GoDaddy

UMOWA REJESTRACJI NAZWY DOMENY

Ostatnia aktualizacja: 29 lipca 2019 r.

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.


1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa rejestracji nazwy domeny (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company („GoDaddy”) a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa określa regulamin korzystania przez Użytkownika z usług rejestracji nazw domen świadczonych przez firmę GoDaddy („Usługi rejestracji nazw domen” lub „Usługi”). Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy. Terminy „ty", „twój", „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę. O ile nie określono inaczej, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zaakceptował postanowienia niniejszej Umowy wraz z następującymi dokumentami włączonymi do niej poprzez odniesienie: (i) Umową regulaminu ogólnego firmy GoDaddy („Umowa regulaminu ogólnego”), (ii) wszystkimi porozumieniami, wytycznymi, zasadami, praktykami, procedurami, wymogami dotyczącymi rejestracji lub standardami operacyjnymi domen najwyższego poziomu („TLD”), w których Użytkownik dokonuje rejestracji którejkolwiek domeny („Zasady rejestracji”), oraz (iii) wszelkimi ograniczeniami planów, zastrzeżeniami dotyczącymi produktów lub innymi ograniczeniami przedstawionymi Użytkownikowi na stronie docelowej Usług rejestracji nazw domen, stanowiącej część witryny firmy GoDaddy (niniejsza “Witryna”).

ABY PRZEJŚĆ DO ZASAD REJESTRACJI DOTYCZĄCYCH TLD, W KTÓREJ UŻYTKOWNIK CHCE ZAREJESTROWAĆ NAZWĘ DOMENY, NALEŻY KLIKNĄĆ TUTAJ.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że (i) firma GoDaddy może w dowolnym momencie i według swojego własnego uznania zmienić lub zmodyfikować postanowienia niniejszej Umowy oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w niniejszej Witrynie, oraz (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji oznacza akceptację niniejszej Umowy przez Użytkownika w jej aktualnym brzmieniu. W przypadku braku zgody Użytkownika na postanowienia niniejszej Umowy po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem. Ponadto, firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta (“Konto klienta”), w tym swój adres e-mail. Firma GoDaddy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli wynika to z podania przez niego nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail. Firma GoDaddy jest rejestratorem akredytowanym przez Internetową Korporację ds. Nadanych Nazw i Numerów („instytucja ICANN”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma GoDaddy jako rejestrator akredytowany przez instytucję ICANN jest z nią związana umową. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma GoDaddy może modyfikować niniejszą Umowę w celu zachowania zgodności z postanowieniami umowy zawartej z instytucją ICANN oraz wszelkimi innymi regulaminami określonymi przez (i) instytucję ICANN i/lub (ii) rejestr mający zastosowanie do danej TLD lub krajowej domeny najwyższego poziomu („ccTLD”). Użyte w niniejszej Umowie określenia „rejestr”, „Rejestr”, „operator rejestru” lub „Operator rejestru” odnoszą się do rejestru mającego zastosowanie do danej domeny TLD lub ccTLD. Aby ustalić rejestratora sponsorującego, należy kliknąć tutaj.


2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH REJESTRACJI


O ile nie wskazano inaczej, postanowienia zawarte poniżej, w paragrafie 2, mają zastosowanie do wszystkich domen najwyższego poziomu znajdujących się w naszej ofercie. Szczególne postanowienia dotyczące domen najwyższego poziomu lub krajowych domen najwyższego poziomu (będące uzupełnieniem opublikowanych Zasad rejestracji) zostały zawarte w dalszej części niniejszej Umowy.

 1. Zasady rejestracji. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie Zasady rejestracji (określone powyżej w niniejszej Umowie) odnoszące się do rejestracji nazwy domeny Użytkownika (jakiegokolwiek poziomu). OBOWIĄZKIEM UŻYTKOWNIKA, PRZED DOKONANIEM REJESTRACJI W DOMENIE NAJWYŻSZEGO POZIOMU, POZOSTAJE PRZEJŚCIE DO ODPOWIEDNIEJ STRONY W DOMENIE NAJWYŻSZEGO POZIOMU W CELU SPRAWDZENIA WSZYSTKICH ODPOWIEDNICH ZASAD REJESTRACJI. ZASADY REJESTRACJI DLA KAŻDEJ DOMENY NAJWYŻSZEGO POZIOMU MOŻNA ZNALEŹĆ, KLIKAJĄC ODPOWIEDNIE ŁĄCZE DO DOMENY NAJWYŻSZEGO POZIOMU WYMIENIONE TUTAJ. Bez względu na inne postanowienia niniejszej Umowy, Operator rejestru domeny najwyższego poziomu, w której dokonywana jest rejestracja nazwy domeny, jest i będzie zamierzonym beneficjentem niniejszej Umowy będącym stroną trzecią. Z tego względu strony niniejszej Umowy przyjmują do wiadomości i uznają, że prawa Operatora Rejestru jako beneficjenta będącego stroną trzecią zostały nabyte oraz że Operator Rejestru skorzystał ze swoich praw beneficjenta będącego stroną trzecią przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy, udzielając firmie GoDaddy prawa do prowadzenia rejestru domeny najwyższego poziomu. Prawa beneficjenta będącego stroną trzecią należące do Operatora rejestru pozostają w mocy także po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
 2. Wymagania dotyczące rejestracji. W stopniu, w jakim Użytkownik spełnia dla domeny najwyższego poziomu lub domeny krajowej najwyższego poziomu wymóg kwalifikacji (np. miejsca zamieszkania dla domen .JP, .EU itd.), weryfikacji (np. weryfikacja DNS) lub inny wymóg uwierzytelnienia jako warunek zarejestrowania nazwy domeny w domenie najwyższego poziomu, składając wniosek, rejestrując lub odnawiając nazwę domeny, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) wszelkie informacje dostarczone w celu zarejestrowania lub odnowienia nazwy domeny (w tym wszelka dokumentacja pomocnicza, jeśli jest wymagana) są prawdziwe, kompletne i poprawne oraz w żaden sposób nie wprowadzają w błąd, a wniosek jest składany w dobrej wierze; (b) spełnia i będzie spełniać kryteria kwalifikacji określone w Zasadach rejestracji dotyczących odpowiedniej domeny najwyższego poziomu w okresie obowiązywania licencji obejmującej nazwę domeny; (c) nie składał wcześniej wniosku o nazwę domeny u innego rejestratora z wykorzystaniem tych samych kryteriów kwalifikacji oraz taki wniosek nie został odrzucony przez innego rejestratora (o ile ma to zastosowanie); (d) przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż nawet w przypadku dopuszczenia nazwy domeny do rejestracji jego prawo do rejestracji nazwy domeny może zostać zakwestionowane przez inne podmioty zgłaszające swoje prawa do danej nazwy domeny oraz (e) przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek z określonych powyżej gwarancji są nieprawdziwe, niekompletne, niepoprawne lub wprowadzające w błąd, Operator rejestru lub rejestrator mogą anulować rejestrację nazwy domeny.
 3. Prawo własności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że rejestracja nazwy domeny nie daje Użytkownikowi, rejestratorowi ani żadnej innej osobie jakichkolwiek praw własności do nazwy użytej jako nazwa domeny ani do rejestracji nazwy domeny oraz że wprowadzenie nazwy domeny do Rejestru nie stanowi dowodu ani potwierdzenia własności nazwy domeny zarejestrowanej jako nazwa domeny. Użytkownik nie może w żaden sposób przenosić lub twierdzić, że przenosi prawa własności dotyczących rejestracji nazwy domeny, jak również udzielać bądź twierdzić, że udziela jako zabezpieczenia ani też w żaden inny sposób obciążać lub twierdzić, że obciąża rejestrację nazwy domeny.
 4. Wymogi Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN). Użytkownik zobowiązuje się również przestrzegać wymogów, standardów, zasad, procedur i praktyk Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN), za monitorowanie których jest odpowiedzialny każdy właściwy Operator Rejestru zgodnie z umową rejestru zawartą między nim a ICANN lub jakimkolwiek innym porozumieniem zawartym z tą organizacją. Dodatkowe przydatne informacje dotyczące ICANN dostępne są w materiałach edukacyjnych ICANN oraz publikacji Korzyści i zakres odpowiedzialności ICANN.
 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić (w ciągu 30 dni od wystosowania żądania) Operatora rejestru i Dostawcę usługi rejestracji, a także ich podwykonawców, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, działy, udziałowców, dyrektorów, członków kadry zarządzającej, pracowników, księgowych, prawników, ubezpieczycieli, pośredników, poprzedników, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, szkodami, stratami, kosztami, wydatkami i podstawami powództwa lub innymi zobowiązaniami, znanymi lub nieznanymi, w tym uzasadnionymi wydatkami na honoraria prawnicze i opłatami za usługi prawne, w jakikolwiek sposób wynikające, związane lub pozostające w związku z rejestracją nazwy domeny przez Użytkownika, w tym m.in. wykorzystywania, rejestracji, poszerzenia, odnowienia, usunięcia i (lub) przeniesienia przedmiotowej nazwy domeny i (lub) naruszenia jakichkolwiek obowiązujących postanowień lub warunków dotyczących rejestracji. Użytkownik nie zawrze żadnej ugody ani żadnego kompromisu w zakresie jakiegokolwiek takiego roszczenia odszkodowawczego bez uprzedniej pisemnej zgody Rejestratora lub Operatora Rejestru, która nie będzie przedmiotem nieuzasadnionej odmowy, a takie zobowiązanie odszkodowawcze pozostanie w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy z dowolnego powodu. W ŻADNYM PRZYPADKU OPERATOR REJESTRU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE ALBO ODSZKODOWANIA RETORSYJNE LUB STRATY MORALNE, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB REPUTACJI, W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK KWESTII, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ CZY DELIKTOWEJ (W TYM Z ZANIEDBANIA), NARUSZENIA GWARANCJI, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZASAD I UMÓW WŁĄCZONYCH DO NIEJ PRZEZ ODNIESIENIE, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NAZWY DOMENY, UTRATY PRZEZ UŻYTKOWNIKA DANYCH LUB PLIKÓW BĄDŹ INNYCH PRZYCZYN, NAWET JEŚLI OPERATOR REJESTRU ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
 6. Domeny najwyższego poziomu regulowane przepisami. W przypadku domen najwyższego poziomu regulowanych przepisami Użytkownik zgadza się na następujące warunki: (a) Użytkownik będzie działać w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie prywatności, gromadzenia danych, ochrony konsumenta (między innymi w kontekście mylących i oszukańczych działań), przepisów antylichwiarskich, skupowania długów, ekologicznej produkcji żywności, ujawniania danych i ujawniania informacji finansowych. (b) W przypadku gromadzenia i przechowywania przez Użytkownika poufnych danych medycznych i finansowych w ramach takich usług będą stosowane uzasadnione i odpowiednie środki bezpieczeństwa zgodne z definicjami w odpowiednich przepisach. Domeny najwyższego poziomu regulowane przepisami obejmują:.games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show; .theater; .town, .city, .reise oraz .reisen
 7. Ściśle regulowane domeny najwyższego poziomu. Oprócz wymogów dotyczących regulowanych przepisami domen najwyższego poziomu, rejestracja nazwy domeny w jakiejkolwiek ściśle regulowanej domenie najwyższego poziomu podlega następującym wymogom: (a) Użytkownik poda dane kontaktu administracyjnego (i będzie dbać o ich aktualność) na potrzeby powiadomień o skargach i zgłoszeniach dotyczących naruszeń przepisów, a także dane kontaktowe odpowiednich organów państwowych lub samodzielnych organów branżowych w ich głównych siedzibach. (b) Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie upoważnienia, prawa, licencje i (lub) inne uprawnienia przynależności do branży związanej ze ściśle regulowaną przepisami domeną najwyższego poziomu. (c) Użytkownik zgłosi wszelkie istotne zmiany upoważnień, praw, licencji i (lub) innych uprawnień przynależności do branży związanej ze ściśle regulowaną przepisami domeną najwyższego poziomu, aby zagwarantować ciągłą zgodność z odpowiednimi przepisami i wymaganiami dotyczącymi licencjonowania i ogólnymi regułami prowadzenia działalności w interesie konsumentów. Ściśle regulowane domeny najwyższego poziomu obejmują: .abogado, .attorney, .bank, .bet, .bingo, .casino .charity (i równoważnik IDN), .cpa, .corp, creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .vesicherung, oraz .wtf W przypadku domen .doctor, rejestrujący, którzy twierdzą, że są lekarzami posiadającymi licencję, muszą być w stanie wykazać Rejestratorowi i Rejestrowi, na ich wniosek, że posiadają daną licencję.
 8. Szczególnie chronione domeny najwyższego poziomu. Oprócz wymogu dotyczącego ściśle regulowanych oraz regulowanych przepisami domen najwyższego poziomu, rejestrując nazwę domeny na wszelkiej szczególnie chronionej domenie najwyższego poziomu, Użytkownik zgadza się podjąć uzasadnione kroki w celu uniknięcia podawania fałszywych informacji lub sugerowania, że Użytkownik lub firma Użytkownika jest sponsorowana, wspierana bądź powiązana z co najmniej jednym krajowym lub rządowym organem sił zbrojnych w przypadku, gdy takie wsparcie, sponsorowanie lub związek nie istnieją. Szczególnie chronione domeny najwyższego poziomu obejmują: .army, .navy, .airforce
 9. Beneficjent będący stroną trzecią. Bez względu na inne postanowienia niniejszej Umowy, Operator Rejestru domeny najwyższego poziomu, w której Użytkownik rejestruje nazwy domeny, jest i będzie zamierzonym beneficjentem niniejszej Umowy będącym stroną trzecią. Strony niniejszej Umowy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że prawa beneficjenta będącego stroną trzecią, Operatora Rejestru, zostały nabyte oraz że Operator Rejestru skorzystał ze swoich praw beneficjenta będącego stroną trzecią przysługujących jemu na mocy niniejszej Umowy, udzielając firmie GoDaddy prawa do bycia rejestratorem domeny najwyższego poziomu. Prawa beneficjenta będącego stroną trzecią należącego do Operatora Rejestru pozostaną w mocy także po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
 10. Zmienna i niejednolita polityka cenowa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, rozumie i zgadza się, że niektóre nazwy domen w niektórych domenach najwyższego poziomu podlegają, zgodnie z Zasadami rejestracji, różnicom cenowym (tj. nazwy standardowe a nazwy premium) i (lub) mogą być objęte niejednolitymi cenami w przypadku odnowienia rejestracji (w wyniku czego Opłata za odnowienie rejestracji nazwy domeny może różnić się w przypadku różnych nazw domen w tej samej domenie najwyższego poziomu, np. koszt odnowienia rejestracji dla jednej nazwy domeny może wynieść 100,00 $, ale 33,00 $ w przypadku innej nazwy domeny).
 11. Zastrzeżenia dotyczące dostępności domen prywatnych lub usługi proxy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że w przypadku niektórych domen najwyższego poziomu lub niektórych rynków, krajów albo obszarów zakup prywatnych domen najwyższego poziomu lub usługi rejestracji proxy jest niedozwolony. W takim przypadku Użytkownik powinien dokonać wszelkich rejestracji domen najwyższego poziomu z użyciem swoich danych osobowych, których aktualność, dokładność i kompletność poświadcza.


