GoDaddy

UMOWA PRZENIESIENIA NAZWY DOMENY

Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa przeniesienia nazwy domeny (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company lub – w przypadku nazwy domeny .ca – pomiędzy firmą GoDaddy Domains Canada, Inc., spółką zarejestrowaną w Kolumbii Brytyjskiej (każda z nich zwana „firmą GoDaddy”) a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa ustanawia szczegółowe warunki korzystania z Usług przenoszenia nazwy domeny („Usługi”) firmy GoDaddy do przeniesienia zarejestrowanej nazwy domeny od innego rejestratora nazwy domen do firmy GoDaddy jako rejestratora nazwy domeny.

Elektroniczna akceptacja postanowień niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, potwierdził i zaakceptował warunki niniejszej Umowy, wraz z warunkami Umowy regulaminu ogólnego, Umowy rejestracji nazwy domeny oraz Jednolitymi zasadami rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny firmy GoDaddy, które są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy. Terminy „ty”, „twój”, „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Firma GoDaddy może w dowolnym momencie według własnego i wyłącznego uznania zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie z chwilą ich opublikowania w witrynie firmy GoDaddy (niniejsza „Witryna”). Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że: (i) firma GoDaddy może zawiadomić go o takich zmianach lub modyfikacjach za pośrednictwem Witryny i (ii) korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych w Witrynie po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych datą „Ostatnia aktualizacja” w górnej części tej strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy w jej aktualnym brzmieniu. W przypadku braku zgody Użytkownika na postanowienia niniejszej Umowy po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem. Ponadto, firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta (“Konto”), w tym swój adres e-mail. Firma GoDaddy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli wynika to z podania przez niego nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

Firma GoDaddy jest rejestratorem akredytowanym przez Internetową Korporację ds. Nadanych Nazw i Numerów („instytucja ICANN”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma GoDaddy jako rejestrator akredytowany przez instytucję ICANN jest z nią związana umową. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że GoDaddy może modyfikować niniejszą Umowę w celu zachowania zgodności z postanowieniami umowy zawartej z Internetową Korporacją ds. Nadawania Nazw i Numerów oraz wszelkimi innymi regulaminami określonymi przez (i) Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów i (lub) (ii) rejestr mający zastosowanie do danej domeny najwyższego poziomu lub krajowej domeny najwyższego poziomu. Użyte w niniejszej Umowie określenia „rejestr”, „Rejestr”, „operator rejestru” lub „Operator rejestru” odnoszą się do rejestru mającego zastosowanie do danej domeny najwyższego poziomu lub krajowej domeny najwyższego poziomu. Aby ustalić rejestratora sponsorującego, należy kliknąć tutaj.
Niniejsza Umowa wchodzi w życie w momencie zaakceptowania umów rejestracji i przeniesienia w kroku 3 procesu przetwarzania Wniosku online o przeniesienie.

2. PROCES PRZENOSZENIA WSZYSTKICH NAZW DOMEN OPRÓCZ NAZW .CA

2.A. Procedura przenoszenia rejestracji nazwy domeny

UWAGA: Po ukończeniu przenoszenia można ODNOWIĆ, ZMODYFIKOWAĆ DANE DNS i wykonać inne działania. W tym celu należy zalogować się do Menedżera konta. Wprowadź wszystkie informacje wymagane w zgłoszeniu przeniesienia online, takie jak dane kontaktowe i informacje o serwerze nazw. Przejdź do koszyka na zakupy i zapłać za jedną lub więcej operacji przenoszenia. Zaktualizuj adres e-mail kontaktu administracyjnego u bieżącego rejestratora. Nasza firma skontaktuje się z kontaktem administracyjnym za pośrednictwem adresu e-mail w celu uzyskania potwierdzenia przeniesienia. Przeniesienie zostanie zainicjowane tylko po zatwierdzeniu przez kontakt administracyjny. Po zainicjowaniu przeniesienie zostanie zaakceptowane lub odrzucone przez rejestratora tracącego prawa w ciągu pięciu (5) dni.

2.B. Niepowodzenie lub odrzucenie wniosku o przeniesienie

Firma GoDaddy może przyjąć lub odrzucić wniosek o przeniesienie nazwy domeny z dowolnych przyczyn według własnego i wyłącznego uznania. Odrzucenie może nastąpić między innymi w następujących przypadkach:

 • Bieżący Rejestrator odrzucił przeniesienie.
 • Początkowa rejestracja nastąpiła mniej niż sześćdziesiąt (60) dni przed wnioskiem o przeniesienie.
 • Nazwa domeny została zablokowana przez Rejestr lub przez rejestratora tracącego prawa do niej.
 • Przeniesienie domeny do firmy GoDaddy nastąpiło mniej niż sześćdziesiąt (60) dni przed wnioskiem o przeniesienie.
 • Nazwa domeny wygasła i nie została odnowiona;
 • Nazwa domeny wygasła i została odnowiona w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni okresu karencji i okres ten jeszcze nie upłynął.
 • Rejestrujący nazwę domeny został zmieniony w okresie krótszym niż sześćdziesiąt (60) dni przed wnioskiem o przeniesienie;
 • Na mniej niż dziesięć (10) dni przed zgłoszeniem prośby o przeniesienie nastąpiła Zmiana konta;
 • Trwa postępowanie upadłościowe bieżącego właściciela nazwy domeny.
 • Występuje spór o tożsamość właściciela nazwy domeny.
 • Wystąpiła dowolna z sytuacji opisanych w Zasadach rozstrzygania sporów; lub
 • Zlecenia przeniesienia są starsze niż trzydzieści (30) dni.

