GoDaddy

Umowa o archiwizację poczty elektronicznej

Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2017 r.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ.

1. PRZEGLĄD

Niniejsza Umowa o archiwizację poczty elektronicznej (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company a Użytkownikiem i wchodzi w życie z dniem przyjęcia jej warunków w formie elektronicznej.  Niniejsza Umowa określa warunki korzystania przez Użytkownika z usług archiwizacji poczty elektronicznej GoDaddy („Archiwizacja poczty elektronicznej” lub „Usługi”).

Zaakceptowanie przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy w formie elektronicznej oznacza, że Użytkownik zapoznał się z niniejszą Umową, zrozumiał ją, potwierdza i zgadza się na związanie niniejszą Umową oraz (i) GoDaddy Uniwersalną umową regulaminu świadczenia usług oraz (ii) wszelkimi ograniczeniami planów, wyłączeniem odpowiedzialności za produkt oraz innymi ograniczeniami przedstawionymi Użytkownikowi na stronie docelowej Archiwizacji poczty elektronicznej strony GoDaddy (niniejsza „Strona”), z czego zarówno (i), jak i (ii) zostają niniejszym włączone do Umowy przez odniesienie.    

Terminy „my”, „nam” lub „nasz” odnoszą się do GoDaddy.  Terminy „Ty”, „Twój”, „Użytkownik” lub „lient” odnoszą się do każdej osoby lub podmiotu, który akceptuje tę Umowę i/lub korzysta z Usług.  O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszej Umowie, żaden z zapisów niniejszej Umowy nie zostanie uznany za przekazanie jakiejkolwiek stronie trzeciej praw lub korzyści.

Użytkownik przyznaje i potwierdza, że (i) GoDaddy, według swojego wyłącznego i absolutnego uznania, może w każdym czasie zmieniać lub modyfikować niniejszą Umowę oraz wszelkie polityki lub umowy do niej włączone, a tego rodzaju zmiany lub modyfikacje wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu ich na tej Stronie, a (ii) korzystanie przez Użytkownika z tej Strony lub Usług dostępnych na tej Stronie po wprowadzeniu w/w zmian lub modyfikacji (zgodnie z wskazaną u góry tej strony datą „Ostatniej aktualizacji”) będzie stanowić akceptację niniejszej Umowy przez Użytkownika, zgodnie z ostatnia aktualizacją.  Jeśli Użytkownik nie zgadza się na związanie się niniejszą Umową zgodnie z ostatnią aktualizacją, nie może korzystać (lub kontynuować korzystania) z tej Strony lub z Usług dostępnych na tej Stronie.  Ponadto GoDaddy może sporadycznie powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy pocztą elektroniczną.  Dlatego bardzo ważne jest, aby Użytkownik dbał o aktualność danych swojego konta kupującego („Konto kupującego”), włącznie z adresem e-mail. GoDaddy nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Użytkownika powiadomienia e-mail, jeśli wynika to z podania nieprawidłowego lub nieaktualnego adresy e-mail.

2. OPIS USŁUG

GoDaddy Archiwizacja poczty elektronicznej jest usługą archiwizacji poczty elektronicznej umożliwiającą Użytkownikowi przechowywanie i przywracanie swoich wiadomości e-mail. Jeśli Użytkownik chce przenieść istniejące dane poczty elektronicznej do serwisu archiwizacji poczty elektronicznej online, utworzonego przed zawarciem niniejszej Umowy („Dane historyczne”), GoDaddy oferuje w razie potrzeby usługi gromadzenia poczty elektronicznej dla Danych historycznych. 

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, w stopniu, w jakim jakiekolwiek API (włącznie z wszelkim pośrednikiem gromadzenia danych) lub inne oprogramowanie (razem zwane „Oprogramowaniem”) jest zapewniane Użytkownikowi w związku z Usługami oraz z zastrzeżeniem uiszczenia wszystkich opłat za Usługi należnych na podstawie niniejszej Umowy, GoDaddy udziela Użytkownikowi odwoływalnego, niewyłącznego, niezbywalnego, nieprzenoszalnego i niepodlegającego sublicencji ograniczonego prawa i licencji na czas trwania Umowy na pobieranie, instalowanie i użytkowanie Oprogramowania, włącznie z wszelkimi jego aktualizacjami i/lub modyfikacjami („Aktualizacje”) oraz wszelką dokumentacją towarzyszącą, wyłącznie w związku z obowiązującymi Usługami i jedynie przez upoważnionych użytkowników końcowych.  Użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny za instalację oraz użytkowanie Oprogramowania, a GoDaddy nie będzie ponosić żadnych zobowiązań lub odpowiedzialności w tym zakresie. W ramach swojego użytkowania i dostępu do Usług Użytkownik będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. 

