GoDaddy

DOMENY WG UMOWY POŚREDNICTWA
UMOWA POŚREDNICTWA NAZWY DOMENY

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020

Należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej Umowy pełnomocnictwa dotyczącej nazw domen („Umowa”). Korzystając z Usług i/lub witryny firmy Domains By Proxy, LLC, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej na mocy prawa stanu Delaware („DBP”), Użytkownik (określony poniżej) akceptuje wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie oraz w Zasadach ochrony danych osobowych firmy DBP, które są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie i znajdują się tutaj. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma DBP może zmienić postanowienia niniejszej Umowy w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionych warunków w swojej witrynie oraz że wszelkie nowe, inne lub dodatkowe funkcje zmieniające usługi świadczone przez firmę DBP będą automatycznie podlegały niniejszej Umowie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszej Umowie wraz z wprowadzanymi do niej zmianami lub jeżeli nie wyraża on na nie zgody, nie może on korzystać z usług firmy DBP ani uzyskiwać do nich dostępu. Dalsze korzystanie z usług i witryny firmy DBP po opublikowaniu takich zmian w postanowieniach niniejszej Umowy oznacza akceptację tych zmian przez Użytkownika.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy firmą DBP i Użytkownikiem, jego spadkobiercami, cesjonariuszami, przedstawicielami i wykonawcami („Użytkownik”) i wchodzi w życie z dniem złożenia podpisów elektronicznych. Niniejsza Umowa określa regulamin relacji Użytkownika z firmą DBP, a także sposób korzystania z Usług firmy DBP przez Użytkownika oraz stanowi całość Umowy pomiędzy Użytkownikiem i firmą DBP. Korzystając z Usług firmy DBP, Użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał on wszystkie postanowienia zawarte w niniejszej Umowie oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, a ponadto zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszej Umowy w odniesieniu do transakcji zawartych przez:

  i. Użytkownika, w jego własnym imieniu;
  ii. Dowolną osobę działającą w charakterze przedstawiciela Użytkownika; oraz
  iii. Każdego, kto korzysta z konta Użytkownika w firmie DBP, niezależnie od tego, czy transakcje te zostały przeprowadzone w imieniu Użytkownika i/lub czy zostały przez niego zatwierdzone.

Użytkownik potwierdza, że będzie on związany oświadczeniami złożonymi przez osoby trzecie działające w jego imieniu, które korzystają z usług firmy DBP lub dokonują ich zakupu. Użytkownik potwierdza również, że firma DBP nie jest związana ogólnymi stwierdzeniami zamieszczonymi w witrynie lub materiałach promocyjnych firmy DBP. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów wydanych przez Internetową Korporację ds. Nadanych Nazw i Numerów („instytucja ICANN”) (w tym Jednolitych zasad rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny) („Zasady rozstrzygania sporów”) oraz Rejestratora Użytkownika (tj. osobę lub podmiot akredytowany przez instytucję ICANN, za pośrednictwem którego Użytkownik rejestruje nazwę domeny).

1 . OPIS USŁUG REJESTRACJI ANONIMOWEJ DBP

Jeżeli Użytkownik zamówił usługę anonimowej rejestracji DBP za pośrednictwem Rejestratora będącego spółką stowarzyszoną DBP, DBP umieści w publicznie dostępnym katalogu „Whois” swoje dane kontaktowe zamiast danych Użytkownika. DBP zachowa imię i nazwisko Użytkownika, jego adres pocztowy, adres e-mail oraz numery telefonu i faksu w poufności, z zastrzeżeniem par. 4 niniejszej Umowy. Następujące informacje (a nie dane osobowe Użytkownika) będą publicznie dostępne w katalogu „Whois” zgodnie z polityką organizacji ICANN:

  i. Nazwa DBP jako pełnomocnika Rejestrującego nazwę domeny i adres e-mail pełnomocnika, jego numer telefonu i adres pocztowy w informacjach kontaktowych pełnomocnika Rejestrującego;
  ii. Adres pocztowy i numer telefonu pełnomocnika do kontaktu w sprawach technicznych w związku z rejestracją nazwy domeny;
  iii. Adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu pełnomocnika do kontaktu administracyjnego w związku z rejestracją nazwy domeny;
  iv. Adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie rozliczeń dotyczących rejestracji nazwy domeny;
  v. Podstawowe i dodatkowe serwery nazw domen wyznaczone przez Użytkownika dla nazwy domeny;
  vi.Pierwotna data rejestracji nazwy domeny i data wygaśnięcia rejestracji; i
  vii. Tożsamość Rejestratora.

