GoDaddy

WARUNKI UŻYTKOWANIA PAKIETU MICROSOFT OFFICE

Ostatnia aktualizacja: 20.12.2019

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.


1. OPIS USŁUG

Oferujemy zróżnicowane plany usług poczty elektronicznej:
Microsoft Office 365.

  • Poczta Podstawowa Plan Poczta Podstawowa Office 365 zawiera pocztę profesjonalną i 5 GB miejsca na pocztę e-mail.
  • Poczta Plus Plan Poczta Podstawowa Office 365 zawiera pocztę profesjonalną i 50 GB miejsca na pocztę e-mail.
  • Podstawy online Plan Podstawy online Office 365 zawiera wersję internetową pakietu Microsoft Office, 1 TB dysku online oraz pocztę profesjonalną.
  • Business Premium Plan Business Premium Office 365 zawiera wszystkie funkcje planu Podstawy online oraz dodatkowo 5 licencji do instalacji pakietu Office na komputerze, dostęp do aplikacji biznesowych Microsoft, DocuSign oraz możliwość generowania wiadomości spełniających wymogi HIPAA.
  • Business Premium Enterprise Plan Business Premium Enterprise Office 365 zawiera pocztę profesjonalną z możliwością wykupienia nieograniczonej liczby użytkowników poczty e-mail, 100 GB miejsca na pocztę e-mail i nieograniczone miejsce na dysku OneDrive, a także wiele funkcji oferowanych w planie Business Premium.

Kopia zapasowa skrzynki pocztowej. Kopia zapasowa skrzynki pocztowej to usługa tworzenia kopii zapasowej polegająca na wymianie danych skrzynki Office 365 pomiędzy chmurami. Usługa ta umożliwia Użytkownikowi prostą konfigurację, szybkie wyszukiwanie, przywracanie danych jednym kliknięciem oraz nieograniczoną możliwość tworzenia kopii zapasowych i zatrzymywania wiadomości e-mail, załączników, folderów, kalendarzy, kontaktów, zadań, notatek i dzienników. Klienci mogą bez problemu przywracać elementy pojedynczo lub masowo, a nawet przywracać całą skrzynkę pocztową.

Migracja poczty e-mail Usługa Migracji poczty e-mail obejmuje wsparcie zespołu GoDaddy podczas wyboru planu poczty Microsoft Office 365, który najbardziej odpowiada potrzebom Użytkownika, utworzenie każdego potrzebnego nowego konta oraz przeniesienie całej treści poczty elektronicznej, w tym wiadomości, kalendarza oraz danych kontaktowych, do poczty elektronicznej Microsoft Office 365.

Archiwizacja poczty e-mail Usługa Archiwizacji poczty e-mail to usługa internetowa świadczona przez firmę Barracuda, która umożliwia Użytkownikowi przechowywanie, odzyskiwanie i łatwe przeszukiwanie wiadomości e-mail przesłanych na konto (konta) e-mail Microsoft Office 365 lub wysłanych z niego (nich). Istnieje również możliwość dokonania transferu już istniejących danych e-mail do usługi Archiwizacji poczty e-mail po zakupie usługi przeniesienia danych e-mail, oferowanej przez firmę GoDaddy za dodatkową opłatą. Możliwość skorzystania z takiej usługi jest rozpatrywana indywidualnie dla każdego przypadku.

Zaawansowane zabezpieczenia poczty e-mail Zaawansowane zabezpieczenia poczty e-mail to usługa szyfrowania poczty elektronicznej online dostarczana przez firmę Proofpoint, umożliwiająca szyfrowanie kont(a) poczty Microsoft Office 365 na wniosek Użytkownika, z filtrowaniem treści oraz na warunkach określonych regulaminem

Zarządzanie biznesem Zarządzanie biznesem to aplikacja do zarządzania możliwościami, współpracująca z planem poczty e-mail Office 365. Usługa ta oferuje łatwe tworzenie i śledzenie potencjalnych klientów, skupianie działalności w centralnej lokalizacji, dodawanie notatek i tworzenie zadań.


2. OGRANICZENIA; LIKWIDACJA KONTA


Anulowanie świadczenia Usług na żądanie Użytkownika Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że po zamknięciu konta Microsoft Office 365 nie będzie mieć dostępu do swoich treści i że mogą one zostać trwale usunięte z Usług. Odpowiedzialność za wyeksportowanie, skopiowanie lub zgromadzenie w inny sposób wszelkich treści z konta Microsoft Office 365 przed usunięciem konta spoczywa na Użytkowniku.


3. OBOWIĄZKI, OŚWIADCZENIA I GWARANCJE UŻYTKOWNIKA

Własność intelektualna. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada on niezbędne prawa do wszelkich danych, programów lub usług, z których korzysta on w związku z dostępem do Produktów lub ich użytkowaniem oraz że działania takie nie naruszają praw własności intelektualnej ani innych praw własności osób trzecich.

Odnowienie subskrypcji. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu ogólnego, Subskrypcje Microsoft Office 365 i/lub usług poczty e-mail będą odnawiane automatycznie do momentu zrezygnowania z takiej usługi automatycznego odnawiania w odpowiednim terminie.

