyrażenie zgody nie jest warunkiem zakupu jakichkolwiek towarów ani usług odGoDaddy. Mogą zostać naliczane opłaty za SMS-y i przesyłanie danych.

 6. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Firma GoDaddy udostępnia Użytkownikowi pewne Usługi hostowane, które mogą obejmować przekazanie, gromadzenie i/lub wykorzystanie informacji identyfikujących lub umożliwiających zidentyfikowanie Użytkownika lub jego klientów (“Dane Użytkownika”) w ramach korzystania przez Użytkownika z tych Usług (“Świadczone usługi”). Na potrzeby niniejszego paragrafu Dane Użytkownika nie obejmują Treści Użytkownika. GoDaddy’s Umowa o przetwarzanie danych (“DPA”), która zostaje niniejszym dołączona do niniejszej Umowy poprzez odniesienie i ma zastosowanie do Świadczonych usług, a jej celem jest zagwarantowanie Użytkownikowi, że firma stosuje niezawodne mechanizmy, aby mieć pewność, że Dane Użytkownika będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych, co dotyczy również przekazywania Danych Użytkownika z EOG do Świadczonych Usług.

Dla potrzeb DPA oraz standardowych klauzul umownych dołączonych do DPA (w stosownych przypadkach) Użytkownik (oraz stosowni partnerzy) traktowany są jako administrator danych/podmiot przekazujący dane do państwa trzeciego; akceptacja regulamin Świadczonych usług w momencie zakupu takich usług oznacza, że Użytkownik przyjął do wiadomości i akceptuje umowę powierzenia danych i załączniki do niej (w tym standardowe klauzule umowne i jej ewentualne załączniki). Jeśli Użytkownik pragnie wydrukować, podpisać i odesłać DPA w wersji papierowej, powinien wysłać odpowiednie żądanie pocztą elektroniczną do privacy@godaddy.com  

Świadczone usługi, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz DPA, obejmują usługi hostowane i podlegające warunkom i postanowieniom następujących umów: (1) o rejestrację nazwy domeny, (2) na usługę marketingu e-mail, (3) Kreator witryn (4) hostingową, (5) księgowości online, (6) sklep internetowy/szybki koszyk na zakupy, (7) Smartline oraz (8) o świadczenie usługi Kreatora witryn.   

7. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Niektóre funkcjonalności niniejszej Witryny lub Usług, w tym Usług hostowanych przez firmę GoDaddy, mogą umożliwiać Użytkownikom przeglądanie, zamieszczanie, publikowanie, udostępnianie, przechowywanie lub zarządzanie (a) pomysłów, opinii, rekomendacji lub porad za pośrednictwem postów na forach, treści przekazanej w związku z konkursem, opinią o produkcie lub rekomendacjami lub zdjęciami dołączonymi do wydarzeń lub działań na mediach społecznościowych (“Materiały przesłane przez Użytkownika”) lub (b) treścią o charakterze literackim, artystycznym, muzycznym lub innego rodzaju w tym m.in. zdjęciami i filmami (łącznie z Materiałami przesłanymi przez Użytkownika zwanymi “Treściami Użytkownika”).Treści Użytkownika obejmują wszystkie treści przesłane za pośrednictwem Konta Użytkownika. Umieszczając lub publikując Treści Użytkownika w niniejszej Witrynie lub w Usługach, Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie GoDaddy, że (i) ma wszystkie niezbędne prawa do dystrybucji Treści Użytkownika za pośrednictwem niniejszej Witryny lub Usług, ponieważ jest autorem Treści Użytkownika i ma prawo do ich rozpowszechniania lub otrzymał na piśmie od właściciela praw własności intelektualnych lub innego właściciela Treści Użytkownika odpowiednie prawa do rozpowszechniania, udzielania licencji, zgody i/lub pozwolenia na wykorzystanie, oraz (ii) że Treści Użytkownika nie naruszają praw stron trzecich. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie Treści Użytkownika lub Treści Użytkownika, które zostały przesłane za pośrednictwem jego Konta, oraz konsekwencje i wymogi dotyczące ich rozpowszechniania.

Materiały przesłane przez Użytkownika.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Materiały przesłane przez Użytkownika zostały przesłane całkowicie dobrowolnie, że przesłanie ich nie stanowi nawiązania stosunku poufnego ani nie zobowiązuje GoDaddy do traktowania Materiałów przesłanych przez Użytkownika jako poufnych lub objętych tajemnicą, że GoDaddy nie ma dorozumianego ani wyraźnego obowiązku opracowania ani wykorzystania Materiałów przesłanych przez Użytkownika, a Użytkownikowi ani innej osobie nie przysługuje żadne wynagrodzenie za umyślne lub nieumyślne wykorzystanie Materiałów przesłanych przez Użytkownika, że GoDaddy może pracować nad opracowaniem takiej samej lub podobnej treści i może znać tę treść z innych źródeł, może zapragnąć samodzielnie opracować taką samą (lub podobną) treść lub mogła podjąć lub podejmie inne kroki.

Firma GoDaddy jest wyłącznym właścicielem praw (w tym wszystkich praw własności intelektualnej i innych praw majątkowych) do wszelkich Materiałów przesłanych przez Użytkownika publikowanych w tej Witrynie i ma prawo do nieograniczonego korzystania z tych materiałów i rozpowszechniania ich w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez konieczności uzyskiwania zgody lub wypłacania rekompensaty na rzecz Użytkownika lub kogokolwiek innego.

Treści Użytkownika inne niż Materiały przesłane przez Użytkownika.  Umieszczając lub publikując Treści Użytkownika w niniejszej Witrynie bądź za pośrednictwem Usług, Użytkownik upoważnia firmę GoDaddy do korzystania z praw własności intelektualnej oraz innych praw własności w związku z Treściami Użytkownika w celu umożliwienia ich dodania i użytkowania w sposób przewidziany przez niniejszą Witrynę oraz niniejszą Umowę. Użytkownik niniejszym udziela firmie GoDaddy niewyłącznej, nieodpłatnej i przenoszalnej licencji o światowym zasięgu, w ramach której istnieje możliwość udzielania podlicencji (na wielu poziomach), obejmującej używanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, opracowywanie utworów zależnych, łączenie z innymi utworami, prezentowanie oraz wystawianie Treści Użytkownika w związku z niniejszą Witryną, Usługami działalnością biznesową firmy GoDaddy (oraz partnerów firmy GoDaddy), w tym między innymi w celu promocji i redystrybucji całości lub części niniejszej Witryny w dowolnych formatach multimedialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów multimedialnych bez jakichkolwiek ograniczeń oraz bez zapłaty lub jakiegokolwiek innego wynagrodzenia na rzecz Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej oraz bez konieczności ich powiadomienia lub uzyskania ich zezwolenia. Ponadto Użytkownik niniejszym udziela każdemu Użytkownikowi niniejszej Witryny niewyłącznej licencji na dostęp do Treści Użytkownika (z wyjątkiem Treści Użytkownika oznaczonych jako prywatne lub chronione hasłem) w całej niniejszej Witrynie oraz na używanie, powielanie, rozpowszechnianie, opracowywanie utworów zależnych, łączenie z innymi utworami, wyświetlanie oraz prezentowanie Treści Użytkownika w sposób dopuszczalny przez funkcje niniejszej Witryny oraz na mocy niniejszej Umowy. Powyższe licencje udzielone przez Użytkownika w odniesieniu do Treści Użytkownika wygasają po upływie uzasadnionego z ekonomicznego punktu widzenia czasu od momentu usunięcia przez Użytkownika jego Treści z niniejszej Witryny. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że firma GoDaddy może zachować (ale nie rozpowszechniać, prezentować ani wystawiać) na serwerach kopie usuniętych przez niego Treści Użytkownika. Powyższe licencje udzielone przez Użytkownika w odniesieniu do Treści Użytkownika są bezterminowe i nieodwołalne. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień zawartych w niniejszym dokumencie firma GoDaddy nie będzie używać Treści Użytkownika oznaczonych przez Użytkownika jako “prywatne” lub “chronione hasłem” w celu promocji niniejszej Witryny ani działalności biznesowej firmy GoDaddy (lub partnerów firmy GoDaddy). Jeśli Użytkownik ma witrynę lub inne treści hostowane przez firmę GoDaddy, zachowa wszelkie prawa własności lub prawa udzielone na mocy licencji w odniesieniu do Treści Użytkownika.

8. DOSTĘPNOŚĆ WITRYNY/USŁUG

Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz naszymi innymi zasadami i procedurami będziemy podejmować uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia starania, aby zapewnić dostępność tej Witryny i Usług przez dwadzieścia cztery (24) godziny dziennie, siedem (7) dni w tygodniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ta Witryna może być czasowo niedostępna lub może nie działać z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu awarii sprzętu, okresowej konserwacji lub przeprowadzanych co pewien czas napraw lub wymian. Witryna może również być niedostępna lub nie działać z powodów, które są poza naszą kontrolą lub których nie można racjonalnie przewidzieć, w tym na przykład zakłóceń bądź awarii łączy telekomunikacyjnych lub łączy cyfrowej transmisji danych, ataków sieciowych, przeciążeń sieci albo innych awarii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie mamy kontroli nad ciągłą i nieprzerwaną dostępnością tej Witryny lub Usług i że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej strony w związku z powyższym.

9 KREDYTY NA PRODUKT

W przypadku otrzymania kredytu na produkt (“Kredyt”), w celu zrealizowania zakupu określonego produktu lub bezpłatnie wraz z zakupem innego produktu (“Zakupiony Produkt”), Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że taki Kredyt jest ważny tylko przez jeden (1) rok i dostępny w przypadku ważnego zakupu oraz może zostać anulowany, jeśli zakupiony produkt zostanie usunięty, anulowany, przeniesiony bądź nie ulegnie odnowieniu. Niewykorzystane środki z Kredytu wygasają po upływie jednego (1) roku od daty zakupu Zakupionego Produktu.  W przypadku wykorzystania środków z Kredytu, po wstępnym okresie subskrypcji ważność produktu zostanie automatycznie przedłużona po obowiązującej w tym czasie cenie, dopóki nie zostanie anulowana. Jeśli Użytkownik pragnie anulować automatycznie przedłużenie ważności produktu, może to uczynić z poziomu swojego konta lub kontaktując się z działem obsługi klienta.  W przypadku gdy Zakupiony Produkt obejmuje bezpłatną domenę, a Użytkownik anuluje Zakupiony Produkt, podana w cenniku cena za domenę zostanie potrącona z kwoty do zwrotu. Cena wskazana w cenniku to cena domeny wskazana na witrynie GoDaddyi nie mają do niej zastosowania żadne promocje, zniżki lub inne obniżenia cen. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w przypadku Kredytów wydanych bezpłatne wraz z Zakupionym Produktem możemy zamienić Kredyt na podobny produkt według własnego uznania. 

10. MONITOROWANIE TREŚCI; ZASADY DOTYCZĄCE ZAMYKANIA KONT

Firma GoDaddy na ogół nie przeprowadza wstępnej kontroli Treści Użytkownika (umieszczonych w witrynie hostowanej przez firmę GoDaddy lub w niniejszej Witrynie).Firma GoDaddy zastrzega sobie jednak prawo (bez podejmowania jakichkolwiek zobowiązań) do prowadzenia takich działań i decydowania, czy dowolny element Treści Użytkownika jest odpowiedni i/lub zgodny z niniejszą Umową.Firma GoDaddy może w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia usunąć dowolny element Treści Użytkownika (umieszczony w witrynie hostowanej przez firmę GoDaddy lub w niniejszej Witrynie) i/lub zaprzestać udzielania Użytkownikowi dostępu do niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem z powodu umieszczenia lub opublikowania dowolnego materiału naruszającego postanowienia niniejszej Umowy bądź z innego powodu stanowiącego naruszenie postanowień niniejszej Umowy (na zasadach określonych przez firmę GoDaddy według jej własnego i wyłącznego uznania).Firma GoDaddy może również zaprzestać udzielania Użytkownikowi dostępu do niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem w przypadku, gdy firma GoDaddy ma powody sądzić, że Użytkownik dopuścił się ponownego naruszenia warunków Umowy.Jeśli firma GoDaddy zaprzestanie udzielania Użytkownikowi dostępu do niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem, firma GoDaddy może, według jej własnego i wyłącznego uznania, usunąć i zniszczyć wszelkie dane oraz pliki przechowywane przez Użytkownika na jej serwerach.

