GoDaddy

UMOWA SKLEPU INTERNETOWEGO/SZYBKIEGO KOSZYKA NA ZAKUPY

Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019

Niniejsza Umowa Sklepu internetowego/ Szybkiego koszyka na zakupy („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company („firma GoDaddy”) a Użytkownikiem, jego spadkobiercami, cesjonariuszami, przedstawicielami i wykonawcami („Użytkownik”) i wchodzi w życie z dniem złożenia podpisów elektronicznych. Niniejsza Umowa określa regulamin korzystania przez Użytkownika z usługi Sklepu internetowego/ Szybkiego koszyka na zakupy („Usługa”), świadczonej przez firmę GoDaddy, oraz stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem i firmą GoDaddy w zakresie jej przedmiotu. Korzystając z Usługi, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował on wszystkie postanowienia niniejszej Umowy oraz postanowienia Regulaminu ogólnego, wraz z wszelkimi nowymi, innymi lub dodatkowymi warunkami, postanowieniami lub zasadami, które firma GoDaddy może okresowo wprowadzać. Z Umowami takimi można zapoznać się tutaj.

Oprócz transakcji zawieranych przez Użytkownika w jego własnym imieniu, Użytkownik zobowiązuje się także przestrzegać postanowień niniejszej Umowy w odniesieniu do transakcji zawartych w jego imieniu przez jakąkolwiek osobę działającą jako Przedstawiciel Użytkownika oraz transakcji zawartych przez jakąkolwiek osobę, która korzysta z konta utworzonego przez Użytkownika w firmie GoDaddy, niezależnie od tego, czy transakcje takie odbyły się w imieniu Użytkownika czy nie. Użytkownik akceptuje fakt, że przyjęcie przez firmę GoDaddy wszelkich złożonych przez Użytkownika wniosków o korzystanie z usług świadczonych przez firmę GoDaddy odbędzie się w siedzibie rejestratora akredytowanego przez Internetową Korporację ds. Nadanych Nazw i Numerów („instytucja ICANN”), znajdującej się w miejscowości Scottsdale w stanie Arizona, USA.