3. OPŁATY I PŁATNOŚCI

(A) WARUNKI OGÓLNE, W TYM WARUNKI AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA

Użytkownik zgadza się uiszczać wszelkie ceny i opłaty należne za Usługi nabyte lub uzyskane na tej Stronie w momencie zamówienia Usług. Firma GoDaddy wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji cen i opłat w dowolnym czasie, a wprowadzone zmiany lub modyfikacje będą publikowane online na tej Stronie oraz wejdą w życie natychmiast bez konieczności dalszego powiadamiania Użytkownika. Jeśli Użytkownik nabył lub uzyskał Usługi na okres kilku miesięcy lub lat, zmiany lub modyfikacje cen i opłat będą obowiązywać w terminie odnowienia takich Usług, jak określono poniżej.

O ile szczegółowo nie określono inaczej (z przyczyn jak podkreślono w art. 2 pkt. (x) powyżej), cena odnowienia wszelkiej nazwy domeny wszelkiej domeny wyższego poziomu będzie taka sama jak cena katalogowa (niesprzedażowa) pokazywana, gdy Użytkownik szuka domeny i zaznacza ją, a następnie znów w koszyku, przed zakupem. Na przykład, jeśli cena katalogowa wynosi 41,87 zł, a nie określono konkretnie innej ceny odnowienia, wówczas cena odnowienia również wynosi 41,87 zł. Analogicznie, jeśli nazwa domeny posiada cenę sprzedaży wynoszącą 37,68 zł, przy czym cena katalogowa (niesprzedażowa) jest ukazana (jako nieaktualna) jako 41,87 zł, cena odnowienia będzie wynosić 41,87 zł*.

Cena odnowienia ulec zmianie przed faktyczną datą odnowienia.

W celu uzyskania informacji o postanowieniach regulaminu dotyczących opłat, płatności, zwrotu kosztów, rozliczeń, itp. dotyczących Usług świadczonych w ramach niniejszej Umowy, należy zapoznać się z artykułem „Opłaty i płatności naszej umowy o świadczenie usług.

(B) WARUNKI ODNAWIANIA NAZWY DOMENY

W momencie rejestracji nazwy domeny Użytkownik ma do wyboru trzy opcje odnowienia: (i) „Automatyczne odnawianie”, (ii) „Przedłużone automatyczne odnawianie” oraz (iii) „Odnawianie ręczne”:

 1. Automatyczne odnawianie. Automatyczne odnawianie jest ustawieniem domyślnym. Dlatego też o ile Użytkownik nie ustawi Rozszerzonego automatycznego odnawiania ani Ręcznego odnawiania, firma GoDaddy zarejestruje Użytkownika w planie Automatycznego odnawiania. W przypadku zarejestrowania Użytkownika w planie Automatycznego odnawiana nasza firma będzie automatycznie odnawiać wszelkie nazwy domen do odnowienia na okres równoważny okresowi wybranemu w czasie oryginalnej rejestracji. Płatność będzie pobierana z Metody płatności wybranej w firmie GoDaddy po bieżących stawkach obowiązujących w firmie GoDaddy. Przykładowo, jeśli Użytkownik wybrał zarejestrowanie nazwy domeny na jeden (1) rok, firma GoDaddy automatycznie odnowi nazwę domeny na następny jeden (1) rok. Jeśli Użytkownik wybrał zarejestrowanie nazwy domeny na dwa (2) lata, firma GoDaddy automatycznie odnowi nazwę domeny na następne dwa (2) lata, itd.
 2. Przedłużone automatyczne odnawianie. Jeśli Użytkownik zarejestruje się w programie przedłużonego automatycznego odnawiania, w każdą rocznicę rejestracji jego nazwy domeny firma GoDaddy automatycznie odnowi wszelkie nazwy domen wymagające odnowienia na okres dodatkowego jednego roku. W ten sposób pierwotny okres rejestracji nigdy mnie ulegnie zmianie. Jeśli więc Użytkownik dokonał rejestracji nazwy domeny na dwa (2) lata, w każdą rocznicę rejestracji nazwy domeny firma GoDaddy automatycznie odnowi ją na jeden (1) dodatkowy rok, tak aby dwuletni (2) okres rejestracji pozostał niezmieniony. Jeśli Użytkownik zdecydował się zarejestrować nazwę domeny na pięć (5) lat, w każdą rocznicę rejestracji nazwy domeny firma GoDaddy automatycznie odnowi ją na jeden (1) dodatkowy rok, tak aby pięcioletni (5) okres rejestracji nie uległ zmianie i tak dalej. Firma GoDaddy pobierze płatność z Metody płatności wybranej w firmie GoDaddy, po obowiązującej wówczas stawce za roczną rejestrację nazwy domeny w firmie GoDaddy.
 3. Odnawianie ręczne. Jeśli Użytkownik zdecydował się wyłączyć opcję automatycznego odnawiania i anulować produkt (tj. anulować rejestrację nazwy domeny) z dniem wygaśnięcia bieżącego okresu rejestracji, może pomimo tego ręcznie odnowić nazwę domeny w dowolnym momencie przed upływem okresu rejestracji, logując się do swojego Menedżera konta i ręcznie wybierając odnowienie lub dzwoniąc do biura obsługi klienta (jeśli rzeczywiście chce, aby nazwa domeny została odnowiona). Jeżeli Użytkownik nie odnowi ręcznie nazwy domeny przed upływem bieżącego okresu rejestracji, nazwa domeny zostanie anulowana i nie będzie można z niej korzystać.

Wszystkie odnowienia będą podlegać warunkom niniejszej Umowy, do której co pewien czas mogą być wprowadzane poprawki. Użytkownik zgadza się przestrzegać warunków niniejszej Umowy (wraz z poprawkami) w odniesieniu do wszystkich odnawianych domen. Odnowienia nazw domen nie podlegają zwrotom kosztów. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jesteśmy w stanie automatycznie odnowić nazwy domeny Użytkownika zgodnie z wybraną opcją, możemy automatycznie odnowić nazwę domeny na okres krótszy niż pierwotny okres rejestracji w zakresie niezbędnym dla powodzenia operacji. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn firma GoDaddy nie może pobrać płatności za pomocą Metody płatności podanej przez Użytkownika, a Użytkownik nie odpowiada na powiadomienia, rejestracja nazwy domeny wygaśnie. Użytkownik odpowiada za aktualność informacji dotyczących sposobu płatności, w tym daty ważności karty kredytowej, jeśli jest używana.

W przypadku określonych krajowych domen najwyższego poziomu (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk i vg) rozliczenie odnowienia nastąpi pierwszego dnia miesiąca przed miesiącem wygaśnięcia.

W przypadku określonych krajowych domen najwyższego poziomu (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk oraz.vg), odnowienie nastąpi (lub musi być przeprowadzone ręcznie, jeżeli produkt został wcześniej anulowany) najpóźniej 20. dnia miesiąca poprzedzającego datę wygaśnięcia. W przeciwnym razie nazwa domeny uzyska status domeny nieodnowionej. W przypadku niektórych krajowych domen najwyższego poziomu (.es) odnowienie należy przeprowadzić nie później niż siedem dni przed datą wygaśnięcia. W przeciwnym razie nazwa domeny uzyska status domeny nieodnowionej. Jeżeli nazwa domeny ma status domeny nieodnowionej, można ją odnowić, kontaktując się z firmą GoDaddy i zgłaszając wniosek o odnowienie nazwy domeny. Nie można odnowić nazwy domeny za pomocą Menedżera konta. Jeżeli Użytkownik nie odnowi ręcznie anulowanego produktu przed upływem bieżącego okresu rejestracji, nazwa domeny zostanie anulowana i nie będzie można z niej korzystać.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma GoDaddy nie odpowiada za anulowane nazwy domen, które nie zostały odnowione przez Użytkownika w terminach wskazanych w niniejszej Umowie. W przypadku, kiedy Użytkownik nie odnowi swojej nazwy domeny we właściwym czasie, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. W przypadku, gdy w ramach rejestracji nazwy domeny Użytkownik skorzysta z usług ochrony prywatności, Rejestracji chronionej lub innej podobnej usługi, takie usługi będą odnawiane wraz odnowieniem nazwy domeny i zostaną z tego powodu naliczone dodatkowe opłaty, chyba że Użytkownik wcześniej anuluje takie usługi.

W przypadku nieodnowienia nazwy domeny przez Użytkownika w terminie określonym w niniejszej Umowie Użytkownik wyraża zgodę na odnowienie wygasłej nazwy domeny w jego imieniu przez firmę GoDaddy według jej własnego uznania. Jeśli firma GoDaddy zdecyduje się odnowić w imieniu Użytkownika jego wygasłą nazwę domeny, Użytkownik będzie mógł skorzystać z okresu prolongaty odnowienia, podczas którego może on zwrócić firmie GoDaddy koszty odnowienia i zachować swoją nazwę domeny. Okres prolongaty odnowienia wynosi obecnie dwanaście (12) dni, ale może ulec zmianie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. W przypadku określonych krajowych domen najwyższego poziomu (.am, .at, .be, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk i .vg) po terminie wygaśnięcia nazwy domeny nie obowiązuje okres prolongaty odnowienia. Jeśli w trakcie okresu prolongaty odnowienia Użytkownik nie zwróci firmie GoDaddy kosztów odnowienia, jego nazwa domeny zostanie zawieszona i oznaczona do usunięcia, po czym Użytkownik będzie mógł skorzystać z 30-dniowego okresu wykupu, podczas którego będzie mógł uiścić na rzecz firmy GoDaddy Opłatę z tytułu wykupu i odzyskać swoją nazwę domeny. Opłata z tytułu wykupu wynosi obecnie 80,00 $ USD i może ulec zmianie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Jeśli przed upływem 30-dniowego okresu wykupu Użytkownik nie wykupi swojej nazwy domeny, firma GoDaddy może, według własnego uznania, w imieniu Użytkownika usunąć jego nazwę domeny lub przenieść ją do innego rejestrującego. W trakcie okresu wykupu nazwa domeny Użytkownika może być zaparkowana.

W przypadku usunięcia nazwy domeny Użytkownika Rejestr umożliwia skorzystanie z 30-dniowego przedłużonego okresu wykupu, w trakcie którego można wnieść do firmy GoDaddy opłatę z tytułu wykupu i odzyskać nazwę domeny. Opłata z tytułu wykupu wynosi obecnie 80,00 $ USD i może ulec zmianie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Nazwa domeny, która nie zostanie wykupiona przed upływem przedłużonego okresu wykupu zostanie zwolniona przez Rejestr i będzie dostępna do rejestracji na zasadzie obsługi kolejnych zgłaszanych wniosków.

Okres prolongaty odnowienia i przedłużony okres wykupu mogą się różnić w przypadku różnych krajowych domen najwyższego poziomu. Informacje na ten temat można znaleźć w regulaminach odpowiednich domen najwyższego poziomu. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszego akapitu i regulaminem krajowej domeny najwyższego poziomu obowiązuje regulamin krajowej domeny najwyższego poziomu.

Nasza polityka powiadamiania o zbliżającym się wygaśnięciu rejestracji oraz powiązane z tym opłaty zostały opisane tutaj.

(C) WARUNKI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW BEZPŁATNYCH

Jeśli wraz z rejestracją nazwy domeny Użytkownik otrzymuje darmowe produkty, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że takie darmowe produkty będą dostępne jedynie wraz z prawidłowo dokonanym zakupem, a w przypadku usunięcia lub anulowania nazwy domeny mogą stać się niedostępne. W przypadku bezpłatnych nazw domen Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że przez pięć (5) pierwszych dni od momentu rejestracji nie może zmienić konta skojarzonego z taką bezpłatną domeną. Jeśli bezpłatna nazwa domeny jest oferowana w połączeniu z rejestracją innej domeny i rejestracja płatnej nazwy domeny nie powiedzie się, nasza firma może według własnego uznania albo usunąć rejestrację bezpłatnej domeny, albo zwrócić różnicę między zapłaconą kwotą a wartością bezpłatnej domeny. Nieudane rejestracje powiązane z ofertami promocyjnymi mogą, według własnego uznania naszej firmy, skutkować usunięciem darmowych lub przecenionych produktów bądź wyrównaniem uwzględniającym różnicę między ceną zarejestrowanej nazwy domeny a wartością przecenionego produktu.


4. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY, PRZENIESIENIA, TESTOWANIE DOMEN


Postanowienia niniejszej Umowy będą obowiązywać przez cały okres rejestracji jakiejkolwiek domeny Użytkownika za pośrednictwem firmy GoDaddy.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać żadnych nazw domen zarejestrowanych za pośrednictwem GoDaddy do innego rejestratora nazw domen w ciągu sześćdziesięciu (60) dni po dacie początkowej rejestracji. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać żadnych nazw domen w ciągu dziesięciu (10) dni po dacie Zmiany konta.
Użytkownik zgadza się ponadto nie angażować w „testowanie domeny”, polegające na wykorzystaniu trwającego pięć (5) dni okresu prolongaty, w którym rejestrujący może wycofać nazwę domeny i otrzymać pełny zwrot kosztów opłaty za rejestrację, jako narzędzia do zbadania atrakcyjności nazwy domeny lub jej możliwości utrzymania się na rynku. Jeśli firma GoDaddy stwierdzi (według własnego i wyłącznego uznania firmy GoDaddy), że Użytkownik angażuje się w „testowanie domeny”, GoDaddy zastrzega sobie prawo do (a) obciążenia Użytkownika drobną opłatą (która zostanie potrącona przy zwrocie kosztów) lub (b) odrzucenia wniosku o wycofanie lub zwrot kosztów domeny. Firma GoDaddy nie pobierze opłaty, jeśli GoDaddy anuluje nazwę domeny Użytkownika w ciągu pięciu (5) dni prolongaty z powodu oszustwa lub innego działania będącego poza kontrolą Użytkownika. Trwający pięć (5) dni okres prolongaty nie dotyczy domen Premium, które nie podlegają zwrotowi kosztów.

Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy nie uznaje za wiążące (i) jakichkolwiek oświadczeń stron trzecich, od których Użytkownik może nabywać usługi firmy GoDaddy, ani (ii) jakichkolwiek oświadczeń o charakterze ogólnym, które mogą być publikowane na stronie firmy GoDaddy lub znaleźć się w materiałach promocyjnych firmy GoDaddy.


5. AKTUALNE INFORMACJE; KORZYSTANIE Z INFORMACJI I WYGAŚNIĘCIE


Użytkownik zgadza się powiadomić firmę GoDaddy o wszelkich zmianach dotyczących informacji podanych w ramach procesu składania wniosku i (lub) rejestracji w ciągu pięciu (5) dni roboczych. Dbanie o aktualność i dokładność tych informacji jest obowiązkiem Użytkownika. Brak dostarczenia firmie GoDaddy przez Użytkownika dokładnych i prawdziwych informacji lub ich aktualizacji, z dowolnego powodu, zostanie uznane za rażące naruszenie warunków niniejszej Umowy, które będzie stanowiło podstawę do zawieszenia i (lub) anulowania nazwy domeny. Nieudzielenie przez Użytkownika w ciągu pięciu (5) dni roboczych odpowiedzi na pytania firmy GoDaddy mających na celu ustalenie ważności podanych danych, z dowolnego powodu, zostanie uznane za rażące naruszenie warunków niniejszej Umowy, które będzie stanowiło podstawę do zawieszenia i (lub) anulowania nazwy domeny. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania kopii potwierdzenia zakupu nazwy domeny.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dla każdej zarejestrowanej przez niego nazwy domeny będą wymagane następujące dane kontaktowe Posiadacza Zarejestrowanej nazwy: adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu (jeśli jest dostępny). Wymagane są również te same informacje dla kontaktu technicznego, administracyjnego i rozliczeniowego, jeśli dane tych kontaktów są inne niż dane Posiadacza.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i poświadcza, że w celu zarejestrowania nazwy domeny wymagane jest przekazanie tych danych kontaktowych, w całości lub w części, operatorowi rejestru w celu wykorzystania, kopiowania, dystrybucji, publikacji, modyfikacji lub przetworzenia ich w inny sposób (m.in. zgodnie z naszymi Zasadami ochrony poufności danych) do celów administrowania rejestracją nazwy domeny, z czym może wiązać się konieczność przekazywania takich danych między granicami państw, na przykład między granicami Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Zgodnie z wymogami Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów informacje te muszą być publicznie dostępne za pośrednictwem bazy danych Whois, a operator rejestru może być również zobowiązany do upublicznienia ich za pośrednictwem bazy danych Whois. Zarówno firma GoDaddy, jak i operator rejestru mogą być zobowiązani do archiwizowania tych informacji za pomocą usługi depozytu świadczonej przez stronę trzecią. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę i zezwala na wszelkie takie wymagania i ujawnienia. Ponadto Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że w przypadku udzielenia przez niego informacji na temat strony trzeciej powiadomił tę stronę trzecią o ujawnieniu danych i celu takiego ujawnienia oraz otrzymał od strony trzeciej zgodę na takie ujawnienie. Rejestrator nie będzie przetwarzać danych w sposób niezgodny z niniejszą Umową. Rejestrator podejmie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony danych przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem.

Użytkownik zgadza się, że w przypadku każdej zarejestrowanej przez niego nazwy domeny zostaną upublicznione następujące informacje w katalogu Whois (zgodnie z Zasadami ICANN) i że mogą one zostać sprzedane pakietowo zgodnie z ustaleniami umowy ICANN:

 • Nazwa domeny;

 • Nazwa i adres Użytkownika;

 • Imiona i nazwiska, adresy e-mail, adresy pocztowe, numery telefonów i faksów kontaktów technicznych i administracyjnych;

 • Numery IP podstawowych i dodatkowych serwerów nazw;

 • Odpowiednie nazwy serwerów nazw; oraz

 • Pierwotna data rejestracji i data wygaśnięcia.

 • Nazwa podstawowego serwera nazw i dodatkowego serwera nazw.

 • Tożsamość rejestratora.


Użytkownik wyraża zgodę, aby firma GoDaddy, w zakresie dozwolonym przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów, korzystała z publicznie dostępnych informacji dostarczonych przez Użytkownika w procesie rejestracji. Jeżeli Użytkownik jest zaangażowany w odsprzedaż nazw domen, niniejszym zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby, których dane osobowe uzyskał, o możliwych sposobach wykorzystania tych danych zgodnie z polityką Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów. Użytkownik zobowiązuje się również uzyskać od takich osób zgodę oraz potwierdzenie wyrażonej zgody na takie wykorzystywanie podanych danych osobowych.

Użytkownik uznaje, że firma GoDaddy ma prawo do publicznego udostępniania i przekazywania podmiotom trzecim określonych informacji związanych ze sprzedażą lub zakupem nazw domen na stronie, takich jak (a) nazwa sprzedawanej lub kupowanej domeny, (b) cena sprzedaży lub zakupu sprzedawanej lub kupowanej domeny i (c) informacje dotyczące daty i godziny transakcji sprzedaży lub zakupu.

W celu umożliwienia naszej firmie zachowania zgodności z wszelkimi aktualnymi bądź przyszłymi regułami lub zasadami dotyczącymi systemów nazw domen, w tym regułami lub zasadami ustalonymi przez organizację CIRA lub jakiekolwiek władze regionalne bądź federalne albo inną organizację sprawującą kontrolę nad ustalaniem takich zasad lub reguł bądź uprawnioną do ich ustalania, Użytkownik niniejszym przyznaje nam prawo do ujawnienia stronom trzecim za pośrednictwem interaktywnej, publicznie dostępnej bazy danych rejestracji następujących informacji wymaganych w procesie wnioskowania o nazwę domeny:

 1. Zarejestrowane przez Użytkownika nazwy domen lub poddomen;
 2. Nazwa, typ i adres pocztowy organizacji Użytkownika;
 3. Imiona i nazwiska, stanowiska, adresy pocztowe, adresy e-mail, numery telefonów i numery faksów (jeśli są dostępne) kontaktów technicznych i administracyjnych w odniesieniu do nazw domen lub poddomen Użytkownika;
 4. Pełne nazwy hostów oraz adresy IP co najmniej dwóch (2) hostów będących serwerami nazw (jednego głównego i co najmniej jednego zapasowego) dla nazwy domeny lub poddomeny. Można wyznaczyć maksymalnie sześć (6) serwerów nazw. Jeśli host ma więcej niż jeden (1) adres IP, należy podać listę elementów rozdzielonych przecinkami;
 5. Odpowiednie nazwy serwerów nazw;
 6. Pierwotna data utworzenia rejestracji; oraz
 7. Data wygaśnięcia rejestracji.

Możemy być zobowiązani do udostępnienia takich informacji w formie zagregowanej stronom trzecim. Możemy również przekazać lub przypisać takie informacje organizacji CIRA lub dowolnej innej stronie trzeciej wybranej według naszego wyłącznego uznania.


6. ZASADY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW


Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać naszych aktualnie obowiązujących zasad rozstrzygania sporów. Zasady te stanowią integralną część niniejszej Umowy. Jednolite zasady rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny można przeglądać w trybie online. Użytkownik wyraża zgodę na okresowe modyfikowanie zasad rozstrzygania sporów przez firmę GoDaddy. Firma GoDaddy opublikuje wszelkie zmiany dotyczące zasad rozstrzygania sporów co najmniej trzydzieści (30) dni przed ich wejściem w życie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że utrzymywanie rejestracji nazw domen w serwisie GoDaddy po wejściu w życie zmienionych zasad rozstrzygania sporów oznacza ich akceptację. Użytkownik zgadza się regularnie przeglądać stronę firmy GoDaddy w celu stwierdzenia, czy zasady rozstrzygania sporów zostały zmienione. W przypadku anulowania lub zakończenia korzystania z Usług zakupionych w firmie GoDaddy w wyniku zmian zasad rozstrzygania sporów Użytkownik nie otrzyma zwrotu żadnych kosztów. Użytkownik zobowiązuje się również poddać wszelkim procedurom wszczętym w ramach jednolitego systemu szybkiego zawieszania Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów, jeżeli ma to zastosowanie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że gdy powstanie spór dotyczący co najmniej jednej (1) posiadanej przez niego i zarejestrowanej w GoDaddy domeny, Użytkownik zwolni firmę GoDaddy z wszelkiej odpowiedzialności, jak określono w niniejszej Umowie. Użytkownik zgadza się również, że gdy GoDaddy otrzyma powiadomienie o złożeniu skargi w instytucji rządowej, administracyjnej lub sądowej dotyczącej nazwy domeny zarejestrowanej w GoDaddy, GoDaddy może według własnego uznania podjąć dowolną akcje, którą GoDaddy uzna za stosowną, w zakresie modyfikacji, przypisania i (lub) kontrolowania nazwy domeny, tak aby do czasu rozstrzygnięcia skargi zachować zgodność z akcjami lub wymaganiami instytucji rządowych, administracyjnych lub sądowych. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się nie występować przeciwko GoDaddy w zakresie działań podjętych przez GoDaddy.

Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się, bez naruszenia innych, potencjalnie obowiązujących jurysdykcji, jurysdykcji sądów (1) we własnym kraju zamieszkania, (2) właściwych dla siedziby rejestratora lub (3) właściwych dla operatora rejestru (np. Chiny dla domeny .CN, Kolumbia dla domeny .CO, Wielka Brytania dla domeny .EU itd.).

W przypadku zakwestionowania przez stronę trzecią korzystania przez Użytkownika z usług lub rejestracji nazwy domeny .ca Użytkownik wyraża zgodę na podleganie postanowieniom określonym w zasadach rozwiązywania sporów organizacji CIRA obowiązujących w momencie trwania sporu.


7. TRANSFER NAZW DOMEN, PRAKTYKI ODPSPRZEDAŻY


W przypadku przeniesienia dowolnej domeny Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć informacje wymagane przez procedury i warunki określone w naszej Umowie przeniesienia domeny oraz Umowie o zmianie rejestrującego oraz zgadza się podlegać tym procedurom i warunkom. Aktualne wersje Umowy przeniesienia domeny i umowy o zmianie rejestrującego dostępne są w Internecie. Aby jeszcze lepiej chronić nazwę domeny Użytkownika, każda domena zarejestrowana na GoDaddy lub przeniesiona do GoDaddy zostanie oznaczona jako zablokowana, jeśli nie zostanie wybrana opcja rezygnacji zgodnie z Umową o zmianę rejestrującego lub Umową pośrednictwa nazwy domeny. Aby zainicjować przeniesienie nazwy domeny z GoDaddy do nowego rejestratora, należy ustawić status tej domeny jako odblokowany. Użytkownik może zalogować się na swoim koncie w GoDaddy w dowolnym czasie po pomyślnym przeniesieniu nazwy domeny do GoDaddy i zmienić status na odblokowany.

W przypadku zakupu nazwy domeny w imieniu strony trzeciej Użytkownik wyraża zgodę na poinformowanie swojego klienta, który może nabywać nazwę domeny za pośrednictwem Użytkownika przy użyciu usług rejestracji świadczonych przez firmę GoDaddy, że w rzeczywistości rejestracja nazwy domeny odbywa się poprzez firmę GoDaddy i że firma GoDaddy jest rejestratorem akredytowanym przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów. Użytkownik zobowiązuje się nie przedstawiać się jako rejestrator akredytowany przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów oraz nie twierdzić, że w jakikolwiek sposób zapewnia lepszy dostęp do Rejestru nazw domen ICANN. Użytkownik zobowiązuje się również nie używać logo znaku towarowego Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów w jakichkolwiek swoich materiałach promocyjnych, w tym na swojej stronie.

Użytkownik zobowiązuje się uzyskać akceptację niniejszej Umowy od wszystkich swoich klientów (w wersji aktualnie obowiązującej), a następnie zarchiwizować potwierdzenia akceptacji na okres nie krótszy niż trzy (3) lata. Jeżeli będzie konieczne, aby klienci Użytkownika zaakceptowali również dodatkowy regulamin, który nie jest wymagany przez firmę GoDaddy, Użytkownik zobowiązuje się, że taki dodatkowy regulamin nie będzie sprzeczny z niniejszą Umową, ani z polityką i procedurami przyjętymi przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów.

Użytkownik potwierdza, że firma GoDaddy nie udziela mu dostępu do swoich połączeń rejestratora ani rejestru oraz że nie będzie on uznany za samodzielnego rejestratora. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować prób uzyskania dostępu do rejestru lub połączeń rejestratora firmy GoDaddy. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć kompletne, dokładne i aktualne dane dotyczące każdego rejestrującego, które zostaną wprowadzone do rejestru zgodnie z wymogami Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów dotyczącymi dodawania danych do bazy dany Whois.

Użytkownik wyraża zgodę na zapewnienie swoim klientom odpowiedniej pomocy technicznej i utrzymywanie z nimi kontaktu w celu prowadzenia komunikacji dotyczącej zmian danych przekazanych przez nich w ramach procesu rejestracji nazwy domeny. Po otrzymaniu poprawionych lub zaktualizowanych informacji Użytkownik przekaże je w ciągu pięciu (5) dni roboczych do firmy GoDaddy, tak aby firma GoDaddy mogła dokonać aktualizacji danych rejestracyjnych. Użytkownik zachowa kopie prowadzonej komunikacji między nim a jego klientami i na żądanie dostarczy je firmie GoDaddy.


8. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA; ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG; NARUSZENIE UMOWY


Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że według jego najlepszej wiedzy zarejestrowanie domeny ani jej bezpośrednie lub pośrednie użytkowanie nie narusza praw żadnych stron trzecich. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich mających do niego zastosowanie praw, w tym między innymi praw dotyczących prywatności, gromadzenia danych, ochrony konsumentów, antylichwiarskich, skupowania zadłużenia, produkcji ekologicznej, ujawniania danych i tajemnicy finansowej. Jeśli Użytkownik gromadzi poufne dane dotyczące stanu zdrowia i finansów, zgodnie z obowiązującym prawem musi stosować należyte metody zabezpieczeń współmierne do usług obejmujących takie gromadzenie danych. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, prawa, licencje i (lub) inne odpowiednie poświadczenia, aby móc działać w sektorze związanym z nazwą domeny najwyższego poziomu w rejestrze. Użytkownik będzie zgłaszał wszelkie zmiany w statusie swoich uprawnień, praw, licencji i (lub) innych poświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić rejestratora i operatora rejestru i ich dyrektorów, kierowników, pracowników oraz agentów od odpowiedzialności z tytułu wszystkich roszczeń, szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych kosztów postępowania prawnego) wynikających z rejestracji nazwy domeny lub z nią związanych. Powyższe zobowiązanie do zwolnienia od odpowiedzialności pozostanie w mocy również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy lub rejestracji nazwy domeny.

Użytkownik, oprócz wyrażenia zgody na występowanie innych zdarzeń opisanych w tej Umowie, zgadza się również na poniższe warunki:

 1. Możliwość korzystania przez Użytkownika z dowolnych usług świadczonych przez firmę GoDaddy może zostać anulowana lub zawieszona, jeśli nastąpi niewyjaśnione naruszenie niniejszej Umowy i (lub) takie zawieszenie lub anulowanie jest wymagane na mocy zasad aktualnie obowiązujących lub przyjętych w późniejszym czasie przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów;
 2. Rejestracja jakiejkolwiek nazwy domeny przez Użytkownika będzie podlegać zawieszeniu, anulowaniu lub przeniesieniu zgodnie z wszelkimi specyfikacjami lub zasadami przyjętymi przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów albo zgodnie z dowolną procedurą firmy GoDaddy, która nie jest niezgodna ze specyfikacjami lub zasadami przyjętymi przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów, (a) w celu poprawienia błędów popełnionych przez firmę GoDaddy lub operatora rejestru podczas rejestracji nazwy domeny lub (b) w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących jakiejkolwiek nazwy domeny.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że firma GoDaddy i rejestrator zastrzegają sobie prawo do odmowy, anulowania lub przeniesienia jakiejkolwiek rejestracji bądź transakcji albo zablokowania jakiejkolwiek nazwy domeny w rejestrze, jej zawieszenia lub nadania jej podobnego statusu, jeżeli według własnego i wyłącznego uznania firmy GoDaddy lub rejestratora będzie to konieczne: (i) w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacjami przyjętymi przez dowolną grupę branżową ogólnie uznawaną za autorytatywną w kwestiach związanych z Internetem (np. RFC); (ii) w celu ochrony integralności i stabilności oraz skorygowania błędów popełnionych przez dowolny rejestr lub rejestratora, (iii) z uwagi na brak uiszczenia należnych płatności z tytułu opłat na rzecz rejestru; (iv) w celu ochrony integralności i stabilności rejestru; (v) w celu zachowania zgodności z obowiązującym wyrokami, prawem, przepisami lub wymogami administracji rządowej, postępowania zgodnie z wnioskami organów ścigania bądź przestrzegania jakiejkolwiek procedury rozstrzygania sporów; (vi) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi zasadami i regułami Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN), w tym, między innymi, umową rejestru; (vii) w celu uniknięcia odpowiedzialności cywilnej lub karnej przez operatora rejestru oraz jego partnerów, podmioty zależne, członków kadry kierowniczej oraz pracowników; (viii) w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszej Umowy; (ix) w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zabronionych czynności opisanych w paragrafie 8 poniżej; (x) w trakcie rozstrzygania sporu.

Użytkownik zgadza się, że nieprzestrzeganie przez niego regulaminu zawartego w niniejszej Umowie oraz innych reguł i zasad firmy GoDaddy może zostać uznane przez firmę GoDaddy za rażące naruszenie postanowień niniejszej Umowy. GoDaddy może dostarczyć Użytkownikowi powiadomienie o takim naruszeniu na piśmie lub w formie elektronicznej (tj. za pośrednictwem poczty e-mail). Jeżeli w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych Użytkownik nie dostarczy firmie GoDaddy dowodów na to, że nie doszło do naruszenia jego zobowiązań wobec firmy GoDaddy, firma GoDaddy może rozwiązać stosunek prawny z Użytkownikiem i podjąć wszelkie środki prawne dostępne firmie GoDaddy na mocy obowiązującego prawa. Takie środki prawne mogą zostać wdrożone bez powiadomienia Użytkownika i mogą one obejmować między innymi anulowanie rejestracji nazw domen Użytkownika oraz zaprzestanie świadczenia jakichkolwiek usług przez firmę GoDaddy. W przypadku anulowania lub zakończenia świadczenia Usług z powodu naruszenia warunków Umowy Użytkownik nie otrzyma zwrotu żadnych kosztów.

Brak reakcji firmy GoDaddy na jakiekolwiek zdarzenie mogące stanowić naruszenie warunków Umowy lub brak powiadomienia o tym zdarzeniu z jej strony nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za popełnienie takiego naruszenia.


9. OGRANICZENIE USŁUG, PRAWO DO ODMOWY


Jeżeli system nazw domen („DNS”) Użytkownika jest hostowany na serwerach firmy GoDaddy lub systemy naszej firmy są używane do przekazywania nazwy domeny, adresu URL lub innych danych do systemu lub strony hostowanej gdzie indziej albo jeżeli Użytkownik posiada nazwę domeny zarejestrowaną w serwisie GoDaddy, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, aby serwery firmy GoDaddy nie zostały przeciążone. Użytkownik nie może używać serwerów firmy GoDaddy i swojej nazwy domeny jako adresu źródłowego, pośredniczącego, odpowiedzi ani docelowego do celów przesyłania bomb pocztowych, masowego wysyłania pakietów, uszkadzania pakietów lub przeprowadzania innych ataków. Dopuszczanie się ataków hakerskich na serwer i innych naruszeń bezpieczeństwa jest zabronione. Użytkownik wyraża zgodę na fakt, że firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do dezaktywacji jego nazwy domeny w swoim systemie DNS, jeżeli firma GoDaddy uzna, że jest adresatem działań powodowanych przez stronę Użytkownika, które zagrażają stabilności jej sieci.

Użytkownik wyraża zgodę, że GoDaddy może według wyłącznego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności odmówić rejestracji dowolnej nazwy domeny. Firma GoDaddy może też według własnego uznania i bez wynikających z tego zobowiązań wobec Użytkownika usunąć rejestrację dowolnej nazwy domeny w ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni od czasu rejestracji.

Jeżeli firma GoDaddy odmówi rejestracji lub usunie istniejącą rejestrację w okresie pierwszych trzydziestu (30) dni po rejestracji, Użytkownik otrzyma zwrot kosztów wszelkich opłat wpłaconych na rzecz firmy GoDaddy w związku z rejestracją, która została anulowana lub odrzucona. Jeżeli firma GoDaddy usunie rejestrację nazwy domeny powiązaną z wysyłaniem spamu lub prowadzeniem działań budzących obiekcje moralne, zwrot kosztów nie przysługuje.


10. USTAWIENIA DOMYŚLNE, STRONA ZAPARKOWANA


Wybór własnych ustawień nazwy domeny. Podczas rejestracji nazwy domeny na stronie GoDaddy, w trakcie realizowania transakcji Użytkownik otrzyma możliwość wyboru własnych ustawień nazwy domeny. Jeśli w odniesieniu do swoich potrzeb związanych ze stroną lub hostingiem Użytkownik planuje korzystać z usług innego dostawcy, powinien wprowadzić serwery nazw takich dostawców w momencie wyboru ustawień nazwy domeny. Spowoduje to przekierowanie jego nazwy domeny poza serwery nazw GoDaddy. Jeśli Użytkownik jest obecnym klientem firmy GoDaddy i założył już profil klienta określający jego ustawienia nazwy domeny w odniesieniu do rejestracji nowych nazw domen, nie trzeba będzie powtarzać tego kroku w trakcie realizacji transakcji.

Ustawienia domyślne firmy GoDaddy. Jeżeli nazwa domeny Użytkownika nie zostanie przekierowana na serwery inne niż serwery nazw GoDaddy zgodnie z opisem powyżej, firma GoDaddy przekieruje jego nazwę domeny do „strony zaparkowanej” („Ustawienia domyślne”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma GoDaddy ma prawo do określenia Ustawień domyślnych.

Domyślne ustawienia usługi stron zaparkowanych. Usługa stron zaparkowanych firmy GoDaddy to system monetyzacji domen w trybie online, którego celem jest generowanie dochodów z nazw domen (za pomocą reklam typu „płatność za kliknięcie”), które nie są aktywnie używane jako strony internetowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku, gdy nazwa jego domeny wskazuje Stronę zaparkowaną, firma GoDaddy może wyświetlać na niej (a) reklamy wewnętrzne (zawierające łącza do produktów i usług firmy GoDaddy) oraz (b) reklamy stron trzecich (zawierające łącza do produktów i usług stron trzecich) za pomocą wyskakujących lub otwieranych w tle okien przeglądarki, banerów reklamowych, strumieni audio lub wideo albo jakichkolwiek innych form reklamy oraz że nasza firma może za pomocą plików cookie lub innych podobnych środków gromadzić powiązane dane dotyczące użytkowania do własnych potrzeb. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszystkie reklamy wewnętrzne i reklamy stron trzecich zostaną odpowiednio wyselekcjonowane przez firmę GoDaddy i jej partnerów reklamowych oraz że nie będzie mógł dostosowywać reklam ani nie będzie mu przysługiwać żadna rekompensata z tego tytułu. Prosimy zwrócić uwagę że reklamy stron trzecich wyświetlane na Stronach zaparkowanych firmy GoDaddy mogą zawierać treści obraźliwe dla Użytkownika, w tym, m.in. łącza do treści dla dorosłych. Firma GoDaddy nie podejmuje żadnych działań w celu edytowania, kontrolowania, monitorowania lub ograniczania treści jakichkolwiek reklam stron trzecich wyświetlanych na Stronach zaparkowanych firmy GoDaddy i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności lub zobowiązań wobec Użytkownika lub stron trzecich w związku z takimi reklamami.

Zmiana ustawień domyślnych firmy GoDaddy. Ustawienia domyślne firmy GoDaddy można zmienić w dowolnym momencie w okresie rejestracji nazwy domeny.

 1. Treść wyświetlana na Stronie zaparkowanej. Użytkownik nie może modyfikować treści wyświetlanych na Stronie zaparkowanej. Można wybrać jedną z poniższych opcji.
 2. Uczestnictwo w monetyzacji nazwy domeny. GoDaddyby uczestniczyć w czerpaniu potencjalnych korzyści z monetyzacji domen dzięki usłudze Strony zaparkowanej, należy przeanalizować i rozważyć zakup usługi CashParking®.
 3. Brak treści. Jeżeli wyżej wymienione opcje są dla Użytkownika nieakceptowalne, należy skontaktować się z działem obsługi klienta, aby dowiedzieć się, jakie opcje są dostępne.

Powrót do Ustawień domyślnych Strony zaparkowanej po Wygaśnięciu nazwy domeny. Bez względu na sposób wykorzystania nazwy domeny przez Użytkownika w okresie rejestracji nazwy domeny po wygaśnięciu nazwy domeny nastąpi automatyczne przywrócenie Ustawień domyślnych Strony zaparkowanej opisanych powyżej. W rozumieniu niniejszego punktu przyjmuje się, że „wygaśnięcie” obejmuje każdy „okres odnowienia” lub „okres wykupu” następujący bezpośrednio po wygaśnięciu nazwy domeny, ale przed jej zwrotem do rejestru. Po przywróceniu Ustawień domyślnych Strony zaparkowanej opisanych powyżej jedynym sposobem zrezygnowania z usługi stron zaparkowanych jest odnowienie, wykupienie lub ponowne zarejestrowanie nazwy domeny zgodnie z par. 2(B) Warunki odnawiania nazwy domeny niniejszej Umowy.


11. DODATKI DOMENY

Rejestracja firmowa: Rejestracja firmowa umożliwia wyświetlanie dodatkowych informacji o firmie, która stanowi podstawę nazwy domeny, w tym między innymi takich danych, jak numer faksu, adres i godziny pracy.

Domeny certyfikowane. Usługa domeny certyfikowanej zasadniczo umożliwia Użytkownikowi: (i) umieszczenie na swojej stronie pieczęci Weryfikacji domeny certyfikowanej oraz (ii) uzyskanie przez nazwę domeny statusu „Certyfikowanej” podczas wyszukiwań WHOIS na stronie naszej firmy. Pieczęć Weryfikacji domeny certyfikowanej jest odnawiana niezależnie od domeny Użytkownika. Gdy Użytkownik odnawia swoją domenę, musi również, jeśli jest to konieczne, oddzielnie odnowić swoją pieczęć Weryfikacji domeny certyfikowanej. Pieczęć Weryfikacji domeny certyfikowanej może jednak zostać anulowana niezależnie od domeny Użytkownika. W przypadku anulowania domeny Użytkownika Domena certyfikowana powiązana z anulowaną domeną zostanie automatycznie anulowana. Pieczęć Domeny certyfikowanej jest znakiem towarowym naszej firmy chronionym prawem autorskim, prawem ochrony znaków towarowych i innymi prawami ochrony własności intelektualnej. Użytkownik może używać pieczęci Domeny certyfikowanej wyłącznie w połączeniu z zakupem Usług określonych w niniejszej Umowie i z zastrzeżeniem zawartego w niej regulaminu. W sytuacjach innych niż opisane w niniejszej Umowie Użytkownik nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody naszej firmy używać, reprodukować ani modyfikować znaku w ramach jakichkolwiek dodatkowych działań promocyjnych. Prawo Użytkownika do korzystania z pieczęci Domeny certyfikowanej wygasa natychmiast po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Konsolidacja wygaśnięcia. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że usługa konsolidacji wygaśnięcia może być wykorzystywana tylko do konsolidacji wygaśnięcia nazw domen .com oraz .net. Z usługi nie można skorzystać w celu konsolidacji domen, które mają status WSTRZYMANIA Rejestratora, WSTRZYMANIA Rejestru lub oczekiwania na Transfer. Użytkownik akceptuje fakt, że z usługi można skorzystać tylko do przesunięcia daty wygaśnięcia domen Użytkownika co najmniej o jeden (1) miesiąc i nie więcej niż o dziesięć (10) lat w przyszłość, a następnie tylko na okres trwający krócej niż dwanaście (12) miesięcy. Po wykorzystaniu usługi do konsolidacji domen, nie można zmienić nowej daty wygaśnięcia. Aby zapobiec nadużywaniu tej usługi lub korzystaniu z niej zamiast z odnowienia, Użytkownik może z niej skorzystać w przypadku każdej domeny tylko raz w ciągu 12 miesięcy. Z usługi można skorzystać tylko w przypadku nazw domen, których data wygaśnięcia jeszcze nie minęła. Aby ponownie zmienić datę wygaśnięcia, Użytkownik musi najpierw odnowić nazwę domeny. Użytkownik ponadto rozumie i przyjmuje do wiadomości, że usługa może służyć do koordynowania domen tylko wtedy, gdy rejestratorem jest nasza firma. Domeny niezarejestrowane w naszej firmie muszą zostać przeniesione, abyśmy mogli wykonać Usługę.