2 . ZACHOWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA PEŁNYCH KORZYŚCI Z REJESTRACJI DOMENY

Mimo że firma DBP będzie wyświetlana w katalogu „Whois” jako Rejestrujący w odniesieniu do każdej wyznaczonej przez Użytkownika rejestracji nazwy domeny, Użytkownik zachowa wszelkie korzyści z rejestracji nazwy domeny w odniesieniu do każdej takiej rejestracji nazwy domeny, w tym z zastrzeżeniem paragrafu 4 poniżej:

  i. Prawo do sprzedaży, przeniesienia lub przypisania każdej rejestracji nazwy domeny, co będzie wymagało anulowania usług firmy DBP powiązanych z każdą taką rejestracją nazwy domeny;
  ii. Prawo do sterowania użyciem każdej rejestracji domeny, w tym prawo do wyznaczania podstawowego i zapasowego serwera nazw domen, na które wskazują nazwy domeny;
  iii. Prawo do anulowania każdej rejestracji nazwy domeny;
  iv. Prawo do rezygnacji z usług DBP powiązanych z każdą rejestracją nazwy domeny i (lub) usług ochrony danych osobowych Użytkownika świadczonych przez DBP, aby informacje dotyczące umowy Użytkownika znalazły się w katalogu „Whois”; oraz
  v. Prawo do odnowienia każdej rejestracji nazwy domeny po wygaśnięciu rejestracji z uwzględnieniem odpowiednich reguł i zasad Rejestratora Użytkownika.

3 . DANE OSOBOWE ORAZ ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE POWIADAMIANIA; OŚWIADCZENIA I GWARANCJE; ZABEZPIECZENIA KONTA

Dane osobowe i Zobowiązania Użytkownika w zakresie powiadamiania

Użytkownik zobowiązuje się przekazać w odniesieniu do każdej domeny, w przypadku której korzysta z usług DBP, następujące rzetelne i aktualne informacje:

  i. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz numery telefonu i faksu Użytkownika do kontaktu Rejestrującego w związku z rejestracją nazwy domeny;
  ii. Adres e-mail, adres pocztowy oraz numery telefonu i faksu dla kontaktu technicznego w przypadku rejestracji nazwy domeny;
  iii. Adres e-mail, adres pocztowy oraz numery telefonu i faksu dla kontaktu administracyjnego w przypadku rejestracji nazwy domeny;
  iv. Adres e-mail, adres pocztowy oraz numery telefonu i faksu do kontaktu w sprawie rozliczeń dotyczących rejestracji nazwy domeny; oraz
  v. Zgodnie z wymogami dotyczącymi weryfikacji tożsamości Użytkownik wyraża zgodę, by na żądanie przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez instytucję rządową i/lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej wydany przez instytucję rządową.

Użytkownik zobowiązuje się:

  i. Powiadomić firmę DBP w ciągu trzech (3) dni kalendarzowych w przypadku zmiany danych osobowych podanych przez Użytkownika w momencie wykupienia subskrypcji usług firmy DBP;
  ii. Odpowiedzieć w ciągu trzech (3) dni kalendarzowych na wszelkie zapytania ze strony DBP mające na celu sprawdzenie poprawności informacji osobistych Użytkownika; oraz
  iii. Odpowiadać w rozsądnym czasie na wiadomości e-mail wysyłane do Użytkownika przez DBP w związku z odbieraną przez DBP korespondencją mającą związek z Użytkownikiem lub rejestracją jego nazwy domeny, jak określono dokładniej w Par. 5(c) poniżej.
  iv. Wyrazić zgodę, aby DBP występowała jako Wyznaczony przedstawiciel (zgodnie z definicją podaną poniżej), w przypadkach dodania lub usunięcia usług DBP z domeny Użytkownika oraz w celu ułatwienia realizacji wniosku o zmianę danych rejestrującego (o czym mowa poniżej).

Dbanie o aktualność i dokładność własnych danych osobowych jest obowiązkiem Użytkownika.