1. OPŁATY

Jako wynagrodzenie za Usługę zakupioną przez Użytkownika i świadczoną na jego rzecz przez firmę GoDaddy, Użytkownik zobowiązuje się zapłacić firmie GoDaddy miesięczną lub roczną opłatę, w zależności od planu płatności wybranego przez Użytkownika w momencie nabywania Usługi. Jeżeli Użytkownik wybrał plan miesięczny, data zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego zostanie ustalona w oparciu o dzień miesiąca, w którym Użytkownik założył konto Sklepu internetowego/Szybkiego koszyka na zakupy w firmie GoDaddy, chyba że przypada on po 28. dniu miesiąca, w którym to przypadku datą rozliczenia będzie 28. dzień każdego miesiąca. Jeżeli Użytkownik wybrał plan roczny i opcję automatycznego odnawiania, firma GoDaddy automatycznie odnowi usługę w dniu odnowienia i pobierze płatność według obowiązujących w danym momencie stawek firmy GoDaddy za pomocą Metody płatności wskazanej przez Użytkownika w witrynie GoDaddy. Użytkownik dokona płatności za pomocą ważnej karty kredytowej, czeku online lub konta „Good as Gold”, tworząc rezerwę pieniężną na opłaty pobierane przez firmę GoDaddy (łącznie „Metoda płatności”). Czeki osobiste i przekazy pieniężne mogą być wykorzystywane wyłącznie do zasilania kont „Good As Gold” (GAG), muszą opiewać na kwotę co najmniej 391,39 zł oraz muszą być wystawiane lub zlecane wyłącznie w dolarach amerykańskich i obejmować pełną kwotę wymaganą w danym momencie. Wszystkie przekazy pieniężne zostaną opóźnione o dziesięć (10) dni do czasu wpłynięcia środków, co może opóźnić korzystanie z produktu lub usługi przez Użytkownika, a wszelkie przekazy pieniężne, które nie mogą zostać zrealizowane, spowodują naliczenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 97,85 zł. Czeki osobiste na kwotę poniżej 3 913,90 zł podlegają takim samym opłatom manipulacyjnym jak przelewy. Wszystkie czeki osobiste zostaną opóźnione o czternaście (14) dni do czasu wpłynięcia środków, co może opóźnić korzystanie z produktu lub usługi przez Użytkownika, a wszelkie czeki bez pokrycia spowodują naliczenie opłaty w wysokości 97,85 zł. W przypadku zakupu automatycznie odnawiającej się usługi lub produktu za pomocą czeku osobistego, obowiązkiem Użytkownika jest zorganizowanie wszystkich płatności związanych z każdorazowym odnowieniem. Płatności nie podlegają zwrotowi. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny firma GoDaddy nie jest w stanie obciążyć Użytkownika za pomocą wybranej przez niego Metody płatności całą kwotą należną za świadczoną Usługę lub jeżeli firma GoDaddy zostanie obciążona karą z tytułu jakichkolwiek opłat, którymi uprzednio obciążyła Użytkownika za pomocą wybranej przez niego Metody płatności, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez firmę GoDaddy wszelkich dostępnych środków w celu uzyskania zapłaty. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika zakresu Usługi określonego w zawartej z nim Umowie, Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia firmie GoDaddy za taką dodatkową usługę wykraczającą poza zakres określony w zawartej z nim Umowie. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do pobrania stosownej opłaty z tytułu czynności administracyjnych wykraczających poza zakres zwykłych usług firmy. Czynności takie obejmują, między innymi, kwestie związane z obsługą klienta, które wymagają kontaktu osobistego i nie mogą zostać rozwiązane za pośrednictwem poczty e-mail, a także spory wymagające usług prawniczych. Opłaty te zostaną rozliczone przy użyciu Metody płatności wybranej przez Użytkownika w naszej firmie. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić Metodę płatności, logując się na stronie zarządzania kontem.

2. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY, ZMIANY

Okres obowiązywania

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem nabycia Usługi przez Użytkownika i pozostaje w mocy przez cały okres świadczenia przez firmę GoDaddy Usługi na rzecz Użytkownika.

Rozwiązanie Umowy

Użytkownik akceptuje fakt, że jest on zobowiązany do powiadomienia firmy GoDaddy w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z korzystania z Usługi. Powiadomienie o zamiarze rezygnacji należy dostarczyć firmie GoDaddy nie wcześniej niż dziesięć (10) i nie później niż trzy (3) dni przed datą rozliczenia. W przypadku nieotrzymania powiadomienia od Użytkownika, firma GoDaddy będzie automatycznie przedłużać dostęp Użytkownika do Usługi bez ograniczeń czasowych oraz obciążać Użytkownika opłatą według stawek obowiązujących w danym momencie w firmie GoDaddy, za pomocą Metody płatności wybranej przez Użytkownika w firmie GoDaddy. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie aktualności informacji dotyczących wybranej przez niego Metody płatności, w tym dat ważności wszelkich zarejestrowanych kart kredytowych. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo – według swojego własnego uznania i bez wcześniejszego zawiadamiania – do zawieszenia dostępu Użytkownika do Usługi lub korzystania z niej w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny.

Zmiany

Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy może okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie. Firma GoDaddy może również zaprzestać świadczenia Usługi. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania się do wszelkich zmian, które firma GoDaddy może w uzasadniony sposób wprowadzić do niniejszej Umowy, od momentu wejścia w życie takich zmian.

3. USŁUGA

Świadcząc usługi Sklepu internetowego/Szybkiego koszyka na zakupy, firma GoDaddy umożliwia Użytkownikowi tworzenie i prowadzenie witryny sklepowej online oraz zarządzanie nią, pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika regulaminu określonego w niniejszym dokumencie oraz we wszystkich zasadach i procedurach firmy GoDaddy.