Domenowy klub zniżkowy. Zakup członkostwa w Domenowym klubie zniżkowym uprawnia Użytkownika do zakupu produktów i usług naszej firmy po obniżonej cenie, w tym z rabatem na rejestrację wybranych domen, założenia jednego (1) bezpłatnego konta w usłudze Aukcje, założenia jednego (1) bezpłatnego konta w usłudze CashParking oraz rabatów na usługę Wykupu domeny. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania ważności członkostwa przez cały okres posiadania bezpłatnych produktów lub usług albo produktów lub usług nabytych w obniżonej cenie, które są kupowane w naszej firmie. Jeżeli Użytkownik nie odnowi członkostwa, nie anulując wcześniej rejestracji domeny lub innych usług zakupionych po obniżonej cenie, nasza firma automatycznie odnowi jego produkty i usługi po regularnej cenie obowiązującej w momencie odnowienia. Płatność zostanie wykonana z użyciem wybranej przez Użytkownika Metody płatności. Użytkownik nie będzie mógł zakupić żadnych produktów ani usług po obniżonych cenach, ani korzystać z bezpłatnych kont do momentu uiszczenia Opłaty członkowskiej. Żadne opłaty członkowskie nie podlegają zwrotowi.

Zamówienia oczekujące/monitorowanie. Użytkownik wyraża zgodę, by nazwa domeny, która wygasła, była objęta najpierw okresem prolongaty wynoszącym dwanaście (12) dni, a następnie nałożonym przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów przedłużonym okresem wykupu wynoszącym trzydzieści (30) dni. W tym okresie obecny rejestrujący może odnowić nazwę domeny i zachować prawo rejestracji. Nasza firma nie gwarantuje, że zamówienie oczekujące Użytkownika zakończy się uzyskaniem przez niego nazwy domeny, a także jawnie zastrzega sobie prawo do (a) odrzucenia dodatkowych zamówień oczekujących lub (b) anulowania istniejących zamówień oczekujących w dowolnym momencie oraz z dowolnego powodu. Jeśli zamówienie oczekujące Użytkownika zostało odrzucone lub anulowane, zgadzamy się bezzwłocznie zwrócić wszelkie opłaty poniesione z tytułu takiego zamówienia oczekującego na nazwę domeny. Nazwa domeny może również zostać umieszczona na rynku wtórnym w celu odsprzedaży za pośrednictwem usługi Aukcje®. Użytkownik wyraża zgodę, aby po upływie pierwszego roku członkostwa w usłudze Aukcje i w przypadku braku innych dyspozycji nasza firma automatycznie odnawiała jego członkostwo w tej usłudze przy użyciu wybranej przez niego Metody płatności, dopóki dostępny będzie kredyt na zamówienie oczekujące. Więcej informacji o usłudze Aukcje można uzyskać, odwiedzając jej stronę. Przed udostępnieniem do zakupu nazwa domeny może również podlegać procesowi zwolnienia jej do puli domen ogólnodostępnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nasza firma i powiązani z nią rejestratorzy korzystają z naszych usług (również do obsługi zamówień oczekujących). Nazwa domeny może być zatem zarejestrowana u innego rejestratora, a zarządzana przy użyciu konta Użytkownika. Korzystając z Usług, Użytkownik będzie mógł między innymi:

 1. Składać zamówienia oczekujące na wszelkie nazwy domen należące do domen najwyższego poziomu .COM, .NET, .US, .BIZ, .INFO, .ORG, .MOBI. Zamówienie oczekujące na nazwę domeny będzie obejmować cenę rejestracji nazwy domeny na maksymalny okres jednego roku. W przypadku pomyślnej realizacji zamówienia oczekującego na nazwę domeny Użytkownik będzie podlegać regulaminowi zawartemu w Umowie dotyczącej rejestracji nazwy domeny oraz powiązanych umowach, które niniejszym zostają włączone do tej Umowy przez odniesienie.
 2. Zmienić zamówienie oczekujące do momentu uzyskania nazwy domeny. Użytkownik będzie miał możliwość wykorzystania kredytu na inną nazwę domeny do czasu pomyślnego uzyskania odpowiedniej nazwy. Jeśli po upływie trzech (3) lat kredyt nie zostanie użyty, nasza firma zastrzega sobie prawo do jego usunięcia.
 3. Korzystać z miesięcznej subskrypcji listy wygasłych nazw domen. Można również wybrać zakup subskrypcji listy nazw domen, które wygasną w ciągu następnych pięciu (5) dni. W przypadku subskrypcji listy wygasających nazw domen Użytkownik wyraża zgodę na comiesięczne obciążanie wybranej przez niego Metody płatności z tytułu subskrypcji w okresie świadczenia nabytych przez niego Usług.
 4. Należy wybrać z listy wygasających nazw domen nazwy domen, które Użytkownik chciałby zarejestrować. Dla każdej nazwy domeny objętej zamówieniem oczekującym będzie wyświetlona cena rejestracji na maksymalny okres jednego roku, zgodnie z opisem w pkt. (i) powyżej.
 5. Można monitorować aktualnie zarejestrowane nazwy domen pod kątem zmian rejestratora, statusu, daty wygaśnięcia lub serwerów nazw bez żadnych dodatkowych kosztów.
 6. Można subskrybować usługę Alert domen Pro lub monitorowania, która umożliwia monitorowanie dowolnych aktualnie zarejestrowanych nazw domen w celu śledzenia zmian statusu, niezależnie od rejestratora, oraz podawanie wielu adresów e-mail do wysyłania powiadomień.

Ochrona praw rejestracji. Usługa ochrony praw rejestracji („Usługa”) ogólnie umożliwia Użytkownikowi: (i) ochronę przed utratą nazwy domeny; (ii) niedopuszczenie do transferu nazwy domeny objętej tą Usługą (pomiędzy rejestrującymi lub rejestratorami) oraz (iii) otrzymywanie corocznego raportu nazwy domeny zawierającego informacje o statusie wszystkich nazw domen chronionych za pomocą tej Usługi. USŁUGA NIE ZAPOBIEGNIE JEDNAKŻE TRANSFEROM WYNIKAJĄCYM ZE SPRZEDAŻY NAZW DOMEN PREMIUM LUB WYSTAWIENIA NAZWY DOMENY NA AUKCJI Z UŻYCIEM DOWOLNYCH PLATFORM FIRMY GoDaddy, NIEZALEŻNIE OD TEGO, KIEDY ZAKUPIONO USŁUGĘ OCHRONY PRAW REJESTRACJI. Po zakupie Usługi dla wszystkich nazw domen, dla każdej nazwy domeny zostanie aktywowana funkcja automatycznego odnawiania i nie będzie można dokonać przeniesienia tych nazw do czasu odnowienia Usługi lub sprzedaży nazwy domeny Premium. W związku z tym Użytkownik potwierdza, że uważnie rozważył konsekwencje towarzyszące zakupowi Usługi oraz rozumie ograniczenia, jakie Usługa nałoży na jego zdolność do przenoszenia tych nazw domen, dla których zakupił Usługę. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że żadnej nazwy domeny, dla której zakupiono Usługę, nie będzie można przenieść z żadnego powodu, za wyjątkiem sprzedaży nazwy domeny Premium, do czasu następnego regularnego odnowienia takiej nazwy domeny, o ile Użytkownik dokonał wcześniej dezaktywacji Usługi dla tej konkretnej nazwy domeny, przy czym rzeczona dezaktywacja może mieć miejsce dopiero po wygaśnięciu obecnego okresu świadczenia Usługi. Tytułem przykładu, który nie stanowi żadnego ograniczenia, jeśli Użytkownik zdecyduje się na zakup Usługi w odniesieniu do nazwy domeny, którą zarejestrował na okres pięciu (5) lat, Usługa pozostanie aktywna przez ten okres pięciu (5) lat i w czasie trwania tego okresu pięciu (5) lat Użytkownik nie będzie mógł dokonać żadnego przeniesienia takiej nazwy domeny.

Nazwy domen Premium.

1. Opis usługi. Usługa nazwy domeny Premium („Usługa”) jest świadczona w celu ułatwienia kupowania i sprzedawania aktualnie zarejestrowanych nazw domen. Zapewniamy miejsce i proces realizacji transakcji. Nie prowadzimy aukcji ani nie obsługujemy depozytów. Nie sprawujemy nadzoru nad żadnymi nazwami domen wymienionymi na stronie. W konsekwencji nie mamy kontroli nad jakością, bezpieczeństwem ani legalnością wymienionych nazw domen. Wymienione nazwy domen mogą w każdej chwili zostać wycofane przez sprzedającego lub naszą firmę. Ułatwiamy realizowanie transakcji, pomagając Użytkownikowi w przekazywaniu płatności na rzecz stron trzecich oraz odbieraniu takich płatności. Nie obsługujemy depozytów, lecz działamy jako przedstawiciel Użytkownika w oparciu o jego dyspozycje i żądania dotyczące korzystania z Usług, na podstawie których wykonuje zadania w jego imieniu. Nie przeznaczamy środków Użytkownika na wydatki związane ze swoją działalnością ani jakiekolwiek inne cele firmowe. Nie udostępniamy ich również dobrowolnie swoim wierzycielom w przypadku upadłości ani w żadnym innym celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy bankiem, a Usługa jest usługą przetwarzania płatności, a nie usługą bankową. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego funduszy nie działamy w charakterze powiernika ani zarządcy powierniczego, a także nie obsługujemy depozytów. We wszystkich transakcjach, w przypadku których nazwa domeny jest zarejestrowana w naszej firmie, nazwy domen kupione za pośrednictwem Usług nie mogą być przenoszone poza naszą firmę do innego rejestratora przez okres sześćdziesięciu (60) dni po dacie zmiany rejestrującego.

2. Obowiązki Użytkownika.

Wystawianie nazw domen na sprzedaż. Korzystając z Usług, Użytkownik może wystawić na sprzedaż domeny, w odniesieniu do których: (i) ma prawa własności umożliwiające sprzedaż oraz (ii) jest uprawniony do ich przeniesienia zgodnie ze swoimi zobowiązaniami na mocy niniejszej Umowy. Korzystając z Usług do takich celów, Użytkownik potwierdza, że: (i) ma wszelkie prawa, tytuły i uprawnienia do nazwy domeny, które są niezbędne do zrealizowania transakcji, (ii) nazwa domeny nie narusza praw własności intelektualnej żadnej strony trzeciej, (iii) ma prawo do przeniesienia nazwy domeny zgodnie ze swoimi zobowiązaniami na mocy niniejszej Umowy oraz że (iv) żadna usługa Ochrony praw rejestracji, która jest obecna w domenie, nie uniemożliwi wystawienia nazwy domeny ani przeniesienia praw jej posiadania. Użytkownik zgadza się także, że nazwa domeny nie jest ani nie będzie w przewidywalnej przyszłości powiązana ze sporem rozstrzyganym na mocy Jednolitych zasad rozstrzygania sporów lub podobnego postępowania sądowego. Jeżeli Użytkownik nie będzie w stanie zrealizować zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy albo ich nie zrealizuje, nasza firma jawnie zastrzega sobie prawo do zablokowania sprzedaży jakichkolwiek należących do Użytkownika nazw domen niezwłocznie po uzyskaniu informacji o braku realizacji zobowiązań. Użytkownik ma prawo do sprzedaży swojej nazwy domeny na dowolny okres oferowany na stronie. Użytkownik zobowiązuje się uiścić opłatę z tytułu sprzedaży należną za wybrany okres. Użytkownik może wraz z nazwą domeny sprzedawać również różne dodatkowe usługi. Korzystając z dodatkowych usług, Użytkownik zobowiązuje się uiścić na rzecz naszej firmy wszelkie związane z nimi dodatkowe opłaty. Zastrzegamy sobie prawo do zmodyfikowania struktury swojego cennika w dowolnym momencie. W przypadku znalezienia Nabywcy przy użyciu Usług transakcja również musi zostać zawarta z ich użyciem. Użytkownik zobowiązuje się uiścić na rzecz naszej firmy opłatę transakcyjną z tytułu każdej transakcji zrealizowanej z użyciem Usług, zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie. Taką opłatę należy przekazać bezpośrednio na rzecz naszej firmy. Użytkownik zgadza się nie sprzedawać nazwy domeny żadnemu Nabywcy znalezionemu za pośrednictwem Usług bez wykorzystania Usług do finalizacji transakcji. Jeżeli nasza firma wykryje, że Użytkownik realizuje transakcje z pominięciem Usług, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika i anulowania wszystkich jego ofert sprzedaży. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że w przypadku, jeśli zaktualizuje cenę sprzedaży, wyświetlenie zaktualizowanej ceny nabywcom może potrwać do 24 godzin. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że jeżeli nazwa domeny zostanie sprzedana przed aktualizacją ceny na stronie, obowiązywać będzie cena zamieszczona w momencie sprzedaży.

