Umowa licytacji/kupna/oferty

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI. 1. PRZEGLĄD

Niniejsza Umowa GoDaddy dotycząca licytacji, ofert i zakupów („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa zawiera warunki korzystania Użytkownika z usług GoDaddy licytacji, ofert i zakupów („Usługi”). 

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zaakceptował postanowienia niniejszej Umowy wraz z postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego firmy GoDaddy, która jest włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Terminy „my”, „nam” lub „nasz” odnoszą się do GoDaddy. Terminy „Ty”, „Twój”, „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do każdej osoby lub każdego podmiotu, który zaakceptuje niniejszą Umowę.  Żaden z zapisów niniejszej Umowy nie będzie interpretowany jako nadający stronom trzecim jakiekolwiek prawa lub korzyści.

Firma GoDaddy może w dowolnym momencie według własnego i wyłącznego uznania zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie z chwilą ich opublikowania w niniejszej Witrynie GoDaddy (niniejsza „Witryna”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że: (i) firma GoDaddy może zawiadomić go o takich zmianach lub modyfikacjach za pośrednictwem niniejszej Witryny i (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych datą „Ostatnia aktualizacja” w górnej części tej strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy w jej aktualnym brzmieniu. W przypadku braku zgody Użytkownika na postanowienia niniejszej Umowy po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem. Ponadto, GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy pocztą elektroniczną.  Dlatego też bardzo ważne jest, aby Użytkownik dbał o aktualność danych swojego konta („Konto”), włącznie ze swoim adresem e-mail.  GoDaddy nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku nieotrzymania powiadomienia e-mail przez Użytkownika, jeśli nastąpiło to na skutek podania nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

2. Rejestracje i opłaty ogółem

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każda oferta stanowi wiążącą umowę oraz, że do każdej pomyślnie złożonej oferty zostanie naliczona, o ile ma to zastosowanie, (a) opłata za odnowienie rejestracji nazwy domeny (dla którego okres rejestracji rozpoczyna się z końcem poprzedniego okresu·rejestracji·nazwy·domeny)·oraz·(b)·obowiązkowa·opłata·nałożona·przez·Internetową·Korporację·ds.·Nadawania·Nazw·i·Numerów·(„ICANN”). Wykaz obecnie stosowanych opłat za rejestrację nazwy domeny można znaleźć tutaj (klikając łącze „Domain Pricing” (Cennik domen)), natomiast wykaz bieżących opłat pobieranych przez ICANN znajduje się tutaj.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wniesienie płatności w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od chwili zamknięcia aukcji, w przeciwnym razie w trzecim dniu, liczonym od zakończenia aukcji zostanie naliczona opłata, zgodnie z formą płatności użytą do wykupienia członkostwa w GoDaddy Auctions lub jakąkolwiek metodą płatności powiązaną z kontem Użytkownika. Kwota pomyślnie złożonej oferty powiększona o jedną (1) opłatę za odnowienie rejestracji (od końca poprzedniego okresu rejestracji nazwy domeny) oraz opłatę pobieraną przez ICANN, o ile ma to zastosowanie, zostanie naliczona z wykorzystaniem prawidłowej metody płatności dostępnej w systemie w chwili zamykania aukcji.  Nazwa domeny zostanie przeniesiona na Użytkownika w ciągu tygodnia od zamknięcia aukcji, chyba że zostanie ona odzyskana przez pierwotnego rejestrującego, w którym to przypadku Użytkownik będzie upoważniony do pełnego zwrotu kosztów.

Firma GoDaddy zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za niezakończenie transakcji związanej z nazwą domeny w wyniku naruszenia prawa przez nabywcę lub sprzedawcę albo niezrealizowanie transakcji przez nabywcę lub sprzedawcę.  Nabywca nie uzyskuje żadnych praw do rejestracji domeny do czasu zakończenia transakcji.

