Oświadczenie firmy GoDaddy w regionie EMEA składane na mocy ustawy o współczesnych formach niewolnictwa (ang. Modern Slavery Act)

1. Wprowadzenie

Niewolnictwo i handel ludźmi nadal stanowią poważny problem, z którym mierzą się społeczeństwa na całym świecie. Firma GoDaddy w regionie EMEA dokłada wszelkich starań, aby zapobiegać współczesnym formom niewolnictwa oraz handlowi ludźmi, zarówno w obrębie naszej firmy, jak i w całym łańcuchu dostaw. Firma GoDaddy w regionie EMEA jest odpowiedzialna za zachowywanie czujności wobec ryzyka wystąpienia współczesnych form niewolnictwa w swoim łańcuchu dostaw i traktuje to zdanie bardzo poważnie. Zobowiązujemy się do zapewnienia, że nasi pracownicy i uczestnicy szerszych łańcuchów dostaw są świadomi takiego ryzyka i wiedzą, jak należy je zgłaszać. Kluczową wartością naszego przedsiębiorstwa jest kultura otwartości, w ramach której pracownicy mogą bez obaw zgłaszać wszelkie wątpliwości dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi. Aby zapewnić, że wszyscy dyrektorzy, kierownicy i pracownicy czują się swobodnie w odniesieniu do mogących pojawić się kwestii, rozpoczęliśmy tworzenie szkoleń z zakresu współczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi, aby zapewnić naszym pracownikom odpowiednią edukację.

2. Struktura i działalność

Firma GoDaddy Inc. to wiodący dostawca technologii, świadczący usługi na rzecz małych przedsiębiorstw, zawodowych projektantów witryn internetowych oraz osób fizycznych, oferujący proste, łatwe w użyciu rozwiązania chmurowe oraz spersonalizowaną obsługę klienta nastawioną na skuteczne rozwiązywanie problemów. Prowadzimy największą giełdę domen na świecie, gdzie nasi klienci mogą znaleźć wyjątkowe cyfrowe „nieruchomości”, idealnie odzwierciedlające ich wizję biznesową. Oferujemy także narzędzia do kreowania witryn, hostowania i zapewniania bezpieczeństwa, aby umożliwić klientom proste budowanie i ochronę ich obecności online. Wraz z rozwojem naszych klientów, dostarczamy im aplikacje i umożliwiamy dostęp do odpowiednich produktów podmiotów zewnętrznych, które pomagają naszym klientom łączyć się z ich kontrahentami, zarządzać przedsiębiorstwami i rozwijać je, a także zwiększać szanse na bycie odnalezionym w internecie. Według stanu na 31 grudnia 2017 roku, firma obsługiwała ponad 17 milionów klientów na całym świecie i dostarczała zlokalizowane rozwiązania na ponad 50 rynkach. Około 33% wszystkich rezerwacji pochodziło od klientów spoza USA.

Według stanu na 31 grudnia 2017 roku, firma zatrudniała 5 990 pracowników na całym świecie, w tym 3 588 w zespole ds. obsługi klienta, 1 360 w dziale technologii i rozwoju, 268 w dziale marketingu i reklam oraz 774 w dziale ogólnym i administracyjnym. Podane wyżej liczby nie uwzględniają niemal 1 900 specjalistów ds. obsługi klienta znajdujących się w Bułgarii, Chinach, Kolumbii, Indiach, Meksyku, na Filipinach i w Zjednoczonym Królestwie, którzy są zatrudniani bezpośrednio przez zewnętrznych partnerów, ale świadczą usługi na rzecz firmy GoDaddy w pełnym wymiarze godzin pracy. Zasadniczo wszyscy nasi pracownicy znajdują się w USA i Europie.

