GoDaddy

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI BROKERA DOMEN

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa o świadczenie usługi brokera domen (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company („firma GoDaddy”) a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień.  Niniejsza Umowa określa regulamin korzystania przez Użytkownika z usług brokera domen świadczonych przez firmę GoDaddy („Usługi brokera domen” lub „Usługi”). 

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zaakceptował postanowienia niniejszej Umowy wraz z postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego firmy GoDaddy, która jest włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy. Terminy „ty”, „twój”, „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę.  Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Firma GoDaddy może w dowolnym momencie i według swojego własnego uznania zmienić lub zmodyfikować postanowienia niniejszej Umowy oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w witrynie firmy GoDaddy (niniejsza „Witryna”).  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że: (i) firma GoDaddy może zawiadomić go o takich zmianach lub modyfikacjach za pośrednictwem niniejszej Witryny i (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych datą „Ostatnia aktualizacja” w górnej części tej strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy w jej aktualnym brzmieniu.  W przypadku braku zgody Użytkownika na postanowienia niniejszej Umowy po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem.  Ponadto, firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail.  W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta („Konto”), w tym adres e-mail.  Firma GoDaddy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli wynika to z podania nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

2. OPIS USŁUG

Usługi ułatwiają kupowanie zarejestrowanych obecnie nazw domen. Firma GoDaddy udostępnia miejsce i zapewnia proces ułatwiający zawarcie transakcji, a także pobiera określoną prowizję od każdej sfinalizowanej transakcji. Firma GoDaddy nie jest agentem escrow. W konsekwencji firma GoDaddy nie gwarantuje jakości, bezpieczeństwa lub legalności wielu nazw domen. Sprzedawca może zaniechać negocjacji w każdej chwili bez żadnych kar, za wyjątkiem sytuacji zawarcia porozumienia odnośnie sprzedaży, czyli momentu zakończenia procesu negocjacji.

W ramach tych transakcji firma GoDaddy występuje jako podmiot ułatwiający transakcję, aby pomóc Użytkownikowi w zakupie i sprzedaży nazw domen. Firma GoDaddy nie przeznacza środków Użytkownika na wydatki związane ze swoją działalnością ani jakiekolwiek inne cele firmowe. Nie udostępniamy ich również dobrowolnie swoim wierzycielom w przypadku upadłości ani w żadnym innym celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma GoDaddy nie jest bankiem, a Usługa jest usługą przetwarzania płatności, a nie usługą bankową. Ponadto, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego środków firma GoDaddy nie działa w charakterze powiernika, zarządcy powierniczego ani agenta escrow.

We wszystkich transakcjach, w przypadku których nazwa domeny jest zarejestrowana na firmę GoDaddy, nazwy domen zakupione za pośrednictwem Usług nie mogą być przenoszone poza firmę GoDaddyna innego rejestratora przez okres sześćdziesięciu (60) dni po dacie przeniesienia praw własności.

Dostępność usług

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz zasadami postępowania i procedurami firmy GoDaddy, firma GoDaddy będzie podejmować wszelkie gospodarczo uzasadnione wysiłki, aby zapewnić dostępność (A) określonych części Usług przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę i siedem (7) dni w tygodniu przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz (B) pozostałej części Usług, w tym między innymi brokera(-ów) domen, w zwykłych godzinach pracy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Usługi mogą być okresowo niedostępne lub nie działać z dowolnego powodu, w tym między innymi: (i) wskutek awarii sprzętu; (ii) w ramach okresowej konserwacji lub napraw przeprowadzanych co pewien czas przez firmę GoDaddy; (iii) z przyczyn poza uzasadnioną kontrolą firmy GoDaddy i takich, których firma GoDaddy nie była w stanie przewidzieć, w tym między innymi w wyniku zakłóceń lub awarii łączy telekomunikacyjnych i łączy cyfrowej transmisji danych, ataków sieciowych, przeciążeń sieci oraz innych awarii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma GoDaddy nie sprawuje w sposób ciągły i nieprzerwany kontroli nad dostępnością Usług.

3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się wypełniać w sposób wyczerpujący, precyzyjny i zgodny z prawdą wszelkie formularze i prośby o informacje, przekazywane przez firmę GoDaddy w trakcie procesu. Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek fałszywe lub mylące informacje podane przez Użytkownika w sposób zamierzony lub niezamierzony.