Odnowienia

Użytkownik wyraża zgodę, aby firma DBP umożliwiła Rejestratorowi Użytkownika obciążenie karty kredytowej Użytkownika zapisanej w danych przechowywanych przez Rejestratora po aktualnie obowiązujących stawkach.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu firma DBP i (lub) Rejestrator nazwy domeny Użytkownika nie jest w stanie obciążyć karty kredytowej Użytkownika pełną kwotą należną za świadczone usługi lub jeśli firma DBP i (lub) Rejestrator zostaną zwrotnie obciążeni płatnością z tytułu jakichkolwiek opłat, którymi uprzednio obciążono kartę kredytową podaną przez Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez firmę DBP i (lub) Rejestratora bez powiadamiania Użytkownika wszelkich dostępnych środków prawnych w celu otrzymania płatności, co obejmuje między innymi natychmiastowe anulowanie wszelkich usług świadczonych przez firmę DBP na rzecz Użytkownika.

Oświadczenia i gwarancje

Użytkownik gwarantuje, że wszelkie informacje dostarczone przez niego firmie DBP są prawdziwe, kompletne, aktualne i dokładne. Ponadto Użytkownik gwarantuje, że korzysta z usług rejestracji anonimowej firmy DBP w dobrej wierze oraz że nic mu nie wiadomo na temat naruszania przez jego nazwę domeny praw, znaków towarowych lub nazw handlowych stron trzecich. Użytkownik zaświadcza również, że nazwa domeny rejestrowana w firmie DBP w imieniu Użytkownika nie będzie używana w związku z jakąkolwiek nielegalną działalnością albo w związku z wysyłaniem spamu, ani nie będzie zawierać ani instalować wirusów, robaków, koni trojańskich ani innych kodów, plików ani programów, które mogą przerywać działanie, powodować uszkodzenia lub ograniczać funkcjonalność jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu.

Bezpieczeństwo konta

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego numeru klienta/identyfikatora logowania i hasła („Informacje na temat dostępu do konta”). Użytkownik zgadza się natychmiast powiadomić DBP o wszelkich przypadkach nieuprawnionego korzystania z konta lub przypadkach innego naruszenia bezpieczeństwa. Użytkownik zgadza się, że DBP nie będzie odpowiadać za żadne straty, które mogą zostać poniesione przez Użytkownika na skutek użycia przez inne osoby Informacji dostępowych konta — za zgodą lub bez zgody Użytkownika. Użytkownik zgadza się również odpowiadać za wszelkie straty poniesione przez DBP lub inny podmiot na skutek użycia Informacji dostępowych konta Użytkownika przez inną osobę. Ze względów bezpieczeństwa należy przechowywać Informacje dostępowe konta w bezpiecznej lokalizacji i podjąć kroki zapobiegające uzyskaniu dostępu do tych informacji przez inne osoby. Użytkownik zgadza się, że jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane na jego koncie, niezależnie od tego, czy zostały one podjęte przez Użytkownika, czy przez inną osobę. DBP w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania podejmowane na koncie Użytkownika, niezależnie od tego, czy były one autoryzowane przez Użytkownika.

Wyznaczony przedstawiciel oraz Zmiana danych rejestrującego

„WYZNACZONY PRZEDSTAWICIEL” OZNACZA OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB PODMIOT, KTÓRY POPRZEDNI REJESTRATOR LUB NOWY REJESTRATOR WYRAŹNIE UPOWAŻNIAJĄ DO ZATWIERDZENIA WNIOSKU O ZMIANĘ REJESTRUJĄCEGO W JEGO IMIENIU. W PRZYPADKU USŁUG DBP, WNIOSEK O ZMIANĘ REJESTRUJĄCEGO MOŻE RÓWNIEŻ POWSTAĆ W PRZYPADKACH, GDZIE USŁUGI DBP SĄ DODAWANE LUB USUWANE Z NAZWY DOMENY. W CELU UŁATWIENIA WSZELKICH TEGO RODZAJU WNIOSKÓW O ZMIANY ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI ZMIANY REJESTRUJĄCEGO ICANN, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ WYZNACZUĆ DBP JAKO SWOJEGO WYZNACZONEGO PRZEDSTAWICIELA WYŁĄCZNIE W CELU WYRAŹNEGO UDZIELENIA ZGODY NA ISTOTNE ZMIANY W DANYCH KONTAKTOWYCH REJESTRACJI W IMIENIU UŻYTKOWNIKA.