3. BIDS

Nabywca jest zobowiązany do realizacji transakcji, jeżeli zakupił nazwę domeny w ustalonej cenie, za pośrednictwem opcji Kup teraz lub złożył na zakończenie aukcji najwyższą ofertę, która jest równa cenie minimalnej lub wywoławczej, lub wyższa od niej. Oferty dotyczące aukcji nazw domen w ustalonej cenie ulegają wygaśnięciu po upływie siedmiu dni od chwili złożenia takiej oferty. Jeżeli Nabywca z jakiegokolwiek powodu nie zrealizuje transakcji (między innymi nie zapłaci ceny zakupu, jeżeli zakupił nazwę domeny w ustalonej cenie, przy użyciu opcji Kup teraz albo złożył najwyższą ofertę równą lub wyższą niż cena minimalna lub cena rezerwacji), firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do (i) obciążenia go opłatą lub (ii) zakończenia jego udziału w Usługach (według wyłącznego uznania firmy GoDaddy). Sprzedający, którzy oferują nazwę domeny w postaci Oferty lub Kontroferty, mogą po złożeniu oferty użyć funkcji wystawienia na aukcję, aby zmienić ofertę sprzedaży nazwy domeny w Aukcję. Jeżeli Sprzedający skorzysta z tej funkcji, oferta Nabywcy stanie się najwyższą ofertą w tej Aukcji. Jeśli nie zostanie złożona inna (wyższa) oferta, Nabywca zostanie uznany za nabywcę tej nazwy domeny. Jeśli oferta Nabywcy nie zostanie przyjęta w ramach funkcji wystawienia na aukcję, Nabywca zostanie o tym powiadomiony i będzie mieć możliwość złożenia oferty dotyczącej danej nazwy domeny na stronie Aukcji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku gdyby wygrywająca oferta wyniosła pięć tysięcy dolarów (19 569,48 zł) lub więcej, to obsługa transakcji Użytkownika może zostać powierzona zewnętrznemu dostawcy usług depozytowych Escrow.com. Elektroniczne zaakceptowanie tej Umowy przez Użytkownika oznacza, że przeczytał on, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zgodził się na poddanie Ogólnym instrukcjom depozytu Escrow.com, które niniejszym zostają włączone do tej Umowy przez odniesienie. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma GoDaddy może ujawnić firmie Escrow.com informacje umożliwiające identyfikację, które zostaną wykorzystane wyłącznie do celów ułatwienia realizacji transakcji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli zaangażuje się w transakcję w przypadku aukcji z ceną sprzedaży lub transakcję Usługi wykupu domeny o wartości mniejszej niż pięć tysięcy dolarów (19 569,48 zł), transakcja taka może być obsługiwana przez proces „Bezpieczne transakcje” firmy GoDaddy. Firma GoDaddy przekaże Sprzedającemu płatność za cenę zakupu pomniejszoną o obowiązującą prowizję i opłaty, w ciągu około 20 dni od otrzymania środków od Nabywcy, z wyjątkiem sytuacji zaistnienia sporu lub gdy podejrzewa się, że doszło do oszustwa. Korzystając z procesu „Bezpieczne transakcje” firmy GoDaddy, Użytkownik upoważnia firmę GoDaddy do wykonywania zadań w jego imieniu, w celu sfinalizowania transakcji. Firma GoDaddy nie przeznacza środków Użytkownika na wydatki związane ze swoją działalnością ani jakiekolwiek inne cele firmowe. Nie udostępnia ich również dobrowolnie swoim wierzycielom w przypadku upadłości ani w żadnym innym celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma GoDaddy nie jest bankiem, a program „Bezpieczne transakcje” jest usługą przetwarzania płatności, a nie usługą bankową. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w odniesieniu do jego funduszy firma GoDaddy nie działa w charakterze powiernika, zarządcy powierniczego ani depozytariusza.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że możemy, według własnego uznania, wydłużyć czas trwania aukcji, jeśli w ostatniej chwili jej trwania zostaną zgłoszone nowe oferty, tak aby umożliwić potencjalnym nabywcom zgłoszenie oferty przed zakończeniem aukcji. 

4. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNE ZOBOWIĄZANIA; ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie. Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

5. DEFINICJE, ROZBIEŻNOŚCI

Pisane dużą literą terminy, których nie zdefiniowano w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Umowie regulaminu ogólnego. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.