Usługa Sklepu internetowego/Szybkiego koszyka na zakupy pozwala Użytkownikowi na:

 1. dodawanie i prowadzenie katalogu produktów i/lub usług, uzyskiwanie do niego dostępu, zarządzanie nim oraz wyświetlanie go w internecie za pośrednictwem skompilowanej witryny sklepowej dostępnej jako domena (witryna) lub poddomena;
 2. sprzedaż towarów fizycznych i towarów do pobrania przez internet;
 3. organizowanie pobierania płatności związanych z należnymi podatkami i opłatami za wysyłkę;
 4. gromadzenie danych dotyczących kart kredytowych i danych osobowych w celu przeprowadzania transakcji;
 5. wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zamówieniami i przetwarzaniem ich; oraz
 6. generowanie raportów biznesowych związanych z działalnością witryny sklepowej

Treść Witryny sklepowej

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesyłanie plików do swojej witryny sklepowej oraz jej udostępnianie, aktualizację i prowadzenie, a także za przesyłanie, udostępnianie, aktualizację i prowadzenie wszelkich plików, stron, danych, dzieł, informacji i/lub materiałów znajdujących się lub wyświetlanych w jego witrynie sklepowej, połączonych z nią lub przesyłanych do niej, z niej lub za jej pośrednictwem, w tym znaków towarowych lub usługowych, obrazów, fotografii, ilustracji, grafiki, plików audio i wideo, wiadomości e-mail lub innych, znaczników meta, nazw domen, oprogramowania i tekstu. Treść witryny Użytkownika obejmuje także zarejestrowane nazwy domen dostarczone przez Użytkownika lub zarejestrowane w jego imieniu w związku z Usługą.

Udostępnione certyfikaty SSL

Wszelkie certyfikaty SSL, które zostały zakupione od firmy GoDaddy lub jej partnerów w celu użycia w połączeniu z planem współdzielonego hostingu udostępnionym przez firmę GoDaddy są przeznaczone do określonego użytku wyłącznie w celu opisanym w Umowie z subskrybentem i nie będą eksportowane z serwera hostingowego w celu użycia w jakiejkolwiek innej usłudze hostingu internetowego. Jeżeli Użytkownik korzysta z certyfikatu SSL w hostowanej przez firmę GoDaddy witrynie, firma GoDaddy wygeneruje i bezpiecznie zapisze odpowiedni klucz prywatny. Ze względów bezpieczeństwa firma GoDaddy w żadnym momencie nie ujawni klucza prywatnego Użytkownika, nawet na jego wniosek. Jeżeli Użytkownik zamierza wyeksportować swój certyfikat SSL w celu wykorzystania go na serwerze hostingowym firmy innej niż GoDaddy, jest on zobowiązany do przesłania firmie GoDaddy wniosku nie wcześniej niż trzydzieści (30) dni po rozpoczęciu początkowej subskrypcji SSL. Po zlikwidowaniu konta hostingowego Użytkownika w firmie GoDaddy, Użytkownik ma trzydzieści (30) dni na przeprowadzenie procesu rejestracji Certyfikatu bezpieczeństwa w firmie GoDaddy i złożenie wniosku o ponowne wydanie klucza certyfikatu SSL. W przeciwnym razie, certyfikat SSL stanie się nieważny.

Dostępność usług

Z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej Umowy, firma GoDaddy dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Usługi dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu, przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że od czasu do czasu Usługa może być niedostępna lub może nie działać z dowolnej przyczyny, w tym, między innymi: (i) z powodu awarii sprzętu; (ii) z powodu okresowej konserwacji lub napraw przeprowadzanych co pewien czas przez firmę GoDaddy; lub (iii) z przyczyn znajdujących się poza kontrolą firmy GoDaddy i niemożliwych do przewidzenia przez firmę GoDaddy w racjonalny sposób, w tym, między innymi, z powodu zakłóceń lub awarii łączy telekomunikacyjnych i łączy cyfrowej transmisji danych, ataków sieciowych, przeciążeń sieci oraz innych awarii. Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy nie sprawuje w sposób ciągły i nieprzerwany kontroli nad dostępnością Usługi.

