GoDaddy

UMOWA USŁUGI APLIKACJI MARKETINGOWYCH

Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa o świadczenie usługi aplikacji marketingowych (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company („firma GoDaddy„) a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa określa regulamin korzystania przez Użytkownika z usługi Widoczność w wyszukiwarkach („Widoczność w wyszukiwarkach”) (łącznie „Usługi” lub osobno „Usługa”) i stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a nami w odniesieniu do jej przedmiotu. 

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zaakceptował postanowienia niniejszej Umowy wraz z postanowieniami naszej Umowy regulaminu ogólnego, która jest włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie, oraz wszelkimi ograniczeniami planów przedstawionymi na stronach docelowych produktu, które również są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.   

Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy. Terminy „ty”, „twój”, „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę i/lub korzysta z Usług. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Mamy prawo w dowolnym momencie i według naszego własnego uznania zmienić lub zmodyfikować postanowienia niniejszej Umowy, wszelkie włączone do niej zasady lub porozumienia oraz wszelkie limity lub ograniczenia dotyczące Usług, przy czym wszelkie takie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w niniejszej Witrynie. Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji oznacza akceptację niniejszej Umowy i ograniczeń dotyczących Usług w ich aktualnym brzmieniu. W przypadku braku zgody Użytkownika na postanowienia niniejszej Umowy i ograniczenia dotyczące Usług po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług. Możemy od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik na bieżąco aktualizował dane swojego konta klienta. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli wynika to z podania nieprawidłowego adresu e-mail.

2. OPIS USŁUG

Zapewniamy szeroki wybór produktów w ramach oferty Aplikacji marketingowych, w tym usługę Widoczność w wyszukiwarkach. Użytkownik ma możliwość zakupienia tego produktu. Zakup i użytkowanie tego produktu przez Użytkownika podlega zarówno postanowieniom regulaminu ogólnego, jak i regulaminom dotyczącym poszczególnych produktów, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

3. WARUNKI OGÓLNE

Brak udzielania poparcia. Nie udzielamy poparcia wobec żadnych e-mailowych kampanii marketingowych uruchomionych za pomocą którychkolwiek ze Stron docelowych online (zgodnie z definicją podaną poniżej), opisów usług znajdujących się na Stronach docelowych online, referencji znajdujących się na Stronach docelowych online ani innych treści Użytkownika utworzonych za pomocą usługi Widoczność w wyszukiwarkach oraz wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUGI WIDOCZNOŚĆ W WYSZUKIWARKACH wer. v1

Wymagania.  Każda strona internetowa przesyłana podczas korzystania z usługi Widoczność w wyszukiwarkach wer. v1 (i) musi prowadzić do działającej strony internetowej (nie może generować błędu DNS, błędu 404 ani żadnego innego komunikatu o błędzie), (ii) musi być dostępna publicznie bez konieczności stosowania haseł lub innych kodów dostępu, (iii) nie może znajdować się zabezpieczonym serwerze ani używać technik blokowania pająków oraz (iv) musi zawierać tytuł lub opis strony odnoszący się do jej zawartości.

Zakaz naruszania prawa własności intelektualnej.  Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że treści zamieszczone na jego stronie lub stronach nie naruszają prawa własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej. Ponadto, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nasza firma i jej partnerzy w zakresie wyszukiwarek internetowych i katalogów (osobno i łącznie) mają prawo do wyświetlania i rozprowadzania list wyników wyszukiwania generowanych za pomocą usługi Widoczność w wyszukiwarkach wer. v1 oraz do kopiowania i modyfikowania list wyników wyszukiwania oraz do manipulowania nimi, jeżeli jest to konieczne w celu dostosowania do standardów wyszukiwarek.

Dodatkowe ograniczenia.  Nasza firma oraz jej partnerzy w zakresie wyszukiwarek internetowych i katalogów zastrzegają sobie prawo do odmówienia umieszczenia dowolnej strony w indeksie wyszukiwarki internetowej lub do usunięcia jej z takiego indeksu z dowolnej przyczyny. Ponadto, wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Widoczność w wyszukiwarkach wer. v1, jeżeli otrzyma ona informację o wykorzystywaniu Usług przez Użytkownika do działań mających podważać dokładność, trafność, wiarygodność lub aktualność wyników wyszukiwania. Do działań tych należy tworzenie farmy linków (ang. link farming), upychanie słów kluczowych (ang. keyword stuffing) lub spamowanie (zgodnie ze zwyczajowym rozumieniem tych terminów w branży SEO).