Nasza kadra i unikalna kultura to nieodłączne elementy naszego sukcesu. Wierzymy w te same wartości, które pozwalają nowym przedsiębiorstwom na przetrwanie i prosperowanie na rynku – ciężką pracę, wytrwałość, przekonanie, niezwykłą dbałość o zadowolenie klienta oraz wiarę, że nikt nie zrobi tego lepiej niż my. Bierzemy odpowiedzialność za zapewnianie pomyślnych rezultatów i jesteśmy rozliczani z naszych działań przez klientów, którzy według nas są kluczowym czynnikiem pozwalającym na dynamiczne rozwijanie naszej bazy klientów i zwiększanie zysków. Uważamy, że jesteśmy jedną z najbardziej uznanych marek technologicznych w USA. Więcej informacji na temat charakteru naszej działalności znajduje się w naszej witrynie: https://uk.godaddy.com/

Firma GoDaddy Inc., której główna siedziba znajduje się w miejscowości Scottsdale w stanie Arizona, sprzedaje swoje produkty i usługi w całej Europie, w tym również w Zjednoczonym Królestwie.

3. Aktualizacja stosownych zasad

Nie uważamy, aby nasza działalność obejmowała sektory lub lokalizacje wysokiego ryzyka, ponieważ większość naszych produktów i usług znajduje się w internecie, a nasze biura i centra pomocy technicznej nie znajdują się w lokalizacjach wysokiego ryzyka. Zasadniczą większość naszych dostawców stanowią przedsiębiorstwa świadczące usługi związane z IT, oprogramowaniem i finansami, a także organizacje dostarczające usługi profesjonalne, takie jak banki, prawnicy, księgowi, doradcy, ubezpieczyciele i agencje rekrutacyjne. Do pozostałych dostawców należą firmy oferujące zaopatrzenie biurowe, catering, usługi sprzątania biur oraz inne usługi zarządzania obiektami. Niezależnie od tego relatywnie niskiego ryzyka, rozumiemy, jak istotne jest zwalczanie niewolnictwa i handlu ludźmi i zobowiązujemy się do zapewniania, aby współczesne formy niewolnictwa nie miały miejsca w naszym przedsiębiorstwie ani w naszych łańcuchach dostaw.

W tym celu w ostatnim czasie dokonaliśmy następującej aktualizacji naszego Kodeksu postępowania dla dostawców („Kodeks dla dostawców”), zawartego w naszej Globalnej umowie ramowej o świadczenie usług:

Praca: firma GoDaddy nie współpracuje z Usługodawcami, którzy korzystają z pracy nieletnich lub pracy przymusowej, w tym pracy niewolniczej, pracy więźniów, pracy wykonywanej przez terminatorów, pracy świadczonej dla odpracowania długu lub innej pracy niedobrowolnej. Firma GoDaddy nie współpracuje z Usługodawcami, którzy biorą udział w handlu ludźmi lub wyzysku pracowników w jakiejkolwiek formie. Usługodawcy firmy GoDaddy są zobowiązani do przestrzegania co najmniej wszelkich mających zastosowanie przepisów odnoszących się do poniższych kwestii:

• Wolny wybór zatrudnienia; Przeciwdziałanie handlowi ludźmi
• Humanitarne traktowanie
• Unikanie zatrudniania nieletnich; Studiujący stażyści
• Zakaz dyskryminacji
• Godziny pracy
• Swoboda zrzeszania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych
• Wynagrodzenie i świadczenia
• Przepisy imigracyjne i zgodność z nimi

Ponadto, Kodeks dla dostawców upoważnia nas do przeprowadzania audytów i/lub kontroli u Usługodawców w celu zweryfikowania przestrzegania przez nich stosownych przepisów. Kodeks dla dostawców uprawnia nas także do wypowiedzenia relacji umownej z dostawcą, jeżeli audyt wykaże nieprzestrzeganie przez niego postanowień Kodeksu.