GoDaddy zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia jakiejkolwiek funkcji lub funkcjonalności Usług, w całości lub w części, w dowolnym momencie.  Użytkownik rozumie, że Usługi mogą być nieraz niedostępne z powodu rutynowo planowanych działań konserwacyjnych. GoDaddy dołoży komercyjnie uzasadnionych starań, aby zaplanować te działania konserwacyjne na czas nocy, weekendów lub poza okresami szczytu. 

GoDaddy może (ale nie ma takiego obowiązku) zapewniać okresowe Aktualizacje, które muszą być instalowane przez Licencjobiorcę w celu dalszego korzystania z Oprogramowania oraz danych Usług.  Dla zachowania jasności, wszelkie Aktualizacje zawierają się w definicji „Oprogramowania” w ramach Warunków Umowy.

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Z wyjątkiem przyznanych wyraźnie w niniejszej umowie praw i licencji, firma GoDaddy oraz jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, tytuły prawne i korzyści związane z niniejszymi Usługami i Oprogramowaniem.  Użytkownik potwierdza, że Usługi i Oprogramowanie oraz ich odpowiednie struktury, organizacja, a także kod źródłowy stanowią wartościowe tajemnice handlowe firmy GoDaddy i jej dostawców.  Z wyjątkiem wyraźnie przyznanych uprawnień, Użytkownik zgadza się, że nie zezwala się mu, ani nie może on zezwalać żadnej innej stronie trzeciej, na (i) modyfikowanie, adaptowanie, zmienianie, tłumaczenie, tworzenie prac pochodnych z wykorzystaniem Usług, Oprogramowania lub dokumentacji; (ii) łączenie Usług lub Oprogramowania z innym oprogramowaniem; (iii) odsprzedaż, eksportowanie, z wyjątkami określonymi w niniejszej Umowie, sprzedawanie, udostępnianie do odpłatnego użytku, wynajmowanie, leasingowanie oraz wszelkie inne przekazywanie Usług, Oprogramowania lub dokumentacji do jakiejkolwiek strony trzeciej; (iv) inżynierię odwrotną, dekompilowanie, dezasemblowanie oraz wszelkie inne próby uzyskania kodu źródłowego Usług lub Oprogramowania; (v) usuwanie lub modyfikowanie informacji o prawach autorskich (copyright) a także wszelkich innych informacji prawnych zawartych w Usługach bądź Oprogramowaniu; (vi) wszelkiego innego użycia lub kopiowania Usług albo Oprogramowania, z wyjątkiem wyraźnie dozwolonego niniejszą Umową.  Niezależnie od powyższego, ograniczenia w użytkowaniu Usług i Oprogramowania określone w niniejszej części mają zastosowanie do wszelkich Usług i Oprogramowania dostarczanych firmie GoDaddy przez jej dostawców.

Firma GoDaddy i jej dostawcy nie przyznają Użytkownikowi żadnych praw, licencji ani korzyści związanych z patentami, prawami autorskimi, znakami towarowymi i tajemnicami handlowymi, które posiada lub do których rości sobie prawa firma GoDaddy lub jej dostawcy obecnie bądź w przyszłości i Użytkownik potwierdza, że ma tego świadomość.  Wszelkie przysługujące prawa do tych patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych pozostają i pozostaną wyłączną własnością firmy GoDaddy lub jej dostawców.  Wszelkie tytuły prawne i własność intelektualna zawarta w Usługach, Oprogramowaniu lub w dowolnej części Usług albo Oprogramowania, a także wszelkie ulepszenia, aktualizacje, modyfikacje, wersje lokalne czy też produkty pochodne Usług lub Oprogramowania, jak również wszelkie prawa do własności intelektualnej i prawa autorskie z nich wynikające pozostają własnością firmy GoDaddy lub jej dostawców.  Użytkownikowi nie wolno usuwać ani modyfikować żadnych nazw handlowych GoDaddy ani dostawców GoDaddy, ani też jakichkolwiek znaków graficznych dołączonych do Usług, Oprogramowania i powiązanej dokumentacji.  Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić firmę GoDaddy o wszelkich roszczeniach związanych z niniejszą licencją lub korzystaniem z Usług albo Oprogramowania lub podejrzeniem naruszenia własności intelektualnej.

