GoDaddy

UMOWA ZMIANY REJESTRUJĄCEGO

Ostatnia aktualizacja: 04.11.2019

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa zmiany rejestrującego nazwę domeny (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company („firma GoDaddy”) a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa określa regulamin korzystania przez Użytkownika z usług zmiany rejestrującego świadczonych przez firmę GoDaddy („Usługi”) w celu dokonania transferu zarejestrowanej nazwy domeny od obecnego rejestrującego („Obecny Rejestrujący”) do nowego rejestrującego („Nowy Rejestrujący”) i ma zastosowanie zarówno do Obecnego Rejestrującego, jak i Nowego Rejestrującego.

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zaakceptował postanowienia niniejszej Umowy wraz z postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego, Umowy rejestracji nazwy domeny oraz Jednolitymi zasadami rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny firmy GoDaddy, które są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy. Terminy „ty”, „twój”, „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Firma GoDaddy może w dowolnym momencie i według swojego własnego uznania zmienić lub zmodyfikować postanowienia niniejszej Umowy oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w witrynie firmy GoDaddy (niniejsza „Witryna”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że: (i) firma GoDaddy może zawiadomić go o takich zmianach lub modyfikacjach za pośrednictwem niniejszej Witryny i (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych datą „Ostatnia aktualizacja” w górnej części tej strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy w jej aktualnym brzmieniu. W przypadku braku zgody Użytkownika na postanowienia niniejszej Umowy po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem. Ponadto, firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta klienta („Konto klienta”), w tym adres e-mail. Firma GoDaddy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli wynika to z podania nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

Firma GoDaddy jest rejestratorem akredytowanym przez Internetową Korporację ds. Nadanych Nazw i Numerów („instytucja ICANN”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma GoDaddy jako rejestrator akredytowany przez instytucję ICANN jest z nią związana umową. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma GoDaddy może wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie w celu zachowania zgodności z postanowieniami umowy zawartej przez nią z instytucją ICANN oraz wszelkimi innymi regulaminami określonymi przez (i) instytucję ICANN i/lub (ii) rejestr mający zastosowanie do danej domeny najwyższego poziomu („domena TLD”) lub krajowej domeny najwyższego poziomu („domena ccTLD”). Użyte w niniejszej Umowie wyrażenia „rejestr”, „Rejestr”, „operator rejestru” lub „Operator rejestru” odnoszą się do rejestru mającego zastosowanie do danej domeny TLD lub domeny ccTLD. Aby ustalić rejestratora sponsorującego, należy kliknąć tutaj.

2. ZMIANA REJESTRUJĄCEGO I PROCEDURA TRANSFERU; ROLA FIRMY GoDaddy

Obecny Rejestrujący i Nowy Rejestrujący oświadczają, że przystępują do niniejszej Umowy z własnej woli. Obecny Rejestrujący i Nowy Rejestrujący przyjmują do wiadomości i potwierdzają fakt, że jedyna rola firmy GoDaddy w związku z niniejszą Umową polega na przetworzeniu wniosku o zmianę danych rejestrującego i/lub dokonanie transferu rejestracji nazwy domeny, a jedynym obowiązkiem firmy GoDaddy wynikającym z niniejszej Umowy jest przetworzenie wniosku o elektroniczną zmianę danych rejestrującego i/lub dokonanie transferu rejestracji nazwy domeny. Obecny Rejestrujący i Nowy Rejestrujący ponoszą pełną odpowiedzialność za prawną ważność zmiany danych rejestrującego i/lub transferu nazwy domeny.

Należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  1. Przystępując do transakcji zmiany rejestrującego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nazwa domeny nie może być przedmiotem transferu do innego rejestratora nazw domen w przez okres sześćdziesięciu (60) dni od daty zakończenia transakcji zmiany rejestrującego („Okres zakazu transferu”). W związku z tym, jeżeli Obecny Rejestrujący lub Nowy Rejestrujący przewidują potrzebę dokonania transferu nazwy domeny do innego rejestratora nazw domen w okresie sześćdziesięciu (60) dni od daty zakończenia transakcji zmiany rejestrującego, Obecny Rejestrujący i Nowy Rejestrujący powinni najpierw zorganizować transfer nazwy domeny do nowego rejestratora nazw domen, a następnie wprowadzić niezbędne zmiany w odniesieniu do rejestrującego nazwę domeny.

