GoDaddy

JEDNOLITE ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW DOTYCZĄCYCH NAZWY DOMENY

Ostatnia aktualizacja: 24.10.2019

(zgodnie z zatwierdzeniem wydanym przez ICANN w dniu 24 października 1999 roku)

1. Cel

Niniejsze Jednolite zasady rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny („Jednolite zasady rozstrzygania sporów”) zostały przyjęte przez Internetową Korporację ds. Nadanych Nazw i Numerów („instytucja ICANN”) i zostają włączone do Umowy rejestracji przez odniesienie. Określają one regulamin rozstrzygania sporów dotyczących rejestracji oraz korzystania z nazwy domeny internetowej zarejestrowanej przez Użytkownika, powstałych pomiędzy nim i wszelkimi podmiotami innymi niż nasza firma (rejestratorami). Postępowania na mocy ust. 4 niniejszych Jednolitych zasad rozstrzygania sporów będą prowadzone zgodnie z regułami Jednolitych zasad rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny („Reguły postępowania”), które są dostępne tutaj, oraz zgodnie z wybranymi dodatkowymi regułami dostawcy usług administracyjnego rozstrzygania sporów.

2. Oświadczenia Użytkownika

Składając wniosek o rejestrację nazwy domeny lub zwracając się do nas z prośbą o utrzymanie bądź odnowienie rejestracji nazwy domeny, Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że (a) oświadczenia złożone przez niego w Umowie rejestracji są kompletne i rzetelne; (b) zgodnie z jego wiedzą, rejestracja nazwy domeny w żaden sposób nie naruszy praw jakiejkolwiek osoby trzeciej; (c) nie rejestruje on nazwy domeny w celu zabronionym przepisami prawa oraz (d) nie będzie on świadomie wykorzystywać tej nazwy domeny w sposób naruszający mające zastosowanie przepisy lub regulacje. Obowiązkiem Użytkownika jest ustalenie, czy dokonana przez niego rejestracja nazwy domeny nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich.

3. Anulowania, transfery i zmiany

Dokonamy anulowania lub transferu rejestracji nazwy domeny lub wprowadzimy zmiany w takiej rejestracji w inny sposób w następujących przypadkach:

 1. z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 8, po otrzymaniu od Użytkownika lub jego upoważnionego przedstawiciela instrukcji dotyczących przeprowadzenia takiego działania w formie pisemnej lub w odpowiednim formacie elektronicznym;
 2. po otrzymaniu przez nas nakazu sądu lub trybunału arbitrażowego właściwej jurysdykcji, wymagającego podjęcia takich działań; i/lub
 3. po otrzymaniu przez nas decyzji Panelu administracyjnego nakazującej podjęcie takiego działania w ramach jakiegokolwiek postępowania administracyjnego, w którym Użytkownik był stroną i które zostało przeprowadzone na mocy niniejszych Jednolitych zasad rozstrzygania sporów lub ich późniejszej wersji przyjętej przez instytucję ICANN. (Patrz ust. 4 lit. (i) i (k) poniżej.)
 4. Możemy również dokonać anulowania lub transferu rejestracji nazwy domeny bądź wprowadzić w niej inne zmiany zgodnie z warunkami Umowy rejestracji lub innymi wymogami prawnymi.

4. Obowiązkowe postępowanie administracyjne

Niniejszy ustęp określa rodzaje sporów, w odniesieniu do których Użytkownik ma obowiązek poddać się obowiązkowemu postępowaniu administracyjnemu. Postępowania takie będą prowadzone przed jednym z dostawców usług administracyjnego rozstrzygania sporów, których wykaz znajduje się tutaj (każdy zwany „Dostawcą usług”).