Oprócz Kodeksu dla dostawców, firma GoDaddy posiada swój własny Kodeks postępowania, obejmujący zasady i procedury dotyczące zwalczania przypadków dyskryminacji i dręczenia oraz określający oczekiwania w stosunku do zachowania i postępowania personelu w miejscu pracy. Ponadto, firma GoDaddy prowadzi specjalną, poufną Infolinię do spraw etyki, za pośrednictwem której pracownik może zadać pytanie lub zgłosić potencjalne naruszenie związane z kwestią dotyczącą etyki lub zgodności z przepisami. Infolinią do spraw etyki zarządza podmiot zewnętrzny, co gwarantuje zachowanie poufności oraz – w przypadkach, w których jest to wymagane lub dopuszczalne na mocy przepisów prawa lokalnego – anonimowości.

4. Identyfikacja i ocena ryzyka


W roku finansowym 2018, zidentyfikowaliśmy 10 spośród naszych czołowych dostawców w Zjednoczonym Królestwie i przesłaliśmy im kwestionariusz mający na celu ułatwienie nam zrozumienia samooceny naszych dostawców w zakresie kwestii związanych z niewolnictwem i handlem ludźmi, jakie mają miejsce w ich przedsiębiorstwach. Obecnie analizujemy wyniki tego kwestionariusza, a zebrane w ten sposób informacje wykorzystamy do podnoszenia standardów i wskazywania obszarów największego ryzyka, jeżeli takie istnieją. Planujemy objąć tym kwestionariuszem większość naszych dostawców znajdujących się w Zjednoczonym Królestwie, a także wprowadzić go jako zautomatyzowany proces wdrażania nowych dostawców w 2019 roku. Jesteśmy przekonani, że kwestionariusz ten pomoże nam w identyfikacji i śledzeniu kwestii związanych z niewolnictwem i handlem ludźmi w miarę ich występowania.

5. Kluczowe wskaźniki efektywności

W celu zweryfikowania stosowanych przez nas środków mających na celu zapobieganie niewolnictwu i handlowi ludźmi, dokonamy weryfikacji następujących kluczowych wskaźników efektywności:

• Liczby zgłoszonych incydentów związanych z niewolnictwem i handlem ludźmi, stanowiących naruszenie Kodeksu dla dostawców firmy
• Poziomów przeszkolenia pracowników

6. Szkolenia


Kluczowym elementem naszej strategii zwalczania niewolnictwa i handlu ludźmi jest promowanie przemian kulturowych poprzez szkolenia. W ostatnim roku finansowym rozpoczęliśmy opracowywanie materiałów szkoleniowych, z których nasi pracownicy będą mogli korzystać, aby: (i) dowiedzieć się więcej na temat współczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi; oraz (ii) zrozumieć sposób, w jaki należy zgłaszać wszelkie incydenty w miejscu pracy. Rozpoczniemy prowadzenie takich szkoleń w kluczowych obszarach naszej działalności, gdzie potencjalne ryzyko jest najwyższe (np. w dziale zamówień), przed końcem roku finansowego 2019. W trakcie kolejnego roku finansowego będziemy kontynuować doskonalenie naszych procedur mających na celu identyfikację wszelkiego ryzyka wystąpienia współczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi w odniesieniu do nowych i dotychczasowych dostawców, a także zapobieganie takiemu ryzyku i łagodzenie go.

7. Nasze oświadczenie

Niniejsze oświadczenie jest składane zgodnie z artykułem 1 sekcji 54 ustawy o współczesnych formach niewolnictwa (ang. Modern Slavery Act, „Ustawa”) z 2015 roku i stanowi oświadczenie firmy GoDaddy w regionie EMEA (wraz ze stosownymi jednostkami zależnymi, do których Ustawa ma zastosowanie), dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi za rok finansowy rozpoczęty w styczniu 2018 roku i zakończony w grudniu 2018 roku.

Podpis:
Irana Wasti
Starszy wiceprezes firmy GoDaddy, region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA)
Data: 28 grudnia 2018 r.