11. ZANIECHANE USŁUGI; ZASADY DOTYCZĄCE KOŃCA CYKLU EKSPLOATACJI

GoDaddy zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia lub oferowania jakiejkolwiek Usługi w dowolnej chwili, z jakiegokolwiek powodu lub bez przedstawiania powodów, bez wcześniejszego powiadomienia. Pomimo że GoDaddy podejmuje wszelkie starania, aby maksymalnie wydłużyć cykl eksploatacji wszystkich swoich Usług, to istnieją przypadki, w których oferowana Usługa zostanie zaniechana lub osiągnie Koniec cyklu eksploatacji („KCE”). Jeśli tak się stanie, taki produkt lub taka usługa nie będą już wspierane przez GoDaddy w jakikolwiek sposób, począwszy od daty KCE.

Powiadomienia i migracja W przypadku, gdy jakakolwiek oferowana przez nas Usługa osiągnie KCE lub będzie zbliżać się do KCE, podejmiemy starania, aby powiadomić Użytkownika na co najmniej trzydzieści dni przed upływem KCE. Obowiązkiem Użytkownika jest podjęcie wszelkich koniecznych działań w celu zastąpienia Usługi poprzez migrację do nowej Usługi przed upływem KCE lub poprzez całkowite zaprzestanie polegania na przedmiotowej Usłudze przed upływem KCE. Niezależnie od przypadku GoDaddy zaoferuje porównywalną Usługę, do której Użytkownik będzie mógł migrować na pozostałą część okresu zakupu, proporcjonalne kredyty do wykorzystania w sklepie lub proporcjonalny zwrot kosztów, o czym GoDaddy zadecyduje według własnego uznania.GoDaddy może, powiadamiając bądź też bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, migrować Użytkownika do najnowszej wersji Usługi, o ile będzie ona dostępna. Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego procesu migracji.

Zrzeczenie się odpowiedzialnościGoDaddy nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub zaniechanie świadczenia jakiejkolwiek oferowanej lub udostępnionej Usługi.

12. USŁUGI W WERSJI BETA

Firma GoDaddy może co jakiś czas oferować nowe Usługi (usługi podglądu ograniczonej wersji lub nowe funkcje istniejących Usług) w wersjach wstępnych. Nowe Usługi, nowe funkcje istniejących Usług lub usługi podglądu ograniczonej wersji będą indywidualnie i łącznie nazywane „Usługami w wersji beta”. Jeśli Użytkownik zdecyduje się korzystać z Usług w wersji beta, korzystanie z tych usług podlega następującemu regulaminowi: (i) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Usługi w wersji beta są wersjami wstępnymi i mogą nie działać prawidłowo; (ii) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że korzystanie z Usług w wersji beta może narazić Użytkownika na nietypowe zagrożenia awarii związanych z operacjami; (iii) Usługi w wersji beta są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, więc nie zaleca się korzystania z nich w środowiskach produkcyjnych lub mających krytyczne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa; (iv) firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmiany lub zakończenia udostępniania dowolnego elementu Usług w wersji beta w dowolnym momencie; (v) komercyjne wersje Usług w wersji beta mogą się znacznie różnić od oryginalnych, a programy korzystające z Usług w wersji beta lub działające w połączeniu z nimi mogą nie działać z wydanymi wersjami komercyjnymi lub późniejszymi wersjami; (vi) firma GoDaddy może ograniczyć dostępność czasu pomocy technicznej dla klienta przeznaczonego na pomoc techniczną dotyczącą Usług w wersji beta; (vii) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że niezwłocznie przekaże w stosownej formie informacje zwrotne dotyczące doświadczenia z Usługami w wersji beta, w tym informacje umożliwiające nam odtworzenie występujących błędów lub problemów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że możemy wykorzystać przekazane przez niego informacje zwrotne w dowolnym celu, w tym w celu opracowywania produktów. Na naszą prośbę Użytkownik przekaże nam uwagi, które następnie będziemy mogli opublikować w materiałach prasowych i marketingowych. Wszelkie prawa własności intelektualnej zawarte w informacjach zwrotnych lub powstałe na skutek korzystania przez Użytkownika z Usług w wersji beta należą wyłącznie do firmy GoDaddy; (viii) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wszelkie informacje dotyczące korzystania przez niego z Usług w wersji beta, w tym jego doświadczenia i opinie dotyczące tych usług, są poufne i nie mogą być ujawniane stronom trzecim ani używane w żadnym innym celu poza przekazaniem informacji zwrotnych firmie GoDaddy; (ix) Usługi w wersji beta są świadczone “w stanie, w jakim się znajdują” “w miarę dostępności” i “z wszelkimi wadami”   W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma GoDaddy wyłącza odpowiedzialność z tytułu wszelkich gwarancji ustawowych, wyraźnych i dorozumianych, w odniesieniu do Usług w wersji beta, w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji z tytułu własności, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

13. OPŁATY I PŁATNOŚCI

Użytkownik zgadza się, że środki mogą zostać pobrane wybraną Metodą płatności przez jednego z partnerów firmy. Jeśli w trakcie dokonywania zakupu płatność Użytkownika zidentyfikowano jako przetwarzaną w Stanach Zjednoczonych, transakcja zostanie przetworzona przez firmę GoDaddy.com, LLC.;jeśli płatność Użytkownika zidentyfikowano jako przetwarzaną w Kanadzie, transakcja zostanie przetworzona przez firmę GoDaddy Domains Canada, Inc.; jeśli płatność Użytkownika zidentyfikowano jako przetwarzaną w Wielkiej Brytanii, transakcja zostanie przetworzona przez firmę Europe GoDaddy Europe, Ltd.; jeśli płatność Użytkownika zidentyfikowano jako przetwarzaną w Indiach, transakcja zostanie przetworzona przez firmę GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd. Jeżeli podczas zakupu płatność Użytkownika zidentyfikowano jako przetwarzaną w kraju niewymienionym powyżej, transakcja może być przetworzona przez podmiot znajdujący się we wskazanym kraju powiązany z lokalnym usługodawcą płatności, zgodnie naszą polityką prywatności.

(A) WARUNKI OGÓLNE OBEJMUJĄCE WARUNKI AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA

Płatność należna w momencie złożenia zamówienia; brak refundacji. Użytkownik zobowiązuje się uiścić wszystkie kwoty należne za Usługi w momencie złożenia zamówienia na Usługi. Płatności nie podlegają refundacji, chyba że inaczej określono w Zasadach zwrotu kosztów.

Zmiany cen.Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opłat w dowolnym czasie, a wprowadzone zmiany będą publikowane online w tej Witrynie oraz wejdą w życie natychmiast bez konieczności dalszego powiadamiania Użytkownika.  Jeśli Użytkownik nabył lub uzyskał Usługi na okres kilku miesięcy lub lat, zmiany cen i opłat będą obowiązywać w terminie odnowienia takich Usług, jak określono poniżej. 

Rodzaje płatności Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione w umowie dotyczącej konkretnego produktu, za Usługi można płacić przy użyciu dowolnej z następujących “Metod płatności”: (i) ważną kartę kredytową, (ii) korzystając z “Usług przedpłaconych Good As Gold” (zdefiniowanych poniżej), (iii) za pomocą płatności elektronicznej, odpowiednio z konta osobistego lub firmowego (zgodnie z definicją zamieszczoną poniżej), (iv) za pomocą usługi PayPal, (v) używając Opcji płatności międzynarodowych (zdefiniowanej poniżej) lub (vi) za pomocą sald kredytowych w sklepie w stosownych sytuacjach (zgodnie z definicją zamieszczoną poniżej), przy czym każda z tych możliwości jest określana jako “Metoda płatności” “Kasa ekspresowa” umożliwia automatycznie złożenie zamówienia na wybrane Usługi i opłacenie ich za pomocą głównej Metody płatności zapisanej na Koncie Użytkownika. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail zapisany na Koncie Użytkownika. Zapisana Metoda płatności musi być aktualna, jeżeli na Koncie Użytkownika znajdują się jakiekolwiek aktywne Usługi. Ponadto Użytkownik uznaje, że miejsce przetwarzania jego płatności może ulec zmianie z dowolnego powodu, w tym w zależności od wybranej Metody płatności, wybranej waluty, zmian lub aktualizacji Metody płatności.

Zwrot kosztów. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w przypadku przekazania zwrotu kosztów za pomocą jego Metody płatności potwierdzenie zwrotu kosztów wystawione przez firmę GoDaddy jest jedynym potwierdzeniem wysłania przez firmę GoDaddy zwrotu kosztów za pomocą Metody płatności użytej w momencie początkowej sprzedaży, oraz że firma GoDaddy nie może wpłynąć na czas przekazania zwrotu kosztów za pomocą Metody płatności i ich dostępność na saldzie.Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i wyraża zgodę na to, że dostawca płatności i bank powiązany z Metodą płatności Użytkownika mają wyznaczone ramy czasowe przesłania zwrotu kosztów i że mogą one obejmować okres od pięciu (5) dni roboczych do pełnego okresu rozliczeniowego lub dłuższy. 

W przypadku, gdy za pomocą Metody płatności Użytkownika zostanie wysłany zwrot kosztów i gdy dostawca płatności, podmiot przetwarzający płatność lub bank przekazujący płatność danej osoby powiązany z Metodą płatności Użytkownika nakładają ograniczenia na zwroty kosztów, w tym między innymi ograniczenia czasu dokonania zwrotu lub liczby dozwolonych zwrotów kosztów, firma GoDaddy, według własnego i wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo do przekazania zwrotu kosztów (i) w formie kredytu w sklepie; (ii) w postaci wystawionego przez firmę GoDaddy czeku, który następnie zostanie wysłany pocztą na adres podany na Koncie Użytkownika;lub (iii) w niektórych państwach jako przelew bankowy, jeśli operator nie może dokonać zwrotu kosztów daną Metodą płatności.GoDaddy ma również prawo oferować klientom starającym się o zwrot kosztów kredyt w sklepie, nawet gdy nie występują ograniczenia dotyczące zwrotu kosztów związane z Metodą płatności. 

Data rozliczenia miesięcznego: Jeśli Użytkownik rozlicza się w systemie miesięcznym, data comiesięcznego rozliczenia będzie zależeć od daty w miesiącu zakupu Usług, chyba że data ta przypada po 28. dniu miesiąca; w takim przypadku data rozliczenia będzie przypadać 28. dnia każdego miesiąca.

Odnowienia automatyczne Za wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo firma GoDaddy nie przechowuje papierowych ani elektronicznych wersji polecenia wypłaty, zleceń stałych lub złożonych dyspozycji i/lub podpisanych zgód dotyczących korzystania przez Użytkownika z usług automatycznego przedłużenia umów; z tego względu nie jesteśmy w stanie przedstawić takich dokumentów na żądanie.  Użytkownik może w dowolnym momencie zobaczyć lub zmienić ustawienia usług automatycznego przedłużenia z poziomu swojego kontaGoDaddy.