4 . PRAWO FIRMY DBP DO ODMÓWIENIA, ZAWIESZENIA, ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI ORAZ UJAWNIENIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Użytkownik rozumie i potwierdza, że firma DBP ma pełne prawo i może, według własnego wyłącznego uznania oraz bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Użytkownika:

 1. Anulować usługi dotyczące prywatności (co oznacza, że dane Użytkownika będą dostępne w katalogu „Whois”) i (lub) ujawnić imię i nazwisko oraz dane osobowe Użytkownika, które ten przekazał DBP

  1. W przypadkach wymaganych przez prawo, przekonanie w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne dla przestrzegania zarządzeń prawnych lub w interesie bezpieczeństwa publicznego;
  2. W celu przestrzegania procesu prawnego przeprowadzonego wobec DBP lub w odpowiedzi na uzasadnioną groźbę postępowania sądowego przeciwko DBP (stwierdzoną przez DBP całkowicie według jej wyłącznego uznania); lub
  3. W celu przestrzegania zasad, zbiorów zasad lub procedur ICANN.

 2. Rozstrzygać wszelkie roszczenia stron trzecich, zagrażające lub zgłoszone, wynikające z korzystania przez Użytkownika z nazwy domeny, w odniesieniu do której firma DBP jest rejestrującym wymienionym w katalogu „Whois” w imieniu Użytkownika; lub
 3. Podejmować wszelkie inne działania, jakie DBP uzna za stosowne:

  1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub Polityki antyspamowej DBP;
  2. Aby chronić integralność i stabilność oraz przestrzegać wymogów, warunków i zasad rejestracji mającego zastosowanie Rejestru nazwy domeny i (lub) Dostawcy rejestru;
  3. Przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, rozporządzeń lub wymogów, wezwań sądowych, nakazów sądowych lub żądań organów ścigania;
  4. Przestrzegać Zasad rozwiązywania sporów ICANN lub Zasad zmiany rejestrującego ICANN;
  5. W celu uniknięcia wszelkich strat finansowych lub odpowiedzialności prawnej (cywilnej lub karnej) po stronie DBP, jej spółek macierzystych, podmiotów zależnych, powiązanych, udziałowców, przedstawicieli, członków kadry kierowniczej, dyrektorów i pracowników;
  6. Jeśli nazwa domeny, której DBP w imieniu Użytkownika jest rejestrującym, złamie lub naruszy znak towarowy, nazwę handlową lub inne prawa strony trzeciej; oraz
  7. Jeśli do wiadomości DBP dojdzie, że Użytkownik korzysta z usług DBP w sposób (stwierdzony przez DBP całkowicie według jej wyłącznego uznania), który:
   • Wykazuje niezgodność z prawem lub propaguje nielegalną działalność bądź do niej zachęca;
   • Propaguje wykorzystywanie dzieci albo zachęca do takich działań lub udziału w nich bądź w dowolnej aktywności związanej z rozpowszechnianiem materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci;
   • Propaguje terroryzm, przemoc przeciwko ludziom, zwierzętom lub własności albo zachęca do takich działań lub udziału w nich;
   • Promuje spam lub inne niepożądane masowe wiadomości e-mail, włamania do komputerów lub sieci bądź łamanie zabezpieczeń albo zachęca do takich działań lub udziału w nich;
   • Narusza ustawę o ochronie klientów aptek internetowych (Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act) z 2008 r. lub podobne przepisy prawne lub promuje sprzedaż leków na receptę bez ważnej recepty, angażuje się w takie działania lub do nich zachęca;
   • Narusza prawa własności intelektualnej innego Użytkownika lub innej osoby bądź podmiotu;
   • Narusza prawo do prywatności lub ochrony wizerunku innego Użytkownika bądź jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu albo narusza jakikolwiek obowiązek zachowania poufności, do którego zobowiązany jest Użytkownik względem innego Użytkownika bądź jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu;
   • Zakłóca świadczenie usług DBP;
   • Zawiera lub instaluje wirusy, robaki, błędy w oprogramowaniu, konie trojańskie lub inne kody, pliki lub programy, które są przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczenia funkcjonalności oprogramowania lub sprzętu, bądź umożliwiają takie działania; lub
   • Zawiera fałszywe lub wprowadzające w błąd sformułowania bądź bezpodstawne lub porównawcze roszczenia odnoszące się do firmy DBP lub świadczonych przez nią usług.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że gdy DBP zostanie pozwane lub objęte śledztwem w dowolnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym w związku z zarejestrowaniem nazwy domeny przez Użytkownika lub użyciem przez niego usług DBP, anonimowa rejestracja Użytkownika może zostać anulowana, co oznacza, że rejestracja nazwy zostanie przekazana z powrotem do Użytkownika i że w katalogu Whois jako Rejestrujący będzie figurował Użytkownik.

