GoDaddy

Regulamin Bezpłatnego okresu próbnego

Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2017 r.

1. PRZEGLĄD

Niniejsza Umowa warunków korzystania z bezpłatnego okresu próbnego GoDaddy (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień.  Niniejsza Umowa określa warunki korzystania przez Użytkownika z jednego lub kilku produktów GoDaddy („Produkt” lub „Produkty”) oferowanych bezpłatnie na okres czasu podany w ofercie na dany Produkt („Bezpłatny okres próbny”).

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zaakceptował postanowienia niniejszej Umowy wraz z postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego firmy GoDaddy, która jest włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Terminy „my”, „nam” lub „nasz” odnoszą się do GoDaddy. Terminy „Ty”, „Twój”, „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do każdej osoby lub każdego podmiotu, który zaakceptuje niniejszą Umowę.  Żaden z zapisów niniejszej Umowy nie będzie interpretowany jako nadający stronom trzecim jakiekolwiek prawa lub korzyści.

Firma GoDaddy może w dowolnym momencie według własnego i wyłącznego uznania zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie z chwilą ich opublikowania w witrynie GoDaddy (niniejszej „Witrynie”.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że: (i) firma GoDaddy może zawiadomić go o takich zmianach lub modyfikacjach za pośrednictwem niniejszej Witryny i (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Bezpłatnego okresu próbnego po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych datą „Ostatnia aktualizacja” w górnej części tej strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy w jej aktualnym brzmieniu.  W przypadku braku zgody na warunki niniejszej Umowy w wersji z najnowszymi zmianami należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Bezpłatnego okresu próbnego.  Ponadto, GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy pocztą elektroniczną.  Dlatego też bardzo ważne jest, aby Użytkownik dbał o aktualność danych swojego konta („Konto”), włącznie ze swoim adresem e-mail.  GoDaddy nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku nieotrzymania powiadomienia e-mail przez Użytkownika, jeśli nastąpiło to na skutek podania nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

Użytkownik potwierdza, że niniejsza Umowa została wynegocjowana, zawarta, podpisana oraz jest realizowana we wszystkich aspektach na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Mieszkańcy prowincji Quebec i Republiki Południowej Afryki nie mogą korzystać z bezpłatnego okresu próbnego.

2. OPIS USŁUGI

Bezpłatny okres próbny umożliwia Użytkownikowi sprawdzenie produktu GoDaddy za darmo przez określony czas podany w ofercie danego Produktu.  Bezpłatny okres próbny rozpocznie się w momencie akceptacji oferty Bezpłatnego okresu próbnego i, niezależnie od tego, czy Użytkownik korzystał z Produktu w Bezpłatnym okresie próbnym, zakończy się po upływie Bezpłatnego okresu próbnego.

Z wyjątkiem bezpłatnych ofert próbnych bez karty kredytowej, które podlegają specjalnym warunkom określonym w niniejszej Umowie poniżej, Użytkownik niniejszym potwierdza i wyraża zgodę na to, że oferty Bezpłatnego okresu próbnego są ważne tylko w przypadku dokonania zakupu kwalifikowanego i że można z nich skorzystać tylko podczas dokonywania takiego zakupu.  Aby móc korzystać z Bezpłatnego okresu próbnego, z kontem Użytkownika musi być powiązana poprawna metoda płatności, a Bezpłatny okres próbny może zostać zakończony w przypadku usunięcia, anulowania, przekazania lub braku odnowienia zakupu kwalifikowanego, a także w przypadku wystąpienia o zwrot kosztów takiego zakupu.  Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że firma GoDaddy może w dowolnym momencie i według własnego uznania wycofać lub zmodyfikować Bezpłatny okres próbny lub wymienić Produkt lub ofertę na podobny produkt lub podobną ofertę.  W przypadku ustalenia przez naszą firmę, że Użytkownik nie ma prawa do korzystania z Bezpłatnego okresu próbnego, zostanie on obciążony obowiązującą w danym momencie opłatą za Produkt.

3. AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE; ANULOWANIE; ZWROTY KOSZTÓW

Po zakończeniu Bezpłatnego okresu próbnego Produkt zostanie automatycznie odnowiony po cenie odnowienia obowiązującej w danym momencie bez konieczności podejmowania żadnych działań ze strony Użytkownika i pozostanie aktywny do momentu jego anulowania. Bezpłatny okres próbny lub automatyczne odnowienie powiązanego Produktu można anulować w dowolnym momencie przed zakończeniem Bezpłatnego okresu próbnego lub po jego zakończeniu za pośrednictwem konta Użytkownika, które umożliwia wyłączenie funkcji automatycznego odnawiania. W tym celu można również skontaktować się z obsługą klienta.  Jeśli użytkownik zdecyduje się anulować Produkt w trakcie trwania Bezpłatnego okresu próbnego lub zdecyduje się nie odnawiać Produktu po Bezpłatnym okresie próbnym, wszelka zawartość oraz wszystkie dane wprowadzone w Produkcie zostaną utracone i nie będzie można ich odzyskać.

W przypadku, gdy Bezpłatny okres próbny jest odnawiany jako płatny plan miesięczny, Użytkownik może zażądać pełnego zwrotu środków w ciągu 48 godzin od zakupu Produktu.  W przypadku, gdy Bezpłatny okres próbny jest odnawiany jako płatny plan roczny, Użytkownik może zażądać pełnego zwrotu środków w ciągu 15 dni od zakupu Produktu.

4. WARUNKI SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO OKRESU PRÓBNEGO BEZ KONIECZNOŚCI POSIADANIA KARTY KREDYTOWEJ

W pewnych okolicznościach możemy zaproponować Użytkownikowi skorzystanie z Bezpłatnego okresu próbnego bez konieczności posiadania karty kredytowej („Oferta bez karty”) na specjalnych warunkach określonych w niniejszym paragrafie i niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy.

Po upływie Bezpłatnego okresu próbnego, Użytkownik nie zostanie obciążony opłatą i Produkt nie zostanie odnowiony, CHYBA ŻE Użytkownik został poproszony o podanie lub potwierdzenie przyszłej metody płatności lub podał ją dobrowolnie podczas Bezpłatnego okresu próbnego bez karty kredytowej lub w momencie jego upływu. W takim przypadku Produkt będzie podlegał warunkom Automatycznego przedłużenia, anulowania i zwrotów kosztów, które zostały podane wyżej w tej Umowie.  Jeżeli użytkownik zdecyduje się anulować Produkt w trakcie Bezpłatnego okresu próbnego bez karty kredytowej lub zdecyduje się nie nabywać lub odnawiać Usługi po zakończeniu Bezpłatnego okresu próbnego bez karty kredytowej, wszelka zawartość oraz wszystkie dane wprowadzone przez niego w Usłudze zostaną utracone, a ich odzyskanie nie będzie możliwe.

5. ZWOLNIENIA

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić firmę GoDaddy oraz wszystkich jej podwykonawców, przedstawicieli, pracowników, kierowników, dyrektorów, udziałowców i partnerów z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zobowiązań, roszczeń, szkód, kosztów i wydatków, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z korzystania z Bezpłatnego okresu próbnego lub jakiegokolwiek Produktu powiązanego, w tym (między innymi) utraty danych lub zawartości związanych z brakiem kontynuacji korzystania przez Użytkownika z Bezpłatnego okresu próbnego, niezależnie od powodu braku tej kontynuacji.

6. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki zawarte w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do celów wykładni i interpretacji umowy zawartej pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie.  Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów interpretować jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie.  Jeśli właściwy sąd uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

7. DEFINICJE; ROZBIEŻNOŚCI

Terminy zapisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie regulaminu ogólnego.  W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego, moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.

8. KONTAKT Z NAMI

W razie pytań dotyczących Bezpłatnego okresu próbnego lub niniejszej Umowy należy skontaktować się z firmą na pod następującym adresem:

GoDaddy Legal Department 14455 North Hayden Rd. Suite 219 Scottsdale, AZ 85260 legal@godaddy.com Telefon: 22 307 47 23