Użytkownik zobowiązuje się powiadomić firmę GoDaddy w terminie pięciu (5) dni roboczych w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian podanych informacji. Dbanie o aktualność i dokładność tych informacji jest obowiązkiem Użytkownika. Niezastosowanie się przez Użytkownika do wymogu dostarczenia firmie GoDaddy precyzyjnych i wiarygodnych informacji na początku i w trakcie procesu, bez względu na przyczynę, będzie traktowane jako rażące naruszenie postanowień niniejszej Umowy. Niezastosowanie się przez Użytkownika do wymogu udzielenia w ciągu pięciu (5) dni roboczych odpowiedzi na zapytania firmy GoDaddy o poprawność informacji podanych przez Użytkownika, bez względu na przyczynę, również będzie traktowane jako rażące naruszenie postanowień niniejszej Umowy.

Zarówno Nabywca, jak i Sprzedawca są zobowiązani do sfinalizowania transakcji, jeżeli oboje dojdą do porozumienia w sprawie ceny domeny lub domen. Zarówno Nabywca, jak i Sprzedawca wyraźnie upoważniają i polecają GoDaddy występowanie jako ich Wyznaczony Przedstawiciel, który ułatwi transfer domen(y).

Nabywanie nazw domen

Jako Nabywca, Użytkownik jest zobowiązany do wpłacenia takiej wspólnie uzgodnionej ceny oraz prowizji Brokera nabywcy ustalonej przez firmę GoDaddy jak najszybciej po uzgodnieniu warunków ze Sprzedawcą, nie później niż pięć (5) dni roboczych po uzgodnieniu ceny między Użytkownikiem i sprzedawcą. Po przekazaniu płatności firma GoDaddy przechowa te środki przez określony okres, którego długość zależy od typu transakcji, a następnie firma GoDaddy przekaże środki Sprzedającemu. W żadnym momencie Nabywca nie będzie mógł wycofać tych środków ani wysłać ich do innego odbiorcy, chyba że pierwotna transakcja zostanie anulowana. Jeżeli sprzedawca odmówi przyjęcia płatności, środki zostaną zwrócone Nabywcy. Użytkownik potwierdza, że firma GoDaddy nie odpowiada za naruszenie warunków umownych wynikające z odmówienia przez sprzedawcę przyjęcia wymienionej wyżej uzgodnionej ceny sprzedaży. Jeżeli Użytkownik i sprzedawca nie dojdą do porozumienia co do ceny sprzedaży, firma GoDaddy zwróci przechowywane przez firmę GoDaddy środki przeznaczone na zakup domeny Użytkownikowi w najbliższym uzasadnionym gospodarczo terminie.

Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma GoDaddy w żadnym przypadku nie zwraca opłaty początkowej wymaganej w celu skorzystania z Usług.

4. Prawa firmy GoDaddy

Oprócz wszystkich pozostałych praw zastrzeżonych przez firmę GoDaddy w niniejszej Umowie, firma GoDaddy wyraźnie zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do:

 1. Zmiany cen za powiadomieniem e-mail;
 2. Odmówienia, anulowania, zakończenia, zawieszenia, zablokowania lub dokonania zmiany dostępu do Usług wykorzystywanych przez Użytkownika w przypadku niezamówionego wysyłania wiadomości e-mail w celach handlowych (np. spam, wysyłanie wiadomości e-mail do subskrybentów, którzy nie wyrazili chęci otrzymywania takich wiadomości); niezgodnego z prawem dostępu do innych komputerów lub sieci (tj. hakowania); rozpowszechniania wirusów internetowych lub prowadzenia podobnych szkodliwych działań; nieopłacania należnych kwot; podejmowania działań mających na celu zniesławienie, zawstydzenie, skrzywdzenie, molestowanie, oczernianie lub nękanie osób trzecich lub grożenie im; podejmowania działań zabronionych na mocy przepisów prawa Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów, w których Użytkownik prowadzi działalność; podejmowania działań mających na celu zachęcanie do niezgodnego z prawem postępowania osób trzecich, takich jak przestępstwa popełniane z nienawiści, terroryzm, wykorzystywanie dzieci czy wszelka aktywność związana z rozpowszechnianiem materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci; podejmowania działań, które stanowią czyn niedozwolony, są wulgarne, obsceniczne, naruszające prywatność osoby trzeciej, dyskryminujące ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne bądź w inny sposób niedopuszczalne; podejmowania działań mających na celu kradzież tożsamości osoby trzeciej; oraz podejmowania działań mających na celu szkodzenie nieletnim w dowolny sposób lub innych czynności, zgodnych lub niezgodnych z prawem, które firma GoDaddy postrzega, według własnego uznania, jako szkodliwe dla jej klientów, działalności lub reputacji;
 3. Odmówienia, anulowania, zakończenia, zawieszenia, zablokowania lub dokonania zmiany dostępu do Usług wykorzystywanych przez Użytkownika, jeżeli korzystanie z Usług przez Użytkownika skutkuje wszczęciem postępowania prawnego lub jest jego przedmiotem, lub jest zagrożone wszczęciem postępowania prawnego wymierzonego przeciwko firmie GoDaddy lub któremukolwiek z jej podmiotów zależnych lub partnerów, niezależnie od tego, czy takie postępowanie prawne lub potencjalne postępowanie prawne zostanie uznane za uzasadnione bądź nieuzasadnione; oraz
 4. Odmówienia, anulowania, zakończenia, zawieszenia, zablokowania lub dokonania zmiany dostępu do Usług wykorzystywanych przez Użytkownika, jeśli nie skorzysta on z Usług lub nie zaloguje się do nich przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni.