W przypadku gdy:

 1. Firma DBP podejmuje wszelkie działania określone w punkcie i, ii lub iii powyżej lub par. 5; i (lub)
 2. Użytkownik wybiera anulowanie usług DBP z dowolnego powodu

Ani firma DBP, ani Rejestrator Użytkownika nie zwrócą kosztów jakichkolwiek opłat uiszczonych przez Użytkownika.

5 . PRZEKAZYWANIE KOMUNIKACJI

a. Przekazywanie korespondencji

Jako że nazwa, adres pocztowy i numer telefonu firmy DBP będą znajdować się w bazie danych Whois, Użytkownik wyraża zgodę na przeglądanie i przekazywanie przez firmę DBP komunikacji adresowanej do nazwy domeny Użytkownika otrzymanej w listach poleconych lub priorytetowych, za pośrednictwem poczty e-mail lub przesyłki kurierskiej z możliwością śledzenia przesyłki (np. UPS, FedEx lub DHL), lub przesyłki priorytetowej poczty USA. Użytkownik w szczególności przyjmuje do wiadomości fakt, że firma DBP nie będzie przekazywać Użytkownikowi listów priorytetowych (innych niż urzędowe), wiadomości-śmieci lub innej niezamówionej komunikacji (przesłanej pocztą e-mail, faksem, pocztą tradycyjną lub przekazanej telefonicznie). Ponadto Użytkownik upoważnia firmę DBP do zutylizowania wszelkiej takiej komunikacji lub odesłania jej do nadawcy bez otwierania. Użytkownik wyraża zgodę na zrzeczenie się wszelkich roszczeń wynikających z nieotrzymania wiadomości skierowanych do nazwy domeny Użytkownika, lecz nie przekazanych Użytkownikowi przez firmę DBP.

b. Przesyłanie dalej wiadomości e-mail

Baza danych Whois wymaga podania adresu e-mail w przypadku każdej zakupionej rejestracji nazwy domeny. Podczas zakupu anonimowej rejestracji domeny firma DBP utworzy dla tej domeny anonimowy adres e-mail „@domainsbyproxy.com”. Po odebraniu wiadomości e-mail wysłanych na ten anonimowy adres e-mail firma DBP obsłuży je zgodnie z preferencjami dotyczącymi poczty e-mail wybranymi przez Użytkownika dla tej nazwy domeny. Do wyboru są trzy (3) preferencje dotyczące poczty e-mail. Można wybrać:

  i. Przekazywanie wszystkich wiadomości;
  ii. Filtrowanie wszystkich wiadomości pod kątem spamu, a następnie ich przekazanie; lub
  iii. Brak przekazywania jakichkolwiek wiadomości.

Tak jak w przypadku pozostałej komunikacji, Użytkownik wyraża zgodę na zrzeczenie się wszelkich roszczeń wynikających z nieotrzymania wiadomości e-mail skierowanych do nazwy domeny Użytkownika, lecz nie przekazanych Użytkownikowi przez firmę DBP.

c. Powiadomienia dotyczące korespondencji i obowiązki Użytkownika w zakresie odpowiadania
Po otrzymaniu przez firmę DBP powiadomień przesłanych listem poleconym lub kurierem z możliwością śledzenia przesyłki lub listów urzędowych zaadresowanych na nazwę domeny Użytkownika, w większości wypadków firma DBP podejmie próbę przekazania Użytkownikowi takich wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail. Jeżeli Użytkownik nie odpowie na wiadomość e-mail od firmy DBP i (lub) korespondencję otrzymaną przez firmę DBP dotyczącą rejestracji nazwy domeny Użytkownika lub jakiegokolwiek sporu bądź też z innego powodu wymagającą natychmiastowej reakcji, firma DBP może niezwłocznie ujawnić tożsamość Użytkownika i (lub) anulować usługę rejestracji anonimowej firmy DBP w odniesieniu do odpowiednich rejestracji nazw domen. Oznacza to, że w bazie danych Whois będą wyświetlane imię i nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu dostarczone firmie DBP.