  2. Ponadto, jeżeli nazwa domeny stanie się przedmiotem kolejnej transakcji zmiany rejestrującego w Okresie zakazu transferu, Okres zakazu transferu rozpocznie się ponownie po zakończeniu kolejnej transakcji zmiany rejestrującego.

A. Proces zmiany Rejestrującego

Po złożeniu przez Obecnego Rejestrującego wniosku o zmianę rejestrującego, firma GoDaddy prześle wiadomość e-mail z potwierdzeniem do Obecnego Rejestrującego i Nowego Rejestrującego. Obie strony muszą przyjąć do wiadomości zmianę danych rejestrującego i wyrazić na nią zgodę, aby zmiana mogła zostać zatwierdzona. Zarówno Obecny Rejestrujący, jak i Nowy Rejestrujący otrzymają wiadomości e-mail dotyczące zmiany i będą zobowiązani do przejścia na stronę docelową, na której (1) Obecny Rejestrujący będzie zobowiązany do sprawdzenia domen i zmienianych danych rejestrującego; Obecny Rejestrujący będzie również zobowiązany do rezygnacji z 60-dniowej blokady transferu, jeżeli planowany jest transfer domeny do innego rejestratora, a (2) Nowy Rejestrujący będzie zobowiązany do sprawdzenia domen i zmienianych danych rejestrującego; Nowy Rejestrujący będzie zobowiązany do zawarcia z firmą GoDaddy umowy z nowym rejestrującym (w stosownych przypadkach). Zarówno Obecny Rejestrujący, jak i Nowy Rejestrujący są zobowiązani do potwierdzenia warunków transakcji zmiany rejestrującego w terminie pięciu (5) dni od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Jeżeli Obecny Rejestrujący lub Nowy Rejestrujący nie potwierdzi warunków transakcji zmiany rejestrującego w terminie pięciu (5) dni określonym powyżej, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zmiana nie dojdzie do skutku, a wniosek o zmianę danych rejestrującego straci ważność, co spowoduje konieczność ponownego rozpoczęcia procedury przez Obecnego Rejestrującego.

Po zakończeniu transakcji zmiany rejestrującego, firma GoDaddy wyśle Obecnemu/Poprzedniemu Rejestrującemu oraz Nowemu Rejestrującemu wiadomość e-mail z potwierdzeniem zmiany rejestrującego stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy. Jeżeli Obecny Rejestrujący sprzeciwia się zmianie rejestrującego z jakiejkolwiek przyczyny, Obecny Rejestrujący przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za udzielenie odpowiedzi na taką wiadomość e-mail i powiadomienie firmy GoDaddy o takim sprzeciwie w terminie piętnastu (15) dni od daty otrzymania wiadomości e-mail. Obecny Rejestrujący zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność firmy GoDaddy i zabezpieczyć ją przed wszelkimi kwestiami wynikającymi z nieprawidłowej zmiany rejestrującego, zainicjowanej celowo lub nieumyślnie przez Obecnego Rejestrującego lub inne osoby działające w jego imieniu.

B. Procedura transferu

Po otrzymaniu wniosku o rozpoczęcie transferu od Obecnego Rejestrującego, firma GoDaddy prześle Nowemu Rejestrującemu wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Nowy Rejestrujący jest zobowiązany do zalogowania się na swoje konto i potwierdzenia warunków transakcji zmiany rejestrującego w terminie dziesięciu (10) dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem. W przypadku niepotwierdzenia przez Nowego Rejestrującego warunków transakcji transferu w określonym powyżej terminie dziesięciu (10) dni, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że transfer nie zostanie zrealizowany, a zarówno identyfikator transakcji, jak i kod zabezpieczający transfer wygasną, co spowoduje konieczność ponownego rozpoczęcia procedury przez Obecnego Rejestrującego.

3. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE OBECNEGO REJESTRUJĄCEGO I NOWEGO REJESTRUJĄCEGO

Akceptując elektronicznie niniejszą Umowę, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że – w imieniu Obecnego Rejestrującego lub Nowego Rejestrującego – posiada on prawo, możliwości, zdolność prawną i odpowiednie uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy odpowiednio w imieniu Obecnego Rejestrującego lub Nowego Rejestrującego, oraz że Rejestrujący nie przekazali żadnej innej osobie lub podmiotowi praw, tytułów lub korzyści stanowiących przedmiot niniejszej Umowy. Ponadto, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jako kupujący w ramach swojego Konta klienta został on wyraźnie upoważniony przez rejestrującego nazwę lub nazwy domeny na jego Koncie klienta do działania w charakterze Wyznaczonego przedstawiciela do celów określonych w niniejszej Umowie.

4. NASTĘPCY I CESJONARIUSZE

Niniejsza Umowa jest wiążąca i służy korzyści stron niniejszej Umowy oraz ich spadkobierców, następców i cesjonariuszy.

5. ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKÓW I ZOBOWIĄZAŃ

Obecny Rejestrujący potwierdza zawarcie Regulaminu ogólnego, Umowy rejestracji nazwy domeny, Jednolitych zasad rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny oraz powiązanych dokumentów firmy GoDaddy dotyczących nazwy domeny (łącznie „Umowy rejestracyjne”). Obecny Rejestrujący (i) przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie jest on upoważniony do otrzymania jakichkolwiek zwrotów kosztów oraz nie należą mu się żadne sumy pieniężne w związku z Umowami rejestracyjnymi, a także (ii) niniejszym zwalnia firmę GoDaddy z wszelkich obowiązków i zobowiązań wobec Obecnego Rejestrującego w związku z Umowami rejestracyjnymi.

6. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY GoDaddy WZGLĘDEM NOWEGO REJESTRUJĄCEGO

Nowy Rejestrujący przyjmuje pełną odpowiedzialność – a także przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że spółka GoDaddy nie ponosi takiej odpowiedzialności – za:

  1. Rzeczywistą rejestrację nazwy domeny przez Obecnego Rejestrującego;
  2. Prawo i zdolność Obecnego Rejestrującego do dokonania transferu rejestracji nazwy domeny na rzecz Nowego Rejestrującego.
  3. Wszelkie sytuacje zaistniałe przed zawarciem niniejszej Umowy lub mogące wystąpić w przyszłości, które spowodują opóźnienie lub nieprzeprowadzenie transferu rejestracji nazwy domeny na rzecz Nowego Rejestrującego;
  4. Ważność i/lub egzekwowalność uprawnień Nowego Rejestrującego do rejestracji nazwy domeny po sfinalizowaniu transferu.

7. DODATKOWE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY GoDaddy

OPRÓCZ OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONYCH W UMOWIE REGULAMINU OGÓLNEGO, ZARÓWNO OBECNY REJESTRUJĄCY, JAK I NOWY REJESTRUJĄCY UZGADNIAJĄ, ŻE W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA GoDaddy NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (A) ZAWIESZENIE, UTRATĘ LUB MODYFIKACJĘ REJESTRACJI NAZWY DOMENY NIEZALEŻNIE OD DZIAŁAŃ KTÓREJKOLWIEK ZE STRON NINIEJSZEJ UMOWY, (B) UŻYWANIE REJESTRACJI NAZWY DOMENY ALBO NIEMOŻNOŚĆ UŻYWANIA LUB UZYSKIWANIA KORZYŚCI Z REJESTRACJI NAZWY DOMENY PRZEZ KTÓRĄKOLWIEK ZE STRON NINIEJSZEJ UMOWY, (C) ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBECNEGO REJESTRUJĄCEGO LUB NOWEGO REJESTRUJĄCEGO, (D) OPÓŹNIENIA W DOSTĘPIE LUB ZAKŁÓCENIA DOSTĘPU DO WITRYNY FIRMY GoDaddy LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH WITRYN, (E) NIEDOSTARCZENIE, NIEPRAWIDŁOWE DOSTARCZENIE, USZKODZENIE, ZNISZCZENIE LUB INNĄ MODYFIKACJĘ DANYCH, (F) PRZETWARZANIE NINIEJSZEGO WNIOSKU LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO WNIOSKU O USŁUGĘ LUB ŻĄDANIA USŁUGI OD FIRMY GoDaddy, LUB (G) ZASTOSOWANIE JAKICHKOLWIEK ZASAD ROZSTRZYGANIA SPORÓW LUB ZASAD I PROCEDUR PRZYJĘTYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ ICANN, NASTĘPCÓW INSTYTUCJI ICANN LUB JAKIKOLWIEK INNY URZĄD REGULACYJNY.