Nieograniczony Katalog produktów

Użytkownik akceptuje fakt, że w zależności od potencjalnych ograniczeń fizycznych i praktycznych, w tym, między innymi, architektury systemu, wydajności systemu, obciążenia systemu, połączenia internetowego użytkowników końcowych oraz konfiguracji komputerów użytkowników końcowych, przy określonej liczbie produktów może wystąpić obniżenie wydajności witryny sklepowej Użytkownika. Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy nie ma wpływu na potencjalne ograniczenia fizyczne i praktyczne, jakie mogą wystąpić przy bliżej nieokreślonej liczbie produktów w danej kategorii.

4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Usługi Użytkownik oświadcza, że ma on co najmniej 18 lat. Usługa jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników, którzy mogą zawierać prawnie wiążące umowy na mocy mających zastosowanie przepisów prawa.

Użytkownik oświadcza, że w trakcie procesu aplikacji podał on rzetelne, aktualne i kompletne informacje oraz że powiadomi on firmę GoDaddy o wszelkich zmianach którejkolwiek z informacji podanych przez Użytkownika w ramach procesu aplikacji i/lub rejestracji w terminie pięciu (5) dni roboczych od daty powstania takich zmian. Niezastosowanie się przez Użytkownika do wymogu udzielenia w ciągu pięciu (5) dni roboczych odpowiedzi na zapytania firmy GoDaddy o poprawność informacji podanych przez Użytkownika, bez względu na przyczynę, będzie traktowane jako rażące naruszenie postanowień niniejszej Umowy. Jeżeli którekolwiek z informacji podanych przez Użytkownika są nierzetelne, nieaktualne, nieprawdziwe, mylące lub niekompletne lub jeżeli firma GoDaddy ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że informacje podane przez Użytkownika są nierzetelne, nieaktualne, nieprawdziwe, mylące lub niekompletne, firmie GoDaddy przysługuje bezwzględne prawo, według jej własnego uznania, do wypowiedzenia Usługi i zlikwidowania konta Użytkownika.

Własność intelektualna

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy, niniejsza Umowa nie nadaje Użytkownikowi żadnych praw do Usługi, a wszystkie prawa są zastrzeżone przez firmę GoDaddy lub jej licencjodawcę. Użytkownik potwierdza, że Szybki koszyk na zakupy, nazwy i logotypy firmy GoDaddy oraz nazwy wszelkich powiązanych produktów i usług, oznaczenia projektów i slogany stanowią własność firmy GoDaddy i jej partnerów, a Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z któregokolwiek z tych elementów podczas jakichkolwiek przedsięwzięć reklamowych, promocyjnych lub handlowych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy GoDaddy. Użytkownik ma obowiązek zapewnić, aby treść jego witryny była zgodna ze wszystkimi przepisami prawa lokalnego, stanowego, federalnego i międzynarodowego. Ponadto, Użytkownik jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na wykorzystywanie wszelkich obrazów, tekstu lub innych elementów witryny, które nie są dostarczane przez firmę GoDaddy, a które podlegają prawom autorskim, znakom towarowym lub innym formom ochrony prawnej. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że firma GoDaddy polega na złożonym przez Użytkownika oświadczeniu dotyczącym właściwego wykorzystania przez niego wszystkich treści znajdujących się w którejkolwiek z witryn stworzonych lub kontrolowanych przez Użytkownika. Przeniesienie witryny Użytkownika z jednego serwera hostingowego na inny lub od jednego dostawcy usług hostingowych do innego jest odpowiedzialnością Użytkownika. Firma GoDaddy nie będzie przenosić ani dokonywać transferu witryny Użytkownika przy pomocy serwera FTP do innego dostawcy usług hostingowych.

