GoDaddy

UMOWA OGÓLNA O ŚWIADCZENIE USŁUG CERTYFIKACJI

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2020

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

 1. PRZEGLĄD
 2. Niniejsza Umowa o świadczenie usług certyfikacji („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, ("GoDaddy") a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa określa warunki korzystania z oferowanych przez nas różnorodnych usług związanych z certyfikacją SSL i certyfikatami podpisywania kodu („Usług”). Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, potwierdził i zaakceptował warunki niniejszej Umowy, do których przez odniesienie włączona jest (i) nasza Umowa regulaminu ogólnego, (ii) wszelkie stosowne umowy, oświadczenia, praktyki i formularze określone w naszym Repozytorium usług certyfikacji oraz (ii) wszelkie ograniczenia dotyczące planu, zastrzeżenia dotyczące produktów lub inne ograniczenia przedstawione Użytkownikowi na stronach docelowych witryny firmy GoDaddy dotyczących zabezpieczeń sieci lub certyfikatów (w niniejszej „Witrynie”).

  Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy. Określenia „ty", „twój", „Użytkownik” lub „klient” dotyczą osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę i/lub korzysta z Usług. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że (i) firma GoDaddy może według własnego i wyłącznego uznania w dowolnym momencie wprowadzać zmiany lub modyfikacje do niniejszej Umowy oraz wszelkich włączonych do niej zasad i umów, przy czym takie zmiany lub modyfikacje będą obowiązywać niezwłocznie po opublikowaniu ich na niniejszej Witrynie, oraz (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych na niniejszej Witrynie po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (wskazywanych przez datę ostatniej aktualizacji na górze strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy po ostatnich zmianach. W przypadku braku zgody Użytkownika na warunki niniejszej Umowy po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych na niniejszej Witrynie. Ponadto, firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. Dlatego też bardzo ważnym jest, aby Użytkownik dbał o aktualność swoich informacji zawartych na koncie nabywcy („Konto nabywcy”), włącznie z adresem e-mail. Firma GoDaddy nie bierze na siebie żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za sytuację, w której Użytkownik nie otrzyma powiadomienia e-mail wskutek podania nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

 3. OPIS USŁUG
 4. Oferujemy różnorodne usługi z zakresu zabezpieczeń sieci, w tym usługi związane z certyfikatami SSL i certyfikatami podpisywania kodu. Każda z tych usług została szczegółowo opisana poniżej. Wszystkie usługi są świadczone na podstawie indywidualnych umów oraz określonych regulaminów włączonych do niniejszego dokumentu poprzez odniesienie i stanowiących jego część, jak również rozmaitych procedur i zasad postępowania mających ogólne zastosowanie do świadczenia usług. Wszystkie Usługi świadczone są zgodnie z naszymi Zasadami dotyczącymi certyfikatów oraz Oświadczeniem dotyczącym praktyk związanych z certyfikatami. W stosownym zakresie, do Usług mogą mieć również zastosowanie warunki naszej Umowy z jednostką uzależnioną w zakresie usługi certyfikacyjnej SSL.

  Certyfikaty SSL Każdy certyfikat SSL zakupiony przez Użytkownika od naszej firmy lub od jednego z naszych podmiotów powiązanych podlega warunkom umowy subskrypcji usługi certyfikacyjnej SSL oraz przeznaczony jest do wykorzystania w sposób opisany w wyżej wymienionej umowie; certyfikaty SSL z rozszerzoną weryfikacją podlegają warunkom umowy subskrypcji usługi certyfikacyjnej SSL z rozszerzoną weryfikacją. W przypadku certyfikatów Premium (EV) stosuje się kompleksową procedurę weryfikacji; aby wszcząć przedmiotową procedurę, Użytkownik musi złożyć wniosek zawierający szczegółowe informacje o swojej firmie, w tym numer rejestrowy, dane agenta zawiązującego spółkę lub agenta rejestrowego oraz wszelkie istotne informacje o właściwej jurysdykcji.