8. WYNAGRODZENIA ADWOKATÓW

W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszej Umowy, strona wygrywająca otrzyma zwrot uzasadnionych kosztów postępowania sądowego i wynagrodzeń adwokatów.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI NAZW W DOMENIE .US

Rejestrujący zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność operatora Rejestru domeny .US, firmy NeuStar, oraz członków jej zarządu i kierownictwa, pracowników, przedstawicieli, agentów, partnerów i udziałowców z tytułu wszelkich roszczeń, powództw, postępowań sądowych i innych, szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków, w tym, między innymi, uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z (i) rejestracji nazwy w domenie .US przez Rejestrującego oraz (ii) używania jakiejkolwiek zarejestrowanej nazwy w domenie .US przez Rejestrującego.

Nowy Rejestrujący zaświadcza, że spełnia on poniższe Wymogi rejestracji Nexus i kwalifikuje się do rejestracji w celu korzystania z nazwy w domenie .US.

A. Rejestrujący muszą być:

  1. Osobą fizyczną (i) posiadającą obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, (ii) będącą stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych lub dowolnej ich posiadłości lub terytorium, lub (ii) której miejscem stałego zamieszkania są Stany Zjednoczone lub dowolna z ich posiadłości, lub;

  2. Podmiotem lub organizacją, która (i) została zarejestrowana w jednym (1) z pięćdziesięciu (50) stanów USA, Dystrykcie Kolumbii lub którejkolwiek z posiadłości lub terytoriów Stanów Zjednoczonych, lub (ii) została utworzona lub w inny sposób powołana na mocy przepisów prawa stanu USA, Dystryktu Kolumbii lub którejkolwiek z posiadłości Stanów Zjednoczonych (w tym federalną, stanową lub lokalną jednostką rządu Stanów Zjednoczonych lub jedną z ich mniejszych jednostek politycznych, a także niekomercyjną organizacją z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), lub;

  3. Zagranicznym podmiotem lub organizacją obecną w dobrej wierze w Stanach Zjednoczonych lub w którejkolwiek z ich posiadłości lub terytorium, która również (i) regularnie prowadzi zgodne z prawem działania (sprzedaż towarów lub usług lub inną działalność, działania komercyjne lub niekomercyjne, w tym non profit) w Stanach Zjednoczonych albo (ii) posiada biuro lub inną nieruchomość w Stanach Zjednoczonych.

B. Serwery nazw podane dla wszystkich nazw w domenie .US muszą znajdować się na terytorium Stanów Zjednoczonych lub którejkolwiek z ich posiadłości lub terytoriów.

Nowy Rejestrujący zaświadcza także, że firma GoDaddy zażądała szczegółowych informacji dotyczących sposobu, w jaki Rejestrujący spełnia Wymogi rejestracji Nexus, oraz że Rejestrujący dobrowolnie podał takie informacje. Nowy Rejestrujący rozumie i akceptuje fakt, że takie informacje zostaną zweryfikowane i przekazane Rejestrowi domeny .US.

Nowy Rejestrujący rozumie i akceptuje fakt, że jeżeli weryfikacja takich informacji nie będzie możliwa lub jeżeli Nowy Rejestrujący nie będzie już spełniał Wymogów rejestracji Nexus, zarejestrowana nazwa domeny zostanie bezzwłocznie anulowana.

10. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie. Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

11. DEFINICJE, ROZBIEŻNOŚCI

Terminy zapisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie regulaminu ogólnego. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego, moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.