4. UŻYTKOWANIE INFORMACJI

Wszystkie informacje o charakterze technicznym lub biznesowym („Informacje”) przekazane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy stanowią własność firmy GoDaddy lub jej dostawców, oraz (i) mogą być wykorzystane przez Użytkownika wyłącznie w związku z Usługami lub Oprogramowaniem uzyskanym na mocy niniejszej Umowy; (ii) nie mogą być odtwarzane lub kopiowanie w całości ani w części za wyjątkiem przypadków koniecznych i dozwolonych na mocy niniejszej Umowy; (iii) zostaną zwrócone lub zniszczone razem z ich kopiami, kiedy nie będą już potrzebne lub kiedy ustanie prawo do ich wykorzystania. 

5. KORZYSTANIE Z USŁUG

 • Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swoich danych logowania, w tym m.in. numerów dostępu, haseł, pytań i odpowiedzi zabezpieczających, numerów kont, danych logowania oraz wszelkich innych informacji dotyczących zabezpieczeń lub dostępu. Nie odpowiadamy za żadne straty lub szkody powstałe na skutek niezabezpieczenia swoich danych logowania przez Użytkownika.
 • Użytkownik rozumie i przyjmuje, że korzysta z Usług na swoje własne ryzyko.
 • Użytkownik rozumie i przyjmuje, że Usługi i Oprogramowanie są zapewniane na zasadzie TAKIE JAKIE JEST oraz W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI.
 • Użytkownik rozumie i przyjmuje, że nie gwarantujemy, że Usługi:         I. Będą zawsze dostępne.         II.  Będą wolne od błędów lub innych wad. Uczynimy co w naszej mocy, by naprawiać problemy, gdy tylko zostaną one odkryte; nie możemy jednak zagwarantować, że Oprogramowanie będzie działać idealnie.         III. Będą w 100% bezpieczne.
 • Przekazując nam jakiekolwiek informacje, dane, hasła lub inne treści, Użytkownik przekazuje GoDaddy oraz jej zewętrznym usługodawcom licencję na te tresci w celu świadczenia Użytkownikowi Usług.
 • Użytkownik przekazuje GoDaddy i jej usługodawcom licencję na wszelkie informacje, dane, hasła, materiały lub inne treści (razem zwane „Treściami”), które Użytkownik przekazuje poprzez usługę lub usłudze. Możemy używać, modyfikować, wyświetlać, rozpowszechniać i tworzyć nowe materiały przy użyciu takich Treści, aby świadczyc usługi na rzecz Użytkownika. Poprzez przekazanie Treści Użytkownik automatycznie zgadza się lub obiecuje, że właściciel takich Treści wyraźnie zgodził się na wykorzystywanie przez nas Treści do celów wskazanych powyżej, bez żadnego szczególnego ograniczenia czasowego oraz bez uiszczania żadnych opłat.
 • Niniejszym Użytkownik oświadcza, że jest prawnym właścicielem Treści oraz że posiada uprawnienia do wyznaczania i niniejszym wyraźnie wyznacza nas lub naszych zewnętrznych dostawców na przedstawiciela Użytkownika z ograniczonym pełnomocnictwem, aby uzyskiwać dostęp do jego Treści i odzyskiwać je w imieniu Użytkownika. Użytkownik nie może korzystać z Usług do żadnych nielegalnych lub nieuprawnionych celów. Korzystając z Usług, Użytkownik nie może naruszać żadnych przepisów w swojej jurysdykcji (w tym m.in. praw autorskich).

6. CENNIK I ZMIANY USŁUG

 • Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo, aby w dowolnym momencie wprowadzić modyfikacje lub czasowo bądź na stałe zaprzestać świadczenia Usług (lub jakiejkolwiek ich części), za powiadomieniem lub bez powiadomienia.
 • W dowolnym momencie możemy zdecydować się zmienić ceny Usług.
 • Miesięczna lub roczna subskrypcja Usług przez Użytkownika zostanie automatycznie odnowiona z zastosowaniem aktualnych stawek, chyba że Użytkownik anuluje subskrypcję Usług w sposób przewidziany w niniejszej Umowie.
 • Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmianę cen, zawieszenie ani zaprzestanie świadczenia Usług.

