GoDaddy

Umowa na usługi szyfrowania wiadomości e-mail

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2016 r.

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa o świadczeniu usługi szyfrowania wiadomości e-mail GoDaddy (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta między firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company („GoDaddy”) a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej warunków.  Niniejsza Umowa określa zasady i warunki korzystania z usług szyfrowania wiadomości e-mail GoDaddy („Szyfrowanie wiadomości e-mail” lub „Usługi”).

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, potwierdził i zaakceptował warunki niniejszej Umowy wraz z (i) Umową regulaminu ogólnego firmy GoDaddy oraz (ii) wszelkimi ograniczeniami planów, zastrzeżeniami dotyczącymi produktów lub innymi ograniczeniami przedstawionymi na stronie docelowej szyfrowania e-mail witryny GoDaddy (niniejsza „Strona”). Postanowienia wymienione w punktach (i) i (ii) uznaje się za włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.    

Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy.  Terminy „ty”, „twój”, „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę i/lub korzysta z Usług.  O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że (i) firma GoDaddy może w dowolnym momencie i według swojego własnego uznania zmienić lub zmodyfikować postanowienia niniejszej Umowy oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w niniejszej Witrynie, oraz (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych datą „Ostatnia aktualizacja” w górnej części tej strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy przez Użytkownika w jej aktualnym brzmieniu.  W przypadku braku zgody Użytkownika na postanowienia niniejszej Umowy po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem.  Ponadto, firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail.  W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta klienta („Konto klienta”), w tym adres e-mail. Firma GoDaddy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli wynika to z podania nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

2. OPIS USŁUG

GoDaddy Szyfrowanie poczty elektronicznej to internetowa usługa szyfrowania wiadomości e-mail, która umożliwia szyfrowanie kont(a) poczty elektronicznej Microsoft Office 365 na wniosek Użytkownika i na warunkach określonych regulaminem.

Z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej Umowy, w zakresie, w jakim Użytkownik otrzymuje wraz z Usługami możliwość korzystania z API (w tym pośrednika gromadzącego dane) lub z innego oprogramowania (zwanego łącznie „Oprogramowaniem”) oraz z zastrzeżeniem uiszczenia wszystkich opłat za Usługi należnych na mocy niniejszej Umowy, firma GoDaddy udziela Użytkownikowi odwołalnej, niewyłącznej licencji i prawa, które nie podlegają cesji lub przeniesieniu i nie obejmują prawa do udzielania dalszych podlicencji, na okres trwania niniejszej Umowy, do pobrania, zainstalowania i korzystania z Oprogramowania, w tym aktualizacji i/lub modyfikacji Oprogramowania („Aktualizacje”) oraz dołączonej dokumentacji wyłącznie w związku ze stosownymi Usługami i tylko przez upoważnionych użytkowników końcowych.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za instalację i korzystanie z Oprogramowania, a firma GoDaddy nie ma z tego tytułu żadnych zobowiązań lub odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawa i regulacji, korzystając z Usług i uzyskując dostęp do Usług. 

Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do modyfikowania i zaprzestania świadczenia dowolnej funkcji lub funkcjonalności Usług, w całości bądź częściowo, w dowolnym momencie.  Użytkownik rozumie, że Usługi mogą być od czasu do czasu niedostępne z powodu zaplanowanej regularnie konserwacji. Firma GoDaddy zastosuje uzasadnione biznesowo wysiłki, aby zaplanować konserwację w porze nocnej, w weekendy lub poza godzinami szczytu. 

Firma GoDaddy może (ale nie jest do tego zobowiązana) okresowo zapewniać Aktualizacje, które muszą być instalowane przez Licencjobiorcę, aby mógł on dalej korzystać z Oprogramowania i Usług, których to dotyczy.  Dla jasności, wszelkie Aktualizacje są objęte definicją „Oprogramowania” na mocy niniejszych Warunków.

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Z wyjątkiem przyznanych wyraźnie w niniejszej umowie praw i licencji, firma GoDaddy oraz jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, tytuły prawne i korzyści związane z niniejszymi Usługami i Oprogramowaniem.  Użytkownik potwierdza, że Usługi i Oprogramowanie oraz ich odpowiednie struktury, organizacja, a także kod źródłowy stanowią wartościowe tajemnice handlowe firmy GoDaddy i jej dostawców.  Z wyjątkiem wyraźnie przyznanych uprawnień, Użytkownik zgadza się, że nie zezwala się mu, ani nie może on zezwalać żadnej innej stronie trzeciej, na (i) modyfikowanie, adaptowanie, zmienianie, tłumaczenie, tworzenie prac pochodnych z wykorzystaniem Usług, Oprogramowania lub dokumentacji; (ii) łączenie Usług lub Oprogramowania z innym oprogramowaniem; (iii) odsprzedaż, eksportowanie, z wyjątkami określonymi w niniejszej Umowie, sprzedawanie, udostępnianie do odpłatnego użytku, wynajmowanie, leasingowanie oraz wszelkie inne przekazywanie Usług, Oprogramowania lub dokumentacji do jakiejkolwiek strony trzeciej; (iv) inżynierię odwrotną, dekompilowanie, dezasemblowanie oraz wszelkie inne próby uzyskania kodu źródłowego Usług lub Oprogramowania; (v) usuwanie lub modyfikowanie informacji o prawach autorskich (copyright) a także wszelkich innych informacji prawnych zawartych w Usługach bądź Oprogramowaniu; (vi) wszelkiego innego użycia lub kopiowania Usług albo Oprogramowania, z wyjątkiem wyraźnie dozwolonego niniejszą Umową.  Niezależnie od powyższego, ograniczenia w użytkowaniu Usług i Oprogramowania określone w niniejszej części mają zastosowanie do wszelkich Usług i Oprogramowania dostarczanych firmie GoDaddy przez jej dostawców.

