GoDaddy

Umowa Szybkiego Transferu

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza GoDaddy Umowa szybkiego transferu (niniejsza „Umowa”) została zawarta pomiędzy GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company („GoDaddy”) a Użytkownikiem i wchodzi w życie z dniem jej elektronicznego zaakceptowania.  Niniejsza Umowa określa warunki korzystania przez Użytkownika z usługi Szybki transfer GoDaddy („Serwis Szybki transfer” lub „Serwis”).

Elektroniczne zaakceptowanie niniejszej Umowy przez Użytkownika oznacza zapoznanie się z jej treścią oraz zgodę na związanie warunkami niniejszej Umowy, wraz z Uniwersalnymi warunkami świadczenia usług GoDaddy, włączonymi do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Terminy „my”, „nam” lub „nasz” odnoszą się do GoDaddy. Terminy „Ty”, „Twój”, „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do każdej osoby lub każdego podmiotu, który zaakceptuje niniejszą Umowę.  Żaden z zapisów niniejszej Umowy nie będzie interpretowany jako nadający stronom trzecim jakiekolwiek prawa lub korzyści.

GoDaddy, wedlug swojego wyłącznego i absolutnego uznania może w dowolnym momencie zmieniać lub modyfikować tę Umowę oraz wszelkie polityki lub umowy do niej włączone, a tego rodzaju zmiany lub modyfikacje wejdą w życie niezwłocznie po opublikowaniu ich na witrynie GoDaddy (niniejszej „Witrynie”).  Użytkownik uznaje i zgadza się, że (i) GoDaddy może informować Użytkownika o tego rodzaju zmianach lub modyfikacjach poprzez ich publikację na niniejszej Witrynie oraz (ii) korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub Serwisu po wprowadzeniu tego rodzaju zmian lub modyfikacji (określonych datą „Ostatnia aktualizacja” u góry tej strony) będzie stanowiło akceptację niniejszej Umowy przez Użytkownika, zgodnie z jej ostatnią aktualizacją.  Jeśli Użytkownik nie zgadza się na związanie niniejszą Umową zgodnie z jej ostatnią aktualizacją, nie powinien korzystać (lub kontynuować korzystania) z niniejszej Witryny lub Serwisu.  Ponadto, GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy pocztą elektroniczną.  Dlatego też bardzo ważne jest, aby Użytkownik dbał o aktualność danych swojego konta („Konto”), włącznie ze swoim adresem e-mail.  GoDaddy nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku nieotrzymania powiadomienia e-mail przez Użytkownika, jeśli nastąpiło to na skutek podania nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

2.  OPIS SERWISU

GoDaddy współpracuje z Afternic® w celu zapewnienia klientom GoDaddy sposobu sprzedaży ich nazw(y) domen(y) zainteresowanym kupującym, za pośrednictwem sieci wybranych rejestratorów.  Jeśli Użytkownik postanowi wystawić swoją nazwę domeny na sprzdaż za pośrednictwem Serwisu Szybki Transfer oraz zawrzeć niniejszą Umowę, Użytkownik wyraźnie uznaje, rozumie i zgadza się, że: (i) GoDaddy nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności lub zobowiązań wobec Użytkownika w odniesieniu do wystawienia na sprzedaż i sprzedaży nazwy domeny Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Szybki Transfer lub transferu nazwy domeny z Użytkownika na kupującego; (ii) GoDaddy nie posiada żadnej kontroli nad kupującymi lub siecią wybranych rejestratorów Afternic i nie składa żadnych oświadczeń w sprawie niezawodności lub możliwości serwisu sprzedażowego lub kwalifikacji jakiegokolwiek potencjalnego kupującego lub zdolności jakiegokolwiek kupującego do uiszczenia opłaty za nazwę domeny; (iii) GoDaddy nie pobiera, nie zachowuje i nie ma dostępu do żadnych danych kart kredytowych kupujących korzystających z Serwisu Szybki Transfer; nie przetwarzamy płatności funduszy pomiędzy Użytkownikiem a kupującym i dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakikolwiek brak płatności ze strony kupującego lub jakiekolwiek nieupoważnione ujawnienie jakichkolwiek danych osobowych lub danych kart kredytowych dotyczących kupującego.  Transfer funduszy pomiędzy kupującymi a sprzedającymi Afternic podlega Umowie członkowskiej oraz Warunkom Afternic, znajdującym się w https://www.afternic.com/legal, włączonej do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Rejestrując nazwę domeny w GoDaddy oraz wystawiając swoją domenę na sprzedaż w ramach Serwisu Szybki Transfer, Użytkownik wyraźnie uznaje i zgadza się, że możemy natychmiast dokonać transferu jakiejkolwiek nazwy domeny pomyślnie sprzedanej w Serwisie Szybki Transfer z konta GoDaddy Użytkownika na konto kupującego, który nabył nazwę domeny.  Użytkownik uznaje i zgadza się na zezwolenie GoDaddy na wyłączenie wszelkich funkcji blokady transferu, powiązanych z nazwą domeny zarejestrowanej w Serwisie Szybki Transfer, w tym, m.in. wyłączenie naszego serwisu potwierdzającego transfer nazwy domeny.