Nabywanie nazw domen. Jako Nabywca Użytkownik jest zobowiązany do zawarcia transakcji w przypadku zakupu nazwy domeny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre dostępne nazwy domen mogą podlegać dodatkowej opłacie rejestracyjnej. W przypadku tych nazw domen cena zakupu zostanie powiększona o opłatę rejestracyjną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że, zawierając transakcję, ponosi odpowiedzialność za uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Uruchamiając procedurę płatności i wysyłając środki za pośrednictwem Usługi, Użytkownik wyznacza naszą firmę jako swojego przedstawiciela, który w jego imieniu ma otrzymać te środki i przekazać je wskazanemu przez Użytkownika odbiorcy. Nasza firma w pierwszej kolejności uzyska środki przy użyciu wskazanej przez Użytkownika Metody płatności. W przypadku braku wystarczających środków lub błędnych danych karty kredytowej możemy pozyskać pozostałe środki, obciążając dowolną Metodę płatności wybraną przez Użytkownika. Po przekazaniu płatności nasza firma jako przedstawiciel Użytkownika przechowa te środki przez określony okres, którego długość zależy od typu transakcji, a następnie przekaże je Sprzedającemu. W żadnym momencie Użytkownik nie będzie mógł wycofać tych środków ani wysłać ich do innego odbiorcy, chyba że pierwotna transakcja zostanie anulowana. Jeśli Sprzedający odmówi przyjęcia płatności, środki pomniejszone o opłatę administracyjną określoną w strukturze cenowej zostaną zwrócone Użytkownikowi. Użytkownik akceptuje fakt, że nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za płatności, których przyjęcia odmówił Sprzedający.

Przekazanie praw rejestracji. Nasza firma nie jest rejestrującym wszystkich nazw domen oferowanych do sprzedaży na Stronie i nie może zagwarantować ich natychmiastowego przeniesienia. W przypadku nazw domen, których rejestrującym jest nasza firma przeniesienie praw rejestracji rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury składania zamówienia. Ponadto przeniesienie nazw domen przez naszą firmę do nabywcy nie podlega żadnym gwarancjom, a nasza firma wyraźnie odrzuca wszelkie gwarancje dotyczące braku naruszania praw własności intelektualnej innych podmiotów przez nazwę domeny. Żadna usługa Ochrony praw rejestracji, która jest obecna w domenie, nie uniemożliwi Użytkownikowi wystawienia domeny ani przeniesienia praw jej posiadania.

Sprzedaż nazw domen. Jako Sprzedający Użytkownik jest zobowiązany do zawarcia transakcji, jeśli Nabywca zobowiąże się do zakupu domeny. Poprzez przyjęcie płatności za pośrednictwem Usługi Użytkownik wyznacza naszą firmę jako swojego przedstawiciela przyjmującego i deponującego środki w imieniu Użytkownika. W chwili wystawienia na sprzedaż nazwy domeny Użytkownika musi on utworzyć konto odbiorcy płatności. Płatności z tytułu dokonanej sprzedaży nazwy domeny trafią na konto odbiorcy płatności Użytkownika. Po okresie wstrzymania w związku z oszustwem, jeśli nie zostanie wykryte oszustwo, środki Użytkownika będą wypłacone za pomocą metody płatności wybranej na koncie odbiorcy płatności. Zazwyczaj płatności są dokonywane w następujący sposób:

 • Płatności elektroniczne (ACH) — przetwarzane tego samego dnia i realizowane w ciągu dwóch dni roboczych, w zależności od instytucji finansowej
 • Usługa PayPal® — przetwarzane tego samego dnia i realizowane w ciągu jednego dnia roboczego
 • Konto Good As Gold — przetwarzane tego samego dnia i realizowane w ciągu jednego dnia roboczego
 • Czek — przetwarzane co tydzień i wysyłane do Użytkownika w ciągu 9 dni roboczych

Jeżeli Użytkownik nie posiada konta odbiorcy płatności, domyślnie zostanie zrealizowana płatność czekiem. Wszystkie płatności czekiem będą obciążane opłatą manipulacyjną w wysokości 25,00 $. Użytkownik niniejszym upoważnia naszą firmę do inicjowania i księgowania pozycji kredytu (dodatnich) w odniesieniu do płatności na koncie odbiorcy płatności. Użytkownik potwierdza, że kwota zainicjowana i zaksięgowana na koncie odbiorcy płatności będzie reprezentować płatność z tytułu nazw domen sprzedanych z użyciem Usługi, po pomniejszeniu o stosowne opłaty i (lub) obciążenia zwrotne. Użytkownik niniejszym upoważnia naszą firmę do inicjowania i księgowania pozycji debetu (ujemnych) na koncie odbiorcy płatności w celu wycofania nieprawidłowych płatności i (lub) wprowadzenia odpowiednich korekt. Upoważnienie udzielone naszej firmie przez właściciela konta odbiorcy płatności pozostaje w mocy do momentu otrzymania przez nas pisemnego powiadomienia od właściciela konta odbiorcy płatności stwierdzającego, że upoważnienie zostało wycofane (które w każdym przypadku powinno zostać dostarczone w taki sposób, aby nasza firma miała możliwość zareagowania na wycofanie upoważnienia) lub do momentu przesłania przez nas wypowiedzenia niniejszej Umowy. W przypadku obciążenia zwrotnego nasza firma odejmie kwotę płatności przy użyciu wybranej metody płatności Sprzedawcy. Jeżeli nasza firma uzna obciążenie zwrotne za wysokie, zastrzega sobie prawo do zatrzymania dwudziestu procent (20%) wszystkich płatności Sprzedawcy przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty planowanej realizacji płatności.

Weryfikacja przeniesienia. Usługa weryfikacji przeniesienia jest świadczona w celu pomocy Użytkownikowi w zabezpieczeniu nazwy domeny. Wybierając korzystanie z tej usługi, Użytkownik zwraca się do naszej firmy z jawną i dobrowolną prośbą o odrzucenie wszelkich prób przeniesienia jego nazwy domeny do innego rejestratora lub przeniesienia jej na inne konto, o ile Użytkownik nie zweryfikuje każdego wniosku zgodnie z opisem w niniejszej Umowie. Na potrzeby weryfikacji przeniesienia domeny Użytkownik przekaże nam imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu oraz kod PIN. W momencie złożenia wniosku o przeniesienie nazwy domeny na koncie Użytkownika nasza firma skontaktuje się z Użytkownikiem. Po otrzymaniu wniosku o przeniesienia nasza firma skontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia takiego wniosku. Jeśli w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od otrzymania wniosku o przeniesienie nasza firma nie będzie mogła skontaktować się z Użytkownikiem, nastąpi odmowa przeniesienia. Jeśli Użytkownik nie poda prawidłowego kodu PIN, nastąpi odmowa przeniesienia. Po otrzymaniu wniosku o zmianę konta nasza firma skontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia takiego wniosku. Jeśli w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od otrzymania wniosku o zmianę nasza firma nie będzie mogła skontaktować się z Użytkownikiem, nastąpi odmowa dokonania zmiany. Jeśli Użytkownik nie poda prawidłowego kodu PIN, nastąpi odmowa dokonania zmiany. Dostępność Usług podlega regulaminowi zawartemu w niniejszej Umowie oraz wszelkim zasadom i procedurom naszej firmy. Nasza firma podejmie ekonomicznie uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia w okresie obowiązywania niniejszej Umowy świadczenia pewnej części Usług przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę i siedem (7) dni w tygodniu, a pozostałej ich części w zwykłych godzinach pracy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Usługi mogą być okresowo niedostępne lub nie działać z dowolnego powodu, w tym: (i) wskutek awarii sprzętu; (ii) w ramach okresowej konserwacji lub przeprowadzanych co pewien czas napraw; (iii) z przyczyn poza uzasadnioną kontrolą nasze firmy i takich, których nasza firma nie była w stanie przewidzieć, w tym między innymi w wyniku zakłóceń lub awarii łączy telekomunikacyjnych i łączy cyfrowej transmisji danych, ataków sieciowych, przeciążeń sieci oraz innych awarii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nasza firma nie sprawuje w sposób ciągły i nieprzerwany kontroli nad dostępnością usługi.

Usługi DNS Total i DNS Premium. Usługa Total DNS to kompleksowe narzędzie Systemu nazw domen („DNS”, Domain Name System) umożliwiające Użytkownikowi zarządzanie systemem DNS oraz dbanie o dostępność i niezawodne działanie swojej strony oraz aplikacji internetowych. Usługa jest realizowana w postaci „takiej, w jakiej się znajduje”, „w miarę dostępności” i „z wszelkimi wadami”, a nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań w tym zakresie.

Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie odpowiadamy za następujące sytuacje:

 1. Przerwy w świadczeniu Usługi spowodowane przez okresowe czynności konserwacyjne, naprawy lub wymiany Globalnej infrastruktury serwerów nazw (określonej poniżej), które nasza firma może od czasu do czasu przeprowadzać.
 2. Przerwy w świadczeniu Usługi spowodowane przez Użytkownika w wyniku tworzenia niestandardowych skryptów, kodów, programów lub konfiguracji;
 3. Przerwy w dostępie do Usługi spowodowane przez Użytkownika, wynikające z instalowania aplikacji stron trzecich;
 4. Przerwy w świadczeniu Usługi, które nie uniemożliwiają odwiedzającym uzyskania dostępu do strony Użytkownika, a jedynie wpływają na możliwość wprowadzania zmian na stronie, w tym również zmian wprowadzanych za pośrednictwem mechanizmów, takich jak protokół transferu plików („FTP”) oraz poczta e-mail; lub
 5. Przerwy w dostępności usługi z przyczyn niezależnych od naszej firmy i takich, których nasza firma nie mogła racjonalnie przewidzieć, w tym przerwy w dostawie energii, przerwy bądź awarie łączy telekomunikacyjnych lub cyfrowej transmisji danych, wrogie ataki sieciowe, przeciążenie sieci lub inne awarie.

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień dotyczących działania Siły wyższej nasza firma oferuje gwarancję czasu działania usługi („Gwarancja czasu działania usługi”) w odniesieniu do usług płatnych, która obejmuje dostępność na poziomie 99,999% (definicja poniżej). Użytkownik otrzyma kredyt na usługi za każdą Przerwę w działaniu usług (definicja poniżej) objętych Gwarancją czasu działania usługi. Kredyt na usługi będzie stosowany do przedłużenia okresów korzystania z Usługi, podczas świadczenia której wystąpiły problemy. Aby zapewnić obu stronom czas na prawidłowe skonfigurowanie i przetestowanie Usługi, Gwarancja czasu działania usługi zaczyna obowiązywać czternaście (14) dni po dokonaniu zakupu Usługi przez Użytkownika.

Definicje. Do celów Gwarancji czasu działania usługi mają zastosowanie następujące definicje:

 1. “ Globalna infrastruktura serwerów nazw”: Grupa systemów (serwerów, sprzętu i powiązanego oprogramowania), które odpowiadają za świadczenie Usług. Globalna infrastruktura serwerów nazw nie obejmuje internetowych interfejsów użytkownika, mechanizmów transferu strefy, systemów aktualizacji ani innych udostępnianych klientom metod dostępu do danych lub posługiwania się nimi.
 2. „99,999% dostępności”: Gwarancja, że Globalna infrastruktura serwerów nazw będzie odpowiadać na zapytania systemu DNS przez 99,999% czasu.
 3. „Przerwa w działaniu usługi”: Okres, w którym dostępność globalnej infrastruktury serwerów nazw nie osiągnęła poziomu 99,999%.

Wyłączenia. Do celów Gwarancji czasu działania usługi przestoje spowodowane następującymi zdarzeniami nie są uznawane za Przerwę w działaniu usługi:

 1. Przerwy w dostępie do Usługi spowodowane przez „Regularne planowane prace konserwacyjne”, które zostały zdefiniowane jako prace konserwacyjne w obszarze Globalnej infrastruktury serwerów nazw, o których klient jest powiadamiany z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Powiadomienia o Regularnych planowanych pracach konserwacyjnych będą dostarczane na adres e-mail podany przez klienta;
 2. Przerwy w świadczeniu Usługi spowodowane przez Użytkownika w wyniku tworzenia niestandardowych skryptów, kodów, programów lub konfiguracji;
 3. Przerwy w dostępie do Usługi spowodowane przez Użytkownika, wynikające z instalowania aplikacji stron trzecich;
 4. Przerwy w świadczeniu Usługi, które nie uniemożliwiają odwiedzającym uzyskania dostępu do strony Użytkownika, a jedynie wpływają na możliwość wprowadzania zmian na stronie, w tym również zmian wprowadzanych za pośrednictwem mechanizmów, takich jak protokół transferu plików („FTP”) oraz poczta e-mail; lub
 5. Przerwy w dostępności usługi z przyczyn niezależnych od naszej firmy i takich, których nasza firma nie mogła racjonalnie przewidzieć, w tym przerwy w dostawie energii, przerwy bądź awarie łączy telekomunikacyjnych lub cyfrowej transmisji danych, wrogie ataki sieciowe, przeciążenie sieci lub inne awarie.

Nasza firma według własnego i wyłącznego uznania określi, czy zdarzenie zostanie uznane za Przerwę w działaniu usługi.

Środki ochrony prawnej. Z uwagi na Gwarancję czasu działania usługi w przypadku uzyskania przez klienta informacji o Przerwie w działaniu usługi powinien on przekazać zgłoszenie do usług pomocy technicznej naszej firmy w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od wystąpienia takiej Przerwy. Jeżeli nasza firma stwierdzi, że Przerwa w działaniu usługi faktycznie miała miejsce, klient otrzyma kredyt na usługi w postaci dwóch (2) miesięcy świadczenia jakichkolwiek Usług, których dotyczyła Przerwa. Kredyt na usługi będzie stosowany do przedłużenia okresów korzystania z Usług, podczas świadczenia których wystąpiły problemy. Kredyt przyznawany w ramach Gwarancji czasu działania usługi nie będzie przypisywany do Konta klienta częściej niż raz w miesiącu.

Aby zakwalifikować się do otrzymania kredytu na usługi, Użytkownik musi mieć aktualną i ważną subskrypcję danych Usług oraz Konto o prawidłowym statusie w naszej firmie. Kredyty na usługi nie mają zastosowania do jakichkolwiek obciążeń lub Usług innych niż Usługi, dla których nie dotrzymano warunków Gwarancji czasu działania usługi. Klienci posiadający subskrypcje na więcej niż jedną Usługę nie otrzymają kredytu na te usługi, których nie dotyczyła przerwa w działaniu. Opisane w niniejszym dokumencie środki stanowią jedyne i wyłączne środki ochrony prawnej przysługujące w sytuacji, gdy nasza firma nie wypełni warunków Gwarancji czasu działania usługi.

Jeśli na skutek działania Siły wyższej którakolwiek ze stron nie jest w stanie wykonać swoich istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, na czas działania Siły wyższej realizacja tych zobowiązań zostanie zawieszona, o ile jej przyczyny zostaną usunięte w możliwie szybkim czasie. Określenie „Siła wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie spowodowane okolicznościami pozostającymi poza racjonalną kontrolą strony, w tym między innymi zdarzenia losowe, pożar lub powódź, wojny, akty terroryzmu, regulacje administracyjne, politykę lub działania zaistniałe po podpisaniu niniejszej Umowy bądź jakiekolwiek niedobory, przestoje lub ograniczenia w obszarze siły roboczej, telekomunikacji lub innych mediów.