d. Dodatkowe opłaty administracyjne

Firma DBP zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika uzasadnionymi „opłatami administracyjnymi” lub „opłatami manipulacyjnymi” z tytułu (i) zadań, które firma DBP może wykonywać poza zwykłym zakresem Usług, (ii) dodatkowego czasu i (lub) kosztów, poniesionych przez firmę DBP w związku ze świadczeniem Usług; i (lub) (iii) nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy (na zasadach określonych przez firmę DBP według jej własnego i wyłącznego uznania). Typowe sytuacje wymagające naliczenia opłat administracyjnych lub manipulacyjnych obejmują między innymi następujące przypadki: (i) problemy z obsługą klienta wymagające dodatkowego czasu lub uwagi; (ii)spory wymagające porad księgowych lub prawnych udzielanych bądź przez pracowników firmy DBP bądź przez firmy zewnętrzne zaangażowane przez firmę DBP; (iii) odzyskiwanie wszelkich kosztów i opłat, w tym kosztów świadczenia Usług, poniesionych przez firmę DBP w wyniku obciążeń zwrotnych lub innych sporów płatniczych wszczętych przez Użytkownika, jego bank lub operatora Metody płatności. Takimi opłatami administracyjnymi lub manipulacyjnymi zostanie obciążona Metoda płatności wskazana przez Użytkownika Rejestratorowi Użytkownika.

Użytkownik zrzeka się prawa do rozprawy z udziałem przysięgłych w jakimkolwiek postępowaniu, które odbywa się na skutek niniejszej Umowy lub jest z nią związane.

6 . OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA DBP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB STRATY MORALNE POWIĄZANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, REJESTRACJĄ NAZWY DOMENY, USŁUGAMI FIRMY DBP, KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY FIRMY DBP LUB MATERIAŁÓW I TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE BĄDŹ INNYCH STRONACH POŁĄCZONYCH ZE STRONĄ FIRMY DBP LUB TEŻ Z DOSTARCZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA INFORMACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ PERSONALNĄ FIRMIE DBP LUB JAKIEJKOLWIEK STRONIE TRZECIEJ. TO OGRANICZENIE OBOWIĄZUJE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ DOMNIEMANYCH ROSZCZEŃ JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, DELIKTOWA LUB OBIEKTYWNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI, ZANIEDBAŃ LUB INNEGO RODZAJU, NAWET JEŻELI FIRMA DBP ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB JEŻELI BYŁY ONE MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZANIE LUB ELIMINOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB UBOCZNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY DBP W TAKICH JURYSDYKCJACH BĘDZIE OGRANICZONA DO NAJNIŻSZEJ KWOTY DOZWOLONEJ PRZEZ PRAWO.

PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE DBP JEST ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU:

  i. NIEZAMIERZONEGO UJAWNIENIA LUB KRADZIEŻY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA;
  ii. OPÓŹNIEŃ LUB PRZERW W DOSTĘPIE DO NASZEJ STRONY LUB STRON NASZYCH PARTNERSKICH REJESTRATORÓW;
  iii. NIEDOSTARCZENIA LUB BŁĘDNEGO DOSTARCZENIA DANYCH MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A DBP;
  iv. BRAKU ODNOWIENIA ANONIMOWEJ REJESTRACJI NAZWY DOMENY Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU;
  v. NIEAUTORYZOWANEGO UŻYCIA KONTA DBP UŻYTKOWNIKA I DOWOLNYCH USŁUG DBP;
  vi. BŁĘDÓW, ZANIECHAŃ LUB NIEPRAWDZIWYCH OŚWIADCZEŃ FIRMY DBP;
  vii. USUNIĘCIA, NIEZAPISANIA, NIEPRZETWORZENIA LUB BRAKU REAKCJI NA WIADOMOŚCI E-MAIL PRZEKAZANE DO UŻYTKOWNIKA LUB JEGO ANONIMOWEJ REJESTRACJI NAZWY DOMENY;
  viii. PRZETWARZANIA ZAKTUALIZOWANYCH INFORMACJI O KONCIE DBP UŻYTKOWNIKA; I (LUB)
  ix. DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA SPOWODOWANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JEGO PRZEDSTAWICIELI (ZA ZGODĄ LUB BEZ ZGODY UŻYTKOWNIKA).

