GoDaddy

UMOWA DOTYCZĄCA CZŁONKOSTWA W AUKCJACH

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2019

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa dotycząca członkostwa w aukcjach firmy GoDaddy (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company („firma GoDaddy) a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa określa regulamin korzystania przez Użytkownika z usług aukcji firmy GoDaddy („Aukcje firmy GoDaddy” lub „Usługi”).

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zaakceptował postanowienia niniejszej Umowy wraz z postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego firmy GoDaddy, która jest włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy. Terminy „ty”, „twój”, „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Firma GoDaddy może w dowolnym momencie i według swojego własnego uznania zmienić lub zmodyfikować postanowienia niniejszej Umowy oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w witrynie firmy GoDaddy (niniejsza „Witryna”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że: (i) firma GoDaddy może zawiadomić go o takich zmianach lub modyfikacjach za pośrednictwem niniejszej Witryny i (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych datą „Ostatnia aktualizacja” w górnej części tej strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy w jej aktualnym brzmieniu. W przypadku braku zgody Użytkownika na postanowienia niniejszej Umowy po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem. Ponadto, firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta (“Konto”), w tym swój adres e-mail. Firma GoDaddy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli wynika to z podania przez niego nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

2. OPIS USŁUG

Usługi są świadczone wyłącznie po to, aby umożliwić kupowanie i sprzedawanie obecnie zarejestrowanych nazw domen, nie zaś w celu kupowania bądź sprzedawania powiązanych treści znajdujących się na stronach. Firma GoDaddy zapewnia miejsce i proces ułatwienia transakcji. Firma GoDaddy nie jest licytatorem ani depozytariuszem. Chociaż proces ma formę aukcji, firma GoDaddy nie jest właścicielem nazw domen widocznych na stronie. W konsekwencji firma GoDaddy nie ma kontroli nad jakością, bezpieczeństwem ani legalnością wymienionych nazw domen. Wymienione nazwy domen mogą w każdej chwili zostać wycofane przez Sprzedającego lub firmę GoDaddy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli zaangażuje się w transakcję w przypadku aukcji z ceną sprzedaży o wartości pięciu tysięcy dolarów (19 569,48 zł) lub więcej, transakcja taka może być obsługiwana przez zewnętrzną usługę depozytu, Escrow.com. Elektroniczne zaakceptowanie tej Umowy przez Użytkownika oznacza, że przeczytał on, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zgodził się na poddanie Ogólnym instrukcjom depozytu Escrow.com, które niniejszym zostają włączone do tej Umowy przez odniesienie. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma GoDaddy może ujawnić firmie Escrow.com informacje umożliwiające identyfikację, które zostaną wykorzystane wyłącznie do celów ułatwienia realizacji transakcji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli zaangażuje się w transakcję w przypadku aukcji z ceną sprzedaży o wartości mniejszej niż pięć tysięcy dolarów (19 569,48 zł), transakcja taka może być obsługiwana przez proces „Bezpieczne transakcje” firmy GoDaddy. Firma GoDaddy przekaże Sprzedającemu płatność za cenę zakupu pomniejszoną o obowiązującą prowizję i opłaty, w ciągu około 20 dni od otrzymania środków od Nabywcy, z wyjątkiem sytuacji zaistnienia sporu lub gdy podejrzewa się, że doszło do oszustwa.

Dla transakcji objętych Usługą brokera domen, zgodnie z procesem GoDaddy „Bezpieczne transakcje”, firma GoDaddyprzekaże Sprzedającemu pełną ustaloną cenę zakupu w ciągu około 20 dni od otrzymania środków od Nabywcy, z wyjątkiem sytuacji zaistnienia sporu lub podejrzenia według własnego i wyłącznego uznania przez firmę GoDaddy, że doszło do oszustwa.

Korzystając z procesu „Bezpieczne transakcje” firmy GoDaddy, Użytkownik upoważnia firmę GoDaddy do wykonywania zadań w jego imieniu, w celu sfinalizowania transakcji. Firma GoDaddy nie przeznacza środków Użytkownika na wydatki związane ze swoją działalnością ani jakiekolwiek inne cele firmowe. Nie udostępnia ich również dobrowolnie swoim wierzycielom w przypadku upadłości ani w żadnym innym celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma GoDaddy nie jest bankiem, a program „Bezpieczne transakcje” jest usługą przetwarzania płatności, a nie usługą bankową. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w odniesieniu do jego funduszy firma GoDaddy nie działa w charakterze powiernika, zarządcy powierniczego ani depozytariusza.

Firma GoDaddy zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za niezakończenie transakcji związanej z nazwą domeny w wyniku naruszenia prawa przez nabywcę lub sprzedawcę albo niezrealizowanie transakcji przez nabywcę lub sprzedawcę. Nabywca nie uzyskuje żadnych praw do rejestracji domeny do czasu zakończenia transakcji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że możemy, według własnego uznania, wydłużyć czas trwania aukcji, jeśli w ostatniej chwili jej trwania zostaną zgłoszone nowe oferty, tak aby umożliwić potencjalnym nabywcom zgłoszenie oferty przed zakończeniem aukcji.