2.C. Warunki przenoszenia nazw domen

Po pomyślnym przeniesieniu Użytkownik pozostanie rejestrującym nazwę domeny, a rejestrator sponsorujący firmy GoDaddy stanie się aktualnym rejestratorem. Rejestracja zostanie automatycznie przedłużona o jeden (1) rok, jeśli będzie to możliwe, przez rejestr nazw domen. (Należy zapoznać się z wykluczeniami dotyczącymi produktów na tej Stronie, aby sprawdzić mające zastosowanie wyjątki). Przeniesienia rejestracji nazw domen mogą być inicjowane po zarejestrowaniu akceptacji tej Umowy, uiszczeniu opłaty i pozytywnej odpowiedzi kontaktu administracyjnego na naszą wiadomość e-mail z prośbą o zezwolenie na przeniesienie. Wiadomość e-mail z prośbą o pozwolenie na przeniesienie zostanie wysłana do kontaktów administracyjnych nazw domen określonych w bazie danych WHO-IS (bazie kontaktów) poprzedniego Rejestratora. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania własnej kopii potwierdzenia zakupu nazwy domeny. Kontakt administracyjny działa w imieniu Rejestrującego i ma prawo zainicjować przeniesienie. Użytkownik odpowiada za aktualizację adresu e-mail kontaktu administracyjnego określonego w bazie danych WHO-IS poprzedniego rejestratora.

2.D. Przenoszenie ostatnio odnowionych nazw domen

Użytkownik rozumie, że w przypadku przenoszenia nazwy domeny, którą wcześniej odnowiono, istnieje możliwość utraty roku odnowienia. Odnowienie zostanie utracone, jeśli (i) nazwa domeny zostanie odnowiona w ciągu trwającego czterdzieści pięć (45) dni okresu karencji po dacie ważności oraz (ii) nie minęło jeszcze czterdzieści pięć (45) dni od daty ważności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma GoDaddy nie odpowiada za rok utracony w ten sposób i firma GoDaddy nie uwzględni takiej utraty w rozliczeniu domeny. Użytkownik powinien sprawdzić w umowie o rejestracji z poprzednim rejestratorem, czy w przypadku utraty roku przysługuje mu zwrot lub inna forma rozliczenia utraty. W przypadku pytań na temat utraconego roku należy skontaktować się z poprzednim rejestratorem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma GoDaddy nie udziela pomocy przy odzyskiwaniu lat rejestracji utraconych w wyniku przeniesienia nazwy domeny.

Użytkownik rozumie, że to jest wniosek o przeniesienie nazwy domeny między rejestratorami. Akceptując tę Umowę, Użytkownik prosi o przeniesienie rejestracji nazwy domeny od bieżącego rejestratora do firmy GoDaddy. Jako obecny Rejestrujący nazw domen Użytkownik udziela zgody na autoryzację przeniesienia przez powiadomienie kontaktu administracyjnego o odpowiedzialności tej osoby za przeprowadzenie przeniesienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wiąże go z firmą GoDaddy Umowa rejestracji nazwy domeny. Użytkownik przeczytał, zrozumiał i zgadza się na warunki dotyczące wszystkich nazw domen zarejestrowanych w firmie GoDaddy opisane na stronie umów, w tym w Umowie rejestracji nazwy domeny, Jednolitych Zasad Rozstrzygania Sporów Domenowych ICANN, niniejszej Umowie, wszelkich zasadach i procedurach firmy GoDaddy opublikowanych obecnie lub w przyszłości przez firmę GoDaddy, organizację ICANN i (lub) administratora rejestru wybranego przez organizację ICANN.

3. PROCES PRZENOSZENIA DLA NAZW DOMEN .CA

3.A. Procedura przenoszenia rejestracji nazwy domeny
UWAGA: Po ukończeniu przenoszenia można ODNOWIĆ, ZMODYFIKOWAĆ DANE DNS i wykonać inne działania. W tym celu należy zalogować się do Menedżera konta. Wprowadź wszystkie informacje wymagane w zgłoszeniu przeniesienia online, takie jak dane kontaktowe i informacje o serwerze nazw. Przejdź do koszyka na zakupy i zapłać za jedną lub więcej operacji przenoszenia. Zaktualizuj adres e-mail kontaktu administracyjnego u bieżącego rejestratora. Nasza firma wyśle wiadomość e-mail na adres e-mail podany dla konta na potrzeby zatwierdzania przeniesienia. Przenoszenie zostanie zainicjowane natychmiast po podaniu prawidłowego kodu autoryzacyjnego.