7 . ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić firmę DBP, jej spółki macierzyste, podmioty zależne, partnerów, udziałowców, przedstawicieli, dyrektorów i członków kadry zarządzającej, pracowników oraz Rejestratora Użytkownika z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, żądań, zobowiązań, strat, szkód lub kosztów, w tym uzasadnionych honorariów prawników, wynikających w jakikolwiek sposób z niniejszej Umowy, usług świadczonych w jej ramach przez firmę DBP, korzystania ze strony firmy DBP lub konta Użytkownika na stronie DBP, korzystania przez Użytkownika z rejestracji nazwy domeny i (lub) sporów powstałych w związku z zasadami rozstrzygania sporów.

8 . ZASTRZEŻENIE GWARANCJI DBP

FIRMA DBP, JEJ SPÓŁKI MACIERZYSTE, PODMIOTY ZALEŻNE, PARTNERZY, UDZIAŁOWCY, PRZEDSTAWICIELE, CZŁONKOWIE KADRY KIEROWNICZEJ I DYREKTORZY ORAZ PRACOWNICY WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, USŁUGĄ ŚWIADCZONĄ W JEJ RAMACH, STRONĄ DBP LUB INNYMI STRONAMI POŁĄCZONYMI ZE STRONĄ DBP, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. WSZYSTKIE USŁUGI DBP, A TAKŻE STRONA DBP, SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”. UŻYTKOWNIK DOKONUJE SUBSKRYPCJI USŁUG DBP I KORZYSTA ZE STRONY DBP WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST ZABRONIONE. W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE WYŁĄCZENIE NIE DOTYCZY UŻYTKOWNIKA.

9 . PRAWA AUTORSKIE I ZNAK TOWAROWY

Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że wszystkie treści i materiały zawarte w niniejszej Umowie, Zasadach ochrony danych osobowych i stronie DBP znajdującej się tutaj, są chronione różnymi prawami własności intelektualnej oraz amerykańskimi przepisami dotyczącymi ochrony patentów, znaków towarowych, znaków usługowych i tajemnic handlowych, a także innymi obowiązującymi prawami własności i przepisami, oraz że firma DBP wyraźnie zastrzega sobie prawa do wszystkich takich treści i materiałów.

Ponadto Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że w żaden sposób nie może wykorzystywać opisanych powyżej treści i materiałów bez wyraźnej pisemnej zgody firmy DBP. Na podstawie niniejszej Umowy ani w jakikolwiek inny sposób nie jest przyznawane ani nadawane żadne prawo ani żadna licencja związana z przepisami dotyczącymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, znaków usługowych ani jakichkolwiek innych praw własności lub licencji.

10 . POSTANOWIENIA RÓŻNE

a. Rozdzielność, forma, całość umowy

Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za niezgodną z prawem, niewykonalną lub nieważną, w całości lub w części, takie postanowienie musi zostać zmienione w minimalnym niezbędnym zakresie, aby zapewnić jego zgodność z prawem, wykonalność i ważność bez wpływu na zgodność z prawem, wykonalność i ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. Nagłówki w niniejszym dokumencie nie stanowią części niniejszej Umowy. Użytkownik akceptuje fakt, że niniejsza Umowa wraz z zasadami, które są jej integralną częścią, stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem i firmą DBP dotyczącego usług, o których mowa w niniejszym dokumencie.

b. Prawo właściwe, właściwość miejscowa sądu, zrzeczenie się prawa do rozprawy z udziałem przysięgłych

Niniejsza Umowa podlega w każdym aspekcie prawu i decyzjom sądów hrabstwa Maricopa w stanie Arizona, z wyłączeniem reguł dotyczących kolizji przepisów prawnych. Z zastrzeżeniem postanowień wymienionych poniżej Użytkownik akceptuje fakt, że wszelkie działania związane z niniejszą Umową lub z niej wynikające będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy hrabstwa Maricopa w stanie Arizona. W celu rozstrzygania sporów dotyczących rejestracji nazwy domeny Użytkownik zgadza się podporządkować wyłącznej jurysdykcji i właściwości terytorialnej Amerykańskiego Sądu Okręgowego Okręgu Arizona w Phoenix, w stanie Arizona. Użytkownik zrzeka się prawa do rozprawy z udziałem przysięgłych, niezależnie od miejsca, w jakimkolwiek postępowaniu, które odbywa się na skutek niniejszej Umowy lub jest z nią związane.