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia nazw domen przed umieszczeniem ich na aukcji oraz do wykluczenia, według własnego uznania, jakiejkolwiek nazwy domeny z dowolnego powodu, w tym bez ograniczenia, z powodu: a) naruszenia warunków niniejszej Umowy lub Regulaminu ogólnego; lub b) naruszenia lub potencjalnego naruszenia prawa do własności intelektualnej strony trzeciej.

W przypadku, jeśli Użytkownik wybierze płatność czekiem papierowym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że będzie go obowiązywała opłata manipulacyjna w wysokości dwudziestu pięciu dolarów (25 USD), za każdy wydruk amerykańskiego czeku.

Kart podarunkowych nie można używać do kupowania członkostwa w aukcjach ani pozycji wystawionych na aukcje.

W CELU UŁATWIENIA WSZELKICH TEGO RODZAJU WNIOSKÓW O ZMIANY ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI ZMIANY REJESTRUJĄCEGO ICANN, W TRAKCIE I PO SPRZEDAŻY WSZELKICH NAZW DOMEN, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY WYSTĘPUJE JAKO NABYWCA, CZY SPRZEDAJĄCY, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ WYZNACZYĆ GoDaddy JAKO SWOJEGO WYZNACZONEGO PRZEDSTAWICIELA WYŁĄCZNIE W CELU WYRAŹNEGO UDZIELENIA ZGODY NA ISTOTNE ZMIANY W DANYCH KONTAKTOWYCH REJESTRACJI W IMIENIU UŻYTKOWNIKA. „WYZNACZONY PRZEDSTAWICIEL” OZNACZA OSOBĘ LUB PODMIOT, KTÓRY POPRZEDNI LUB NOWY REJESTRUJĄCY WYRAŹNIE UPOWAŻNIA DO ZATWIERDZENIA ZMIANY WNIOSKU REJESTRUJĄCEGO W JEGO IMIENIU.

3. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKÓW (SPRZEDAJĄCEGO I NABYWCY)

Użytkownik zgadza się na dokładne, precyzyjne i szczere wypełnianie wszelkich formularzy i próśb o informacje, których firma GoDaddy będzie potrzebować w trakcie procesu. Użytkownik zgadza się, że firma GoDaddy nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek fałszywe lub mylące informacje podane przez Użytkownika, celowo lub nie.

Użytkownik zgadza się powiadomić firmę GoDaddy w ciągu pięciu (5) dni roboczych o wszelkich zmianach dotyczących informacji podanych w ramach procesu składania oferty sprzedaży/kupna. Dbanie o aktualność i dokładność tych informacji jest obowiązkiem Użytkownika. Niedostosowanie się przez Użytkownika do wymogu dostarczenia firmie GoDaddy precyzyjnych i wiarygodnych informacji na początku i w trakcie procesu, bez względu na przyczynę, będzie traktowane za rażące naruszenie warunków niniejszej Umowy. Niedostosowanie się przez Użytkownika do wymogu udzielenia w ciągu pięciu (5) dni roboczych odpowiedzi na zapytania firmy GoDaddy o poprawność informacji podanych przez Użytkownika, bez względu na przyczynę, również będzie traktowane jako rażące naruszenie warunków tej Umowy.

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY/AUKCJI NAZW DOMEN

Użytkownik może korzystać z Usług w celu wystawiania na sprzedaż nazw domen, do których posiada on prawa własności umożliwiające sprzedaż oraz jest uprawniony do ich przeniesienia zgodnie ze swoimi zobowiązaniami na mocy niniejszej Umowy. Korzystając z Usług w tym celu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 1. posiada on wszelkie prawa, tytuły i uprawnienia do nazwy domeny, które są niezbędne do zrealizowania transakcji;
 2. posiada on zdolność do przeniesienia nazwy domeny bez jakichkolwiek zobowiązań, odpowiedzialności, zastawów lub obciążeń;
 3. nazwa domeny nie narusza żadnych praw własności intelektualnej jakiegokolwiek innego podmiotu; oraz
 4. przysługuje mu prawo do przeniesienia nazwy domeny zgodnie ze swoimi zobowiązaniami na mocy niniejszej Umowy.

Użytkownik oświadcza także, że nazwa domeny nie jest ani nie będzie w możliwej do przewidzenia przyszłości powiązana ze sporem rozstrzyganym na mocy Jednolitych zasad rozstrzygania sporów lub podobnego postępowania sądowego. Jeżeli Użytkownik nie będzie w stanie zrealizować zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy albo ich nie zrealizuje, firma GoDaddy jawnie zastrzega sobie prawo do zablokowania sprzedaży jakichkolwiek należących do Użytkownika nazw domen niezwłocznie po tym, jak GoDaddy uzyska informacje o braku realizacji zobowiązań.