Jeśli Usługi Użytkownika obejmują Rozszerzenia zabezpieczeń systemu nazw domen („DNSSEC”), będzie on mógł korzystać z zabezpieczeń DNSSEC w celu ochrony nazw domen. Zabezpieczenia DNSSEC zostały zaprojektowane do ochrony przed fałszywymi danymi DNS, tak aby „hakerzy” nie mogli przekierowywać osób odwiedzających stronę Użytkownika do strony sfałszowanej.

Działanie zabezpieczeń DNSSEC jest oparte na zastosowaniu kryptografii klucza publicznego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku niezgodności kluczy wyszukiwania zainicjowane przez odwiedzających stronę mogą się nie powieść (i spowodować wystąpienie błędu „nie odnaleziono strony”), a nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań z tego tytułu. Ponadto odpowiedzi DNSSEC są uwierzytelniane, ale nie są szyfrowane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zabezpieczenia DNSSEC nie zapewniają poufności danych, a nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań z tego tytułu.

Zabronione jest uruchamianie usług publicznego rekurencyjnego serwera DNS na jakimkolwiek serwerze. Wszystkie rekurencyjne serwery DNS muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby umożliwiały wyłącznie dostęp z sieci wewnętrznej lub obsługiwały ograniczoną pulę adresów IP. Nasza firma aktywnie skanuje w celu wykrycia obecności usług publicznego rekurencyjnego serwera DNS i zastrzega sobie prawo do usunięcia z sieci wszelkich serwerów, które naruszają to ograniczenie.

Ochrona prywatności. Usługa ochrony prywatności ogólnie pozwala Użytkownikowi na: (i) zastąpienie swoich danych osobowych w Katalogu WHOIS danymi Domains By Proxy; oraz (ii) ustawienie prywatnego adresu e-mail dla każdej nazwy domeny, który można przekazywać dalej, filtrować lub blokować. Funkcje usługi ochrony prywatności mają na celu: zapobieganie spamowi związanemu z domeną; oraz ochronie tożsamości Użytkownika przed stronami trzecimi. Zgodnie z par. 2(xi) niniejszej Umowy Użytkownik przyjmuje do wiadomości i poświadcza, że w przypadku niektórych domen najwyższego poziomu lub niektórych rynków, krajów albo obszarów zakup prywatnych domen najwyższego poziomu lub usługi rejestracji proxy jest niedozwolony. Aby uzyskać pełną listę rynków i krajów, gdzie usługa ochrony prywatności nie jest dostępna, należy kliknąć tutaj. Zakup i korzystanie przez Użytkownika z Ochrony prywatności podlega warunkom Umowy pośrednictwa rejestracji nazwy domeny.

Pełna prywatność i ochrona domeny. Usługa Pełnej prywatności i ochrony domeny ogólnie pozwala Użytkownikowi na: (i) zastąpienie swoich danych osobowych w Katalogu WHOIS danymi Domains By Proxy; (ii) ustawienie prywatnego adresu e-mail dla każdej nazwy domeny, który można przekazywać dalej, filtrować lub blokować; (iii) zapobieganie przypadkowej utracie nazwy domeny z powodu wygaśnięcia ważności karty kredytowej; (iv) zablokowanie nazwy domeny na koncie Użytkownika; (v) otrzymywanie raportów online w czasie rzeczywistym pozwalających śledzić istotne dane dotyczące nazwy domeny. Funkcje usługi Pełnej prywatności i ochrony domeny przeznaczone są do tego, aby zapobiegać wiadomościom typu spam związanym z domenami, chronić tożsamość Użytkownika przed stronami trzecimi oraz dodatkowo zapewniać wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki dwuetapowej weryfikacji, która zapobiega większości przypadkowych lub złośliwych transferów nazw domen; zapewnić wizytówkę online w katalogu WHOIS w celu zwiększenia ruchu bez szkody dla prywatności. Zgodnie z par. 2(xi) niniejszej Umowy Użytkownik przyjmuje do wiadomości i poświadcza, że w przypadku niektórych domen najwyższego poziomu lub niektórych rynków, krajów albo obszarów zakup prywatnych domen najwyższego poziomu lub usługi rejestracji proxy jest niedozwolony. Aby uzyskać pełną listę rynków i krajów, gdzie usługa ochrony prywatności nie jest dostępna, należy kliknąć tutaj. Zakup i korzystanie przez Użytkownika z Pełnej prywatności i ochrony domeny również podlega warunkom Umowy pośrednictwa rejestracji nazwy domeny.

Ochrona prywatności i firmy. Usługa Ochrony prywatności i firmy zawiera wszystkie funkcje usługi Ochrony prywatności oraz dodatkowo daje ogólnie Użytkownikowi możliwość: (i) zapobiegania przypadkowej utracie nazwy domeny z powodu wygaśnięcia ważności karty kredytowej; (ii) zablokowania nazwy domeny na koncie Użytkownika; (iii) otrzymywania raportów online w czasie rzeczywistym pozwalających śledzić istotne dane dotyczące nazwy domeny oraz (iv) aktywowania usługi TrustedSite obsługiwanej przez McAfee SECURE. Funkcje usługi ochrony prywatności i firmy przeznaczone są do tego, aby zapobiegać wiadomościom typu spam związanym z domenami, chronić tożsamość Użytkownika przed stronami trzecimi oraz dodatkowo zapewniać wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki dwuetapowej weryfikacji, która zapobiega większości przypadkowych lub złośliwych transferów nazw domen; zapewnić wizytówkę online w katalogu WHOIS w celu zwiększenia ruchu bez szkody dla prywatności; zapewnić ochronę nazwy domeny za pomocą usługi TrustedSite. Zakup i korzystanie przez Użytkownika z Ochrony prywatności i firmy również podlega warunkom Umowy pośrednictwa rejestracji nazwy domeny.

Trademark Keeper (Beta) Trademark Keeper to bezpłatna funkcja beta w domenie, która (i) co kwartał automatycznie rejestruje witrynę Użytkownika, w tym wszelkie zawarte na niej znaki towarowe („Zrzut(y) Ekranu”) oraz (ii) dodaje znaczniki czasu i dowody Zrzutów Ekranu przy użyciu technologii blockchain, aby zapewniać ich bezpieczeństwo. Trademark Keeper pozwala również zidentyfikować do trzech (3) indywidualnych znaków towarowych, które pomogą Użytkownikowi skatalogować aktywa marki w panelu. Trademark Keeper przechowuje Zrzut(y) Ekranu na serwerach udostępnionych przez GoDaddy, ale ich nie analizuje, modyfikuje ani nie edytuje. Trademark Keeper przechowuje podpis cyfrowy Zrzutów Ekranu przy użyciu technologii blockchain, potwierdzając istnienie Zrzutów Ekranu w określonym czasie, ale nie przechowuje Zrzutów Ekranu w samym łańcuchu bloków. Użytkownik może zażądać raportu, który pokazuje historyczny zapis Zrzutów Ekranu, które zostały przechwycone przy użyciu usługi Trademark Keeper. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Trademark Keeper i usunąć historyczny zapis Zrzutów Ekranu. Zrzuty Ekranu zostaną usunięte 24 godziny po wyłączeniu funkcji „Zachowaj moje dane”. Jeśli Użytkownik ponownie włączy tę funkcję w ciągu 24 godzin, Zrzuty Ekranu mogą zostać przywrócone. Firma GoDaddy może wyłączyć funkcję Beta w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z USLUGI TRADEMARK KEEPER NIE OZNACZA „OFICJALNEJ” REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO W BIURZE ZNAKÓW TOWAROWYCH. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE USŁUGA TRADEMARK KEEPER NIE JEST USŁUGĄ PRAWNĄ I NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRAWNIKIEM DS. ZNAKÓW TOWAROWYCH, ABY UZYSKAĆ PORADĘ NA TEMAT NAJLEPSZYCH SPOSOBÓW OCHRONY PRAW DO ZNAKÓW TOWAROWYCH. GoDaddy NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK KWESTII, W TYM DOPUSZCZALNOŚCI ZRZUTÓW EKRANU LUB ZAPISÓW PRZECHWYCONYCH PRZEZ USŁUGĘ TRADEMARK KEEPER.


12. REJESTRACJE WSTĘPNE


W przypadku złożenia wniosku o wstępną rejestrację nazwy domeny firma GoDaddy nie gwarantuje Użytkownikowi otrzymania danej nazwy ani uzyskania natychmiastowego dostępu do otrzymanej nazwy. GoDaddy może przeprowadzić rejestracje wstępne korzystając z usług dostawców zewnętrznych.


13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI DOMEN .BIZ


Zasady rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny. Jeśli Użytkownik zarezerwował lub zarejestrował nazwę domeny .BIZ za naszym pośrednictwem, Użytkownik niniejszym potwierdza, że oprócz naszych Zasad rozstrzygania sporów, przeczytał, zrozumiał i akceptuje postanowienia Zasad rozstrzygania sporów dotyczących ograniczeń dotyczących domeny najwyższego poziomu .biz.

Zasady rozstrzygania sporów dotyczących ograniczeń określają warunki, na mocy których wszelkie zarzuty dotyczące braku wykorzystywania domeny przede wszystkim do celów biznesowych lub komercyjnych będą indywidualnie rozpatrywane przez niezależnego rozjemcę sporów akredytowanego przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów. Operator rejestru nie będzie analizować, monitorować ani w inny sposób weryfikować, czy jakaś konkretna nazwa domeny jest wykorzystywana przede wszystkim do celów biznesowych lub komercyjnych, ani też czy nazwa domeny jest używana zgodnie z zasadami rozstrzygania sporów dotyczącymi uruchomienia lub jednolitymi zasadami rozstrzygania sporów.

Rejestracja na jeden rok. Jeśli Użytkownik zarejestruje nazwę domeny z rozszerzeniem .BIZ i zdecyduje się na skorzystanie ze specjalnych cen dotyczących rejestracji na jeden rok, po upływie pierwszego okresu jednorocznego nazwa domeny zostanie automatycznie odnowiona na dodatkowy okres jednego roku przez pobranie opłaty przy użyciu wybranej przez Użytkownika Metody płatności, chyba że Użytkownik powiadomi nas, że nie chce odnawiać rejestracji. Przed upływem terminu wygaśnięcia nazwy domeny Użytkownik otrzyma odpowiednie powiadomienie oraz możliwość akceptacji lub odrzucenia odnowienia na okres jednego roku. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się nie odnawiać na drugi rok swojej zarejestrowanej na jeden rok nazwy domeny z rozszerzeniem .BIZ, rejestracja nazwy domeny automatycznie zostanie zwrócona do naszej firmy, która uzyska pełne prawa dotyczące rejestracji takiej nazwy domeny. W przypadku usunięcia lub przeniesienia przez Użytkownika nazwy domeny z rozszerzeniem .BIZ w okresie pierwszego roku Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne obciążenie go opłatami za odnowienie na drugi rok.


14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI DOMEN .INFO


Rejestracja na jeden rok. Jeśli Użytkownik zarejestruje nazwę domeny z rozszerzeniem .INFO i zdecyduje się na skorzystanie ze specjalnych cen dotyczących rejestracji na jeden rok, po upływie pierwszego okresu jednorocznego nazwa domeny zostanie automatycznie odnowiona na dodatkowy okres jednego roku przez pobranie opłaty przy użyciu wybranej przez Użytkownika Metody płatności, chyba że Użytkownik powiadomi nas, że nie chce odnawiać rejestracji. Przed upływem terminu wygaśnięcia nazwy domeny Użytkownik otrzyma odpowiednie powiadomienie oraz możliwość akceptacji lub odrzucenia odnowienia na okres jednego roku. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się nie odnawiać na drugi rok swojej zarejestrowanej na jeden rok nazwy domeny z rozszerzeniem .INFO, rejestracja nazwy domeny automatycznie zostanie zwrócona do naszej firmy, która uzyska pełne prawa dotyczące rejestracji takiej nazwy domeny. W przypadku usunięcia lub przeniesienia przez Użytkownika nazwy domeny z rozszerzeniem .INFO w okresie pierwszego roku Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne obciążenie go opłatami za odnowienie na drugi rok.


15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI DOMEN .MOBI


Usługa Instant Mobilizer. Niniejszym udziela się Użytkownikowi osobistej, odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieprzypisywalnej licencji, która nie obejmuje możliwości udzielania podlicencji, na korzystanie z usługi Instant Mobilizer („Usługa”), pod warunkiem przestrzegania postanowień regulaminu zawartych w niniejszej Umowie. Zmienianie, modyfikowanie, dostosowywanie i tłumaczenie całości lub części Usługi w jakikolwiek sposób jest zabronione. Tworzenie dzieł pochodnych w oparciu o Usługę jest zabronione. Wynajmowanie, dzierżawienie, przypisywanie, zbywanie, zastępowanie, podlicencjonowanie i przenoszenie w inny sposób jakichkolwiek praw do korzystania z Usługi na strony trzecie jest niedozwolone. Jeżeli natężenie ruchu wynikające z korzystania z Usługi przez Użytkownika może zagrażać dostarczaniu Usługi innym użytkownikom końcowym, nasza firma i jej licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do stałego lub tymczasowego, według własnego uznania, zaprzestania świadczenia Usługi względem Użytkownika. Aby uniknąć wątpliwości, natężenie ruchu generowane przez Użytkownika nie powinno przekraczać dwóch tysięcy (2000) wyświetleń strony dziennie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza fakt, że w stopce jego witryny zostanie umieszczony tekst „Instant Mobilizer from dotMobi” lub jego odpowiednik. Jeżeli domena dotMobi, dla której jest świadczona Usługa, zostanie przeniesiona do innego rejestratora nazw domen, nastąpi przerwa w dostępności Usługi w tej domenie dotMobi. Jeżeli nowy rejestrator nie będzie oferować tej Usługi, nie zostanie ona wznowiona.


16. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI DOMEN .NAME


Rejestracja obronna. Rejestracja obronna to rejestracja mająca na celu ochronę znaków towarowych i znaków usługowych, która może zostać przyznana w celu uniemożliwienia stronie trzeciej rejestracji wariantu znaku towarowego lub dokładnie tego samego znaku. Jeśli nazwa rejestrowana przez Użytkownika podlega rejestracji obronnej, dostępne są trzy (3) opcje: (i) możliwość zarejestrowania wariantu nazwy, (ii) możliwość zakwestionowania rejestracji obronnej na mocy Zasad rozstrzygania sporów dotyczących wymogów kwalifikacji lub (iii) możliwość złożenia wniosku o uzyskanie zgody Rejestrującego korzystającego z rejestracji obronnej. Użytkownik może złożyć wniosek o uzyskanie zgody, kontaktując się z Rejestrującym korzystającym z rejestracji obronnej znajdującym się w bazie danych Whois operatora GNR i składając wniosek o uzyskanie zgody na zarejestrowanie nazwy domeny z rozszerzeniem .NAME. Jeśli Rejestrujący korzystający z rejestracji obronnej wyda zgodę, musi ona zostać potwierdzona na piśmie. Jeśli Rejestrujący korzystający z rejestracji obronnej nie wyda zgody, Użytkownik może rozważyć zakwestionowanie rejestracji obronnej na podstawie Zasad rozstrzygania sporów dotyczących wymogów kwalifikacji.

Zasady akceptowalnego korzystania. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Zasad akceptowalnego korzystania z domeny .NAME, która zostaje włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie. Zgodnie z tymi zasadami używanie adresu e-mail powiązanego z domeną .NAME do celów wysyłania spamu jest zabronione. Zasady nakładają również inne ograniczenia. Z adresu e-mail w domenie .NAME można jednocześnie wysłać maksymalnie pięćset (500) wiadomości.


17. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI DOMEN .REISE


Nazwy domen zarejestrowane w domenie .REISE należy wykorzystać do celów związanych z tematyką turystyczną w ciągu sześciu miesięcy od wstępnej Rejestracji, np. w ramach stron internetowych lub innej funkcji.


18. POSTANOWIENIA FOTYCZĄCE REJESTRACJI DOMEN .SEXY


Użytkownik nie zezwoli na wyświetlanie treści nieodpowiednich w głównym katalogu ani w katalogu najwyższego poziomu nazwy domeny .SEXY. Dla uściślenia, treść wyświetlana w katalogu głównym lub w katalogu najwyższego poziomu nazwy domeny .SEXY to treść, która jest widoczna natychmiast po przejściu przez użytkownika do strony http://example.sexy lub http://www.example.sexy.. W przypadku treści wyświetlanych na pozostałych stronach lub w podkatalogach, do których odnosi się zarejestrowana nazwa w domenie .SEXY, nie obowiązują żadne ograniczenia.


19. KRAJOWE DOMENY NAJWYŻSZEGO POZIOMU


Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że spełnia wymogi kwalifikacyjne dotyczące każdej krajowej domeny najwyższego poziomu, o którą się ubiega. Użytkownik zobowiązuje się również przestrzegać wszelkich reguł, zasad i umów dotyczących tej konkretnej krajowej domeny najwyższego poziomu. Mogą one obejmować miedzy innymi zgodę na zwolnienie dostawcy krajowej domeny najwyższego poziomu z odpowiedzialności z tytułu roszczeń, ograniczenie zakresu jego odpowiedzialności oraz wymóg, by wszelkie spory były rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa określonego kraju.

(A) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI DOMEN .AU

Rejestracje domen .au (w tym com.au, net.au oraz org.au) podlegają dodatkowemu regulaminowi:

auDA W niniejszej umowie auDA oznacza firmę .au Domain Administration Limited ACN 079 009 340, która jest administratorem nazw domen z rozszerzeniem .au. Rejestrator działa jako przedstawiciel firmy auDA wyłącznie w celu (oraz jedynie w niezbędnym zakresie) umożliwienia firmie auDA czerpania korzyści z praw przyznanych jej na mocy niniejszej Umowy i postanowień w niej zawartych. auDA jest zamierzonym beneficjentem niniejszej umowy, będącym stroną trzecią.

Opublikowane zasady firmy auDA. Opublikowane zasady auDA oznaczają, że specyfikacje i zasady ustalone i publikowane od czasu do czasu przez auDA na https://www.auda.org.au. Użytkownik musi przestrzegać wszelkich opublikowanych zasad firmy auDA, tak jak gdyby stanowiły one integralną część niniejszej Umowy. W przypadku wystąpienia niezgodności między jakimikolwiek opublikowanymi zasadami firmy auDA a niniejszą Umową postanowienia opublikowanych zasad firmy auDA mają charakter wiążący w zakresie danej niezgodności. Użytkownik potwierdza, że w ramach opublikowanych zasad auDA: (1) istnieją obowiązkowe regulaminy mające zastosowanie do wszystkich licencji nazw domen, (2) licencje oraz regulaminy stanowią integralną część niniejszej Umowy; (3) Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać zasad rozstrzygania sporów dotyczących domen z rozszerzeniem .au oraz (4) firma auDA może usunąć lub anulować rejestrację nazwy domeny z rozszerzeniem .au.

Obowiązki i zwolnienie z odpowiedzialności firmy auDA. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo firma auDA nie ponosi wobec Rejestrującego odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, szczególne albo odszkodowania retorsyjne lub straty moralne (w tym, lecz nie wyłącznie, za utratę możliwości korzystania, utratę zysków, utratę lub uszkodzenie danych, przerwy w działalności lub koszty pośrednie) poniesione przez Rejestrującego w wyniku działania lub zaniechania firmy auDA, jej pracowników, przedstawicieli lub wykonawców, bądź w związku z takim działaniem lub zaniechaniem. Rejestrujący zobowiązuje się zwolnić firmę auDA, jej pracowników, przedstawicieli i wykonawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i zobowiązań wynikających z rejestracji nazwy domeny .au lub jej używania przez Rejestrującego albo z nimi związanych. Treść niniejszego dokumentu nie wyklucza stosowania Ustawy o praktykach handlowych z 1974 roku.

(B) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI DOMEN .CA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że rejestracja wybranej nazwy domeny za pomocą pierwszego wniosku złożonego przez Użytkownika do organizacji CIRA nie zostanie ukończona, dopóki Użytkownik nie zawrze z organizacją CIRA Umowy Rejestrującego.

Certyfikowany Rejestrator CIRA. Rejestrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika w przypadku, gdy przestanie być Certyfikowanym rejestratorem CIRA, jego certyfikacja jako Certyfikowanego rejestratora CIRA zostanie zawieszona lub zakończona albo Umowa rejestracyjna między CIRA a Rejestratorem zostanie rozwiązana lub wygaśnie. CIRA może opublikować powiadomienie o takim zawieszeniu, zakończeniu lub wygaśnięciu na swojej stronie oraz może, o ile uzna to za stosowne, przekazać to powiadomienie rejestrującemu. W przypadku gdy rejestrator nie jest już Certyfikowanym rejestratorem CIRA, jego certyfikacja jako Certyfikowanego rejestratora CIRA została zawieszona lub zakończona lub gdy Umowa rejestratora między CIRA a Rejestratorem została wypowiedziana lub wygasła, Użytkownik będzie odpowiedzialny za zmianę rejestratora na nowego Certyfikowanego rejestratora CIRA w ciągu (30) dni od daty wcześniejszego z powiadomień: (i) pochodzącego od Rejestratora lub (ii) pochodzącego od CIRA zgodnie z aktualnymi zasadami i procedurami Rejestru CIRA. Jeśli jednak dowolna z nazw domen Użytkownika wygasa w ciągu trzydziestu (30) dni od daty powiadomienia, Użytkownik będzie miał trzydzieści (30) dni od rocznicy rejestracji na zarejestrowanie nazwy u nowego Certyfikowanego rejestratora CIRA i odnowienie rejestracji nazw domen zgodnie z zasadami i procedurami Rejestru.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku braku wystarczających środków przedpłaconych przez rejestratora na Konto depozytowe organizacji CIRA na potrzeby dokonywania wszelkich opłat, organizacja CIRA może według własnego uznania zaprzestać przyjmowania wniosków o rejestrację nazw domen składanych przez rejestratora, zaprzestać dokonywania rejestracji nazw domen oraz transferów, odnowień, modyfikacji i anulowań wnioskowanych przez rejestratora, zaprzestać realizowania innych podlegających opłatom transakcji wnioskowanych przez rejestratora, które nie zostały w pełni opłacone, a także rozwiązać Umowę rejestratora zawartą pomiędzy organizacją CIRA a Rejestratorem.

Warianty ASCII i IDN domen .CA stanowią jeden pakiet i są zarezerwowane dla jednego rejestrującego. Rejestrujący nie muszą rejestrować wszystkich wariantów w pakiecie, ale wszystkie warianty muszą być zarejestrowane i zarządzane przez jednego rejestratora. Rejestracja każdego z wariantów podlega opłacie rejestracyjnej. Ponadto podczas rejestrowania wielu domen .CA (ASCII i IDN) w pakiecie informacje o podmiocie rejestrującym muszą być identyczne. Jeśli warianty są zarejestrowane przez innych rejestratorów lub jeśli informacje o rejestrującym są niezgodne, efektem wyszukiwania może być wynik „niedostępna” lub opóźniona bądź nieudana rejestracja. Jeśli informacje nie będą zgodne, będzie wymagana weryfikacja, która może trwać do siedmiu dni roboczych i skutkować opóźnieniem dostępności domeny.

(C) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI .CN

.CN jest zastrzeżoną domeną najwyższego poziomu – wnioski podlegają zarówno kontroli nazwy domeny oraz weryfikacji prawdziwej nazwy zgodnie z wymogami Chińskiej Republiki Ludowej. Rejestracje na domenie .CN podlegają przez to następującym warunkom dodatkowym:

Weryfikacja, rejestracja i aktywacja. Jeśli nazwa domeny nie jest zatwierdzona przez chiński rząd, jak określono przez nas, Operatora Rejestru i (lub) dostawcę będącego stroną trzecią, wykorzystanego do takich usług i ustaleń, w gestii każdej ze stron, wniosek o rejestrację zostanie odrzucony. W takim przypadku nazwa zostanie usunięta, a Użytkownik będzie miał prawo do ubiegania się o zwrot kosztów, jak opisano poniżej.

Jeśli nazwa jest zatwierdzona, rejestracja będzie kontynuowana, ale nazwa domeny .CN może nie zostać aktywowana (tzn. nie będzie dostępna w Internecie) dopóki nie zostaną przesłane (zgodnie z procesem opisanym w czasie rejestracji) ważne dokumenty wymagane od nas i Rejestru do przeprowadzenia weryfikacji poprawności danych. Poniżej zostały wymienione akceptowalne formy dokumentów do weryfikacji:

 • Chiny: Identyfikator rezydenta, tymczasowy identyfikator rezydenta, licencja biznesowa lub certyfikat kodu organizacji
 • Hongkong/Makau: Identyfikator rezydenta, prawo jazdy, paszport lub licencja biznesowa
 • Singapur: Prawo jazdy, paszport lub licencja biznesowa
 • Tajwan: Identyfikator rezydenta, prawo jazdy lub licencja biznesowa
 • Inne kraje/regiony: Prawo jazdy, paszport

Przesyłane nam dokumenty są wykorzystywane przez nas i udostępniane Rejestrowi wyłącznie do celów weryfikacji poprawności danych, a oprócz tego podlegają naszym Zasadom ochrony danych osobowych. Rejestrując domenę z rozszerzeniem .CN, Użytkownik wyraźnie zgadza się, że jego dane mogą być przechowywane na serwerach w USA lub w inny sposób poza Chińską Republiką Ludową.

Zwroty kosztów. Zwroty kosztów rejestracji z rozszerzeniem .CN będą dozwolone wyłącznie w sytuacji,gdy (i) rejestracja nazwy domeny, o którą złożono wniosek, nie została dozwolona przez chiński rząd (ii) Użytkownik zawiadamia nas o swoim zamiarze anulowania z jakiegokolwiek powodu w ciągu pierwszych pięciu (5) po Rejestracji (t.j. po tym jak zostanie to uznane za dozwolone przez chiński rząd). W celu uniknięcia wątpliwości, zwroty kosztów nie będą dozwolone w żadnych okolicznościach po pięciu (5) dniach od daty Rejestracji, w tym, np. w przypadku jeśli nie powiedzie się weryfikacja prawdziwej nazwy lub jeśli chiński rząd stwierdzi po Rejestracji, że nazwa domeny nie powinna była zostać zarejestrowana (i nakazuje nam jej usunięcie).

(D) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI DOMEN .JP

Ograniczenia dotyczące rejestracji. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że dysponuje adresem domowym lub służbowym w Japonii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że niektóre nazwy domeny są zarezerwowane i mogą zostać zarejestrowane wyłącznie przez określone podmioty. Obejmuje to: (i) domeny najwyższego poziomu inne niż krajowe domeny najwyższego poziomu, zgodnie z definicją Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów; (ii) geograficzne nazwy domeny .JP, które stanowią nazwy miast, prefektur i gmin; (iii) nazwy podstawowych i średnich instytucji oświatowych; (iv) nazwy organizacji związanych z zarządzaniem Internetem; (v) nazwy niezbędne do funkcjonowania nazw domen .JP oraz (vi) ciągi znaków, które można pomylić z japońskimi nazwami domen konwertowanymi z użyciem kodów ASCII. Pełną listę zarezerwowanych domen .JP można znaleźć tutaj.


20. JĘZYK ANGIELSKI


Niniejsza Umowa, wraz ze wszystkimi zasadami i obowiązującymi umowami dot. produktów, określonymi powyżej i włączonymi do niniejszego poprzez odniesienie (łącznie „Umowa”), została zawarta w języku angielskim. Wszelkie tłumaczenia są zapewniane wyłącznie dla wygody, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską i przetłumaczoną, jeżeli jest to zgodne z prawem, wersja angielska będzie wiążąca i rozstrzygająca. W przypadku, gdy wymagane jest przedstawienie tłumaczenia Umowy, które będzie uważane za wiążące, (i) obie wersje językowe będą miał taką samą ważność, (ii) każda ze stron potwierdza, że zapoznała się z obiema wersjami językowymi Umowy, które są zasadniczo takie same we wszystkich istotnych aspektach, oraz (iii) w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi dwoma wersjami, wersja tłumaczona może mieć charakter rozstrzygający, pod warunkiem, że intencje Stron zostały w pełni uwzględnione.


Aktualizacja: 18.12.2018
Copyright © 2000-2019 GoDaddy.com, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.