Firma GoDaddy i jej dostawcy nie przyznają Użytkownikowi żadnych praw, licencji ani korzyści związanych z patentami, prawami autorskimi, znakami towarowymi i tajemnicami handlowymi, które posiada lub do których rości sobie prawa firma GoDaddy lub jej dostawcy obecnie bądź w przyszłości i Użytkownik potwierdza, że ma tego świadomość.  Wszelkie przysługujące prawa do tych patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych pozostają i pozostaną wyłączną własnością firmy GoDaddy lub jej dostawców.  Wszelkie tytuły prawne i własność intelektualna zawarta w Usługach, Oprogramowaniu lub w dowolnej części Usług albo Oprogramowania, a także wszelkie ulepszenia, aktualizacje, modyfikacje, wersje lokalne czy też produkty pochodne Usług lub Oprogramowania, jak również wszelkie prawa do własności intelektualnej i prawa autorskie z nich wynikające pozostają własnością firmy GoDaddy lub jej dostawców.  Użytkownikowi nie wolno usuwać ani modyfikować żadnych nazw handlowych GoDaddy ani dostawców GoDaddy, ani też jakichkolwiek znaków graficznych dołączonych do Usług, Oprogramowania i powiązanej dokumentacji.  Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić firmę GoDaddy o wszelkich roszczeniach związanych z niniejszą licencją lub korzystaniem z Usług albo Oprogramowania lub podejrzeniem naruszenia własności intelektualnej.

4. UŻYTKOWANIE INFORMACJI

Wszystkie informacje o charakterze technicznym lub biznesowym („Informacje”) przekazane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy stanowią własność firmy GoDaddy lub jej dostawców, oraz (i) mogą być wykorzystane przez Użytkownika wyłącznie w związku z Usługami lub Oprogramowaniem uzyskanym na mocy niniejszej Umowy; (ii) nie mogą być odtwarzane lub kopiowanie w całości ani w części za wyjątkiem przypadków koniecznych i dozwolonych na mocy niniejszej Umowy; (iii) zostaną zwrócone lub zniszczone razem z ich kopiami, kiedy nie będą już potrzebne lub kiedy ustanie prawo do ich wykorzystania. 

5. KORZYSTANIE Z USŁUG

 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie poufności i bezpieczeństwa swoich danych logowania, w tym m.in. numerów dostępu, haseł, pytań zabezpieczających i odpowiedzi na nie, numerów kont, danych logowania i innych informacji związanych z bezpieczeństwem lub uzyskiwaniem dostępu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezabezpieczenia przez Użytkownika swoich danych logowania.
 • Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że korzystanie z Usług odbywa się na jego własne ryzyko.
 • Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że Usługi są świadczone „W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.
 • Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że firma nie gwarantuje, że Usługi:
 1. Są zawsze dostępne.
 2. Są wolne od błędów lub innych defektów. Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiązywać problemy niezwłocznie po ich stwierdzeniu, ale nie możemy zagwarantować niezawodnego działania Oprogramowania.
 3. Są w 100% bezpieczne.
 • Przekazując nam jakiekolwiek informacje, dane, hasła lub inne treści, Użytkownik udziela firmie GoDaddy oraz jej usługodawcom zewnętrznym licencji na wykorzystanie tych treści w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.
 • Użytkownik udziela firmie GoDaddy i jej usługodawcom licencji na wszelkie informacje, dane, hasła, materiały lub inne treści (zwane zbiorczo „Treściami”) przekazanymi za pośrednictwem usług lub na rzecz usług. Aby świadczyć usługę na rzecz Użytkownika, możemy z wykorzystaniem takich Treści modyfikować, wyświetlać, rozpowszechniać i tworzyć nowe materiały oraz z nich korzystać. Przesyłając Treści, Użytkownik automatycznie wyraża zgodę lub zapewnia, że właściciel takich Treści wyraźnie wyraził zgodę, aby bez żadnych konkretnych ograniczeń czasowych ani bez uiszczania jakichkolwiek opłat możliwe było wykorzystanie przez nas Treści w celach określonych powyżej.
 • Użytkownik niniejszym oświadcza, że jest prawnym właścicielem Treści i że jest upoważniony ustanowić nas lub naszych usługodawców zewnętrznych, co niniejszym wyraźnie czyni, jego przedstawicielami posiadającymi ograniczone pełnomocnictwo do uzyskiwania dostępu i odzyskiwania Treści Użytkownika w jego imieniu. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Usług do jakichkolwiek niezgodnych z prawem lub niedozwolonych celów. Korzystając z Usług, Użytkownikowi nie wolno naruszać przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