Firma GoDaddy nie jest zobowiązana do monitorowania Usług, ale zastrzega sobie prawo do prowadzenia takich działań. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do edytowania opisów i komentarzy w ofertach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma GoDaddy ma prawo do publikowania określonych informacji związanych ze sprzedażą lub zakupem domen za pośrednictwem witryny. Obejmuje to między innymi (a) nazwę domeny objętą transakcją sprzedaży lub zakupu, (b) cenę sprzedaży lub zakupu nazwy domeny objętej takimi transakcjami oraz (c) informacje dotyczące czasu sprzedaży lub zakupu.

5. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ I PRAWO DO ANULOWANIA

Bez ograniczeń dla innych środków prawnych, jeżeli:

 1. Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub innego dokumentu włączonego do niej przez odniesienie;
 2. firma GoDaddy stwierdzi, że działania Użytkownika mogą stanowić zagrożenie dla firmy GoDaddy lub jej członków; lub
 3. firma GoDaddy stwierdzi, że sposób korzystania z Usług przez Użytkownika narusza prawa własności intelektualnej lub prawa wynikające z przepisów, przysługujące innym podmiotom,

firma GoDaddy może niezwłocznie:

 • Ostrzec swoich członków o działaniach Użytkownika;
 • Wstrzymać wszelkie oczekujące transakcje związane z kontem lub kontami Użytkownika;
 • Ograniczyć źródła finansowania i płatności;
 • Ograniczyć dostęp Użytkownika do jego konta lub kont lub do dowolnych funkcji takiego konta lub kont; lub
 • Zawiesić lub zlikwidować konto lub konta Użytkownika na czas nieokreślony oraz odmówić dostarczania Użytkownikowi Usług.

Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa środków, firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do przetrzymywania środków przez czas przekraczający zwykły okres dystrybucji w odniesieniu do transakcji uznanych za podejrzane lub konta lub kont, na których przeprowadzana jest duża liczba transakcji. Jeżeli firma GoDaddy zlikwiduje konto lub konta Użytkownika, otrzyma on odpowiednie powiadomienie od firmy GoDaddy oraz wszystkie należne mu niezastrzeżone środki znajdujące na danym koncie lub kontach.

6. LIMITED WARRANTY FOR SOLD DOMAINS

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement or in the terms and conditions then in effect on GoDaddy's website (“Site”), Domain Broker Service sales will be guaranteed for payment by GoDaddy if the Buyer does not perform and if the Buyer is not an associated party of the Seller. In the event of a breach by the Buyer of any of its responsibilities related to payment under the completed sale, the Seller agrees to immediately transfer all of Seller’s right to the respective domain name to GoDaddy and GoDaddy agrees to pay Seller the final sales price less agreed upon commission.

For purpose of this limited warranty, a “completed sale” means an accepted private Buy Now transaction for a domain name through Domain Broker Service on GoDaddy’s Site, combined with receipt of payment by GoDaddy and transfer of the domain name to GoDaddy control.

7. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki zawarte w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do celów wykładni i interpretacji umowy zawartej pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie.  Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów interpretować jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie.  Jeśli sąd właściwy uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

7. DEFINICJE; KONFLIKTY

Terminy zapisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie regulaminu ogólnego.  W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego, moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.