Aby zapewnić stałą dostępność Usług, w przypadku większości z nich jest oferowana opcja automatycznego odnawiania.  Za wyjątkiem powodów określonych poniżej w niniejszym paragrafie opcja automatycznego odnawiania umożliwia automatyczne odnowienie odpowiedniej Usługi po upływie okresu bieżącego na okres odnowienia równy ostatniemu okresowi świadczenia usługi (z wyjątkiem nazw domen odnawianych na okres równy pierwotnemu okresowi świadczenia usługi). Na przykład jeżeli ostatni okres świadczenia usługi wynosił rok, usługa zostanie odnowiona również na rok.  Jeśli odnowienie Usługi za pomocą Metody płatności będzie bezskuteczne, GoDaddy może podjąć próbę odnowienia stosownej usługi na okres krótszy od pierwotnego okresu subskrypcji w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji. 

O ile Użytkownik nie dezaktywuje opcji automatycznego przedłużenia okresu świadczenia usług, GoDaddy automatycznie przedłuży okres świadczenia odnośnych Usług i pobierze płatność za pomocą Metody płatności zapisanej przez Użytkownika na koncie GoDaddy po obowiązujących stawkach GoDaddy; Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że mogą one być wyższe od stawek za pierwotny okres świadczenia usług.  Aby sprawdzić ustawienia przedłużenia okresu świadczenia usług dla Użytkownika, należy zalogować się do menadżera konta z poziomu tej Witryny i postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi tutaj.  Jeśli Użytkownik nie chce, aby okres świadczenia mu jakichkolwiek Usług był automatycznie przedłużany, może anulować opcję przedłużenia; w takim przypadku okres świadczenia Usług dla Użytkownika zostanie zakończony po upływie bieżącego okresu, chyba że Użytkownik samodzielnie przedłuży okres świadczenia Usług przed upływem tego terminu (w takim przypadku ponownie zostanie ustawiona opcja automatycznego przedłużenia okresu świadczenia Usług).  Innymi słowy, jeżeli Użytkownik anuluje produkt lub samodzielnie nie przedłuży okresu świadczenia Usług przed upływem tego okresu, może nastąpić przerwanie świadczenia Usług lub utrata Usług, a GoDaddy nie będzie ponosić odpowiedzialności z tego tytułu względem Użytkownika ani osoby trzeciej.

Ponadto GoDaddy może uczestniczyć w “programach rozliczeń cyklicznych” lub korzystać z “usług aktualizacji konta” realizowanych przez dostawcę karty kredytowej Użytkownika (oraz ostatecznie uzależnionych od uczestnictwa banku użytkownika).  Jeżeli nie będziemy w stanie obciążyć Użytkownika przy zastosowaniu bieżącego sposobu płatności, dostawca karty kredytowej Użytkownika (lub bank Użytkownika) może powiadomić nas o aktualizacji numeru karty kredytowej Użytkownika i/lub jej dacie ważności albo automatycznie obciążyć nową kartę kredytową Użytkownika w naszym imieniu bez powiadamiania nas.  Zgodnie z wymaganiami programu rozliczeń, jeżeli otrzymamy powiadomienie o aktualizacji numeru i/lub daty ważności karty kredytowej Użytkownika, GoDaddy automatycznie zaktualizuje profil płatności Użytkownika w jego imieniu. GoDaddy nie gwarantuje, że zażądamy lub otrzymamy zaktualizowane szczegóły karty kredytowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za modyfikację i utrzymanie ustawień swojego Konta, w tymi między innymi (i) anulowanie produktów oraz (ii) dopilnowanie, aby sposób lub sposoby płatności powiązane z kontem były aktualne i ważne.  Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że niedopełnienie przez niego powyższego obowiązku może skutkować przerwaniem świadczenia lub utratą Usług, a GoDaddy nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności względem Użytkownika ani osoby trzeciej. 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu firma GoDaddy nie jest w stanie obciążyć Metody płatności Użytkownika pełną należną kwotą lub jeśli firma GoDaddy otrzyma powiadomienie o obciążeniu zwrotnym, wycofaniu transakcji, sporze płatniczym bądź zostanie obciążona karą z tytułu jakiejkolwiek opłaty uprzednio pobranej przy zastosowaniu Metody płatności Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na to, by firma GoDaddy mogła podjąć wszelkie dostępne środki prawne w celu otrzymania płatności, obejmujące między innymi natychmiastowe anulowanie bez powiadomienia Użytkownika wszelkich nazw domen lub Usług zarejestrowanych lub odnowionych w jego imieniu.Firma GoDaddy zastrzega sobie również prawo do obciążenia Użytkownika uzasadnionymi “opłatami administracyjnymi” z tytułu (i) zadań, które firma GoDaddy może wykonać poza zwykłym zakresem Usług, (ii) dodatkowego czasu i/lub kosztów poniesionych przez firmę GoDaddy w związku ze świadczeniem Usług i/lub (iii) nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy (na zasadach określonych przez firmę GoDaddy według jej własnego i wyłącznego uznania). Typowe sytuacje wymagające naliczenia opłat administracyjnych lub manipulacyjnych obejmują między innymi następujące przypadki: (i) problemy z obsługą klienta wymagające dodatkowego czasu lub uwagi; (ii) działania oparte na jednolitych zasadach rozstrzygania sporów mające związek z nazwami domen Użytkownika i/lub spory wymagające porad księgowych lub prawnych udzielanych przez pracowników firmy GoDaddy bądź przez firmy zewnętrzne zaangażowane przez firmę GoDaddy; (iii) odzyskiwanie wszelkich kosztów i opłat, w tym kosztów świadczenia Usług, poniesionych przez firmę GoDaddy w wyniku obciążeń zwrotnych lub innych sporów płatniczych wszczętych przez Użytkownika, jego bank lub operatora Metody płatności. Takie opłaty administracyjne i manipulacyjne zostaną pobrane przy pomocy Metody płatności wskazanej przez Użytkownika firmie GoDaddy.

Firma GoDaddy może określać ceny produktów w różnych walutach. Transakcja zostanie przetworzona w wybranej walucie, a cena wyświetlana w trakcie realizacji zapłaty będzie faktyczną kwotą, która zostanie zrealizowana jako płatność. W przypadku niektórych Metod płatności operator Metody płatności może naliczyć Użytkownikowi prowizję lub inną opłatę za płatność zagraniczną, która może zostać dodana do ostatecznej kwoty, która widnieć będzie na wyciągu Użytkowniku lub uznana jako odrębna transakcja. Szczegółowe informacje można uzyskać od operatora Metody płatności. Dodatkowo niezależnie od wybranej waluty Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że może zostać obciążony podatkiem od wartości dodanej („VAT”), podatkiem od towarów i usług („GST”) bądź innymi lokalnymi opłatami i/lub podatkami w zależności od banku oraz kraju podanego w adresie na fakturze.

(B) ZASADY ZWROTU KOSZTÓW

Produkty i usługi podlegające zwrotowi kosztów opisano tutaj (“Zasady zwrotu kosztów”). 

(C) USŁUGI PRZEDPŁACONE GOOD AS GOLD

Szczegóły dotyczące Usług. Korzystając z usług przedpłaconych Good As Gold, Użytkownik może przelewać środki na rzecz GoDaddy w celu zasilenia swojego konta usług przedpłaconych Good As Gold (“Konto Good As Gold”).  Następnie Użytkownik może wykorzystać środki na swoim Koncie Good As Gold na zakup dowolnych Usług.  Użytkownik może zasilić swoje konto Good As Gold przelewem.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że środki przekazane na jego Konto Good As Gold będą przechowywane przez firmę GoDaddy bez naliczania bądź wypłacania odsetek na rzecz Użytkownika. W zakresie, w jakim odsetki mogą zostać naliczone, Użytkownik zgadza się, że firma GoDaddy będzie upoważniona do otrzymania i zatrzymania każdej takiej kwoty w celu pokrycia kosztów związanych z Usługami przedpłaconymi Good As Gold.

Użytkownik zgadza się, że wszystkie transakcje dokonywane za pomocą Usług przedpłaconych Good As Gold będą przeprowadzane w dolarach amerykańskich.

Konto Good As Gold Użytkownika musi zostać początkowo zasilone kwotą nie niższą niż równowartość 1000,00 USD.

Wszystkie płatności muszą pokrywać pełną kwotę wymaganą przy zakupie.    

Szczegóły przelewu Przelewy mogą być inicjowane w walucie obcej w celu zasilenia Konta Good As Gold Użytkownika, jednak pierwotną walutą konta bankowego Wild West Domains jest dolar amerykański.Przelewy walutowe będą automatycznie przeliczane i deponowane w dolarach amerykańskich . Należy zauważyć, że mogą obowiązywać opłaty związane z kursem wymiany. 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie opłaty za przelewy przychodzące i wychodzące związane z Kontem Good As Gold. W przypadku przelewów spoza Stanów Zjednoczonych  bank Użytkownika, banki pośredniczące lub bank GoDaddy mogą naliczyć prowizje, które mogą zostać potrącone z kwoty środków przekazywanych do banku GoDaddy, a w konsekwencji z kwoty zasilającej Konto Good As Gold Użytkownika. Użytkownik niniejszym wyraźnie upoważnia GoDaddy  (i) do potrącenia przez GoDaddy ponoszonej kwoty prowizji za przelew z kwoty na Koncie Good As Gold Użytkownika w celu otrzymania środków; i/lub (ii) naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości dwudziestu dolarów (20,00 $) (“Opłata manipulacyjna”) w związku z zamknięciem Konta Good As Gold Użytkownika.  Wszystkie opłaty mogą ulec zmianie w każdej chwili; informacje o takich zmianach będą umieszczone w Internecie i obowiązujące ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wysyłania Użytkownikowi odrębnego powiadomienia.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić środki pozostałe na Koncie Good As Gold, za pośrednictwem swojego Konta lub Koszyka na zakupy. W przypadku podjęcia decyzji o zamknięciu Konta Good As Gold (lub gdy firma GoDaddy zdecyduje o zamknięciu Konta Good As Gold Użytkownika z powodu naruszenia przez niego zobowiązania wynikającego z umowy dotyczącej usługi Good As Gold) Użytkownikowi zostanie zwrócone saldo znajdujące się na Koncie Good As Gold pomniejszone o Opłatę serwisową.

Użytkownik może w każdej chwili zasilić swoje Konto Good As Gold.

Korzystanie z Usług przedpłaconych Good As Gold Środki na Koncie Good As Gold Użytkownika mogą być wykorzystywane tylko w ramach procesu zakupu produktów i usług firmy GoDaddy w witrynie firmy GoDaddy. Zakupy nie mogą być realizowane, jeśli w momencie zakupu na Koncie Good As Gold nie są dostępne środki wystarczające do pokrycia całej kwoty zakupu, w tym powiązanych opłat, o których mowa w niniejszym dokumencie oraz w innych odpowiednich umowach.

(D) PŁATNOŚĆ CZEKIEM (CZEK ELEKTRONICZNY)

Korzystając z opcji płatności czekiem firmy GoDaddy (“Płatność czekiem”), Użytkownik może nabyć Usługi GoDaddy, płacąc za pomocą czeku elektronicznego (odpowiednio z indywidualnego lub firmowego konta czekowego (“Konto czekowe”)). W związku z powyższym Użytkownik wyraża zgodę, aby zewnętrzny dostawca usług czekowych, firma Certegy Check Services, Inc. (“Usługodawca realizujący czeki”) pobierała z Konta czekowego Użytkownika pełną kwotę zakupu, która nie podlega zwrotowi. Dostawca usług czekowych utworzy elektroniczny przelew środków (“EFT”) lub przekaz bankowy, który zostanie przedstawiony bankowi lub instytucji finansowej Użytkownika w celu dokonania płatności z Konta czekowego. Konto czekowe musi być założone w instytucji finansowej w Stanach Zjednoczonych, a czek musi być płatny w USD.