6. CENNIK I ZMIANY USŁUG

 • Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo, aby w dowolnym momencie wprowadzić modyfikacje lub czasowo bądź na stałe zaprzestać świadczenia Usług (lub jakiejkolwiek ich części), za powiadomieniem lub bez powiadomienia.
 • W dowolnym momencie możemy zdecydować się zmienić ceny Usług.
 • Miesięczna lub roczna subskrypcja Usług przez Użytkownika zostanie automatycznie odnowiona z zastosowaniem aktualnych stawek, chyba że Użytkownik anuluje subskrypcję Usług w sposób przewidziany w niniejszej Umowie.
 • Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmianę cen, zawieszenie ani zaprzestanie świadczenia Usług.

7.  ANULOWANIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA ŻĄDANIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że po zamknięciu konta nie będzie mieć dostępu do swoich treści i że mogą one zostać trwale usunięte z Usług.

Ponadto Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że odpowiedzialność za wyeksportowanie, skopiowanie lub zgromadzenie w inny sposób wszelkich treści z usługi przed usunięciem konta spoczywa na Użytkowniku.

8. WIADOMOŚCI E-MAIL I ALERTY

Od czasu do czasu będziemy wysyłać Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające między innymi alerty wygenerowane automatycznie i alerty dotyczące czynności serwisowych, biuletyny, ankiety, powiadomienia dotyczące pomocy technicznej oraz nieobowiązkowe alerty dotyczące konta.

W przypadku zmiany adresu poczty e-mail Użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli skutecznie doręczyć mu te wiadomości.

Pewne nieobowiązkowe alerty dotyczące konta są w ramach usługi domyślnie włączone. Możemy według własnego uznania wprowadzić nowe alerty lub zaprzestać wysyłania niektórych alertów.

9. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć, bronić i zwolnić z odpowiedzialności firmę GoDaddy oraz jej dostawców i usługodawców z tytułu wszelkiej odpowiedzialności prawnej, roszczeń, pozwów, odszkodowań i wydatków (w tym między innymi zasadnych honorariów prawników) wynikających z (i) korzystania przez Użytkownika z Usług lub Oprogramowania; (ii) nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązującego prawa, zasad i/lub regulacji dotyczących Usług lub Oprogramowania; (iii) nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy; lub (iv) niedbalstwa lub zaniechania ze strony Użytkownika.  

10. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NIE PRZYSŁUGUJE MU ŻADNE PRAWO DO ZWROTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI ANI OPROGRAMOWANIEM.  USŁUGI I OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE SĄ „W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” A FIRMA GoDaddy ANI JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI, ANI JAWNEJ, ANI DOROZUMIANEJ, ANI USTAWOWEJ, DOTYCZĄCEJ WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, ANI ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z ZASAD POSTĘPOWANIA, PRAWA ZWYCZAKJOWEGO CZY TEŻ PRAKTYKI HANDLOWEJ.  FIRMA GoDaddy NIE GWARANTUJE TEGO, ŻE USŁUGI ŚWIADCZONE BĘDĄ BEZ PRZERW ANI BEZ BŁĘDÓW. Firma GoDaddy ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadki utraty lub kradzieży danych ani też naruszenia bezpieczeństwa. 

Przy podejmowaniu decyzji o nabyciu prawa lub licencji na korzystanie z odpowiednio Usług lub Oprogramowania Użytkownik wziął pod uwagę niniejsze zastrzeżenie braku gwarancji i uznaje, że jest ono uczciwe i zasadne w odniesieniu do warunków niniejszej Umowy, w tym opłat za Usługi, rozumianych jako całość.

11. PRAWA AUDYTOWE

Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytu (co najmniej jednego rocznie) całkowitej liczby kont e-mail Microsoft Office 365 korzystających z Usług szyfrowania e-mail w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.  W przypadku, jeśli całkowita liczba kont e-mail Microsoft Office 365 korzystających z Usług szyfrowania e-mail przekroczy liczbę licencjonowanych kont, firma GoDaddy wystawi Użytkownikowi fakturę na kwotę wynikającą z tej różnicy.

12. INNE PRODUKTY I USŁUGI FIRMY GoDaddy

W przypadku zakupienia przez Użytkownika usług szyfrowania poczty elektronicznej wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, potwierdził i zaakceptował warunki niniejszej Umowy wraz ze stosownymi umowami korzystania z poszczególnych produktów i usług GoDaddy objętych szyfrowaniem poczty elektronicznej.

13. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki zawarte w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do celów wykładni i interpretacji umowy zawartej pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie.  Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów interpretować jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie.  Jeśli właściwy sąd uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

14.  DEFINICJE, ROZBIEŻNOŚCI

Terminy zapisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie regulaminu ogólnego.  W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego, moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.