 1. Spory objęte postępowaniem. Użytkownik jest zobowiązany do poddania się obowiązkowemu postępowaniu administracyjnemu w przypadku, gdy osoba trzecia („strona skarżąca”) wykaże przed właściwym Dostawcą usług, zgodnie z Regułami postępowania, że
  • nazwa domeny Użytkownika jest identyczna lub łudząco podobna do znaku towarowego lub znaku usługowego, do którego strona skarżąca posiada prawa; oraz
  • Użytkownik nie posiada żadnych praw ani uzasadnionych interesów w odniesieniu do nazwy domeny; oraz
  • nazwa domeny Użytkownika została zarejestrowana i jest wykorzystywana w złej wierze.
  W toku postępowania administracyjnego, strona skarżąca musi wykazać, że każdy z tych trzech czynników ma miejsce.
 2. Dowód dokonania rejestracji i wykorzystywania w złej wierze. Do celów ust. 4 lit. (a) ppkt (iii), poniższe okoliczności, a w szczególności, między innymi, jeżeli Panel uzna, że doszło do ich wystąpienia, stanowią dowód dokonania rejestracji i wykorzystywania nazwy domeny w złej wierze:
  • okoliczności wskazujące na rejestrację lub nabycie nazwy domeny przez Użytkownika głównie w celu sprzedaży, wynajmu lub dokonania transferu rejestracji nazwy domeny w inny sposób na rzecz strony skarżącej, która jest właścicielem znaku towarowego lub znaku usługowego, lub na rzecz jej konkurenta, w zamian za wynagrodzenie przewyższające koszty poniesione przez Użytkownika w udokumentowany sposób w związku z nazwą domeny; lub
  • Użytkownik dokonał rejestracji nazwy domeny w celu uniemożliwienia właścicielowi znaku towarowego lub znaku usługowego uwzględnienia takiego znaku w odpowiedniej nazwie domeny, pod warunkiem, że postępowanie takie jest częścią wzorca zachowania; lub
  • Użytkownik dokonał rejestracji nazwy domeny głównie w celu zakłócenia prowadzenia działalności gospodarczej przez konkurenta; lub
  • poprzez używanie nazwy domeny Użytkownik celowo próbował przyciągnąć użytkowników internetu do swojej witryny lub innej lokalizacji internetowej dla osiągnięcia zysków, stwarzając prawdopodobieństwo pomyłki ze znakiem strony skarżącej w zakresie źródła, sponsorowania, powiązania lub udzielania poparcia dla witryny lub lokalizacji Użytkownika, lub produktu bądź usługi oferowanych w witrynie lub lokalizacji internetowej Użytkownika.
 3. Sposób wykazania praw i uzasadnionego interesu Użytkownika w odniesieniu do nazwy domeny w odpowiedzi na skargę. Po otrzymaniu skargi przez Użytkownika, powinien on kierować się postanowieniami ust. 5 Reguł postępowania w celu określenia sposobu przygotowania odpowiedzi. Każda z poniższych okoliczności, w szczególności, między innymi, jeżeli w oparciu o własną ocenę całości zaprezentowanego materiału dowodowego Panel uzna, że jej zajście zostało udowodnione, stanowi dowód praw lub uzasadnionego interesu Użytkownika w odniesieniu do nazwy domeny do celów ust. 4 lit. (a) ppkt (ii):
  • Użytkownik wykorzystywał lub w możliwy do udowodnienia sposób przygotowywał się do wykorzystywania nazwy domeny bądź nazwy odpowiadającej nazwie domeny w związku z oferowaniem towarów lub usług w dobrej wierze przed otrzymaniem zawiadomienia o sporze; lub
  • Użytkownik (jako osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub inna organizacja) jest powszechnie w skojarzeniu z nazwą domeny, nawet jeżeli nie nabył on praw do znaku towarowego lub znaku usługowego; lub
  • Użytkownik w uzasadniony niekomercyjny lub dozwolony sposób wykorzystuje nazwę domeny, bez zamiaru odciągnięcia klientów poprzez wprowadzenie ich w błąd lub bez zamiaru nadszarpnięcia reputacji znaku towarowego lub znaku usługowego będącego przedmiotem sporu dla osiągnięcia własnego zysku.
 4. Wybór Dostawcy usług. Strona skarżąca wybiera Dostawcę usług spośród podmiotów zatwierdzonych przez instytucję ICANN poprzez przesłanie do niego skargi. Wybrany Dostawca usług będzie zarządzał postępowaniem, z wyjątkiem przypadków konsolidacji opisanych w ust. 4 lit. (f).
 5. Wszczęcie postępowania, proces oraz wyznaczenie Panelu administracyjnego. Reguły postępowania określają proces wszczynania i prowadzenia postępowania oraz wyznaczania panelu, który dokonuje rozstrzygnięcia sporu („Panel administracyjny”).
 6. Konsolidacja. W przypadku występowania wielu sporów pomiędzy Użytkownikiem a stroną skarżącą, Użytkownik lub strona skarżąca mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie konsolidacji sporów przed jednym Panelem administracyjnym. Wniosek ten należy przekazać pierwszemu Panelowi administracyjnemu, wyznaczonemu do rozpatrzenia toczącego się między stronami sporu. Panel administracyjny może według własnego uznania przeprowadzić konsolidację niektórych lub wszystkich takich sporów, pod warunkiem, że spory poddane procesowi konsolidacji podlegają postanowieniom niniejszych Jednolitych zasad rozstrzygania sporów lub ich późniejszej wersji przyjętej przez instytucję ICANN.
 7. Opłaty. Strona skarżąca jest zobowiązana do uiszczenia wszelkich opłat pobieranych przez Dostawcę usług w związku z jakimkolwiek sporem rozstrzyganym przed Panelem administracyjnym na mocy niniejszych Jednolitych zasad rozstrzygania sporów, z wyjątkiem przypadków wybrania przez Użytkownika opcji rozszerzenia Panelu administracyjnego z jednego do trzech członków zgodnie z ust. 5 lit. (b) ppkt (iv) Reguł postępowania, kiedy to wszystkie opłaty są równo dzielone pomiędzy Użytkownika i stronę skarżącą.
 8. Nasz udział w postępowaniu administracyjnym. Nie uczestniczymy oraz nie będziemy uczestniczyć w zarządzaniu jakimkolwiek postępowaniem przed Panelem administracyjnym ani w prowadzeniu go. Ponadto, nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie decyzje wydane przez Panel administracyjny