Podmiot kontraktowy Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że jeżeli jego adres do rozliczeń znajduje się w: Brazylii, Chile, Kolumbii, Kostaryce, Republice Dominikany, Ekwadorze, Salwadorze, Gwatemali, Meksyku, Panamie, Paragwaju, Peru, Puerto Rico, Trynidadzie i Tobago, USA, Urugwaju lub Wenezueli, niniejsza Umowa zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a firmą GoDaddy.com, LLC. Jeżeli adres do rozliczeń Użytkownika znajduje się w Kanadzie, niniejsza Umowa zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a firmą GoDaddy Domains Canada, Inc. Jeżeli adres do rozliczeń Użytkownika znajduje się w Zjednoczonym Królestwie, Danii, Norwegii, Szwecji, Liechtensteinie, Szwajcarii, Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech lub we Włoszech, niniejsza Umowa zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a firmą GoDaddy Europe Limited.


4. POSTANOWIENIA WŁAŚCIWE DLA MICROSOFT OFFICE 365

Regulamin Microsoft. Oferujemy szereg różnych produktów i usług firmy Microsoft („Produkty”). Produkty można nabywać oddzielnie, a niektóre z nich są czasami dołączane nieodpłatnie przy zakupie innych produktów. Korzystanie z usług Microsoft Office 365 poprzez platformę dostawcy usług w chmurze podlega Umowie klienta firmy Microsoft, która jest łączona przez odniesienie, w tym m.in. do warunków zarządzających prywatnością i przetwarzania danych. Niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych oraz danych osobowych przez firmy GoDaddy, Microsoft oraz ich partnerów, podmioty zależne i usługodawców. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Microsoft może gromadzić, wykorzystywać, przenosić, ujawniać oraz w inny sposób przetwarzać jego dane, w tym dane osobowe, zgodnie z Umową klienta firmy Microsoft.

Korzystanie z Produktów. Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do Produktów i korzystać z nich, (a) nie naruszając praw stron trzecich i nie próbując nakładać na firmy GoDaddy lub Microsoft żadnych innych zobowiązań w stosunku do Użytkownika lub strony trzeciej, oraz (b) wyłącznie w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Użytkownik wyraża zgodę, by firma Microsoft otrzymywała i wykorzystywała informacje Użytkownika, które firma Microsoft otrzymuje w celu dostarczania Produktów i wypełniania swoich zobowiązań w ramach niniejszej Umowy, a pomoc techniczną dla tych Produktów będzie świadczyć firma GoDaddy, a nie Microsoft.

Rejestracja nazwy domeny. Jeśli użytkownik wybierze powiązania usług poczty Office 365 z nazwą domeny, musi utrzymać swoją nazwę domeny w celu wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Jeśli powiązana nazwa domeny wygaśnie, GoDaddy zastrzega sobie prawo do zawieszenia powiązanych usług e-mail Office 365 do momentu odnowienia takiej nazwy domeny.

Znaki Microsoft. Użytkownik nie może używać nazwy firmy Microsoft, nazw jej technologii i znaków towarowych (logotypów, postaci handlowych, wzorów lub znaków słownych w formie stylizowanej) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Microsoft.

Zgodność z HIPAA. Wymaganie zgodności po zakupie z ustawą HIPAA oznacza akceptację przez Użytkownika GoDaddyUmowy o współpracy .


5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUG KOPII ZAPASOWEJ i MIGRACJI POCZTY OFFICE 365


Regulamin firmy SkyKick. Korzystanie przez Użytkownika z usług kopii zapasowej i migracji poczty Office 365 podlega Regulaminowi Klienta, który jest włączony do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Ponadto, firma SkyKick przestrzega zasad programu „Tarcza prywatności” UE-USA, a zasady ochrony danych osobowych firmy SkyKick dostępne są tutaj.

Wiadomości od firmy SkyKick. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy SkyKick (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób) wiadomości dotyczących realizacji przez firmę SkyKick usług związanych z wykonywaniem kopii zapasowych lub migracji.

Usługi kopii zapasowej poczty elektronicznej. Usługa tworzenia kopii zapasowej poczty elektronicznej będzie regularnie tworzyć kopie zapasowe danych Użytkownika i przechowywać je bezpiecznie w zaszyfrowanej formie na dysku online udostępnionym przez uznanego dostawcę zewnętrznego (obecnie jest to Microsoft Azure). Po zakończeniu procesu tworzenia kopii zapasowej, Użytkownik będzie miał możliwość monitorowania i przywracania Danych za pośrednictwem portalu samoobsługowego znajdującego się tutaj.

Firmy SkyKick oraz GoDaddy nie będą mieć dostępu do Danych Użytkownika bez jego zgody w celach innych niż realizacja Usługi kopii zapasowej poczty elektronicznej, rutynowej konserwacji, rozwiązywania problemów i innych usług świadczonych za zgodą Użytkownika i zgodnie z obowiązującym prawem. Dane Użytkownika będą odszyfrowywane wyłącznie za jego zgodą, podczas przeglądania lub odzyskiwania takich Danych. Zgłoszenie prośby o pomoc techniczną będzie stanowić udzielenie przez Użytkownika dorozumianej zgody firmom SkyKick i GoDaddy na dostęp do jego danych.