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności GoDaddy oraz wszelkich jej podawykonawców, agentów, pracowników, członków kadry kierowniczej, dyrektorów, akcjonariuszy, podmioty powiązane i cesjonariuszy z wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń, szkód, kosztów i wydatków, w tym uzasadnionych honorariów i wydatków prawniczych, związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Szybki Transfer lub z niego wynikających, w tym, m.in. natychmiastowym transferem nazwy domeny z konta Użytkownika GoDaddy na konto kupującego.

3.  OGRANICZENIA I ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

GoDaddy nie gwarantuje i nie może zagwarantować sprzedaży lub zakupu jakiejkolwiek nazwy domeny za pośrednictwem Serwisu Szybki Transfer. Transfer nazwy domeny na kupującego nie następuje natychmiast w momencie sprzedaży, a dokonanie go może potrwać kilka dni.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć nazwę domeny z Serwisu Szybki transfer.  W przypadku usunięcia domeny z Serwisu, należy mieć świadomość, że usunięcie nazwy domeny z sieci Afternic nie następuje natychmiast i może potrwać kilka dni.  GoDaddy przeprowadzi proces niezwłocznego transferu dla każdej nazwy domeny zarejestrowanej w Serwisie Szybki transfer i sprzedawanej za pośrednictwem sieci Afternic we wskazanych ramach czasowych.

Użytkownik uznaje i zgadza się, że GoDaddy może usunąć nazwę domeny Użytkownika z Serwisu Szybki Transfer w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu, bez uprzedniego powiadomienia, w tym, m.in. nieuiszczenia opłat, wygaśnięcia nazwy domeny, oszustwa, ograniczeń transferu, wpłynięcia sporu dotyczącego znaku towarowego lub prawa własności do nazwy domeny lub w przypadku transferu nazwy domeny na innego rejestratora.

4.  WYZNACZONY PRZEDSTAWICIEL I ZMIANA DANYCH REJESTRUJĄCEGO

„WYZNACZONY PRZEDSTAWICIEL” OZNACZA OSOBĘ LUB PODMIOT, KTÓRY POPRZEDNI LUB NOWY REJESTRUJĄCY WYRAŹNIE UPOWAŻNIA DO ZATWIERDZENIA ZMIANY WNIOSKU REJESTRUJĄCEGO W JEGO IMIENIU. DLA UŁATWIENIA PROCESU SZYBKIEGO TRANSFERU ORAZ ZGODNIE Z POLITKĄ ZMIANY REJESTRUJĄCEGO ICANN, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ WYZNACZYĆ GoDaddy JAKO SWOJEGO WYZNACZONEGO PRZEDSTAWICIELA WYŁĄCZNIE DO CELU UDZIELENIA WYRAŹNEJ ZGODY NA ISTOTNE ZMIANY REJESTRACYJNYCH DANYCH KONTAKTOWYCH W IMIENIU UŻYTKOWNIKA.

5.  TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNE ZOBOWIĄZANIA; ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Tytuły i nagłówki zawarte w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do celów wykładni i interpretacji umowy zawartej pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie.  Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów interpretować jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie.  Jeśli sąd właściwy uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

6.  DEFINICJE; KONFLIKTY

Terminy zapisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie regulaminu ogólnego.  W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego, moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.