GoDaddy

USŁUGI MARKETINGU E-MAIL

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2018 r.

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa o świadczeniu usługi Marketing e-mail („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa zawiera regulamin korzystania z Usług marketingu e-mail (zwanych dalej „Usługami”) i stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a GoDaddy w tym zakresie. 

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, potwierdził i zaakceptował warunki niniejszej Umowy wraz z naszą Umową regulaminu ogólnego, która stanowi integralną część niniejszego dokumentu, a także wszelkimi innymi umowami lub zasadami, które zostały włączone do niniejszego dokumentu przez odwołanie.

Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do GoDaddy. Określenia „ty", „twój", „Użytkownik” lub „klient” dotyczą osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie stronom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Mamy prawo w dowolnym momencie oraz według własnego i wyłącznego uznania zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę, zasady lub porozumienia włączone do niej poprzez odniesienie oraz wszelkie limity lub ograniczenia dotyczące Usług, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie z chwilą ich opublikowania na niniejszej Witrynie. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji oznacza akceptację niniejszej Umowy oraz wszelkich ograniczeń dotyczących tych Usług po ostatnich zmianach. W przypadku braku zgody Użytkownika na warunki niniejszej Umowy i ograniczenia dotyczące Usług po ostatnich zmianach należy zaprzestać korzystania z Usług. Zależnie od potrzeby mamy prawo powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach w niniejszej Umowie za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta nabywcy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Użytkownika powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli wynika to z podania nieprawidłowego adresu e-mail.

2. USŁUGI

Usługi marketing e-mail umożliwiają stronom internetowym korporacji, małych biznesów, społeczności oraz osobistym rejestrowanie użytkowników, zbieranie i przechowywanie informacji o subskrypcjach oraz tworzenie i prowadzenie komunikacji e-mail ze swoimi kontaktami.

Liczba kontaktów na koncie Użytkownika jest mierzona przez GoDaddy.

Wszystkie ceny subskrypcji mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Miesięczne opłaty będą naliczane nawet w przypadku, gdy konto nie było wykorzystywane do wysyłania wiadomości e-mail.

Przyjmuje się, że GoDaddy nie gwarantuje prawidłowego wyświetlania wiadomości HTML w aplikacjach e-mail wszystkich odbiorców ze względu na dużą różnorodność dostępnych narzędzi do przetwarzania języka HTML. GoDaddy dokłada wszelkich starań, aby wszystkie wiadomości e-mail przesyłane za pomocą naszych serwerów spełniały standardy pocztowe, ale nie możemy zagwarantować, że wiadomości będą wyglądały identycznie na wszystkich platformach e-mail. Przykładowo, jeśli Użytkownik generuje wiadomości e-mail HTML za pomocą aplikacji Microsoft Word, prawdopodobne jest, że odbiorcy wiadomości, korzystający z programów innych firm niż Microsoft, będą mogli mieć problemy z ich odczytaniem. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów GoDaddy zaleca, ale nie gwarantuje, użycie edytorów HTML, które generują kod HTML zgodny ze standardami W3C.

3. ZASADY ANTYSPAMOWE

Użytkownik nie może nigdy korzystać z Usług w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail (czasami oraz w dalszej części Umowy zwanych „spamem”). Wszystkie wiadomości wysyłane przez użytkownika poprzez nasze Usługi będą zgodne z warunkami niniejszej Umowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach zgodnych z prawem, zgodnie ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa amerykańskiego, stanowego, lokalnego i międzynarodowego regulującymi działalność gospodarczą, operacje i działania użytkownika, które mogą obejmować (1) ustawę U.S. CAN SPAM Act z 2003 r. („CAN-SPAM), (2) Canada's Anti-Spam Legislation („CASL”) lub (3) wszelkie polityki i prawa innych jurysdykcji związane z niechcianymi wiadomościami e-mail, spammingiem, prywatnością, obscenicznością lub zniesławieniem, naruszeniem praw autorskich i praw do znaków towarowych, prawami dotyczącymi ochrony praw do adresów poczty elektronicznej dla dzieci, prawami odnoszącymi się do reklam, działań lub praktyk promocyjnych lub działań związanych z reklamą, sprzedażą lub działaniami promocyjnymi, umorzeniem, zwrotem kosztów i dostarczaniem produktów lub usług oraz prawami regulującymi sfałszowane, nieuczciwe i oszukańcze praktyki, etc.  Kliknij poniższe łącza, aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności z CAN-SPAM lub CASL.  