Użytkownik ma prawo do wystawienia na sprzedaż swojej nazwy domeny na dowolny okres oferowany na stronie. Użytkownik zobowiązuje się uiścić opłatę z tytułu wystawienia nazwy domeny na sprzedaż, należną za okres wybrany przez niego w momencie tworzenia oferty. Użytkownik może uzupełnić swoją ofertę o różne dodatkowe usługi, takie jak oferty z Kategorią dodatkową, oferty z Kategorią polecaną lub opcje Kup teraz. Korzystając z dodatkowych usług, Użytkownik zobowiązuje się uiścić wszelkie dodatkowe opłaty, które firma GoDaddy może powiązać z dodatkowymi usługami. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania swojej struktury cenowej w dowolnym momencie. W przypadku znalezienia Nabywcy przy użyciu Usług, transakcja również musi zostać zawarta z ich wykorzystaniem. Użytkownik zobowiązuje się uiścić na rzecz firmy GoDaddy opłatę transakcyjną z tytułu każdej transakcji zrealizowanej z użyciem Usług, zgodnie z cennikiem opublikowanym tutaj. Taką opłatę transakcyjną należy uiścić bezpośrednio na rzecz firmy GoDaddy, chyba że transakcja została zrealizowana z użyciem zewnętrznej usługi escrow. W takim przypadku, wszelkie opłaty należy uiścić na rzecz dostawcy takiej zewnętrznej usługi escrow. Oprócz wszelkich opłat transakcyjnych, Użytkownik zobowiązuje się uiścić – na rzecz firmy GoDaddy lub dostawcy zewnętrznej usługi escrow, w zależności od przypadku – wszelkie opłaty za pośrednictwo oraz inne opłaty bankowe naliczone przez instytucję bankową Nabywcy w związku z daną transakcją.

Użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać nazwy domeny któremukolwiek z Nabywców znalezionych za pośrednictwem Usług w sposób inny niż z wykorzystaniem Usług w celu zrealizowania transakcji. Jeżeli firma GoDaddy wykryje, że Użytkownik realizuje transakcje z pominięciem Usług, GoDaddy zastrzega sobie prawo do zamknięcia jego konta i anulowania wszystkich jego ofert sprzedaży.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku nazw krajowych domen najwyższego poziomu („ccTLD”) zastosowanie mogą mieć specjalne wymagania dotyczące kwalifikowalności. W związku z tym, przed sprzedażą lub opublikowaniem oferty sprzedaży dowolnej ccTLD za pośrednictwem Aukcji firmy GoDaddy, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi regułami rejestracji, zasadami i umowami dotyczącymi danej domeny ccTLD, aby upewnić się, że spełnia on wszystkie wymagania dotyczące kwalifikowalności (w tym wymagania wymienione w Umowie rejestracji nazwy domeny, o ile takie istnieją) i będzie on mógł dokonać przeniesienia nazwy domeny po pomyślnym zakupie lub licytacji na Aukcjach firmy GoDaddy.

Jako Sprzedający, Użytkownik nie może brać udziału w aukcjach nazw domen, które wystawił na sprzedaż. Jeżeli Użytkownik będzie licytował – samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby na jego polecenie – nazwę domeny wystawioną przez siebie na sprzedaż, jego oferta zostanie usunięta z witryny i dla ofert mogą zostać naliczone opłaty administracyjne. Konto Użytkownika zostanie zablokowane na czas zbadania sprawy jako przypadku „nieodpowiedniego licytowania”, przez które rozumie się licytowanie własnej oferty przeciwko innym licytującym lub licytowanie za pośrednictwem osób, które posiadają informacje o pozycji oferowanej przez Sprzedającego lub mają do nich dostęp, mające na celu podniesienie końcowej ceny sprzedaży danej pozycji. Nieodpowiednie licytowanie jest ściśle zabronione i w przypadku jego wykrycia firma GoDaddy podejmie wszelkie środki, które firma uzna za stosowneGoDaddyGoDaddy.

Jako Sprzedający, Użytkownik jest zobowiązany do zrealizowania transakcji, jeżeli Nabywca zobowiązał się do zakupu nazwy domeny po ustalonej cenie, przy użyciu opcji Kup teraz lub zaoferował cenę równą lub wyższą niż cena minimalna lub wywoławcza. Jeżeli Sprzedający nie zrealizuje transakcji z jakiejkolwiek przyczyny (między innymi poprzez nieprzeniesienie nazwy domeny na konto GoDaddy, jeżeli Nabywca zobowiązał się do zakupu nazwy domeny po ustalonej cenie, przy użyciu opcji Kup teraz lub zaoferował cenę równą lub wyższą niż cena minimalna lub wywoławcza), firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do (i) obciążenia Sprzedającego opłatą lub (ii) anulowania jego członkostwa w Aukcjach firmy GoDaddy (według wyłącznego uznania firmy GoDaddy). Jeśli Użytkownik zdecyduje się użyć funkcji wystawienia na aukcję, nie będzie on mógł anulować sprzedaży nazwy domeny i będzie musiał zaakceptować początkową „ofertę”, jeżeli po wystawieniu nazwy domeny na Aukcji nie zostaną złożone żadne inne oferty. Przyjmując płatności za pośrednictwem Usług, Użytkownik wyznacza firmę GoDaddy jako swojego agenta przyjmującego i deponującego środki w imieniu Użytkownika.