c. Powiadomienia

Wszelkie powiadomienia od firmy DBP będą przesyłane na adres e-mail podany firmie DBP przez Użytkownika. Powiadomienia przesyłane pocztą e-mail zaczynają obowiązywać dwadzieścia cztery (24) godziny po wysłaniu wiadomości e-mail przez firmę DBP, chyba że firma DBP otrzyma informację, że adres e-mail jest nieprawidłowy. W takim wypadku firma DBP może przesłać powiadomienie listem priorytetowym lub poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wszelkie powiadomienia od Użytkownika do DBP będą wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską z możliwością śledzenia przesyłki na adres:

     Domains By Proxy, LLC
     Attn: General Counsel
     14455 North Hayden Rd.
     Suite 219
     Scottsdale, AZ 85260

Powiadomienia wysłane listem poleconym lub pocztą kurierską z możliwością śledzenia uznaje się za skuteczne pięć (5) dni od daty wysyłki.

d. Ubezpieczenia

W rzadkich przypadkach gdy Użytkownik utraci rejestrację nazwy domeny na rzecz strony trzeciej wskutek zaniedbania ze strony DBP (zaniechania lub innego zaniedbania albo świadomego działania strony trzeciej), Użytkownik może być ubezpieczony na wypadek takiej utraty poprzez Profesjonalne zasady ubezpieczeń od odpowiedzialności DBP, za których ubezpieczenie aktualnie odpowiada American International Insurance Company. Oczywiście każde roszczenie będzie podlegać badaniu faktów i okoliczności, które złożyły się na jego powstanie. W sytuacji gdy Użytkownik ma podstawy sądzić, że okoliczności wskazują na możliwość zaspokojenia roszczenia z ubezpieczenia, powinien on sporządzić pismo (w którym zostanie opisana podstawa roszczenia) i wysłać je pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

     Domains By Proxy, LLC
     Attn: Insurance Claims
     14455 North Hayden Rd.
     Suite 219
     Scottsdale, AZ 85260

e. Zwolnienie z odpowiedzialności

W mało prawdopodobnym przypadku utraty przez Użytkownika rejestracji nazwy domeny na rzecz strony trzeciej wyłącznie z powodu umyślnego uchybienia firmy DBP Rejestrator Użytkownika („Strona zwalniająca z odpowiedzialności”) zwolni Użytkownika z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody lub koszty (w tym uzasadnione honoraria prawników) z tytułu jakichkolwiek roszczeń, działań, postępowań, procesów lub żądań wynikających z utraty rejestracji nazwy domeny Użytkownika lub z nią związanych. Takie zobowiązania dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji 10(e) są zależne od następujących warunków:

  i. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić na piśmie zarówno firmę DBP, jak i Stronę zwalniającą z odpowiedzialności o roszczeniu, żądaniu lub działaniu oraz zapewnić Stronie zwalniającej z odpowiedzialności w związku z nimi rozsądną pomoc na jej koszt, oraz
  ii. Strona zwalniająca z odpowiedzialności ma prawo do kontrolowania obrony podczas rozpatrywania takiego roszczenia, żądania lub pozwu oraz kierowania nią.


Powiadomienia dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności w odniesieniu do firmy DBP będą wysyłane zgodnie z sekcją 10(c) niniejszej Umowy. Powiadomienia dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności w odniesieniu do Rejestratora Użytkownika powinny być wysyłane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi powiadomień zawartymi w Umowie rejestracji nazwy domeny Rejestratora Użytkownika.

f. Okres umowy; Obowiązywanie niektórych postanowień

Warunki niniejszej Umowy pozostaną w mocy, dopóki firma DBP będzie Rejestrującym w odniesieniu do jakiejkolwiek nazwy domeny w imieniu Użytkownika. Sekcje 5 (Przekazywanie informacji), 6 (Ograniczenie odpowiedzialności), 7 (Zwolnienie z odpowiedzialności), 8 (Wyłączenie gwarancji) i 10 (Postanowienia różne) pozostaną w mocy również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

Aktualizacja: 25.10.2017

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.