Nasza firma stosuje politykę zerowej tolerancji wobec wysyłania spamu. Niezależnie od odmiennych postanowień umowy regulaminu ogólnego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że możemy niezwłocznie zamknąć lub anulować dowolne konto, produkt lub usługę, w tym możliwość korzystania przez Użytkownika z Usług, które w naszym przekonaniu i według naszego wyłącznego i ostatecznego uznania polega na wysyłaniu spamu lub innych niechcianych masowych wiadomości e-mail lub jest z nim związane. Zastrzegamy sobie prawo podjęcia bez uprzedzenia wszystkich środków o dowolnym charakterze (w tym m.in. prawnym lub technicznym), aby zapobiec wprowadzaniu do naszej sieci niechcianych masowych wiadomości e-mail i/lub innych nieupoważnionych listów e-mail, wiadomości lub kampanii, wykorzystywania ich za jej pośrednictwem i przechowywania w niej.  Konta, produkty lub usługi zamknięte lub anulowane w związku ze spamem lub rozsyłaniem masowych wiadomości e-mail nie są objęte żadnego rodzaju refundacją.

Treść zawarta w wiadomościach e-mail Użytkownika musi być rzetelna; Użytkownikowi wolno wykorzystywać Usługi do wysyłania wiadomości e-mail jedynie do klientów i kontaktów, którzy wyraźnie dokonali takiego wyboru lub udzielili zgody na wysyłanie do nich wiadomości e-mail. W przypadku braku pisemnego dowodu na to, że każdy odbiorca z listy kontaktów Użytkownika wyraźnie dokonał takiego wyboru lub udzielił zgody na wysyłanie do niego wiadomości e-mail, nie należy uwzględniać takich odbiorców w e-mailowej kampanii marketingowej. Użytkownik jest również zobowiązany do weryfikowania każdego kontaktu w systemie opt-in w przypadku każdej e-mailowej kampanii marketingowej. 

Nasza firma zabrania wykorzystywania list mailingowych należących do stron trzecich, wykupionych, wypożyczonych lub uzyskanych. Użytkownik nie będzie wysyłać wiadomości e-mail (i) skierowanych do grup dyskusyjnych, tablic ogłoszeń, list dystrybucyjnych ani niechcianych, lub (ii) skierowanych do dowolnego odbiorcy, który wyraził sprzeciw wobec otrzymywania wiadomości e-mail, zrezygnował z subskrypcji lub w inny sposób był przeciwny otrzymywaniu wiadomości od Użytkownika lub innej strony, w imieniu której działa Użytkownik.  W zakresie, w jakim Usługi zawierają funkcje, które pozwalają użytkownikowi poprosić odbiorcę o potwierdzenie, że ma on zgodę odbiorcy na wysyłanie wiadomości do takiego odbiorcy (zakładając, że takie wykorzystanie jest dozwolone przez prawo właściwe dla użytkownika), a odbiorca nie odpowiedział lub nie odpowiada twierdząco na takie żądanie potwierdzenia, użytkownik zgadza się, że nie będzie wysyłać wiadomości do tego odbiorcy. 

Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że w razie potrzeby mamy prawo, ale nie obowiązek, kopiować i/lub przechowywać listy kontaktów Użytkownika, dane klientów i dane kontaktowe oraz inne informacje. Zobowiązujemy się wykorzystywać takie informacje wyłącznie w sposób dozwolony w naszych zasadach ochrony danych osobowych.

4. UŻYCIE ODPOWIEDNIEJ TREŚCI WIADOMOŚCI

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że informacje wykorzystywane przez niego w kampaniach marketingowych, w tym nagłówki, tematy i treści wiadomości, nie są nieprawdziwe, oszukańcze lub wprowadzające w błąd. Użytkownik w szczególności zobowiązuje się (1) dołączać ważny i poprawny adres pocztowy oraz inne dane kontaktowe wymagane przez obowiązujące prawo (np. drugie dane kontaktowe takie jak numer telefonu zgodnie z ustawą CASL), (2) zapewnić ważny, rzetelny i jednoznaczny sposób identyfikacji swojej organizacji w opcjach adresu „od” oraz „odpowiedz nadawcy” w każdej wiadomości e-mail jako jedynej osoby wysyłającej e-mail lub zlecającej wysyłanie e-maila przy wykorzystaniu naszych Usług, oraz (3) zapewnić, aby informacja podana w wierszu tematu była prawdziwa i nie wprowadzała w błąd co do treści wiadomości.   