Kwota zainicjowania i zaksięgowana na koncie depozytowym będzie reprezentować płatność z tytułu nazw domen sprzedanych przy użyciu Usług, po pomniejszeniu o stosowne opłaty i (lub) obciążenia zwrotne. Płatności mogą być w dowolnym momencie anulowane lub zawieszane z powodu obciążeń zwrotnych lub podejrzeń oszustw. Aby otrzymać płatność, Użytkownik musi ustawić odbiorcę i przydzielić go do swojego konta aukcji GoDaddy.

https://www.godaddy.com/help/set-up-a-payee-account-3884

Lista obsługiwanych metod płatności, obowiązujących opłat oraz minimalnych progów płatności znajduje się tutaj:

https://www.godaddy.com/help/about-payee-payment-thresholds-32022.

Użytkownik może być zobowiązany do podania informacji, m.in. dotyczących podatków lub potwierdzających jego tożsamość, w celu spełnienia wszystkich obowiązujących wymogów prawnych w oparciu o kraj wskazany w sekcji kontaktu lub płatności konta odbiorcy płatności użytkownika w momencie jego zakładania.

Niniejszym Użytkownik upoważnia firmę GoDaddy do inicjowania i księgowania transakcji na wyznaczonym przez niego koncie depozytowym zarówno (i) uznań (transakcji dodatnich) w odniesieniu do płatności i (ii) obciążeń (transakcji ujemnych) w celu wycofania nieprawidłowych płatności i/lub wprowadzenia odpowiednich korekt. Upoważnienie udzielone naszej firmie przez Użytkownika lub właściciela konta depozytów pozostanie w mocy do czasu otrzymania przez nas lub instytucję depozytową pisemnego zawiadomienia o cofnięciu tego upoważnienia od Użytkownika lub właściciela konta depozytów lub do czasu zamknięcia konta aukcji GoDaddy Użytkownika.

Użytkownik uznaje i potwierdza, że zaksięgowanie płatności na koncie depozytowym po ich zainicjowaniu może potrwać od 1 do 5 dni roboczych, w zależności od wybranej metody płatności i waluty. GoDaddy wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. Operator metody płatności lub pośrednik Użytkownika może pobierać dodatkowe opłaty za otrzymywanie środków. Szczegółowe informacje można uzyskać od operatora metody płatności.

Jeżeli sprzedana nazwa domeny nie jest zarejestrowana w firmie GoDaddy, firma GoDaddy zainicjuje płatność kwoty ze sprzedaży po upływie około dwudziestu (20) dni po otrzymaniu środków od Nabywcy. W obu przypadkach Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że może wystąpić kilkudniowe opóźnienie pomiędzy zainicjowaniem płatności kwoty ze sprzedaży przez firmę GoDaddy i momentem faktycznego zaksięgowania takiej kwoty na Koncie depozytowym, a firma GoDaddy wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

Upoważnienie udzielone firmie GoDaddy przez właściciela konta depozytowego pozostaje w mocy do momentu otrzymania przez firmę GoDaddy pisemnego powiadomienia od właściciela konta depozytowego stwierdzającego, że upoważnienie zostało wycofane (które w każdym przypadku powinno zostać dostarczone w taki sposób, aby firma GoDaddy miała możliwość zareagowania na wycofanie upoważnienia) lub do momentu przesłania przez firmę GoDaddy wypowiedzenia niniejszej Umowy.

W przypadku obciążenia zwrotnego, firma GoDaddy potrąci kwotę Płatności przy użyciu zarejestrowanej Metody płatności Sprzedającego. Jeżeli firma GoDaddy uzna obciążenie zwrotne za wysokie, firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do zatrzymania dwudziestu procent (20%) wszystkich Płatności Sprzedającego przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty, w której Płatność miała zostać zrealizowana.

GoDaddy nie przekaże nazwy domeny Nabywcy do momentu otrzymania potwierdzenia, że środki zostały zweryfikowane i rozliczone.

