GoDaddy

UMOWA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG GOOD AS GOLD

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2012 r.

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa warunków korzystania z Usług Good as Gold (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company („firma GoDaddy„) a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa określa regulamin korzystania przez Użytkownika z Usług Good As Gold świadczonych przez firmę GoDaddy („Usługi Good As Gold” lub „Usługi”).

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zaakceptował postanowienia niniejszej Umowy wraz z postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego firmy GoDaddy, która jest włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy. Terminy „ty”, „twój”, „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Firma GoDaddy może w dowolnym momencie i według swojego własnego uznania zmienić lub zmodyfikować postanowienia niniejszej Umowy oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w witrynie firmy GoDaddy (niniejsza „Witryna”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że: (i) firma GoDaddy może zawiadomić go o takich zmianach lub modyfikacjach za pośrednictwem niniejszej Witryny i (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych datą „Ostatnia aktualizacja” w górnej części tej strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy w jej aktualnym brzmieniu. W przypadku braku zgody Użytkownika na postanowienia niniejszej Umowy po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem. Ponadto, firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta („Konto”), w tym adres e-mail. Firma GoDaddy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli wynika to z podania nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

2. Szczegóły dotyczące usług

Program Usług Good As Gold to program usług przedpłaconych, pozwalających Użytkownikowi na przekazywanie środków z jego rachunku bankowego na konto w firmie GoDaddy („Konto Good As Gold”), a następnie wykorzystywanie takich środków do nabywania produktów i usług firmy GoDaddy, w tym nazw domen i powiązanych z nimi usług, hostingu, poczty elektronicznej, oprogramowania i aplikacji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że środki przekazane na jego Konto Good As Gold będą przechowywane przez firmę GoDaddy bez naliczania bądź wypłacania jakichkolwiek odsetek na rzecz Użytkownika. W zakresie, w jakim ewentualne odsetki mogą zostać naliczone, Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że firma GoDaddy będzie upoważniona do otrzymania i zatrzymania wszelkich takich kwot w celu pokrycia kosztów związanych z Usługami Good As Gold.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie transakcje dokonywane za pomocą Usług Good As Gold będą przeprowadzane w dolarach amerykańskich, a jego obowiązkiem jest zapewnienie odpowiednich przewalutowań przed przesłaniem środków na Konto Good As Gold. Przelewy otrzymane przez firmę GoDaddy w walutach obcych będą zwracane, a koszty zwrotu takich środków ponosi Użytkownik. Konto Good As Gold Użytkownika musi zostać początkowo zasilone kwotą nie niższą niż sto dolarów amerykańskich (391,39 zł). Użytkownik potwierdza swoją odpowiedzialność za wszystkie opłaty za przelewy przychodzące i wychodzące związane z Kontem Good As Gold. Przelewy poza Stanami Zjednoczonymi mogą podlegać opłatom naliczanym przez bank Użytkownika, banki pośredniczące lub bank firmy GoDaddy, co może spowodować zmniejszenie otrzymanej przez bank firmy GoDaddy kwoty, która następnie wpływa na Konto Good As Gold Użytkownika. Klienci zasilający Konto Good As Gold przelewem w wysokości co najmniej jednego tysiąca dolarów (3 913,90 zł) nie są obciążani przez firmę GoDaddy opłatą manipulacyjną za przelew w wysokości dwudziestu dolarów (78,28 zł). Niniejszym Użytkownik wyraźnie upoważnia firmę GoDaddy (i) do obciążenia jego Konta Good As Gold kwotą opłat za przelew, które firma GoDaddy ponosi w celu przyjęcia środków Użytkownika; i/lub (ii) do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości dwudziestu dolarów (78,28 zł) („Opłata manipulacyjna”) w związku z likwidacją Konta Good As Gold Użytkownika. Wszystkie opłaty mogą ulegać zmianą i będą aktualizowane online w treści niniejszej Umowy.

Jako wynagrodzenie za Usługi Good As Gold zakupione przez Użytkownika i dostarczone mu przez firmę GoDaddy, Użytkownik zobowiązuje się zapłacić GoDaddy z góry za usługę, która ma zostać dostarczona. Płatności dokonuje Użytkownik w formie ważnego przelewu na konto Usług domenowych, przekazu pieniężnego lub czeku osobistego. Wszystkie przekazy pieniężne zostaną opóźnione o dziesięć (10) dni do czasu wpłynięcia środków, co może opóźnić korzystanie z produktu lub Usługi przez Użytkownika, a wszelkie niezrealizowane przekazy pieniężne spowodują naliczenie opłaty manipulacyjnej w wysokości dwudziestu pięciu dolarów (97,85 zł). Czeki osobiste mogą być wykorzystywane wyłącznie w przypadku płatności kwot wynoszących co najmniej sto dolarów (391,39 zł). Czeki takie należy wystawić w dolarach amerykańskich na pełną kwotę wymaganą w momencie wystawiania. Czeki osobiste na kwotę nieprzekraczającą jednego tysiąca dolarów (3 913,90 zł) podlegają takim samym opłatom manipulacyjnym jak przelewy bankowe. Wszystkie czeki osobiste zostaną opóźnione o czternaście (14) dni do czasu wpłynięcia środków, co może opóźnić korzystanie z produktu lub Usługi przez Użytkownika, a wszelkie czeki bez pokrycia spowodują naliczenie opłaty w wysokości dwudziestu pięciu dolarów (97,85 zł). Użytkownik może sprawdzić stan środków na swoim Koncie Good As Gold w dowolnym momencie poprzez zalogowanie się za pośrednictwem łącza „Zarządzaj kontem” lub za pomocą koszyka na zakupy w witrynie firmy GoDaddy. W przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji o likwidacji jego Konta Good As Gold (lub jeżeli firma GoDaddy podejmie decyzję o likwidacji Konta Good As Gold Użytkownika z powodu naruszenia przez niego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy), Użytkownikowi zostanie zwrócone saldo znajdujące się na jego Koncie Good As Gold, pomniejszone o Opłatę manipulacyjną. Wszelkie zwroty dokonywane są w formie czeku.