Użytkownik ma obowiązek dbania o to, aby na jego Koncie bieżącym nie było zaległości i znajdowały się na nim wystarczające środki. Użytkownik akceptuje fakt, że (i) Dostawca usług czekowych lub GoDaddyzastrzega sobie prawo do odrzucenia transakcji z dowolnego powodu (w tym między innymi płatności, które nie doszły do skutku, ponieważ konto bieżące Użytkownika nie istnieje lub brakuje na nim dostępnych/wystarczających środków) oraz (ii) w takim przypadku ani Dostawca usług czekowych ani firma GoDaddy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za zaistniałą sytuację. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Dostawca usług czekowych nie jest w stanie pobrać całej kwoty należnej za świadczone Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Dostawcę usług czekowych i firmę GoDaddy wszelkich środków prawnych w celu uzyskania zapłaty (oraz stosownych opłat). GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za działania Dostawcy usług czekowych. W przypadku zwrotu przelewu EFT lub przekazu bankowego Użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie opłaty za usługi zgodnie z cennikiem opłat zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w każdym ze stanów USA. Artykuł na temat Dostawcy usług czekowych i naliczane prowizje za usługi, o których mowa powyżej, dostępny jest tutaj. Tymi opłatami można obciążyć rachunek bieżący Użytkownika przy użyciu przelewu EFT lub przekazu bankowego Wszystkie opłaty podano w USD .

Firma GoDaddy i jej usługodawcy, w tym między innymi Dostawca usług czekowych  oraz Complete Payment Recovery Services, Inc. mogą dostarczać Użytkownikowi zawiadomienia, za pomocą między innymi wiadomości e-mail, poczty, wiadomości SMS, MMS, tekstowych, wpisów w usługach lub innych racjonalnych środków znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości. Zawiadomienia te nie będą przesyłane, jeśli Użytkownik dopuści się naruszenia tych warunków regulaminu poprzez uzyskanie dostępu do usług w sposób nieuprawniony. Zgoda Użytkownika na te warunki korzystania z usługi oznacza zgodę na otrzymywanie wszelkich zawiadomień, które zostałyby dostarczone w przypadku uzyskania przez Użytkownika dostępu do usługi w upoważniony sposób. Nieotrzymanie takich zawiadomień z jakiejkolwiek przyczyny nie zwalnia z obowiązku dokonania płatności ani innego obowiązku wobec GoDaddyi Dostawcy usług czekowych. Użytkownik ponadto wyraźnie upoważnia GoDaddy oraz jej usługodawców, w tym między innymi Dostawcę usług czekowych i Complete Payment Recovery Services, Inc. oraz ich partnerów do inicjowania kontaktu z Użytkownikiem za pomocą automatycznych połączeń, wcześniej nagranych wiadomości lub jakichkolwiek innych metod, korzystając z dowolnych podanych numerów telefonów komórkowych lub adresów e-mail. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podawane przez niego adresy e-mail nie są nikomu udostępnianie ani przekazywane oraz nie są adresami służbowymi.

(E) OPCJE PŁATNOŚCI MIĘDZYNARODOWYCH

Firma GoDaddyoferuje szereg alternatywnych międzynarodowych metod płatności za pośrednictwem wielu międzynarodowych dostawców płatności (“IPP”).W przypadku, gdy Użytkownik wybierze IPP, oznacza to, że akceptuje wszelkie stosowne umowy dotyczące usług dla klientów firmy IPP przed zawarciem transakcji z firmą GoDaddy.Ponadto Użytkownik zgadza się zezwolić IPP na potrącanie pełnej kwoty zakupu dokonanego z wybranego konta lub wybraną metodą płatności, zwanymi łącznie “Źródłami finansowania” Oprócz tego Użytkownik zezwala wybranej firmie IPP na pobieranie w stosownych przypadkach „Opłaty za wymianę walut” oraz wszelkich innych opłat zgodnie z umową Użytkownika z firmą IPP (zbiorczo nazywanych „Opłatami firmy IPP”) ze Źródeł finansowania. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że Opłaty firmy IPP mogą podlegać zmianom bez powiadomienia z firmyGoDaddy.

Użytkownik ma obowiązek dbania o to, aby jego Źródła finansowania nie były obciążone zaległościami oraz dysponowały wystarczającymi środkami. Użytkownik zgadza się, że (i) IPP lub GoDaddy zastrzega sobie prawo do odrzucenia transakcji z dowolnego powodu oraz że (ii) IPP ani GoDaddy nie będą ponosić z tego tytułu odpowiedzialności względem Użytkownika ani strony trzeciej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma GoDaddy nie będzie podejmować prób realizacji Usług zakupionych przez Użytkownika do momentu otrzymania przez firmę GoDaddy potwierdzenia płatności od firmy IPP za pośrednictwem powiązanego procesora płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomiędzy momentem złożenia zamówienia a momentem potwierdzenia płatności przez firmę IPP za pośrednictwem powiązanego podmiotu przetwarzającego płatność może wystąpić przerwa trwająca od kilku godzin do kilku dni. Jeśli w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu złożenia zamówienia firma GoDaddy nie otrzyma potwierdzenia płatności od firmy IPP za pośrednictwem powiązanego procesora płatności, zamówienie Użytkownika może zostać anulowane i będzie on musiał ponownie rozpocząć procedurę zakupu. W przypadku, gdy Użytkownik chce anulować płatność z tytułu oczekującej transakcji, może anulować zamówienie za pośrednictwem swojego GoDaddykonta. Zwroty płatności otrzymanych za uprzednio anulowane zamówienia będą w miarę możliwości automatycznie przekazywane przy użyciu pierwotnej Metody płatności.

Jeśli w momencie otrzymania przez firmę GoDaddy potwierdzenia płatności od firmy IPP (za pośrednictwem jej procesora płatności) (i) Usługi (w tym nazwy domen) nie są już dostępne; lub (ii) oczekujące zamówienie zostało anulowane w naszych systemach; lub (iii) potwierdzenie płatności nie jest zgodne z kwotą w dolarach oczekującego zamówienia i w rezultacie powstaje niedopłata lub nadpłata, firma GoDaddy może automatycznie dokonać częściowego zwrotu kosztów (w przypadku nadpłaty) lub pełnego zwrotu kosztów (w przypadku niedopłaty) za pomocą Źródła finansowania. Jeśli firma IPP (lub jej powiązany procesor płatności) nakłada jakiekolwiek ograniczenia na zwrot kosztów, firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów w postaci kredytu w sklepie lub w formie przelewu bankowego, jeśli procesor płatności nie może dokonać zwrotu kosztów wybraną Metodą płatności. Po otrzymaniu pełnego zwrotu kosztów Użytkownik musi zrealizować procedurę zakupu od początku. Użytkownik wyraża zgodę na to, że firma IPP zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze zwrotu kosztów Opłat firmy IPP powiązanych z transakcją kwalifikującą się do zwrotu kosztów. W związku z tym zwroty kosztów dokonywane przez firmę GoDaddy zostaną pomniejszone o Opłaty firmy IPP, o ile nie zostanie określone inaczej.

Firma GoDaddy umożliwia klientom znajdującym się w Niemczech płatność poleceniem zapłaty SEPA (SEPA Direct Debit). W przypadku wybrania jako metody płatności usługi SEPA, Użytkownik upoważnia firmę GoDaddy oraz firmę Adyen, naszego dostawcę usług płatniczych, do wysyłania instrukcji do banku w celu obciążenia konta Użytkownika. Zgadzając się na te warunki, Użytkownik upoważnia firmę GoDaddy do pobierania wszystkich odpowiednich opłat powstałych w wyniku tej Umowy. Upoważnienie dotyczy również wszelkich nowych kont bankowych używanych przez Użytkownika do dokonywania zakupów w firmie GoDaddy.  Użytkownik zostanie powiadomiony z rozsądnym uprzedzeniem o dacie realizacji opłaty (the “powiadomienie wstępne”). To powiadomienie wstępne zostanie dostarczone drogą elektroniczną na adres e-mail najpóźniej na jeden (1) dzień roboczy przed pobraniem opłaty. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że środki znajdujące się na koncie są wystarczające do uiszczenia wymaganych opłat. Użytkownik również zgadza się zabezpieczyć firmę GoDaddy przed wszelkimi stratami, do których może dojść w sytuacji, gdy instytucja finansowa wstrzyma płatność firmie GoDaddy , niezależnie od powodu.

(F) SALDA KREDYTOWE W SKLEPIE

W przypadku, gdy na Koncie Użytkownika jest dostępne saldo kredytu w sklepie: (1) Użytkownik może wykorzystać dostępny kredyt na poczet przyszłych zakupów ze swojego Konta; oraz (2);Użytkownik niniejszym upoważnia firmę GoDaddy do wykorzystania dostępnego salda kredytowego na poczet wszelkich nieuregulowanych opłat administracyjnych, obciążeń zwrotnych lub innych opłat związanych z jego Kontem. W przypadku, gdy domyślna Metoda płatności Użytkownika nie może zostać użyta na potrzeby zautomatyzowanego fakturowania w związku z przetwarzaniem odnowienia Usług, firmaGoDaddy może wykorzystać wszelkie dostępne saldo kredytu w sklepie, o ile wysokość środków jest wystarczająca na pokrycie całej transakcji. Bez względu na wysokość kredytu w sklepie dostępnego na koncie Użytkownika firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za utratę produktów wynikającą z braku możliwości pobrania środków za pomocą domyślnej Metody płatności Użytkownika lub kredytu w sklepie.  Kredyty w sklepie będą stosowane w oparciu o wybór waluty w koszyku na zakupy w momencie zakupu (lub odnowienia). Jeśli Użytkownik ma więcej niż jeden kredyt w sklepie, będą one przetwarzane według okresu, który upłynął od dnia ich przyznania, przy czym pierwszeństwo stosowania ma kredyt w sklepie o najdłuższym takim okresie. Jeśli do sfinalizowania zakupu lub odnowienia będą wymagane dodatkowe środki, kredyty dostępne w walucie innej niż wybrana przez Użytkownika będą przeliczane po dziennym kursie wymiany firmy GoDaddy w oparciu o okres kredytu (od najdłuższego do najkrótszego), aż do momentu, gdy (i) zostaną zgromadzone środki wystarczające do sfinalizowania transakcji lub (ii) dostępne saldo na koncie Użytkownika wyniesie zero. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że w momencie przeliczenia GoDaddy może naliczyć dodatkową opłatę administracyjną.

Użytkownik może w dowolnym momencie zweryfikować swoje saldo kredytu w sklepie za pośrednictwem swojego Konta w GoDaddywitrynie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że salda kredytu w sklepie nie podlegają zbyciu, mogą być wykorzystywane tylko na Koncie, za pośrednictwem którego zostały nabyte, oraz że mogą wygasnąć. Darmowe kredyty w sklepie wygasną po dwóch latach od wydania. W przypadku likwidacji przez firmę GoDaddy Konta Użytkownika przyjmuje on do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie pozostałe kredyty w sklepie zostaną utracone. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że środki dostępne w ramach salda kredytowego w sklepie będą przechowywane przez firmę GoDaddy bez naliczania bądź wypłacania odsetek na rzecz Użytkownika. W zakresie, w jakim odsetki mogą zostać naliczone, Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy jest upoważniona do otrzymania i zatrzymania każdej takiej kwoty w celu pokrycia kosztów związanych z obsługą funkcji salda kredytowego w sklepie.