7. ANULOWANIE USŁUG Z INICJATYWY UŻYTKOWNIKA

Użytkownik rozumie i zgadza się, że po anulowaniu swojego konta nie będzie już miał dostępu do swoich treści oraz że mogą one zostać trwale usunięte z przestrzeni Usług.

Ponadto, Użytkownik rozumie i zgadza się, że odpowiada za eksportowanie, kopiowanie lub innego rodzaju gromadzenie wszelkich pożądanych treści z przestrzeni Usług przed anulowaniem swojego konta.

8. WIADOMOŚCI E-MAIL I ALERTY

Od czasu do czasu będziemy wysyłać Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające między innymi alerty wygenerowane automatycznie i alerty dotyczące czynności serwisowych, biuletyny, ankiety, powiadomienia dotyczące pomocy technicznej oraz nieobowiązkowe alerty dotyczące konta.

W przypadku zmiany adresu poczty e-mail Użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli skutecznie doręczyć mu te wiadomości.

Pewne nieobowiązkowe alerty dotyczące konta są w ramach usługi domyślnie włączone. Możemy według własnego uznania wprowadzić nowe alerty lub zaprzestać wysyłania niektórych alertów.

9. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć, bronić i zwolnić z odpowiedzialności firmę GoDaddy oraz jej dostawców i usługodawców z tytułu wszelkiej odpowiedzialności prawnej, roszczeń, pozwów, odszkodowań i wydatków (w tym między innymi zasadnych honorariów prawników) wynikających z (i) korzystania przez Użytkownika z Usług lub Oprogramowania; (ii) nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązującego prawa, zasad i/lub regulacji dotyczących Usług lub Oprogramowania; (iii) nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy; lub (iv) niedbalstwa lub zaniechania ze strony Użytkownika.  

10. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NIE PRZYSŁUGUJE MU ŻADNE PRAWO DO ZWROTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI ANI OPROGRAMOWANIEM.  USŁUGI I OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE SĄ „W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” A FIRMA GoDaddy ANI JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI, ANI JAWNEJ, ANI DOROZUMIANEJ, ANI USTAWOWEJ, DOTYCZĄCEJ WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, ANI ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z ZASAD POSTĘPOWANIA, PRAWA ZWYCZAKJOWEGO CZY TEŻ PRAKTYKI HANDLOWEJ.  FIRMA GoDaddy NIE GWARANTUJE TEGO, ŻE USŁUGI ŚWIADCZONE BĘDĄ BEZ PRZERW ANI BEZ BŁĘDÓW. Firma GoDaddy ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadki utraty lub kradzieży danych ani też naruszenia bezpieczeństwa. 

Przy podejmowaniu decyzji o nabyciu prawa lub licencji na korzystanie z odpowiednio Usług lub Oprogramowania Użytkownik wziął pod uwagę niniejsze zastrzeżenie braku gwarancji i uznaje, że jest ono uczciwe i zasadne w odniesieniu do warunków niniejszej Umowy, w tym opłat za Usługi, rozumianych jako całość.

11. PRAWA AUDYTOWE

GoDaddy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów (co najmniej jednego rocznie) całkowitej liczby skrzynek pocztowych archiwizowanych przez Użytkownika w okresie obowiązywania Umowy.  W przpadku, gdyby całkowita liczba skrzynek pocztowych w archiwum przekroczyła liczbę licencjonowanych skrzynek pocztowych, GoDaddy wystawi Użytkownikowi fakturę na kwotę różnicy.

12. INNE GoDaddy PRODUKTY I USŁUGI

W przypadku zakupienia przez Użytkownika usług archiwizacji poczty elektronicznej wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, potwierdził i zaakceptował warunki niniejszej Umowy wraz ze stosownymi umowami korzystania z poszczególnych produktów i usług GoDaddy objętych archiwizacją poczty elektronicznej.

13. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki zawarte w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do celów wykładni i interpretacji umowy zawartej pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie.  Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów interpretować jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie.  Jeśli właściwy sąd uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

14. DEFINICJE; KONFLIKTY

Terminy zapisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie regulaminu ogólnego.  W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego, moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.