GoDaddy

SPÓR DOTYCZĄCY TRANSFERU DOMENY DO INNEGO REJESTRATORA – FORMULARZ

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2019

Rejestrujący nazwę domeny, którzy uważają, że została ona przeniesiona od naszego rejestratora bez ich zgody, są proszeni o uzupełnienie poniższych informacji. Aby skarga mogła zostać rozpatrzona, należy podać wszystkie poniższe informacje. Poniższy formularz wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres transferdisputes@godaddy.com lub faksem na numer 480-287-8002. Po zweryfikowaniu informacji podanych poniżej, skontaktujemy się z obecnym rejestratorem w celu podjęcia próby rozwiązania problemu.

Informacje o domenie:

Nazwa domeny: ___________________________________________________________

Imię rejestrującego w momencie dokonania transferu: __________________________________

Nazwisko rejestrującego w momencie dokonania transferu: __________________________________

Nazwa spółki w momencie dokonania transferu: _____________________________________

Kopia wydanego przez instytucje rządowe dokumentu tożsamości rejestrującego wraz ze zdjęciem została dołączona do niniejszego wniosku. (Przed przefaksowaniem formularza należy rozjaśnić dokument tożsamości ze zdjęciem). Jeśli osoba podpisująca wniosek nie jest rejestrującym, należy załączyć dokument tożsamości zarówno rejestrującego, jak i wnioskodawcy.

Miejsce na kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem

* Dokument tożsamości ze zdjęciem oznacza kopię prawa jazdy wydanego przez władze stanowe lub kopię paszportu ze zdjęciem.

Jeżeli rejestrującym jest firma, do wniosku dołączona została kopia wydanego przez instytucję rządową dokumentu tożsamości niżej podpisanej osoby wraz ze zdjęciem, a także jeden z poniższych dokumentów identyfikujących firmę (nazwa firmy podanej w formularzu i w takim dokumencie musi być identyczna).

  • Kopia zezwolenia na prowadzenie działalności
  • Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnością podatków (podanie samego numeru nie jest dopuszczalne)
  • Dokument potwierdzający prowadzenie działalności pod określoną nazwą (dokument Doing Business As)
  • Dokument potwierdzający nazwę handlową firmy (dokument Fictitious Name)
  • Pismo ustalające, wydane na podstawie sekcji 501(C)3 amerykańskiego kodeksu podatkowego przez agencję rządową IRS (Determination Letter)
  • Zaświadczenie wydane przez organ administracji państwowej, potwierdzające zwolnienie z podatków z tytułu działalności charytatywnej

Miejsce na dokumenty identyfikujące firmę

* Większe i wielostronicowe dokumenty należy załączyć na końcu niniejszego formularza.


Telefon do kontaktu w ciągu dnia (w przypadku pytań z naszej strony):_________________________________________________________________

Aktualny adres e-mail:_________________________________________________________________

Należy podać aktualny adres e-mail, aby umożliwić działowi ds. usług domenowych udzielenie odpowiedzi. Podany adres e-mail nie może być powiązany z domeną lub domenami objętymi sporem.

Zgłaszam wniosek o zweryfikowanie przez dział ds. usług domenowych informacji na temat rejestrującego i skontaktowanie się przez nią z aktualnym rejestratorem w celu podjęcia próby dokonania transferu nazwy domeny z powrotem na moje konto. Potwierdzam, że jestem rejestrującym wymienionym powyżej lub upoważnionym wnioskodawcą działającym w imieniu rejestrującego. Potwierdzam, że ani rejestrator, ani żaden z jego partnerów nie będzie w jakimkolwiek stopniu ponosił odpowiedzialności względem mnie ani jakiegokolwiek innego podmiotu za działania podjęte na mocy niniejszego wniosku. Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń związanych z niniejszym wnioskiem względem rejestratora i jego partnerów. Ponadto, zobowiązuję się przejąć odpowiedzialność rejestratora i jego partnerów z tytułu wszelkich strat, zobowiązań, odszkodowań lub wydatków, w tym uzasadnionych honorariów prawników, wynikających z roszczenia, działania lub żądania osoby trzeciej związanego z niniejszym wnioskiem, niniejszym upoważnieniem lub działaniami podjętymi w związku z nimi przez rejestratora.

W przypadku uznania, że wydany przez instytucję rządową dokument tożsamości ze zdjęciem lub dokument identyfikujący firmę został poddany zmianom lub nie stanowi ważnego potwierdzenia tożsamości, wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie przez nas tych informacji, według naszego własnego uznania, innym rejestratorom lub organom ścigania.

Podpisano:_____________________________________________________
Data: __________________________________

(Podpis rejestrującego lub upoważnionego wnioskodawcy)

Imię i nazwisko wielkimi literami:____________________________________________________________

Aktualizacja: 31.03.2010
Copyright © 2019 GoDaddy.com, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.