(I) NABYWANIE NAZW WYGASŁYCH DOMEN

W przypadku domen wygasłych zakupionych za pośrednictwem konta Użytkownika Użytkownik akceptuje fakt, że jest zobowiązany do zapłacenia w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od zakończenia aukcji kwoty zaakceptowanej oferty oraz opłaty za przedłużenie na jeden (1) rok (od zakończenia poprzedniego okresu rejestracji domeny) oraz, w stosownych przypadkach, opłaty organizacji ICANN. W przeciwnym razie opłata zostanie pobrana trzeciego dnia po zakończeniu aukcji przy zastosowaniu sposobu płatności powiązanego z kontem. Jeżeli płatność nie może zostać zrealizowana, Użytkownik może utracić prawo do zakupu domeny.

14. DODATKOWE ZASTRZEŻENIE PRAW

Firma GoDaddy wyraźnie zastrzega sobie prawo do odmówienia, anulowania, zakończenia, zawieszenia, zablokowania lub zmodyfikowania dostępu do jakiegokolwiek Konta bądź Usług (w tym prawo do anulowania lub przeniesienia dowolnej rejestracji nazwy domeny) z jakiegokolwiek powodu (określonego według własnego i wyłącznego uznania przez firmę GoDaddy), w tym między innymi: (i) w celu skorygowania błędów popełnionych przez firmę GoDaddy w ofercie lub podczas świadczenia jakichkolwiek Usług (w tym rejestracji nazwy domeny), (ii) w celu ochrony integralności i stabilności jakiegokolwiek rejestru nazw domen lub rejestratora oraz skorygowania błędów przez niego spowodowanych, (iii) w celu wspierania własnych działań mających na celu wykrywanie oszustw i nadużyć oraz zapobieganie im, (iv) w celu zastosowania się do nakazów sądu przeciwko Użytkownikowi i/lub jego nazwie domeny bądź witryny oraz do stosownych przepisów, zasad i regulacji prawa lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego (v) w celu zastosowania się do wniosków organów ścigania obejmujących wnioski dotyczące wezwań sądowych, (vi) w celu zastosowania się do dowolnej procedury rozstrzygania sporów, (vii) w celu zabezpieczenia się przed jakimkolwiek postępowaniem prawnym lub ryzykiem postępowania prawnego bez względu na to, czy takie postępowanie prawne lub ryzyko postępowania prawnego okażą się uzasadnione lub (viii) w celu uniknięcia jakiejkolwiek cywilnej lub karnej odpowiedzialności ze strony firmy GoDaddy, jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników oraz agentów, jak również partnerów firmy GoDaddy, w tym między innymi przypadków wniesienia pozwu lub zagrożenia wniesieniem pozwu przez Użytkownika przeciwko firmie GoDaddy, lub (ix)w celu zareagowania na nadmierną liczbę skarg dotyczących Konta Użytkownika, domeny lub treści strony internetowej Użytkownika.

Firma GoDaddywyraźnie zastrzega sobie prawo do kontroli każdego Konta po kątem nadmiernego wykorzystania przestrzeni dyskowej i przepustowości oraz do zamknięcia lub zastosowania dodatkowych opłat względem tych Kont, które przekroczyły dopuszczalne poziomy.

Firma GoDaddy wyraźnie zastrzega sobie prawo do zakończenia bez powiadomienia Użytkownika świadczenia wszelkich Usług, w przypadku których według własnego uznania firmy GoDaddy Użytkownik dopuszcza się nękania lub grożenia firmie GoDaddy i/lub pracownikom firmy GoDaddy.

GoDaddy Treść. Z wyjątkiem Treści Użytkownika, treści w tej Witrynie i Usługach, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, skrypty, kod źródłowy, interfejsy API, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, wideo i funkcje interaktywne oraz znajdujące się tam znaki towarowe, znaki usługowe i logo (“Treści GoDaddy”), należą do firmy GoDaddy lub są przez nią licencjonowane bezterminowo i podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich, znaków towarowych i (lub) patentów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz na podstawie innych przepisów dotyczących praw własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Treści GoDaddy są dostarczane Użytkownikowi „w stanie, w jakim się znajdują”, „w miarę dostępności” i „z wszelkimi usterkami”. Są one dostarczane Użytkownikowi wyłącznie do celów informacyjnych, do użytku osobistego i niekomercyjnego, i nie mogą być pobierane, kopiowane, reprodukowane, dystrybuowane, transmitowane, emitowane, wyświetlane, sprzedawane, licencjonowane ani wykorzystywane w inny sposób w żadnym celu bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody firmy GoDaddy. Na podstawie niniejszej Umowy nie jest przyznawane żadne prawo ani żadna licencja na mocy przepisów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani jakichkolwiek innych praw własności lub licencji. Firma GoDaddy zastrzega sobie wszelkie nieprzyznane w sposób wyraźny prawa do Treści GoDaddy, tej Witryny i Usług, a niniejsza Umowa w żaden sposób nie przenosi własności tych praw.

15BRAK SPAMU, KARY UMOWNE

Zakaz przesyłania spamu.Nie tolerujemy przesyłania spamu. Monitorujemy cały ruch przychodzący i wychodzący naszych serwerów internetowych pod kątem oznak przesyłania spamu. Działa też nasze centrum skarg dotyczących nadużyć związanych ze spamem, w którym są rejestrowane zarzuty związane z takimi nadużyciami. Klienci podejrzewani o korzystanie z naszych produktów i usług w celu wysyłania spamu są dokładnie sprawdzani. W przypadku zidentyfikowania problemu związanego ze spamem podejmiemy odpowiednie działanie w celu znalezienia rozwiązania w tej sytuacji. 

Spam zdefiniowano jako wysyłanie Niepożądanych reklamowych wiadomości e-mail (UCE, Unsolicited Commercial Email), Niepożądanych masowych wiadomości e-mail (UBE, Unsolicited Bulk Email) lub Niepożądanych faksów (Faksy). Są to wiadomości e-mail lub faksy zawierające reklamy lub inne treści, wysyłane do odbiorców bez uprzedniego uzyskania od nich zgody na ich otrzymywanie. Mogą to być między innymi:

        i.      Wiadomości e-mail

       ii.      Wpisy na grupie dyskusyjnej

      iii.      Komunikaty systemu Windows

      iv.      Komunikaty w wyskakujących oknach (inaczej komunikaty „adware” lub „spyware”)

       v.      Wiadomości błyskawiczne (z użyciem komunikatorów AOL, MSN, Yahoo lub innych programów do obsługi wiadomości błyskawicznych)

      vi.      Reklamy w pokoju rozmów online

     vii.      Wpisy w księdze gości lub na forum witryny

    viii.      Oferty wysyłane faksem

      ix.      Wiadomości SMS

Nie zezwalamy na korzystanie z naszych serwerów i usług w celach opisanych powyżej. Aby korzystać z naszych produktów i usług, należy przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów i regulacji, w tym ustawy antyspamowej (Can-Spam Act) z 2003 r. i ustawy o ochronie abonentów telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act), a także niniejszych zasad antyspamowych. Reklamy handlowe oraz zbiorcze wiadomości e-mail i faksy można wysyłać wyłącznie do adresatów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich materiałów. Takie materiały muszą zawierać poprawny adres zwrotny i adres odpowiedzi, adres fizyczny nadawcy oraz informacje o metodzie rezygnacji z otrzymywania w stopce wiadomości e-mail lub faksu.Na nasze żądanie może być wymagane przedstawienie przekonującego dowodu, że adresat wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości na dany adres e-mail lub numer faksu.

W razie ustalenia, że dane konto, produkty lub usługi są używane w związku ze spamem, możemy przekierować, zawiesić lub anulować dowolne konto, hosting witryny, rejestrację domeny, obsługę skrzynek poczty elektronicznej lub inne odpowiednie produkty lub usługi. W takim przypadku możemy według własnego uznania poprosić Użytkownika o przesłanie nam odpowiedzi e-mail zawierającej oświadczenie, że Użytkownik zaprzestanie rozsyłać spam i/lub zlecać wysyłanie spamu w jego imieniu, oraz zażądać wniesienia opłaty reaktywacyjnej niepodlegającej zwrotowi, zanim witryna, skrzynka poczty elektronicznej i/lub usługi zostaną ponownie aktywowane. 

Zaleca się, aby wszyscy klienci i odbiorcy wiadomości e-mail generowanych w związku z naszymi produktami i usługami zgłaszali potencjalny spam. Podejrzewane przypadki spamu można zgłaszać pocztą e-mail lub za pośrednictwem Centrum Zgłaszania Spamu na Witrynie.  Web: zgłoś naruszenie.   

Kary umowne. Użytkownik wyraża zgodę na bezzwłoczne zamknięcie dowolnego Konta, z którego w naszej opinii według naszego własnego i wyłącznego uznania, rozsyłany jest jakikolwiek spam bądź inne niepożądane masowe wiadomości e-mail lub które jest w inny sposób powiązane z tego rodzaju działalnością. Ponadto jeśli faktyczne odszkodowanie nie może być w racjonalny sposób obliczone, Użytkownik wyraża zgodę na zapłacenie nam odszkodowania umownego w wysokości 1,00 USD za każdą wiadomość zakwalifikowaną do kategorii spamu lub niepożądanych masowych wiadomości e-mail przesłaną z Konta Użytkownika lub w inny sposób powiązaną z tym kontem.

16. ROSZCZENIA DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH I/LUB PRAW AUTORSKICH

Firma GoDaddy dba o ochronę własności intelektualnej.  W przypadku gdy Użytkownik chce zgłosić (i) roszczenie dotyczące naruszenia praw do ważnego, zarejestrowanego znaku towarowego lub usługowego, do którego ma prawa, lub (ii) roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich do materiału, do którego Użytkownik ma faktyczne prawa autorskie, powinien sprawdzić Zasady dotyczące naruszeń znaków towarowych i (lub) praw autorskich firmy GoDaddy wymienione i dostępne tutaj.

17. ŁĄCZA DO WITRYN INNYCH PODMIOTÓW

Witryna i Usługi znajdujące się w Witrynie mogą zawierać łącza do witryn innych podmiotów, które nie są kontrolowane przez firmę GoDaddy.Firma GoDaddy nie odpowiada za treść, regulaminy, zasady prywatności i praktyki stosowane w takich witrynach innych podmiotów. Ponadto firma GoDaddy nie cenzuruje ani edytuje treści witryn innych podmiotów. Korzystając z Witryny lub Usług znajdujących się w Witrynie, Użytkownik wyraźnie zwalnia firmę GoDaddy z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Użytkownika z witryn innych podmiotów. Jednocześnie firma GoDaddy zachęca Użytkownika do zachowania ostrożności po opuszczeniu Witryny lub zakończeniu korzystania z Usług dostępnych w Witrynie oraz zaleca zapoznanie się z regulaminem, zasadami prywatności i innymi dokumentami regulującymi zasady stosowane w odwiedzanych przez Użytkownika innych witrynach.

18. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI

UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE KORZYSTA Z TEJ WITRYNY I USŁUG NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE WITRYNA I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” I „Z WSZELKIMI WADAMI”.FIRMA GoDaddy, CZŁONKOWIE JEJ ZARZĄDU I KIEROWNICTWA, JEJ PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, ORAZ WSZYSCY ZEWNĘTRZNI USŁUGODAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, USTAWOWE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI JAKIEKOLWIEK GWARANCJE DOTYCZĄCE PRAWA WŁASNOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. FIRMA GoDaddy, CZŁONKOWIE JEJ ZARZĄDU I KIEROWNICTWA, PRACOWNICY ORAZ PRZEDSTAWICIELE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH (I) POPRAWNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI TREŚCI NINIEJSZEJ WITRYNY,(II) POPRAWNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI TREŚCI INNYCH STRON POWIĄZANYCH Z WITRYNĄ (PRZY WYKORZYSTANIU HIPERŁĄCZY, BANERU REKLAMOWEGO LUB W INNYCH SPOSÓB), I/LUB(III) USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ WITRYNIE LUB INNYCH WITRYNACH Z NIĄ POWIĄZANYCH (PRZY WYKORZYSTANIU HIPERŁĄCZY, BANERU REKLAMOWEGO LUB W INNY SPOSÓB); FIRMA GoDaddy NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA WYŻEJ WYMIENIONE.