5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPOWANIA/LICYTOWANIA NAZW DOMEN

Wszystkie oferty i zakupy podlegają Umowie o udziale w przetargu/składania ofert/kupna, która niniejszym zostaje włączona przez odniesienie. Nabywca jest zobowiązany do realizacji transakcji, jeżeli zakupił nazwę domeny w ustalonej cenie, za pośrednictwem opcji Kup teraz lub złożył na zakończenie aukcji najwyższą ofertę, która jest równa cenie minimalnej lub wywoławczej, lub wyższa od niej. Jeżeli Nabywca z jakiegokolwiek powodu nie zrealizuje transakcji (między innymi nie zapłaci ceny zakupu, jeżeli zakupił nazwę domeny w ustalonej cenie, przy użyciu opcji Kup teraz albo złożył najwyższą ofertę równą lub wyższą niż cena minimalna lub wywoławcza), firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do (i) obciążenia go opłatą lub (ii) zakończenia jego członkostwa w Aukcjach GoDaddy (według wyłącznego uznania firmy ). Sprzedający, którzy oferują nazwę domeny w postaci Oferty lub Kontroferty, mogą po złożeniu oferty użyć funkcji wystawienia na aukcję, aby zmienić ofertę sprzedaży nazwy domeny w Aukcję. Jeżeli Sprzedający skorzysta z tej funkcji, oferta Nabywcy stanie się najwyższą ofertą w tej Aukcji. Jeśli nie zostanie złożona inna (wyższa) oferta, Nabywca zostanie uznany za nabywcę tej nazwy domeny. Jeśli oferta Nabywcy nie zostanie przyjęta w ramach funkcji wystawienia na aukcję, Nabywca zostanie o tym powiadomiony i będzie mieć możliwość złożenia oferty dotyczącej danej nazwy domeny na stronie Aukcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre nazwy domen wystawione na sprzedaż mogą podlegać dodatkowej opłacie za odnowienie. W przypadku takich nazw domen opłata za odnowienie zostanie dodana do oferty Nabywcy lub ceny Kup teraz w celu określenia ceny zakupu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawierając transakcję, ponosi odpowiedzialność za uiszczenie opłaty za odnowienie. Firma GoDaddyGoDaddy może według swojego wyłącznego uznania wymagać, aby Użytkownik pobrał dla nas opłatę w wybrany przez nas sposób, w tym m.in. kartą kredytową lub przelewem. Po przekazaniu płatności firma GoDaddy przechowa te środki przez określony okres, którego długość zależy od typu transakcji, a następnie firma GoDaddy przekaże środki Sprzedającemu. W żadnym momencie Użytkownik nie będzie mógł wycofać tych środków ani wysłać ich do innego odbiorcy, chyba że pierwotna transakcja zostanie anulowana. Jeśli Sprzedający odmówi przyjęcia płatności, środki pomniejszone o opłatę administracyjną określoną w strukturze cenowej zostaną zwrócone Użytkownikowi. Użytkownik zgadza się, że firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za płatności, których przyjęcia odmówił Sprzedający. W przypadku Aukcji wygasłych domen firma GoDaddy w pierwszej kolejności uzyska środki przy użyciu wskazanej przez Użytkownika Metody płatności. W przypadku braku wystarczających środków lub błędnych danych karty kredytowej firma GoDaddy może pozyskać pozostałe środki, obciążając dowolną Metodę płatności wybraną przez Użytkownika. W przypadku odwrócenia obciążenia lub obciążeń zwrotnych ze strony firmy wystawiającej karty kredytowej lub innego dostawcy płatności lub jeśli według własnego uznania ustalimy, że nie jesteśmy w stanie pobrać płatności lub jest to mało prawdopodobne, wszelka powiązana rejestracja nazwy domeny zostanie natychmiast zakończona i/lub rejestracja nazwy domeny zostanie przeniesiona do GoDaddy jako podmiotu opłacającego rejestrację. Firma GoDaddy może, według swojego wyłącznego uznania, przyznać odzyskaną nazwę domeny kolejnej osobie oferującej najwyższą cenę w danej aukcji i pobrać od tej osoby oferowaną przez nich najwyższą kwotę lub przekazać nazwę domeny na nową aukcję wśród licytujących wyznaczonych przez GoDaddy lub w inny sposób rozporządzić tą nazwą.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że GoDaddy może opublikować jego unikalny numer licytującego po zamknięciu lub zakończeniu aukcji, w której uczestniczył. Jako Nabywca Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie, że będzie korzystać z nazwy domeny w taki sposób, aby nie naruszać praw żadnych podmiotów trzecich ani nie łamać żadnych mających zastosowanie praw i regulacji.

Niektóre aukcje nazw domen mogą obejmować dane ruchu sieciowego („Dane ruchu sieciowego”) oraz kwotę szacunkową („Kwota szacunkowa”). Dane ruchu sieciowego oraz Kwota szacunkowa są dostarczane W STANIE, W JAKIM SĄ i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Dane ruchu sieciowego oraz Kwota szacunkowa odzwierciedlają ilość danych obliczonych wewnętrznie i nie stanowią gwarancji kontynuowania ruchu sieciowego ani rzeczywistej wartości nazwy domeny.

