GoDaddy

Umowa o świadczeniu usług tworzenia kopii zapasowych
Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2019 r.

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. PRZEGLĄD

Niniejsza Umowa o świadczenie usług kopii zapasowych („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa zawiera regulamin korzystania z Usług kopii zapasowych GoDaddy (zwanych dalej „Usługami”) i stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a GoDaddy w tym zakresie.

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, potwierdził i zaakceptował warunki niniejszej Umowy wraz z naszą Umową regulaminu ogólnego, która stanowi integralną część niniejszego dokumentu, a także wszelkimi innymi umowami lub zasadami, które zostały włączone do niniejszego dokumentu przez odwołanie.

2. OPIS USŁUG

Informacje ogólne. Usługi tworzenia kopii zapasowych GoDaddy obejmują tworzenie kopii zapasowych stron internetowych i plików baz danych Użytkownika („Treści”) znajdujących się na stronach internetowych Użytkownika GoDaddy lub prowadzonych na stronach internetowych na zasadzie hostingu przez strony trzecie („Strony internetowe”).

Ograniczenia. Usługi nie obejmują tworzenia kopii zapasowych dla plików większych niż 4 gigabajty (GB) oraz plików i folderów pamięci tymczasowej.

Dostęp do stron internetowych. By móc świadczyć powyższe Usługi, firma GoDaddy wymaga dostępu do stron internetowych Użytkownika poprzez sFTP, sFTP (klucz SSH) lub ustawienia przez FTP tworzenia planowanych kopii treści Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp firmy GoDaddy do jego stron internetowych w sposób opisany powyżej, w celu realizacji i zarządzania usługami.

Przechowywanie treści. Firma GoDaddy zapewni bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych treści Użytkownika poza witryną przy użyciu chmury dostarczanej przez firmę zewnętrzną lub w centrach danych GoDaddy. GoDaddy zastrzega sobie prawo do określenia, gdzie będzie przechowywana treść Użytkownika.

Dostępna pojemność przechowywania. W ramach Usług Użytkownik otrzymuje określoną pojemność przechowywania dla GoDaddy na potrzeby wykonywania kopii zapasowych jego treści. W przypadku przekroczenia dostępnej pojemności przechowywania, firma GoDaddy wstrzyma tworzenie kopii zapasowych do momentu zakupu dodatkowej pojemności przechowywania dla strony Użytkownika lub zejścia poniżej limitu. Użytkownik może zwiększyć lub zmniejszyć pojemność przechowywania w każdej chwili, w zależności od potrzeb.

Okres przechowywania kopii zapasowych.Firma GoDaddy będzie przechowywać kopie zapasowe treści Użytkownika z ostatnich 30 dni na zasadzie odnawialności oraz będzie kontynuować przechowywanie treści Użytkownika przez okres 30 dni po rezygnacji z produktu. 

Zarządzanie kopiami zapasowymi. W ramach świadczonych Usług, Użytkownik będzie mógł zarządzać swoimi kopiami zapasowymi z Konta, poprzez przeglądanie, pobieranie, odzyskiwanie i usuwanie treści Użytkownika. Użytkownik ma możliwość wyboru częstotliwości tworzenia kopii zapasowych, tj. codziennie, co dwa dni, co tydzień lub co miesiąc. Firma GoDaddy będzie tworzyć kopie zapasowe treści Użytkownika zgodnie z wybraną częstotliwością do momentu rezygnacji z planu świadczonych Usług lub przekroczenia pojemności przechowywania dostępnej w ramach planu świadczonych Usług.

3. OBOWIĄZKI, OŚWIADCZENIA I GWARANCJE UŻYTKOWNIKA

Oszustwa i inne zagrożenia.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że nie ma prawa do używania naszych serwerów ani swojej strony jako adresu źródłowego, pośredniczącego, adresu odpowiedzi ani docelowego adresu w celu przesyłania bomb pocztowych, masowego wysyłania pakietów, uszkadzania pakietów, odmowy świadczenia usługi lub innego rodzaju oszustw, które zagrażają stabilności naszej sieci lub uszkodzą jej systemy lub spowodują zakłócenia w świadczeniu usług internetowych firmy GoDaddy, naszych klientów lub osób trzecich. Włamania na serwery lub wykorzystanie luk w zabezpieczeniach jest zabronione; zastrzegamy sobie prawo do usuwania stron zawierających informacje o sposobach dokonywania włamań lub łącza do takich informacji. Użycie stron internetowych jako anonimowej bramki jest zabronione. Zabraniamy użycia na naszych serwerach skryptów lub oprogramowania, które według naszego uznania obciążają serwery ponad możliwy do zaakceptowania poziom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub trwałego usunięcia z naszych serwerów jego stron internetowych w przypadku naruszenia przez niego niniejszej Umowy i/lub w przypadku podejmowania przez niego działań narażających stabilność sieci. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie witryny skojarzone z korzystaniem przez niego z Usług mogą zostać usunięte, jeśli choć jedna z jego witryn narusza niniejszą Umowę.  Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do skanowania Treści Użytkownika pod kątem złośliwych treści (np.typu malware) oraz że w przypadku odkrycia takich treści, mogą one zostać usunięte ze względów bezpieczeństwa. 

Przechowywanie i bezpieczeństwo.  Świadczenie Usług polega na tworzeniu kopii zapasowych Użytkownika; w celu zapewnienia uniknięcia utraty lub uszkodzenia treści Użytkownika, zalecamy także rozważenie zastosowania innych środków, takich jak tworzenie niezależnych archiwizacji i dodatkowych kopii zapasowych treści Użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, integralność, poufność treści przesyłanych w związku z korzystanie z Usług poza przypadkami określonymi w sposób wyraźny w niniejszej Umowie.