PONADTO UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY OTRZYMANE OD FIRMY GoDaddy, JEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, KIEROWNICTWA, PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI (W TYM BEZ OGRANICZEŃ PRACOWNIKÓW JEJ INFOLINII LUB BIURA OBSŁUGI) ORAZ ZEWNĘTRZNYCH USŁUGODAWCÓW NIE BĘDĄ STANOWIĆ (I) PORADY PRAWNEJ ANI FINANSOWEJ ANI (II) ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ WITRYNY I OFEROWANYCH W NIEJ USŁUG, A UŻYTKOWNICY NIE POWINNI POLEGAĆ NA TAKICH INFORMACJACH I PORADACH.

POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI OBOWIĄZUJE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I będzie obowiązywać też po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z Witryny lub Usług w Witrynie.

19. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA GoDaddy, CZŁONKOWIE JEJ ZARZĄDU I KIEROWNICTWA, JEJ PRACOWNICY, POŚREDNICY ANI USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI NIE PONOSZĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NASTĘPCZE, SPECJALNE, SANKCYJNE LUB WYNIKOWE SZKODY, W TYM SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z (I) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEJ WITRYNY, (II) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ WITRYNĄ, (III) USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TEJ WITRYNIE LUB WITRYNACH POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ WITRYNĄ, (IV) JAKICHKOLWIEK OBRAŻEŃ LUB USZKODZENIA MIENIA, NIEZALEŻNIE OD ICH RODZAJU, (V) JAKIEGOKOLWIEK ZACHOWANIA STRONY TRZECIEJ, (VI) UŻYCIA LUB DOSTĘPU DO NASZYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH TREŚCI, DANYCH OSOBOWYCH, INFORMACJI FINANSOWYCH LUB INNYCH PRZECHOWYWANYCH NA NICH INFORMACJI I DANYCH, (VII) PRZERW LUB ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUG W TEJ WITRYNIE LUB W INNYCH WITRYNACH POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ WITRYNĄ, (VIII) WSZELKICH WIRUSÓW, ROBAKÓW, BŁĘDÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB PODOBNYCH ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB Z TEJ WITRYNY LUB WITRYN POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ WITRYNĄ, (IX) TREŚCI UŻYTKOWNIKA LUB TREŚCI OSZCZERCZYCH, SZYKANUJĄCYCH, OBRAŹLIWYCH, SZKODLIWYCH DLA NIELETNICH LUB JAKIEJKOLWIEK PODLEGAJĄCEJ OCHRONIE GRUPY, PORNOGRAFICZNYCH, PRZEZNACZONYCH DLA DOROSŁYCH, OBSCENICZNYCH LUB W INNY SPOSÓB NIEWŁAŚCIWYCH, I/LUB (X) JAKICHKOLWIEK STRAT LUB SZKÓD PONIESIONYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ WITRYNIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROSZCZENIE ZOSTAŁO WYSUNIĘTE NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU, CZY JAKICHKOLWIEK INNYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB IM RÓWNOWAŻNYCH, A TAKŻE OD TEGO, CZY FIRMA GoDaddy ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

DODATKOWO Użytkownik W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I potwierdza, że jakiekolwiek powództwo wynikające z korzystania z tej Witryny lub Usług dostępnych w Witrynie bądź związane z tą Witryną lub Usługami musi zostać wniesione w ciągu 1 (jednego) roku od zaistnienia podstawy powództwa, w przeciwnym wypadku taka podstawa powództwa zostanie unieważniona na stałe.

PONADTO UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, że w żadnym przypadku całkowita łączna odpowiedzialność finansowa firmy GoDaddynie przekroczy 10 000,00 USD .

POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I będzie obowiązywać również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z Witryny lub Usług w Witrynie.

20. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić firmę GoDaddy i jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, pośredników oraz zewnętrznych usługodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, kosztów, wydatków, strat, zobowiązań i szkód wszelkiego rodzaju (w tym bez ograniczeń uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) nałożonych na firmę GoDaddy lub przez nią poniesionych, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z (i) korzystania przez Użytkownika z Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem bądź uzyskiwania do nich dostępu; (ii) naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub zasad bądź porozumień włączonych do niniejszego dokumentu i/lub (iii) naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek prawa strony trzeciej, w tym między innymi jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw własności.Zobowiązania odszkodowawcze określone w niniejszym paragrafie pozostają w mocy po jakimkolwiek rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy bądź zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem.

21. ZGODNOŚĆ Z LOKALNYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI

Firma GoDaddy nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa jakichkolwiek oświadczeń, że treść dostępna w tej Witrynie lub Usługach dostępnych w tej Witrynie jest odpowiednia w każdym kraju i w każdej jurysdykcji. Zabrania się dostępu do tej Witryny oraz Usług dostępnych w tej Witrynie w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, gdzie ta treść jest nielegalna.Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do tej Witryny lub Usług znajdujących się w tej Witrynie, odpowiadają za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów prawnych, zasad i regulacji. 

22. SPORY, WIĄŻĄCE INDYWIDUALNE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE ORAZ ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH LUB ZBIOROWYCH POSTĘPOWAŃ ARBITRAŻOWYCH

NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ CZĘŚCIĄ UMOWY.  JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NAKŁADAJĄCYMI NA NIEGO OBOWIĄZEK ROZSTRZYGANIA SPORÓW ZA POŚREDNICTWEM INDYWIDUALNEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO, POWINIEN POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI.

(A) Spory. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do wszystkich Sporów pomiędzy Użytkownikiem a firmą GoDaddy, za wyjątkiem Sporów, które podlegają „Powszechnym zasadom rozstrzygania sporów dotyczących domen”, o których mowa powyżej, a które dostępne są tutaj.  Dla celów niniejszego paragrafu termin „Spór” oznacza spór, roszczenie lub powództwo zaistniałe pomiędzy Użytkownikiem a firmą GoDaddy, wynikające z użycia lub dotyczące jakichkolwiek Produktów i Usług GoDaddy, w tym bez ograniczeń witryn firmy GoDaddy, niniejszej Umowy lub innej transakcji, której stronami są Użytkownik i GoDaddy, na podstawie umowy, gwarancji, nieprawdziwego oświadczenia, oszustwa, deliktu, deliktu umyślnego, statutu, regulaminu, rozporządzenia lub na innej podstawie prawnej lub zasadzie słuszności, oraz interpretowane będzie w najszerszym znaczeniu dozwolonym przez prawo. UŻYTKOWNIK ORAZ FIRMA GoDaddy  UZGADNIAJĄ, ŻE TERMIN “SPÓR” ZGODNIE Z DEFINICJĄ PODANĄ W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE OBEJMUJE ROSZCZENIA LUB PODSTAWY POWÓDZTWA ZAISTNIAŁEGO POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ GoDaddy Z TYTUŁU (i) SPRZENIEWIERZENIA TAJEMNICY HANDLOWEJ, (ii) NARUSZENIA OCHRONY PATENTOWEJ, (iii) NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH LUB NIEWŁAŚCIWEGO ICH UŻYCIA ORAZ (iv) NARUSZENIA LUB ROZWODNIENIA PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO. Ponadto niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy Użytkownik uznaje, że to sąd, a nie arbiter, może rozstrzygać o tym, czy dane roszczenie podlega jednej z czterech wymienionych kategorii.

(B) Wiążące postępowanie arbitrażowe. Ponadto Użytkownik i firma GoDaddy uzgadniają, co następuje: (i) wszystkie Spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą na podstawie warunków niniejszej Umowy; (ii) niniejsza Umowa utrwala zawarcie transakcji w handlu międzystanowym; (iii) do celów interpretacji i realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy amerykańskiej federalnej ustawy o postępowaniu arbitrażowym [Federal Arbitration Act] (§1, i nast. Rozdziału 9 Kodeksu Stanów Zjednoczonych) oraz że (iv) postanowienia niniejszego paragrafu zachowują swą moc po rozwiązaniu niniejszej Umowy. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ SWOJEGO PRAWA DO ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAWY PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM, A PODSTAWY UŻYTKOWNIKA DO WNIESIENIA APELACJI SĄ OGRANICZONE. Arbiter może przyznać Użytkownikowi takie samo odszkodowanie, jak miałoby to miejsce w przypadku sądu odpowiedniej właściwości, zgodnie z ograniczeniami wskazanymi w paragrafie 15 niniejszej Umowy „Ograniczenia odpowiedzialności” oraz może wydać decyzję lub zabezpieczyć roszczenia na korzyść powoda i wyłącznie w stopniu niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia gwarantowanego roszczeniem indywidualnym tej strony. Ponadto w niektórych przypadkach koszty postępowania arbitrażowego mogą przewyższać koszty postępowania prawnego, a prawo do przedstawienia dowodów może być bardziej ograniczone w postępowaniu arbitrażowym niż w postępowaniu sądowym. Decyzja arbitra jest prawomocna i wykonalna przez sąd właściwy dla stron.

(C) Sąd ds. drobnych roszczeń. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma prawo wnieść powództwo indywidualne do wydziału sądu ds. drobnych roszczeń właściwego dla swojego stanu lub okręgu Użytkownika, jeśli pozew podlega właściwości miejscowej i rzeczowej tego sądu.

(D) Zawiadomienie o zaistnieniu sporu. W przypadku wystąpienia Sporu Użytkownik lub firma GoDaddy ma obowiązek przesłać drugiej stronie zawiadomienie o zaistnieniu Sporu; zawiadomienie takie musi zawierać pisemne oświadczenie, w którym podane zostanie imię i nazwisko (nazwa), adres i dane kontaktowe strony wystosowującej zawiadomienie, okoliczności stanowiące podstawę Sporu oraz żądanie zadośćuczynienia (“Zawiadomienie o zaistnieniu Sporu”). Zawiadomienie o zaistnieniu Sporu dla firmy GoDaddy musi być zaadresowane na adres: GoDaddy, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department (the “GoDaddyAdres Powiadomień”). Zawiadomienie o zaistnieniu Sporu dla Użytkownika musi być przesłane listem za potwierdzeniem odbioru na ostatni znany adres Użytkownika znajdujący się w naszych aktach lub innych dokumentach dotyczących Użytkownika. W przypadku, gdy firma GoDaddy i Użytkownik nie osiągną porozumienia w kwestii rozstrzygnięcia Sporu w terminie sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania Zawiadomienia o zaistnieniu Sporu, Użytkownik lub firma GoDaddy mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Po złożeniu i otrzymaniu Zawiadomienia o zaistnieniu Sporu każda ze stron zgadza się działać w dobrej wierze w celu rozstrzygnięcia Sporu przed wszczęciem postępowania arbitrażowego.