Prywatność

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Zasad ochrony danych osobowych firmy GoDaddy podczas dokonywania transakcji z klientami i innymi osobami. Nieprzestrzeganie Zasad ochrony danych osobowych stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy.

Umowy dotyczące produktów i usług

Użytkownik zobowiązuje się do zawarcia wszelkich Umów z Użytkownikiem będącym osobą trzecią, niezbędnych do skorzystania przez niego z którejkolwiek Płatności, Wysyłki, Obliczeń podatkowych lub innych opcji związanych z Usługą. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do zawarcia z firmą GoDaddy i jej partnerami wszelkich Umów z użytkownikiem, niezbędnych do personalizacji i prowadzenia Usługi, w tym, między innymi, umów dotyczących rejestracji domen, hostingu i produktów. Umowy takie są dostępne tutaj

Podatki i płatność klienta końcowego

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest on odpowiedzialny za pobieranie wszelkich płatności od klientów końcowych i zarządzanie nimi. Ponadto, obowiązkiem Użytkownika jest płacenie wszelkich należnych stanowych, federalnych lub międzynarodowych podatków od produktów sprzedawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi. Obowiązkiem Użytkownika jest przeczytanie i zaakceptowanie wszystkich umów licencyjnych użytkownika końcowego, niezbędnych do korzystania z wybranych przez niego Sposobów płatności i Opcji regulowania podatków. Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji uzyskanych za pośrednictwem Sposobów płatności i Opcji regulowania podatków. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe podatki i cła nakładane na transakcje. Użytkownik może podlegać zagranicznym obowiązkom podatkowym z tytułu dokonywania sprzedaży na rzecz nabywców. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich krajowych i zagranicznych przepisów podatkowych, przewozowych i eksportowych w odniesieniu do sprzedaży swoich artykułów nabywcom na całym świecie.

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

W każdym momencie Użytkownik ponosi pełne ryzyko utraty i uszkodzenia swojej witryny i wszystkich znajdujących się w niej treści. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i informacji o koncie. Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi on wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, zaniechania i przypadki wykorzystania oraz opłaty poniesione przy pomocy jego konta lub hasła bądź w związku z witryną lub jakąkolwiek wyświetlaną, powiązaną za pomocą łączy, przesyłaną za pośrednictwem serwera lub przechowywaną na nim treścią witryny Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie środków w celu: (i) ochrony przed utratą lub uszkodzeniem treści swojej witryny; (ii) utrzymania niezależnych kopii archiwalnych i zapasowych treści witryny; (iii) zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i integralności całej treści swojej witryny przesyłanej za pośrednictwem serwerów firmy GoDaddy lub przechowywanej na nich; oraz (iv) zapewnienia poufności swojego hasła. Serwery i usługi hostingowe firmy GoDaddy nie stanowią archiwum i firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych osób za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie jakichkolwiek treści Użytkownika. W przypadku utraty, kradzieży lub narażenia hasła na ujawnienie w inny sposób, Użytkownik niezwłocznie powiadomi firmę GoDaddy o takim fakcie, po czym firma GoDaddy zawiesi możliwość dostępu do witryny Użytkownika przy użyciu takiego hasła i przekaże Użytkownikowi lub jego uprawnionemu przedstawicielowi hasło zastępcze. Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które mogą zostać poniesione przez Użytkownika na skutek użycia hasła lub konta Użytkownika przez inne osoby, za jego zgodą lub bez jego zgody. Niemniej jednak, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych przez firmę GoDaddy lub inną osobę w wyniku użycia konta lub hasła Użytkownika przez inne osoby. W przypadku wypowiedzenia przez firmę GoDaddy świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, ma ona prawo – według swojego własnego uznania – usunąć i zniszczyć dane i pliki przechowywane przez Użytkownika na serwerach firmy. Firma GoDaddy nie ma obowiązku monitorowania korzystania z Usługi przez Użytkownika, ale zastrzega sobie prawo do przeprowadzania takich czynności według swojego własnego uznania.