Użytkownik zgadza się nie sprzedawać żadnej nazwy domeny znalezionej za pośrednictwem Usług bez wykorzystania Usług do realizacji transakcji. Jeżeli firma ustali (według wyłącznego własnego uznania GoDaddy), że Użytkownik pomija te Usługi, firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do zamknięcia jego konta i anulowania wszystkich jego ofert.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że krajowe domeny najwyższego poziomu mogą mieć unikatowe wymagania w zakresie ubiegania się o nie. W związku z tym przed kupieniem dowolnej krajowej domeny najwyższego poziomu lub złożeniu na nią oferty za pośrednictwem Aukcji GoDaddy należy zapoznać się z obowiązującymi regułami rejestracji, zasadami i umowami dla domeny będącej przedmiotem zainteresowania, aby mieć pewność, że spełnia się wszystkie wymagania dotyczące ubiegania się (w tym te wymienione w Umowie rejestracji nazwy domeny, o ile istnieją) i będzie możliwa rejestracja nazwy domeny po pomyślnym zakupie lub licytacji na Aukcjach GoDaddy.

Sprzedającego obowiązuje bezwzględny zakaz licytowania na własnych aukcjach. Ponadto ściśle zakazane jest „podbijanie cen”. Podbijanie cen to licytowanie przez dowolną osobę - w tym przez Sprzedającego, członków jego rodziny, znajomych, współlokatorów, pracowników lub narzędzi online - w celu sztucznego zwiększenia ceny domeny lub jej pozornej atrakcyjności. Naruszenie powyższych zasad może pociągnąć za sobą powzięcie odpowiednich działań przez firmę GoDaddy, w tym: *Anulowanie aukcji *Zawieszenie konta *Powiadomienie organów ścigania

6. WYGASŁE NAZWY DOMEN GoDaddy (NAJWAŻNIEJSZE AUKCJE)


Od czasu do czasu firma GoDaddy może oferować nazwy domen, dla których rozpoczął się okres wygaśnięcia pierwotnej rejestracji („Wygasłe nazwy domen”). Takie Wygasłe nazwy domen są jednoznacznie oznaczone na stronie. Wygasłe nazwy domen mogą być oferowane w Witrynie w dniu ich wygaśnięcia, ale ich sprzedaż nie zostanie sfinalizowana przed upływem 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty wygaśnięcia. Zgodnie z opisem w Umowie rejestracji nazw domen w okresie wykupu pierwotny rejestrujący ma prawo do odzyskania Wygasłej nazwy domeny. Składając ofertę zakupu Wygasłej nazwy domeny, Nabywca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli jego oferta będzie najwyższa, Wygasła nazwa domeny nie zostanie przeniesiona do momentu zakończenia okresu wygaśnięcia. Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma GoDaddy nie będzie zobowiązana do zaoferowania usługi depozytu świadczonej przez stronę w celu ułatwienia realizacji transakcji dotyczących Wygasłych nazw domen. Jeśli Wygasła nazwa domeny zostanie odzyskana przez pierwotnego rejestrującego, firma GoDaddy zwróci Użytkownikowi pełną cenę zakupu. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Wygasłe nazwy domen należy odnowić przy zakupie. Do ceny zakupu lub transferu każdej Wygasłej nazwy domeny dodawana jest roczna opłata (opłata za 1 rok) za odnowienie. Kwota wygrywającej oferty powiększona o roczną opłatę (opłatę za 1 rok) za odnowienie lub przeniesienie (od daty zakończenia poprzedniego okresu rejestracji nazwy domeny) oraz ewentualną należną opłatę ICANN należy wnieść w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od zakończenia aukcji. W przeciwnym razie opłata zostanie pobrana w trzecim dniu po zakończeniu aukcji przy użyciu metody płatności użytej do zakupu członkostwa w Aukcjach GoDaddy lub innej metody płatności powiązanej z kontem Użytkownika. Jeśli Nabywca, który złożył najwyższą ofertę, nie zrealizuje transakcji zakupu, Użytkownik może otrzymać ofertę zakupu Wygasłej nazwy domeny. Zakupu Wygasłej nazwy domeny należy dokonać w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od otrzymania powiadomienia o ofercie dotyczącej Wygasłej nazwy domeny. Decydując się na zakup Wygasłej nazwy domeny, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że taka nazwa domeny musi zostać odnowiona przy zakupie. Do ceny zakupu każdej Wygasłej nazwy domeny dodawana jest roczna opłata (opłata za 1 rok) za odnowienie. Oferowaną kwotę powiększoną o roczną opłatę (opłatę za 1 rok) za odnowienie lub przeniesienie (od daty zakończenia poprzedniego okresu rejestracji nazwy domeny) oraz ewentualną należną opłatę ICANN należy wnieść w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od otrzymania powiadomienia o możliwości zakupu Wygasłej nazwy domeny. Jeżeli firma GoDaddy nie otrzyma płatności w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin, może zaoferować zakup Wygasłej nazwy domeny innym użytkownikom. Jeśli Wygasła nazwa domeny zostanie odzyskana przez pierwotnego rejestrującego, firma GoDaddy zwróci Użytkownikowi pełną cenę zakupu.