(E) ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO WYTOCZENIA POZWÓW ZBIOROWYCH LUB ZBIOROWYCH POSTĘPOWAŃ ARBITRAŻOWYCH.  UŻYTKOWNIK ORAZ  GoDaddy UZGADNIAJĄ, ŻE KAŻDA ZE STRON MA PRAWO WSZCZĄĆ SPÓR WZGLĘDEM DRUGIEJ STRONY WYŁĄCZNIE W TRYBIE INDYWIDUALNYM, A NIE JAKO POWÓD LUB UCZESTNIK DOROZUMIANY POZWU ZBIOROWEGO, W TYM BEZ OGRANICZEŃ FEDERALNYCH LUB STANOWYCH POZWÓW ZBIOROWYCH LUB ZBIOROWYCH POSTĘPOWAŃ ARBITRAŻOWYCH.  UŻYTKOWNIK ORAZ FIRMA GoDaddy NIE BĘDĄ DĄŻYĆ DO ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU W FORMIE POZWU ZBIOROWEGO, POZWU OGÓLNEGO WNIESIONEGO PRYWATNIE LUB INNEGO RODZAJU POSTĘPOWANIA, W KTÓREJ JEDNA ZE STRON WYSTĘPUJE LUB PROPONUJE WYSTĘPOWAĆ W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA.  BEZ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKICH STRON ZAINTERESOWANYCH POSTĘPOWANIEM ARBITRAŻOWYM ŻADNE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE NIE ZOSTANIE POŁĄCZONE Z INNYM.

(F) Procedura arbitrażowa. Jeśli strona zdecyduje się na wszczęcie postępowania arbitrażowego, przeprowadzone ono zostanie przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association, “AAA”) zgodnie z Regulaminem arbitrażowym AAA (“Regulamin AAA”) oraz warunkami niniejszej Umowy, z tym zastrzeżeniem, że AAA nie może przeprowadzać arbitrażu wniesionego przez kilku powodów lub zbiorowego postępowania arbitrażowego ze względu na to, że strony uzgodniły, że postępowanie arbitrażowe ograniczać będzie się do rozstrzygania wyłącznie roszczeń indywidualnych.  Regulamin AAA dostępny jest na stronie www.adr.org lub pod telefonem 1-800-778-7879. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem AAA oraz postanowieniami niniejszej Umowy, postanowienia niniejszej Umowy mają charakter rozstrzygający. W ramach arbitrażu Użytkownik może dochodzić wszystkich bez wyjątku środków ochrony prawnej przysługujących mu na mocy prawa federalnego, stanowego lub lokalnego, z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności określonych w paragrafie 15 niniejszej Umowy. Wszystkie Spory poddane będą do rozstrzygnięcia przez niezależnego arbitra, a obie strony będą miały uzasadnioną możliwość uczestniczenia w wyborze arbitra. Arbiter związany jest warunkami niniejszej Umowy. To arbiter, a nie federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z interpretacji, zastosowania, wykonalności lub brzmienia niniejszej Umowy lub z takimi związanych, w tym między innymi roszczeń dotyczących nieważności lub możliwości unieważnienia wszystkich lub niektórych z postanowień niniejszej Umowy.  Arbiter będzie miał również wyłączne prawo do rozstrzygnięcia w sprawie własnej właściwości, w tym do rozstrzygania sprzeciwów dotyczących istnienia, zakresu lub ważności umowy arbitrażowej lub możliwości poddania pod arbitraż dowolnego roszczenia lub powództwa wzajemnego.  Niezależnie od szerokiego zakresu praw arbitra, sąd może rozstrzygać w sprawie ograniczonej kwestii, a mianowicie czy roszczenie lub podstawa powództwa dotyczą (i) sprzeniewierzenia tajemnicy handlowej, (ii) naruszenia ochrony patentowej, (iii) naruszenia praw autorskich lub niewłaściwego ich użycia oraz (iv) naruszenia lub rozwodnienia praw do znaku towarowego, które to przypadki są wyłączone z definicji “Sporów” wskazanej powyżej. Arbiter ma prawo postanowić o nałożeniu dowolnego zadośćuczynienia, które mógłby zasądzić sąd na podstawie prawa lub zasady słuszności. Rozstrzygnięcie arbitra będzie wiążące dla stron i może zostać zatwierdzone przez właściwy sąd. Klient ma prawo zdecydować się uczestniczyć w rozprawach arbitrażowych telefonicznie. Rozprawy arbitrażowe przeprowadzone w formie innej niż telefoniczna, odbędą się w miejscu zasadnie dostępnym z miejsca głównego zamieszkania Użytkownika (lub miejsca prowadzenia działalności, jeśli Użytkownik jest małym przedsiębiorstwem), lub w hrabstwie Maricopa w Arizonie, według wyboru Użytkownika.

(G) Wszczęcie postępowania arbitrażowego. Jeśli Użytkownik lub firma GoDaddy zdecyduje się wszcząć postępowanie arbitrażowe w celu rozstrzygnięcia Sporu, zastosowanie będzie miała następująca procedura:

i.   Sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego. Wniosek musi zawierać opis Sporu oraz wnioskowaną kwotę odszkodowania. Wzór wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego dostępny jest na stronie http://www.adr.org (“Żądanie arbitrażu: Regulamin arbitrażu konsumenckiego”).

ii.  Przesłanie jednej kopii wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego do AAA pocztą na adres: American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043. 

iii. Przesłanie jednego egzemplarza wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego drugiej stronie na ten sam adres, co w przypadku Zawiadomienia o zaistnieniu Sporu lub inny adres uzgodniony przez strony.

(H) Sposób prowadzenia rozprawy. Bez względu na sposób prowadzenia rozprawy arbiter wyda pisemną decyzję, w której wyjaśni niezbędne ustalenia i wnioski przyznania ewentualnych płatności. W czasie trwania postępowania arbitrażowego kwota ugody zaproponowana przez GoDaddy lub Użytkownika nie zostanie ujawniona arbitrowi, dopóki nie ustali on samodzielnie ewentualnej kwoty na rzecz GoDaddy lub Użytkownika. W czasie arbitrażu dozwolone może być podanie lub wymiana informacji niezastrzeżonych istotnych dla rozstrzygnięcia Sporu.

(I)  Opłaty i koszty prowadzenia postępowania arbitrażowego.

i. Sprawy, w których wartość przedmiotu Sporu nie przekracza 75 000 $. Firma GoDaddy niezwłocznie zwróci Użytkownikowi opłatę rejestracyjną oraz opłaty i wydatki AAA i arbitra. Jeżeli Użytkownik odrzuci ostatnią pisemną propozycję ugody złożoną przez firmę GoDaddy przed powołaniem arbitra (“GoDaddyostatnia pisemna propozycja ”), w sprawie sporu zostanie przeprowadzone postępowanie włącznie z wydaniem postanowienia arbitra (zwanego “orzeczeniem”), a w orzeczeniu przyznana zostanie Użytkownikowi kwota wyższa niż wskazana w ostatniej pisemnej propozycji GoDaddy, firma GoDaddy: (i) wypłaci Użytkownikowi 1000 $ lub przyznaną kwotę, w zależności od tego, która jest większa; (ii) wypłaci Użytkownikowi kwotę w wysokości dwukrotności ewentualnie poniesionych honorariów prawników Użytkownika; oraz (iii) zwróci Użytkownikowi wydatki (w tym wynagrodzenie i koszty biegłych), poniesione zasadnie przez prawnika Użytkownika na zbadanie, przygotowanie i przeprowadzenie arbitrażu. Arbiter zdecyduje o wysokości opłat, kosztów i wydatków, o ile Użytkownik i firma GoDaddy nie dojdą do porozumienia w tej sprawie.

ii. Sprawy, w których wartość przedmiotu Sporu przekracza 75 000 $. Opłaty rejestracyjne oraz opłaty i wydatki AAA i arbitra zostaną uiszczone zgodnie z Regulaminem AAA.

iii. Sprawy o dowolnej wartości przedmiotu sporu. W przypadku postępowania arbitrażowego wszczętego przez Użytkownika firma GoDaddy domagać się będzie zwrotu opłat i wydatków AAA lub arbitra lub wniesionej przez siebie opłaty rejestracyjnej jedynie w przypadku, gdy arbiter uzna, że postępowanie arbitrażowe wniesiono bezpodstawnie lub w niewłaściwym celu. W przypadku postępowania arbitrażowego wniesionego przez GoDaddy GoDaddy uiści wszystkie opłaty rejestracyjne, opłaty i koszty AAA i arbitra.  GoDaddy nie będzie domagać się od Użytkownika zwrotu wydatków i honorariów prawników związanych z postępowaniem arbitrażowym.  Opłaty i wydatki nie są włączane na potrzeby ustalenia wartości przedmiotu sporu.

(J) Roszczenia lub spory muszą być wniesione w terminie jednego roku.  W największym stopniu dozwolonym przez prawo jakiekolwiek roszczenie lub spór, do których mają zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu, muszą być wniesione w okresie jednego roku do sądu roszczeń drobnych lub sądu arbitrażowego. Okres jednego roku liczy się od dnia, kiedy można było po raz pierwszy wnieść roszczenie lub Zawiadomienie o sporze.  Po upływie jednego roku możliwość wniesienia roszczenia lub sporu zostaje wykluczona.

(K) 30-dniowy okres na rezygnację z prawa do sporu. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE CHCE, ABY POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO PARAGRAFU DOTYCZĄCE SPORÓW MIAŁY DO NIEGO ZASTOSOWANIE, MUSI POWIADOMIĆ O TYM GoDaddy, PRZESYŁAJĄC WIADOMOŚĆ E-MAIL NA ADRES:LEGALOPTOUT@GODADDY.COM W TERMINIE 30 DNI OD DATY ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ UMOWY (CHYBA ŻE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WSKAZUJĄ DŁUŻSZY OKRES). W wiadomości e-mail Użytkownik powinien podać swoje (a) imię, (b) nazwisko, (c) adres, (d) numer telefonu oraz (e) numer kont(a) oraz następujący zapis: “Pragnę zrezygnować z możliwości postępowania arbitrażowego, o którym mowa w Umowie regulaminu ogólnego firmy GoDaddy.” Przekazując swoje dane w sposób opisany powyżej, Użytkownik rezygnuje z możliwości arbitrażu opisanego w Umowie regulaminu ogólnego firmy GoDaddy. Żądanie rezygnacji z możliwości arbitrażu będzie ważne jedynie wtedy, gdy zostanie złożone w terminie trzydziestu (30) dni od zaakceptowania Umowy regulaminu ogólnego przez Użytkownika. W przypadku gdy rezygnacja z arbitrażu nie spełnia warunków określonych powyżej, zastosowanie będą miały wszystkie postępowania zawarte w niniejszej Umowie, w tym te dotyczące prawa właściwego oraz właściwości sądu lub sądów, do których można wnieść spory.

(L) Poprawki do tego paragrafu. Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy Użytkownik i firma GoDaddy uzgadniają, że jeśli w przyszłości GoDaddy wprowadzi do niniejszej Umowy poprawki do procedury rozstrzygania sporów i zrzeczenia się prawa do udziału w postanowieniu zbiorowym (z wyjątkiem zmiany adresu firmy GoDaddy), GoDaddy powiadomi o tym Użytkownika, a Użytkownik będzie mógł w ciągu trzydziestu (30) dni od daty takiego powiadomienia zrezygnować z zastosowania takiej poprawki.  Jeżeli Użytkownik potwierdzi rezygnację z zastosowania takiej poprawki wprowadzonej w przyszłości, Użytkownik uznaje, że wszelkie Spory pomiędzy nim a spółką będą rozpatrywane w sposób określony w niniejszym paragrafie niniejszej Umowy bez zastosowania wprowadzonych poprawek.  Jeżeli Użytkownik nie potwierdzi rezygnacji z zastosowania poprawek wprowadzonych w przyszłości, uznaje się, że wyraził zgodę na takie poprawki.