Dodatkowe zastrzeżenia dotyczące oświadczeń i gwarancji.  Dodatkowo do postanowień sekcji pt. „Zastrzeżenia dotyczące oświadczeń i gwarancji”, zawartej w Umowie regulaminu ogólnego, nasza firma wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność za wyniki uzyskane dzięki korzystaniu z usługi Widoczność w wyszukiwarkach wer. v1. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że nie gwarantujemy występowania Użytkownika w wynikach wyszukiwania ani osiągnięcia przez Użytkownika wysokiej pozycji w rankingach wyszukiwarek.

Lokalne opinie.  Użytkownik może korzystać z opcji monitorowania publikowanych online opinii dotyczących jego firmy dzięki usłudze Widoczność w wyszukiwarkach wer. v1. W przypadku korzystania z narzędzia do monitorowania lokalnych opinii, wykorzystywanie przez Użytkownika treści udostępnionych za pośrednictwem tego narzędzia podlega następującemu regulaminowi:

City Grid.  Korzystanie przez Użytkownika z licencjonowanej treści podlega Regulaminowi CityGrid, który jest włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że CityGrid może w każdej chwili cofnąć licencję na korzystanie z dostarczanych treści.

YellowPages.  Korzystanie przez Użytkownika z licencjonowanej treści podlega Warunkom użytkowania API firmy Yellow Pages Group Co., które są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.

5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUGI WIDOCZNOŚĆ W WYSZUKIWARKACH

Wymagania.  Aby możliwe było korzystanie z usługi Widoczność w wyszukiwarkach jako samodzielnego produktu oraz dokonywanie automatycznej publikacji, domena witryny Użytkownika powinna być zarejestrowana w firmie GoDaddy oraz powinien on posiadać uprawnienia do edytowania treści witryny należącej do takiej domeny. Aby dokonywać automatycznej publikacji, Użytkownik jest zobowiązany do udzielenia nam upoważnienia do aktualizacji ustawień DNS domeny w jego imieniu. Aby dokonywać publikacji ręcznej, Użytkownik musi być uprawniony do edytowania treści zamieszczonych w domenie.

Aby korzystać z usługi Widoczność w wyszukiwarkach za pośrednictwem Zarządzanego systemu Wordpress, Kreatora witryn lub Sklepu internetowego, Użytkownik musi być uprawniony do edytowania treści zamieszczonych w witrynie.

Ponadto, każda strona internetowa przesyłana podczas korzystania z usługi Widoczność w wyszukiwarkach musi prowadzić do działającej strony internetowej, nie może generować błędu DNA, błędu 404 ani żadnego innego komunikatu o błędzie, a także musi być dostępna publicznie bez konieczności stosowania haseł lub innych kodów dostępu.

Zakaz naruszania prawa własności intelektualnej.  Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że treści zamieszczone na jego stronie lub stronach nie naruszają prawa własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej. Ponadto, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nasza firma i jej partnerzy w zakresie wyszukiwarek internetowych (osobno i łącznie) mają prawo do wyświetlania i rozprowadzania list wyników wyszukiwania generowanych za pomocą usługi Widoczność w wyszukiwarkach oraz do kopiowania i modyfikowania list wyników wyszukiwania oraz do manipulowania nimi, jeżeli jest to konieczne w celu dostosowania do standardów wyszukiwarek.

Dodatkowe ograniczenia.  Nasza firma wyraźnie zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Widoczność w wyszukiwarkach, jeżeli otrzyma ona informację o wykorzystywaniu Usług przez Użytkownika do działań mających podważać dokładność, trafność, wiarygodność lub aktualność wyników wyszukiwania. Do działań tych należy tworzenie farmy linków (ang. link farming), upychanie słów kluczowych (ang. keyword stuffing) lub spamowanie (zgodnie ze zwyczajowym rozumieniem tych terminów w branży SEO).

Dodatkowe zastrzeżenia dotyczące oświadczeń i gwarancji.  Dodatkowo do postanowień sekcji pt. „Zastrzeżenia dotyczące oświadczeń i gwarancji”, zawartej w Umowie regulaminu ogólnego, nasza firma wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność za wyniki uzyskane dzięki korzystaniu z usługi Widoczność w wyszukiwarkach. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że nie gwarantujemy występowania Użytkownika w wynikach wyszukiwania ani osiągnięcia przez Użytkownika wysokiej pozycji w rankingach wyszukiwarek.

6. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki zawarte w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do celów wykładni i interpretacji umowy zawartej pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie. Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów interpretować jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie. Jeśli właściwy sąd uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

7. DEFINICJE; KONFLIKTY

Terminy zapisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie regulaminu ogólnego.  W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego, moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.