7. ZMIANA PRAWA WŁASNOŚCI

Firma GoDaddy nie jest właścicielem nazw domen wystawionych na sprzedaż na stronie, w związku z czym nie może zagwarantować natychmiastowego przeniesienia prawa własności ze Sprzedającego na Nabywcę. Jeśli sprzedawana nazwa domeny jest zarejestrowana w firmie GoDaddy i kwalifikuje się do przeniesienia prawa własności w ramach procesu COA firmy GoDaddy, zmiana prawa własności rozpocznie się po realizacji płatności przez Nabywcę i otrzymaniu tych środków. W przypadku nazw domen, które są zarejestrowane w firmie GoDaddy, ale zostały oznaczone jako Wygasłe nazwy domen i są oferowane do zakupu za pośrednictwem Aukcji, zmiana własności nie zostanie dokonana przed upływem 45 (czterdziestu pięciu) dni od pierwotnej daty wygaśnięcia, czyli około 10 (dziesięć) dni po zakończeniu Aukcji. W przypadku wszystkich aukcji pomiędzy członkami płatność będzie należna w ciągu 5 (pięciu) dni od zakończenia aukcji. W przypadku wszystkich aukcji Wygasłych nazw domen płatność będzie należna w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od zakończenia aukcji.

Aby ułatwić zmianę danych rejestrującego w związku z wystawionymi domenami oraz zgodnie z zasadami zmiany Rejestrującego ICANN, Sprzedający w momencie wystawienia domen wyraźnie upoważnia i nakazuje firmie GoDaddy występować w charakterze Wyznaczonego przedstawiciela. Jako Wyznaczony przedstawiciel firma GoDaddy ułatwi przeniesienie i zmianę danych kontaktowych do domeny na sprzedane nazwy domen. Z tego względu Sprzedający upoważnia firmę GoDaddy do wyrażenia wyraźnej zgody na dokonanie istotnej zmiany danych kontaktowych rejestrującego, aby ułatwić przeniesienie sprzedanych domen. Ponadto Nabywca wyraźnie upoważnia i poleca firmieGoDaddy aby występowała jako jego Wyznaczony przedstawiciel. Jako Wyznaczony przedstawicie, firma GoDaddy ułatwi przeniesienie i zmianę danych kontaktowych do domeny na zakupione nazwy domen. Z tego względu Nabywca upoważnia firmę GoDaddy do wyrażenia wyraźnej zgody na dokonanie istotnej zmiany danych kontaktowych rejestrującego, aby ułatwić przeniesienie zakupionych domen.

Mimo że Sprzedający może korzystać z Usług w celu ułatwienia sprzedaży nazw domen, które nie zostały zarejestrowane w firmie GoDaddy, firma GoDaddy wymaga od Sprzedającego przeniesienia wszelkich domen, które nie zostały zarejestrowane w firmie GoDaddy do GoDaddypo odebraniu ostatecznej/wygrywającej oferty, tak aby oficjalnym rejestratorem danej nazwy domeny stała się firma GoDaddy. GoDaddyGoDaddyGoDaddyGoDaddy

Jeśli zmiana własności z Sprzedającego na Nabywcę nie może zostać ukończona (i) z uwagi na oszukańcze działania którejkolwiek ze stron lub (ii) z jakiegokolwiek innego powodu, Nabywca i Sprzedający uznają i zgadzają się, że firma GoDaddy nie poniesie żadnej odpowiedzialności ani nie zaciągnie żadnych zobowiązań w tym zakresie. We wszystkich przypadkach, niezależnie od tego czy dana nazwa domeny będzie zarejestrowana w GoDaddy lub u innego rejestratora, zmiana własności z Sprzedającego na GoDaddy dokonuje się bez żadnych oświadczeń lub gwarancji (w tym, m.in. żadnych oświadczeń lub gwarancji według których nazwa domeny nie narusza praw własności intelektualnej lub innych praw strony trzeciej), a GoDaddy wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązań w tym zakresie.

Prosimy zwrócić uwagę, że wszelkie nazwy domen zarejestrowane w GoDaddy mogą nie ulec przeniesieniu od GoDaddy do innego rejestratora przez okres sześćdziesięciu (60) dni od daty zmiany własności.