.

 1. Środki ochrony prawnej. Środki prawne przysługujące stronie skarżącej w odniesieniu do któregokolwiek postępowania toczącego się przed Panelem administracyjnym ograniczają się do żądania anulowania nazwy domeny Użytkownika lub dokonania transferu rejestracji nazwy domeny Użytkownika na rzecz strony skarżącej.
 2. Powiadomienie i publikacja. Dostawca usług powiadamia nas o decyzji podjętej przez Panel administracyjny w odniesieniu do nazwy domeny zarejestrowanej przez Użytkownika w naszym serwisie. Wszelkie decyzje podjęte na mocy niniejszych Jednolitych zasad rozstrzygania sporów są publikowane w pełnym brzmieniu w internecie, chyba że Panel administracyjny w wyjątkowych przypadkach podejmie decyzję o konieczności zredagowania części wydanej przez niego decyzji.
 3. Dostępność postępowań sądowych. Wymogi dotyczące obowiązkowego postępowania administracyjnego określone w ust. 4 nie powstrzymują Użytkownika ani strony skarżącej przed wniesieniem sporu do sądu właściwej jurysdykcji w celu uzyskania niezależnego rozstrzygnięcia przed rozpoczęciem takiego obowiązkowego postępowania administracyjnego lub po jego zakończeniu. Jeżeli Panel administracyjny podejmie decyzję o anulowaniu lub dokonaniu transferu rejestracji nazwy domeny Użytkownika, decyzja taka zostanie wprowadzona w życie po upływie dziesięciu (10) dni roboczych (zgodnie z przepisami obowiązującymi w lokalizacji, w której znajduje się nasze główne miejsce prowadzenia działalności gospodarcze) od momentu otrzymania przez nas informacji na temat decyzji Panelu administracyjnego od odpowiedniego Dostawcy usług. Po upływie tego okresu decyzja zostanie wprowadzona w życie, chyba że podczas takich dziesięciu (10) dni roboczych otrzymamy od Użytkownika urzędowy dokument (na przykład kopię pozwu potwierdzoną urzędową pieczęcią sądu), informujący o wniesieniu sprawy sądowej przeciwko stronie skarżącej w jurysdykcji, której poddała się strona skarżąca na mocy ust. 3 lit. (b) ppkt (xiii) Reguł postępowania. (Zasadniczo jest to jurysdykcja obejmująca lokalizację naszej siedziby głównej lub adres Użytkownika znajdujący się w naszej bazie danych Whois. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ust. 1 i 3 lit. (b) ppkt (xiii) Reguł postępowania)

.

 1. W przypadku otrzymania przez nas takiej dokumentacji w terminie dziesięciu (10) dni roboczych, decyzja Panelu administracyjnego nie jest wdrażana i nie są podejmowane żadne działania do momentu otrzymania (i) zadowalającego nas dowodu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami; (ii) zadowalającego nas potwierdzenia oddalenia lub wycofania sprawy sądowej; lub (iii) kopii nakazu sądu, który oddalił powództwo Użytkownika lub wydał decyzję stwierdzającą, że Użytkownik nie ma prawa do dalszego używania danej nazwy domeny.