  Okres ważności certyfikatów SSL. Nowe regulacje wprowadzone przez CAB Forum w lipcu 2017 roku wymagają, aby okres ważności wszystkich certyfikatów SSL wystawionych 1 marca 2018 roku lub po tej dacie nie przekraczał 27 miesięcy. W związku z tym, automatycznie przeprowadzimy ponowną weryfikację poprawności oraz ponowne wydanie certyfikatów starszych niż 2 lata, pod warunkiem, że dany certyfikat SSL jest aktywny.

  Automatycznie przeprowadzamy weryfikację poprawności oraz wydanie i instalację nowego certyfikatu raz na dwa lata dla klientów posiadających subskrypcję i korzystających z naszych produktów związanych z hostingiem.

  Klienci korzystający z produktów związanych z hostingiem oferowanych przez firmy trzecie są zobowiązani do ponownej instalacji nowego certyfikatu po przeprowadzeniu przez nas automatycznej weryfikacji poprawności i wydania nowego certyfikatu. Powiadamiamy klientów o konieczności podjęcia działań za pośrednictwem panelu nawigacyjnego produktów i poczty elektronicznej.

  Certyfikaty podpisywania kodu. Każdy certyfikat podpisywania kodu zakupiony przez Użytkownika od naszej firmy lub jednego z naszych partnerów podlega warunkom umowy subskrypcji usługi certyfikatu podpisywania kodu oraz przeznaczony jest do wykorzystania w sposób opisany w wyżej wymienionej umowie. Po zakupie certyfikatu podpisywania kodu, Użytkownik musi zastosować zasadne środki niezbędne do utrzymania wyłącznej kontroli, nieustannego zachowania poufności i właściwej ochrony swojego klucza prywatnego odpowiadającego kluczowi publicznemu, który ma zostać dołączony do żądanego certyfikatu lub certyfikatów (oraz wszelkich powiązanych danych lub mechanizmów aktywacyjnych – np. hasła lub tokenu) oraz co najmniej zapewnić, że klucz prywatny przechowywany jest na tokenie USB odrębnym od urządzenia, na którym znajduje się funkcja podpisywania kodów do momentu rozpoczęcia sesji podpisywania. Żądanie podpisania certyfikatu (CSR) należy wysłać z komputera, który podpisuje kod. Należy pamiętać, aby zażądać certyfikatu przy użyciu komputera i konta (zazwyczaj konta administratora), które będą używane do podpisywania kodu. Żądanie certyfikatu powoduje utworzenie na komputerze klucza prywatnego, który należy skojarzyć z certyfikatem podpisywania kodu podczas instalowania tego certyfikatu. W zależności od zastosowania certyfikatu, żądanie podpisania certyfikatu (CSR) można utworzyć automatycznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia, np. OpenSSL. Po przesłaniu żądania, weryfikujemy informacje o firmie podane przez Użytkownika. W razie konieczności, urząd rejestracji może skontaktować się z Użytkownikiem, aby uzyskać dodatkowe informacje. Proces weryfikacji można monitorować na swoim koncie. Po wydaniu certyfikatu podpisywania kodu, wyślemy wiadomość e-mail z łączem pozwalającym pobrać i zainstalować plik certyfikatu oraz wszystkie powiązane z nim certyfikaty pośrednie.

 5. PRZEDSTAWICIEL WNIOSKODAWCY
 6. Użytkownik ma prawo nadać przedstawicielowi uprawnienie do (1) podpisania i przesłania lub zatwierdzenia żądania certyfikatu w jego imieniu, (2) podpisania i przesłania Umowy abonenckiej w jego imieniu i/lub (3) potwierdzenia Warunków użytkowania w jego imieniu, pod warunkiem, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że podlega i będzie podlegać wszystkim warunkom niniejszej umowy.

 7. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA
 8. Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie. Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 9. DEFINICJE; KONFLIKTY
 10. Terminy zapisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie regulaminu ogólnego. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego, moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.