Kopie zapasowe. Usługa kopii zapasowej poczty elektronicznej automatycznie kopiuje wymieniane dane w ciągu dnia i przechowuje je w centrach przetwarzania danych Microsoft Azure. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich kopii zapasowych za pośrednictwem portalu zabezpieczonego hasłem, a następnie samodzielnie przywrócić dane. Wszelkie problemy należy zgłaszać bezpośrednio do działu obsługi klienta firmy GoDaddy.

Dostęp firmy SkyKick na potrzeby migracji poczty elektronicznej. Użytkownik niniejszym upoważnia firmę GoDaddy do udzielenia firmie SkyKick dostępu do jego systemów i kont przetwarzania w chmurze oraz do przekazywania firmie SkyKick informacji o Użytkowniku, takich jak: adresy e-mail, dane, wiadomości tekstowe, nagrania audio, wideo, obrazy lub inne treści, które są niezbędne firmie SkyKick do świadczenia usług powiązanych z migracją, w tym dostępu na poziomie administratora. Użytkownik zobowiązuje się uzyskać zgodę i upoważnienie od swoich pracowników, wykonawców oraz przedstawicieli do udzielenia firmie SkyKick dostępu i zezwolenia jej na korzystanie z adresów e-mail i danych uwierzytelniających do systemu takich osób, tak aby firma SkyKick mogła świadczyć usługi związane z migracją.


6. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUG ZAAWANSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ POCZTY E-MAIL I ARCHIWIZACJI POCZTY E-MAIL

Regulamin Proofpoint. Korzystanie przez Użytkownika z usług Zaawansowanych zabezpieczeń poczty e-mail podlega umowie Proofpoint Essentials End User License Agreement, która jest włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Archiwizacja poczty e-mail Korzystanie przez Użytkownika z usług Archiwizacji poczty e-mail podlega regulaminowi Barracuda Product Terms and Conditions, który jest włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Ograniczenia dotyczące aktywacji. Użytkownik ma prawo określić, które konta e-mail będą powiązane z zarejestrowanymi nazwami domen. Użytkownik może również określić, które domeny będą częścią tej samej organizacji/najemcy Microsoft Office 365. W celu aktywacji usług Zaawansowanych zabezpieczeń poczty e-mail, Archiwizacji poczty e-mail, Migracji lub Kopii zapasowej w odniesieniu do zarejestrowanej nazwy domeny, Użytkownik jest zobowiązany do wykupienia usług Zaawansowanych zabezpieczeń poczty e-mail, Archiwizacji poczty e-mail, Migracji lub Kopii zapasowej dla każdego indywidualnego konta poczty e-mail powiązanego z taką nazwą domeny w obrębie organizacji/najemcy pakietu Microsoft Office 365.

Warunki licencji i aktualizacje. W zakresie, w jakim Użytkownik otrzymuje wraz z Usługami możliwość korzystania z API (w tym pośrednika gromadzącego dane) lub z innego oprogramowania (zwanego łącznie „Oprogramowaniem”) oraz z zastrzeżeniem uiszczenia wszystkich opłat za Usługi należnych na mocy niniejszej Umowy, firma GoDaddy udziela Użytkownikowi odwołalnej, niewyłącznej licencji i prawa, które nie podlegają cesji lub przeniesieniu i nie obejmują prawa do udzielania dalszych podlicencji, na okres trwania niniejszej Umowy, do pobrania, zainstalowania i korzystania z Oprogramowania, w tym aktualizacji i/lub modyfikacji Oprogramowania „Aktualizacje”) oraz dołączonej dokumentacji wyłącznie w związku ze stosownymi Usługami i tylko przez upoważnionych użytkowników końcowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za instalację i korzystanie z Oprogramowania, a firma GoDaddy nie ma z tego tytułu żadnych zobowiązań lub odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawa i regulacji, korzystając z Usług i uzyskując dostęp do Usług.

Firma GoDaddy może (ale nie jest do tego zobowiązana) okresowo zapewniać Aktualizacje, które muszą być instalowane przez Licencjobiorcę, aby mógł on dalej korzystać z Oprogramowania i danych Usług. Dla jasności, wszelkie Aktualizacje będą objęte definicją „Oprogramowania” na mocy niniejszych Warunków.

Ponadto, firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do kontrolowania (co najmniej raz w roku) łącznej liczby kont poczty e-mail Microsoft Office 365 korzystających z usług Zaawansowanych zabezpieczeń poczty e-mail, Archiwizacji poczty e-mail, Migracji lub Kopii zapasowej w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.. Jeżeli łączna liczba kont poczty e-mail Microsoft Office 365 korzystających z usług Zaawansowanych zabezpieczeń poczty e-mail, Archiwizacji poczty e-mail, Migracji lub Kopii zapasowej przekroczy liczbę licencjonowanych kont, firma GoDaddy wystawi Użytkownikowi fakturę na kwotę tej różnicy.