5. Wszelkie inne spory i sprawy sądowe

Wszelkie inne spory pomiędzy Użytkownikiem i jakimkolwiek podmiotem innym niż nasza firma, odnoszące się do rejestracji nazwy domeny, które nie zostały wszczęte na mocy postanowień dotyczących obowiązkowego postępowania administracyjnego zawartych w ust. 4, będą rozstrzygane pomiędzy Użytkownikiem i takim podmiotem na drodze sądowej, w postępowaniu arbitrażowym lub w dowolnym innym możliwym do zastosowania trybie postępowania.

6. Nasz udział w sporach

W żaden sposób nie bierzemy udziału w jakichkolwiek sporach pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią, dotyczących rejestracji i używania nazwy domeny Użytkownika. Użytkownik nie może wyznaczyć nas jako strony ani w żaden inny sposób włączyć nas w takie postępowanie. Jeżeli zostaniemy stroną w takim postępowaniu, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia w celu obrony wszelkich możliwych środków i działań uznanych za stosowne.

7. Utrzymywanie stanu obecnego

Nie dokonujemy anulowania, transferu, aktywacji, dezaktywacji ani żadnej innej zmiany statusu którejkolwiek rejestracji nazwy domeny na mocy niniejszych Jednolitych zasad rozstrzygania sporów, z wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 3 powyżej.

8. Transfery podczas trwania sporu

Transfer nazwy domeny na nowego posiadacza

Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania transferu rejestracji nazwy domeny na rzecz innego posiadacza (i) w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego wszczętego zgodnie z ust. 4 ani przez okres piętnastu (15) dni roboczych (zgodnie z przepisami obowiązującymi w lokalizacji, w której znajduje się nasze główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) po zakończeniu takiego postępowania lub (ii) w trakcie toczącego się postępowania sądowego lub arbitrażowego dotyczącego nazwy domeny Użytkownika, chyba że strona, której rejestracja nazwy domeny jest przekazywana, wyraża pisemną zgodę na podporządkowanie się decyzji sądu lub trybunału arbitrażowego. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdego transferu rejestracji nazwy domeny na innego posiadacza, jeżeli jego przeprowadzenie narusza postanowienia niniejszego punktu.

Zmiana rejestratora

Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania transferu rejestracji nazwy domeny na rzecz innego rejestratora w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego wszczętego na mocy ust. 4 ani przez okres piętnastu (15) dni roboczych (zgodnie z przepisami obowiązującymi w lokalizacji, w której znajduje się nasze główne miejsce prowadzenia działalności) po zakończeniu takiego postępowania. Użytkownik może przenieść zarządzanie rejestracją nazwy domeny na innego rejestratora w okresie toczącego się postępowania sądowego lub arbitrażowego, o ile zarejestrowana w naszym serwisie nazwa domeny będzie w dalszym ciągu przedmiotem postępowania wszczętego przeciwko Użytkownikowi zgodnie z warunkami niniejszych Jednolitych zasad rozstrzygania sporów. W przypadku transferu rejestracji nazwy domeny na rzecz naszej firmy w trakcie toczącego się postępowania sądowego lub arbitrażowego, taki spór będzie nadal podlegać zasadom rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny obowiązującym u rejestratora, od którego rejestracja nazwy domeny została przeniesiona.

9. Zmiany Jednolitych zasad rozstrzygania sporów

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Jednolitych zasad rozstrzygania sporów w dowolnym momencie za zgodą instytucji ICANN. Najnowsza wersja Jednolitych zasad rozstrzygania sporów zostanie opublikowana w tym miejscu co najmniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed jej wejściem w życie. O ile nie powołano się na niniejsze Jednolite zasady rozstrzygania sporów poprzez wniesienie skargi do Dostawcy usług – w którym to przypadku do momentu zakończenia sporu zastosowanie będzie mieć wersja Jednolitych zasad rozstrzygania sporów obowiązująca w chwili wniesienia skargi – wszelkie wprowadzone zmiany są wiążące dla Użytkownika w odniesieniu do wszelkich sporów dotyczących rejestracji nazwy domeny, niezależnie od tego, czy spór powstał przed datą wejścia w życie zmian, w tym samym dniu lub po tej dacie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzonych w niniejszych Jednolitych zasadach rozstrzygania sporów, jedynym przysługującym mu środkiem prawnym jest anulowanie rejestracji nazwy domeny w naszym serwisie, z zastrzeżeniem, że Użytkownikowi nie będzie przysługiwać prawo do otrzymania zwrotu jakichkolwiek dokonanych płatności. Poprawiona wersja Jednolitych zasad rozstrzygania sporów będzie mieć zastosowanie w przypadku Użytkownika do momentu anulowania rejestracji nazwy domeny.