(M) Klauzula salwatoryjna. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego paragrafu okaże się niemożliwe do zastosowania, zostanie ono wyłączone z Umowy, a pozostałe postanowienia Umowy pozostaną wiążące i skuteczne. Powyższa zasada nie dotyczy zakazu wniesienia pozwu lub powództwa grupowego; jeżeli okaże się, że zakaz wniesienia pozwu lub powództwa grupowego będzie niemożliwy do zastosowania, całość niniejszego paragrafu zostanie uznana za nieważną. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązywać będą również po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

(N) Wyłączna właściwość miejscowa dla rozstrzygania pozostałych kwestii spornych.  Firma GoDaddy oraz Użytkownik uzgadniają, że wszelkie kwestie sporne wyłączone z procedury rozstrzygania sporów i zapisów o zrzeczeniu się prawa do wniesienia pozwu zbiorowego w niniejszym paragrafie (oprócz powództwa indywidualnego wniesionego w sądzie ds. roszczeń drobnych) rozpatrywane będą wyłącznie przez Sąd Okręgowy hrabstwa Maricopa w stanie Arizona lub w Sądzie Rejonowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Arizona, a każda ze stron niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę i poddaje się wyłącznej właściwości ww. sadów na potrzeby rozstrzygnięcia takich kwestii spornych.  Ponadto Użytkownik zrzeka się prawa do postępowania prowadzonego przed ławą przysięgłych w przypadku takiego powództwa lub postępowania.

23. WŁANOŚĆ NIEODEBRANA; OPŁATY ZA NIEKORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW

Należy mieć na uwadze, że gdy klient ma należne saldo na koncie (saldo dodatnie) przez okres trzech (3) lat lub dłuższy (niezależnie od przyczyny takiego stanu rzeczy) oraz (i) firma GoDaddy nie jest w stanie wysłać płatności takiemu klientowi lub (ii) firma GoDaddy wysłała takiemu klientowi płatność w postaci czeku w formie papierowej, ale nie został on zrealizowany, firma GoDaddy zgodnie z prawem stanowym przekaże takie saldo konta na rzecz stanu Arizona.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że w przypadku (i) lub (ii) powyżej, firma GoDaddy może pobrać opłatę z tytułu nieaktywnego konta w kwocie maks. 25,00 USD lub całkowitego należnego salda konta powiązanego z takim klientem.    

24. NASTĘPCY I CESJONARIUSZE

Niniejsza Umowa jest wiążąca i obowiązuje na korzyść strony niniejszej Umowy oraz ich spadkobierców, następców i cesjonariuszy.

25. BRAK BENEFICJENTÓW BĘDĄCYCH STRONAMI TRZECIMI

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie stronom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

26. PRZEPISY EKSPORTOWE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Niniejsza Witryna i Usługi dostępne za jej pośrednictwem podlegają przepisom eksportowym, ograniczeniom, regulacjom oraz aktom administracyjnym Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, Biura ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych w Departamencie Skarbu („OFAC”, Office of Foreign Assets Control), Departamentu Stanu oraz innych organów administracji Stanów Zjednoczonych (łącznie zwanym „ Przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych”).Użytkownicy nie będą korzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem niniejszej Witryny w celu gromadzenia, przechowywania ani przekazywania żadnych informacji ani danych technicznych, które podlegają kontroli na mocy przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych . Użytkownicy nie będą eksportować, reeksportować ani zezwalać na eksportowanie lub reeksportowanie Usług dostępnych za pośrednictwem niniejszej Witryny z naruszeniem jakichkolwiek przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych . Żadna z Usług dostępnych za pośrednictwem niniejszej Witryny nie może być pobierana ani w jakikolwiek inny sposób eksportowana lub reeksportowana (i) do żadnego kraju objętego embargiem handlowym przez Stany Zjednoczone (ani do obywatela lub rezydenta takiego kraju) ani (ii) do żadnej osoby znajdującej się na wydanej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Liście wyszczególnionych obywateli (Specially Designated Nationals) lub wydanej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Liście osób wykluczonych (Denied Persons List) bądź jakiejkolwiek innej liście podmiotów wykluczonych na mocy przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych. Korzystając z niniejszej Witryny oraz Usług dostępnych za jej pośrednictwem, Użytkownik zgadza się na powyższe warunki oraz oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem ani rezydentem żadnego kraju objętego restrykcjami, nie przebywa w takim kraju ani nie jest przez taki kraj kontrolowany oraz że nie znajduje się na żadnej liście podmiotów wykluczonych. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych (w tym regulacji dotyczących „przepisów antybojkotowych”, „domniemanego eksportu” oraz „domniemanego reeksportu”). Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem z innych krajów lub jurysdykcji, robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa obowiązujących w tej jurysdykcji, o ile i w zakresie, w jakim te przepisy prawa lokalnego mają zastosowanie i nie stoją w sprzeczności z przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych .Jeśli takie przepisy stoją w sprzeczności z przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych, Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Witryny ani Usług dostępnych za jej pośrednictwem.Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy bądź zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem.

27. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie.  Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie.  Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

28. JĘZYK ANGIELSKI

Niniejsza Umowa, wraz ze wszystkimi zasadami i obowiązującymi umowami dot. produktów, określonymi powyżej i włączonymi do niniejszego poprzez odniesienie (łącznie “Umowa”), została zawarta w języku angielskim. Wszelkie tłumaczenia są zapewniane wyłącznie dla wygody, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską i przetłumaczoną, jeżeli jest to zgodne z prawem, wersja angielska będzie wiążąca i rozstrzygająca. W przypadku, gdy wymagane jest przedstawienie tłumaczenia Umowy, która będzie uważana za wiążącą, (i) obie wersje językowe będą miał taką samą ważność, (ii) każda ze stron potwierdza, że zapoznała się z obiema wersjami językowymi Umowy, które są zasadniczo takie same we wszystkich istotnych aspektach, oraz (iii) w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi dwoma wersjami, wersja tłumaczona może mieć charakter rozstrzygający, pod warunkiem, że intencje Stron zostały w pełni uwzględnione. 

29. INFORMACJE KONTAKTOWE

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Umowy można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej:

GoDaddy Dział prawny
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 

30. DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE JEDYNIE KLIENTÓW NIEMIECKICH

(A) PRAWO WŁAŚCIWE W PRZYPADKU KLIENTÓW BIZNESOWYCH

Wszystkie umowy zawarte między GoDaddy a partnerem handlowym (“Przedsiębiorcą&rdquo, w rozumieniu par. 14 niemieckiego Kodeksu cywilnego) reguluje wyłącznie prawo stanu Arizona w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem konfliktów postanowień prawa i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(B) POWIADOMIENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

_____________POCZĄTEK POWIADOMIENIA O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY_____________

KLIENCI (ZGODNIE Z §13 BGB) MAJĄ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD TEJ UMOWY W CIĄGU CZTERNASTU DNI BEZ PODANIA PRZYCZYNY. OKRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY WYNOSI CZTERNAŚCIE DNI OD DATY ZAWARCIA UMOWY. ABY SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA, UŻYTKOWNIK MUSI POWIADOMIĆ

GoDaddy
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

ADRES E-MAIL HQ@GODADDY.COM

 
TEL:  089 21 094 807

JASNYM OŚWIADCZENIEM (NP. LIST WYSŁANY POCZTĄ, FAKSEM LUB E-MAILEM) O DECYZJI KLIENTA O ODSTĄPIENIU OD TEJ UMOWY. MOŻNA UŻYĆ DOŁĄCZONEGO SZABLONU, JEDNAKŻE NIE JEST TO WYMAGANE.

ABY SPEŁNIĆ WYMÓG DOTYCZĄCY OKRESU WYCOFANIA SIĘ Z UMOWY, WYSTARCZY WYSŁAĆ POWIADOMIENIE O SKORZYSTANIU Z PRAWA DO ODMOWY PRZED UPŁYNIĘCIEM OKRESU ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(C) SKUTKI ANULACJI

GDY UŻYTKOWNIK ODSTĄPI OD TEJ UMOWY, ZWRÓCIMY MU WSZYSTKIE PŁATNOŚCI, KTÓRE OTRZYMALIŚMY OD NIEGO, W TYM OPŁATY ZA DOSTAWĘ (ZA WYJĄTKIEM KOSZTÓW DODATKOWYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU WYBRANIA SPOSOBU DOSTAWY INNEGO OD NAJKORZYSTNIEJSZEGO STANDARDOWEGO SPOSOBU DOSTAWY) W CIĄGU CZTERNASTU DNI OD DATY WPŁYNIĘCIA DO NAS POWIADOMIENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY. W PRZYPADKU ZWROTU PŁATNOŚCI ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE ZA POMOCĄ TEJ SAMEJ METODY, Z KTÓREJ KORZYSTAŁ UŻYTKOWNIK W MOMENCIE PIERWOTNEJ TRANSKACJI, CHYBA ŻE ZOSTANIE INACZEJ UZGODNIONE Z UŻYTKOWNIKIEM. W ŻADNYM WYPADKU UŻYTKONIK NIE BĘDZIE PONOSIĆ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI.

(D) USŁUGI

W PRZYPADKU, GDY UŻYTKOWNIK POPROSI, ABYŚMY ROZPOCZĘLI ŚWIADCZENIE USŁUG PRZED KOŃCEM OKRESU ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZACHOWUJEMY PRAWO DO OBCIĄŻENIA UŻYTKOWNIKA UZASADNIONĄ KWOTĄ PROPORCJNALNĄ DO USŁUG ŚWIADCZONYCH UŻYTKOWNIKOWI W MOMENCIE UNIEWAŻNIENIA TEJ UMOWY W PORÓWNANIU DO CAŁOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH W CZASIE TRWANIA UMOWY.

(E) FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(JEŻELI UŻYTKOWNIK CHCE UNIEWAŻNIĆ KONTRAKT, NALEŻY WYPEŁNIĆ TEN FORMULARZ I ODESŁAĆ GO.)

• DO GoDaddy, Widerrufsrecht@GODADDY.COM

• NINIEJSZYM UNIEWAŻNIAM / UNIEWAŻNIAMY (*) KONTRAKT ZAWARTY PRZEZE MNIE / PRZEZ NAS (*), DOTYCZĄCY ŚWIADCZENIA NASTĘPUJĄCEJ USŁUGI (*)

• DATA ZAMÓWIENIA (*) / DATA OTRZYMANIA (*)

• NAZWA KLIENTA(ÓW)

• ADRES KLIENTA(-ÓW)

• PODPIS KLIENTA(-ÓW) (DOTYCZY WYŁĄCZNIE SYTUACJI, W KTÓREJ POWIADOMIENIE JEST PISEMNE)

• DATA

 (*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

_____________KONIEC POWIADOMIENIA O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY_____________

(F) OBSŁUGA KLIENTA

Obsługa klienta usług oraz produktów firmy GoDaddy dostarczanych na mocy tej Umowy jest zapewniana przez firmę GoDaddy Deutschland GmbH, z którą można skontaktować się w poniższy sposób:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 KöW

Telefon: 089 21 094 807 (8.00-20.00, pn.-pt.)

E-mail: HQ@GoDaddy.com

31. TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW INDII

Użytkownik niniejszym zgadza się na to, aby: (i) firma GoDaddy (lub jej usługodawca) kontaktowała się z Użytkownikiem przez telefon w celu rozstrzygnięcia sporu, reklamacji lub problemu dotyczącego bieżącej usługi lub rozliczania; oraz (ii) aby firma GoDaddy mogła, w celu rozstrzygnięcia takiego sporu, reklamacji lub problemu, wykorzystywać i ujawniać swojemu usługodawcy następujące informacje: zarejestrowane rozmowy, imię i nazwisko klienta, numery telefonu oraz preferencje dotyczące kontaktu, długość współpracy Użytkownika z firmą GoDaddy, używane produkty oraz informacje o charakterze reklamacji, sporu czy problemu dotyczącego usług.

 


18-06-29
© 2014-2018 GoDaddy.com, LLC