3.B. Niepowodzenie lub odrzucenie wniosku o przeniesienie

Firma GoDaddy może przyjąć lub odrzucić wniosek o przeniesienie nazwy domeny z dowolnych przyczyn według własnego i wyłącznego uznania. Odrzucenie może nastąpić między innymi w następujących przypadkach:

 • Początkowa rejestracja nastąpiła mniej niż sześćdziesiąt (60) dni przed wnioskiem o przeniesienie.
 • Nazwa domeny została zablokowana przez Rejestr lub przez rejestratora tracącego prawa do niej.
 • Przeniesienie domeny do firmy GoDaddy nastąpiło mniej niż sześćdziesiąt (60) dni przed wnioskiem o przeniesienie.
 • Nazwa domeny wygasła i nie została odnowiona;
 • Nazwa domeny wygasła i została odnowiona w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni okresu karencji i okres ten jeszcze nie upłynął.
 • Rejestrujący nazwę domeny został zmieniony w okresie krótszym niż sześćdziesiąt (60) dni przed wnioskiem o przeniesienie;
 • Na mniej niż dziesięć (10) dni przed zgłoszeniem prośby o przeniesienie nastąpiła Zmiana konta;
 • Trwa postępowanie upadłościowe bieżącego właściciela nazwy domeny.
 • Występuje spór o tożsamość właściciela nazwy domeny.
 • Wystąpiła dowolna z sytuacji opisanych w Zasadach rozstrzygania sporów; lub
 • Zlecenia przeniesienia są starsze niż trzydzieści (30) dni.

3.C. Warunki przenoszenia nazw domen

Po pomyślnym przeniesieniu Użytkownik pozostanie rejestrującym nazwę domeny, a firma GoDaddy stanie się aktualnym rejestratorem. Po pomyślnym przeniesieniu Użytkownik pozostanie rejestrującym nazwę domeny, a firma GoDaddy stanie się aktualnym rejestratorem. Rejestracja zostanie automatycznie przedłużona o jeden (1) rok. Przeniesienia rejestracji nazw domen mogą być inicjowane po zarejestrowaniu akceptacji tej Umowy, uiszczeniu opłaty i pozytywnej odpowiedzi Użytkownika na naszą wiadomość e-mail z prośbą o zezwolenie na przeniesienie. Do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o zezwolenie na przeniesienie. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania własnej kopii potwierdzenia zakupu nazwy domeny.

3.C. Warunki przenoszenia nazw domen

Po pomyślnym przeniesieniu Użytkownik pozostanie rejestrującym nazwę domeny, a firma GoDaddy stanie się aktualnym rejestratorem. Rejestracja zostanie automatycznie przedłużona o jeden (1) rok. Przeniesienia rejestracji nazw domen mogą być inicjowane po zarejestrowaniu akceptacji tej Umowy, uiszczeniu opłaty i pozytywnej odpowiedzi Użytkownika na naszą wiadomość e-mail z prośbą o zezwolenie na przeniesienie. Do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o zezwolenie na przeniesienie. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania własnej kopii potwierdzenia zakupu nazwy domeny.

3.D. Przenoszenie ostatnio odnowionych nazw domen

Użytkownik rozumie, że w przypadku przenoszenia nazwy domeny, którą wcześniej odnowiono, istnieje możliwość utraty roku odnowienia. Odnowienie zostanie utracone, jeśli (i) nazwa domeny zostanie odnowiona w ciągu trwającego czterdzieści pięć (45) dni okresu karencji po dacie ważności oraz (ii) nie minęło jeszcze czterdzieści pięć (45) dni od daty ważności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma GoDaddy nie odpowiada za rok utracony w ten sposób i firma GoDaddy nie uwzględni takiej utraty w rozliczeniu domeny. Użytkownik powinien sprawdzić w umowie o rejestracji z poprzednim rejestratorem, czy w przypadku utraty roku przysługuje mu zwrot lub inna forma rozliczenia utraty. W przypadku pytań na temat utraconego roku należy skontaktować się z poprzednim rejestratorem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma GoDaddy nie udziela pomocy przy odzyskiwaniu lat rejestracji utraconych w wyniku przeniesienia nazwy domeny.

3.E. Dane do przeniesienia domeny

Użytkownik rozumie, że to jest wniosek o przeniesienie nazwy domeny między rejestratorami. Akceptując tę Umowę, Użytkownik prosi o przeniesienie rejestracji nazwy domeny od bieżącego rejestratora do firmy GoDaddy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wiąże go z firmą GoDaddy Umowa rejestracji nazwy domeny. Użytkownik przeczytał, zrozumiał i zgadza się na warunki dotyczące wszystkich nazw domen zarejestrowanych w firmie GoDaddy opisane na stronie umów, w tym w Umowie rejestracji nazwy domeny, Jednolitych zasadach ICANN dotyczących rozstrzygania sporów domenowych, niniejszej Umowie oraz zasadach i procedurach firmy GoDaddy opublikowanych obecnie lub w przyszłości przez firmę GoDaddy.

4. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA


Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie. Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

5. DEFINICJE, ROZBIEŻNOŚCI

Terminy zapisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie regulaminu ogólnego. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego, moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.