8. PRAWO FIRMY GoDaddy DO MONITOROWANIA USŁUG


Firma GoDaddy nie jest zobowiązana do monitorowania Usług, ale zastrzega sobie prawo do takich działań. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do edytowania opisów i komentarzy w ofertach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma GoDaddy ma prawo do publicznego udostępniania i przekazywania podmiotom trzecim określonych informacji związanych ze sprzedażą lub zakupem nazw domen na stronie, takich jak (a) nazwa sprzedawanej lub kupowanej domeny, (b) cena sprzedaży lub zakupu sprzedawanej lub kupowanej domeny i (c) informacje dotyczące daty i godziny transakcji sprzedaży lub zakupu.

9. ZASADY DOTYCZĄCE SPORÓW

Od czasu do czasu mogą powstawać spory dotyczące transakcji rozpoczętych lub zrealizowanych za pośrednictwem Usług. W takich przypadkach Użytkownik uznaje, że wiążą go Zasady dotyczące sporów firmy GoDaddy. Firma GoDaddy rezerwuje sobie prawo do modyfikowania Zasad dotyczących sporów w dowolnym czasie, bez uprzedzenia.

Rejestrowanie sporu

Aby zarejestrować spór, Użytkownik musi przesłać wiadomość e-mail na adres AuctionDisputes@GoDaddy.com. Wiadomość e-mail musi zawierać:

  Numer konta Użytkownika;
  Nazwisko użytkownika i dane kontaktowe;
  Numer zamówienia skojarzony z transakcją;
  Nazwa domeny, której dotyczy spór; oraz
  Szczegółową relację na temat sporu.

Taka wiadomość e-mail musi zostać odebrana w ciągu czterech (4) dni od daty sprzedaży.

Po rozstrzygnięciu sporu firma GoDaddy nada transakcji status „Wstrzymanej”, na czas badania sporu. Firma GoDaddy rezerwuje sobie prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zakończenia wszelkiego sporu, jaki uzna za nieważny lub rozwiązany. Po przeprowadzeniu dochodzenia firma GoDaddy powiadomi Nabywcę i Sprzedającego o jego wyniku i zrealizuje lub zakończy transakcję według wyłącznego własnego uznania.

Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej pokrywającej koszty związane z badaniem sporu. Użytkownik zgadza się, że firma GoDaddy może naliczyć opłatę administracyjną i obciążyć nią Metodę płatności, którą ma zarejestrowaną dla Użytkownika, jeśli zarejestrowany spór będzie dotyczyć nazwy domeny sprzedawanej lub zakupionej za pośrednictwem Usług. Jeśli firma GoDaddy otrzyma wiele skarg dotyczących transakcji, w których Użytkownik uczestniczył, GoDaddy może według własnego uznania anulować konto Użytkownika i usunąć wszystkie jego oferty sprzedaży.

W przypadku wejścia w spór z jednym (1) lub większą liczbą członków Użytkownik zwalnia firmę GoDaddy, jej partnerów, członków kadry zarządzającej, dyrektorów, agentów, podmioty zależne, spółki joint venture i pracowników od wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań (rzeczywistych i pośrednich) każdego rodzaju i charakteru wynikających lub w dowolny sposób powiązanych z takim sporem.

10. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ I PRAWO DO ANULOWANIA

Bez ograniczania innych środków prawnych, jeżeli:

  i. Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub innego dokumentu uwzględnionego przez odniesienie;
  ii. GoDaddystwierdzi, że działania Użytkownika mogą stanowić zagrożenie dla GoDaddy lub jej członków; lub
  iii. GoDaddy stwierdzi, że sposób korzystania z Usług przez Użytkownika narusza własność intelektualną lub prawa innych.

GoDaddy może niezwłocznie:

  Ostrzec członków o działaniach Użytkownika;
  Wstrzymać wszelkie oczekujące transakcje skojarzone z kontem lub kontami Użytkownika;
  Ograniczyć zasoby finansowe i płatności;
  Ograniczyć dostęp Użytkownika do jego konta lub kont oraz dowolnych funkcji tych kont; lub
  Na czas nieograniczony zawiesić lub zamknąć konto lub konta Użytkownika oraz odmówić świadczenia Usług firmy Użytkownikowi.

Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa GoDaddy zastrzega sobie prawo do przetrzymywania środków poza zwykłym okresem dystrybucji w przypadku transakcji uznanych za podejrzane lub kont, na których przeprowadzana jest duża liczba transakcji. Jeśli GoDaddy zamknie konto lub konta Użytkownika, otrzyma on odpowiednie powiadomienie od GoDaddy oraz wszystkie niezastrzeżone środki należne na danych kontach.
Ponadto jeśli GoDaddy uzna, że Użytkownik jest jej winien pieniądze z dowolnego tytułu, GoDaddy zastrzega sobie prawo do potrącenia należności z Konta Użytkownika, dopóki należności GoDaddy nie zostaną opłacone.

11. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie. Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

12. DEFINICJE; ROZBIEŻNOŚCI

Pisane dużą literą terminy, których nie zdefiniowano w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Umowie regulaminu ogólnego. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.