W momencie zasilania Konta Good As Gold, Użytkownik jest zobowiązany do wyraźnego wskazania numeru Konta w firmie GoDaddy, na który mają zostać przekazane środki w formie przelewu, przekazu pieniężnego lub czeku osobistego w treści takiego przelewu, przekazu pieniężnego lub czeku osobistego (w zależności od przypadku). Niewskazanie takiej informacji w jednoznaczny sposób spowoduje (i) niewpłacenie środków, (ii) wpłacenie środków na nieodpowiednie konto i/lub (iii) opóźnienia w uzyskaniu przez Użytkownika możliwości dokonania zakupu produktów i usług firmy GoDaddy z wykorzystaniem Konta Good As Gold. Firma GoDaddy wyraźnie nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyżej wymienione skutki niedopełnienia tego obowiązku.

3. Okres obowiązywania Umowy; modyfikacje

Postanowienia niniejszej Umowy obowiązują w pełni przez cały okres posiadania przez Użytkownika Kont Good As Gold w firmie GoDaddy. W przypadku likwidacji Konta Good As Gold Użytkownika, środki pozostałe na Koncie Good As Gold Użytkownika zostaną zwrócone zgodnie z postanowieniami sekcji 2 powyżej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma GoDaddy może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszej Umowy. Firma GoDaddy może również zaprzestać świadczenia Usług oferowanych przez nią na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania się do wszelkich zmian, które firma GoDaddy może w uzasadniony sposób wprowadzić do niniejszej Umowy, od momentu wejścia w życie takich zmian.

4. Korzystanie z Usług GOOD AS GOLD

Środki znajdujące się na Koncie Good As Gold Użytkownika mogą być wykorzystywane tylko w ramach procesu zakupu produktów i usług firmy GoDaddy za pośrednictwem witryny firmy GoDaddy. Transakcje zakupu nie mogą być realizowane, jeżeli w momencie dokonywania zakupu na Koncie Good As Gold nie są dostępne środki wystarczające do pokrycia całej kwoty zakupu, w tym powiązanych opłat, o których mowa w niniejszym dokumencie.

Użytkownik może w każdej chwili zasilić swoje Konto Good As Gold. Preferowana minimalna kwota zasilenia wynosi sto dolarów (391,39 zł). Ze względów bezpieczeństwa, informacje dostępowe do Konta Good As Gold należy przechowywać w bezpiecznej lokalizacji, a także należy podjąć środki ostrożności mające na celu uniemożliwienie osobom trzecim uzyskania dostępu do loginu i hasła Użytkownika. Użytkownik potwierdza, że ponosi on odpowiedzialność za wszelkie operacje wykonywane na jego Koncie Good As Gold, niezależnie od tego, czy zostały one podjęte przez Użytkownika czy przez inne osoby w jego imieniu, lub w jakikolwiek inny sposób. Firma GoDaddy wyraźnie zastrzega, że nie ponosi ona odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje wykonywane na Koncie Good As Gold Użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały one przez niego zatwierdzone.

Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do rejestrów operacji przeprowadzonych na jego Koncie Good As Gold oraz do historii konta za pośrednictwem łącza Zarządzaj kontem znajdującego się w witrynie firmyGoDaddy. Na Koncie Good As Gold widoczne są transakcje zakupu oraz saldo środków znajdujących się na Koncie Good As Gold Użytkownika. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do ujawnienia w dowolnym momencie jakichkolwiek informacji o Koncie Good As Gold Użytkownika, których ujawnienie firma GoDaddy uzna za konieczne w celu wypełnienia stosownych przepisów prawa, regulacji, procedur prawnych lub żądań administracji rządowej, jak również w celu edycji, odmowy publikacji lub usunięcia dowolnych informacji bądź materiałów, w całości lub w części, z Konta Good As Gold Użytkownika według własnego i wyłącznego uznania firmy GoDaddy.

Firma GoDaddy wyraźnie zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta Good As Gold Użytkownika, jeżeli firma GoDaddy poweźmie informację, że Użytkownik wykorzystuje swoje Konto Good As Gold do prowadzenia niedopuszczalnych czynności. Niedopuszczalne czynności obejmują między innymi:

  • działania mające na celu zniesławienie, zawstydzenie, skrzywdzenie, molestowanie, oczernianie lub nękanie osób trzecich;
  • działania zabronione na mocy przepisów prawa Stanów Zjednoczonych i/lub zagranicznych terytoriów, na których Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą;
  • działania mające na celu zachęcanie do niezgodnego z prawem postępowania osób trzecich, takie jak przestępstwa na tle nienawiści, terroryzm i pornografia dziecięca; oraz
  • działania, które stanowią czyn niedozwolony, są wulgarne, obsceniczne, naruszające prywatność osoby trzeciej, dyskryminujące ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne bądź w inny sposób niedopuszczalne;
  • działania mające na celu kradzież tożsamości osoby trzeciej; oraz
  • działania mające na celu szkodzenie nieletnim w dowolny sposób.

5. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie. Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

6. DEFINICJE; KONFLIKTY

Terminy zapisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie regulaminu ogólnego. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego, moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.

Aktualizacja: 30.04.2012

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.