Każda komercyjna wiadomość e-mail wysyłana za pośrednictwem naszych Usług powinna zawierać łącze „anuluj subskrypcję”, który umożliwia subskrybentom usunięcie się z listy mailingowej. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać ani nie wyłączać tego łącza w trakcie korzystania z naszych Usług.  Użytkownik ma obowiązek stosowania się do i honorowania zgłoszeń sprzeciwu wobec przysyłania wiadomości marketingowych w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od momentu otrzymania powiadomienia. Zastosowany system opt-out musi umożliwiać przetwarzanie zgłoszeń sprzeciwu przez co najmniej sześćdziesiąt (60) dni od momentu wysłania wiadomości e-mail. Zasadniczo Użytkownik nie może uzależnić spełniania prośby o rezygnację z subskrypcji od naliczenia opłaty, wymagania od odbiorcy podania danych umożliwiających ustalenie jego tożsamości oprócz adresu e-mail lub zmuszenia odbiorcy do podjęcia jakiegokolwiek działania oprócz wysłania odpowiedzi na e-mail lub odwiedzenia pojedynczej strony na witrynie internetowej.

5. NIEDOZWOLONE UŻYCIE

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że nie będzie wykorzystywać Usług w celu żądania, zbierania lub wysyłania dowolnych nieupublicznionych bądź umożliwiających identyfikację informacji dotyczących innego użytkownika lub dowolnej innej osoby bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody (lub zgody rodzica w przypadku osoby niepełnoletniej), nielegalnych informacji lub dowolnych innych informacji, których nie ma prawa żądać, gromadzić lub dystrybuować. 

Użytkownik nie może wykorzystywać GoDaddy do przesyłania kampanii e-mail zawierających łącza lub treści: pornograficzne, inne treści erotyczne, nielegalne towary i usługi, piramidy finansowe, łańcuszki, kampanie marketingu wielopoziomowego, partnerskie i sieciowe materiały marketingowe lub jakąkolwiek inną zawartość, którą uznamy za niewłaściwą. Użytkownik nie może nadużywać umowy serwisowej GoDaddy.com, LLC poprzez systematyczne przesyłanie, wysyłanie, usuwanie, a następnie podmienianie kontaktów w celu wysyłania wiadomości do większej liczby unikalnych adresów e-mail, niż jest to dozwolone w umowie.

Niestety niektóre branże wykazują wyższy poziom nadużyć, co może negatywnie wpływać na możliwość dostarczania usług innym użytkownikom GoDaddy. W celu zachowania najwyższej możliwej szybkości dostarczania usług wszystkim użytkownikom, GoDaddy nie jest w stanie wysyłać wiadomości w imieniu pewnych branż i nadawców. Obejmuje to między innymi: 

 • Produkty farmaceutyczne
 • Praca z domu, zarabianie online i możliwości dla wiodącej generacji
 • Handel online, codzienne porady lub zawartość związana z rynkiem papierów wartościowych
 • Usługi, produkty lub porady związane z hazardem
 • Marketing wielopoziomowy (MLM)
 • Marketing partnerski
 • Możliwości naprawy kredytowej i wyjścia z długów
 • Zawartość dotycząca kredytów hipotecznych i pożyczek
 • Suplementy odżywcze, ziołowe i witaminowe
 • Lista brokerów lub usług wynajmu
 • Fałszywe lub „podrabiane” produkty, które podszywają się pod inne marki

Nadawca jest odpowiedzialny za upewnianie się, że przesyłana przez niego treść jest zgodna z niniejszymi wytycznymi. Firma GoDaddy może monitorować konto Użytkownika w celu zapewniania zgodności z tymi warunkami oraz działania w ramach dopuszczalnych norm branżowych oraz norm stosowanych przez dostawców usług e-mail, do których są przesyłane wiadomości.

6. BRAK AKTYWNOŚCI

Jeśli Użytkownik nie zaloguje się na swoje konto przez dłużej niż 120 dni, konto zostanie dezaktywowane. Jeśli konto zostanie sklasyfikowane (według wyłącznego uznania firmy GoDaddy) jako nieaktywne, GoDaddy oznaczy je jako nieaktywne.

KONTO MOŻE POZOSTAWAĆ NIEAKTYWNE PRZEZ OKRES 30 DNI, PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ NIEODWRACALNIE USUNIĘTE Z BAZY DANYCH GoDaddy WRAZ ZE WSZELKIMI DANYMI I KONTAMI SUBSKRYBENTÓW.

7. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że z wyjątkiem przypadków zmienionych niniejszą Umową, korzystanie przez niego z Usług odbywa się na podstawie naszego Regulaminu ogólnego, a w szczególności jego części dotyczących ograniczenia odpowiedzialności firmy GoDaddy i obowiązku Użytkownika polegającego na przejęciu odpowiedzialności firmy wynikającej z korzystania z Usług przez Użytkownika lub związanej z takim korzystaniem.