Zasoby serwera

Jeżeli witryna Użytkownika jest hostowana na serwerach firmy GoDaddy, ponosi on odpowiedzialność za zapewnienie, że serwery lub serwery DNS firmy GoDaddy nie zostaną z tego powodu nadmiernie przeciążone. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania serwerów firmy GoDaddy i swojej witryny jako adresu źródłowego, pośredniczącego, adresu odpowiedzi ani adresu docelowego w celu przesyłania bomb pocztowych, masowego wysyłania pakietów, uszkadzania pakietów, dokonywania ataków typu DoS (Denial of Service) lub dokonywania innych nadużyć. Dokonywanie włamań na serwery lub przeprowadzanie innych czynności stanowiących naruszenie zabezpieczeń jest zabronione, a firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do usuwania witryn zawierających informacje o sposobach dokonywania włamań lub łącza do takich informacji. Korzystanie z witryny Użytkownika jako anonimowej bramki jest zabronione. Firma GoDaddy nie zezwala na korzystanie z oprogramowania lub skryptów znajdujących się na jej serwerach, które według uznania firmy GoDaddy obciążają serwery w stopniu przewyższającym poziom możliwy do zaakceptowania. Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub trwałego usunięcia witryny Użytkownika ze swoich serwerów hostingowych, jeżeli firma GoDaddy stanie się adresatem działań, które zagrażają stabilności jej sieci.

Przykładowy regulamin

Przykładowy regulamin udostępniono tylko w celach informacyjnych. Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z przykładowego regulaminu – Użytkownik korzysta z niego na własne ryzyko. Domyślny regulamin zamieszczony na stronie z regulaminem może być stosowany pod warunkiem przyjęcia następującego zastrzeżenia odpowiedzialności: Opisy i sugestie nie stanowią porady prawnej, podatkowej lub finansowej. Sklep internetowy/Szybki koszyk na zakupy nie gwarantuje zgodności z prawem jakichkolwiek sformułowań lub postanowień przedstawianych w tych opisach i sugestiach lub z nich pochodzących. Użytkownik powinien skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że jego regulamin jest wystarczający w stosunku do jego potrzeb, odpowiedni w jego jurysdykcji i prawnie wiążący dla klientów.

5. FACEBOOK

Projektant stron na Facebooku

Szybki koszyk na zakupy umożliwia korzystanie z projektanta stron na Facebooku („Projektant stron na Facebooku”). Projektant stron na Facebooku umożliwia stworzenie spersonalizowanej strony na Facebooku. Aby korzystać z Projektanta stron na Facebooku, należy (i) utworzyć konto na Facebooku (jeżeli Użytkownik jeszcze go nie ma) oraz (ii) aktywować stronę publiczną z poziomu konta na Facebooku. Po zakończeniu projektowania strony na Facebooku należy połączyć ją z kontem Użytkownika na Facebooku, aby umożliwić poruszanie się po tej stronie. Należy pamiętać, że dostęp do strony na Facebooku Użytkownika można uzyskać za pośrednictwem tego samego panelu sterowania, co w przypadku koszyka Użytkownika. Z tego powodu, opublikowanie strony na Facebooku Użytkownika wymaga uprzedniej aktywacji koszyka Użytkownika.

Ogólne zasady postępowania; ograniczenia dotyczące Facebooka

Oprócz postanowień pkt. 4 (Ogólne zasady postępowania) Umowy regulaminu ogólnego, Użytkownik w szczególności przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Projektanta stron Facebooku, nie jest on uprawniony do korzystania z tego narzędzia w celu tworzenia stron na Facebooku, które promują, zawierają lub wykorzystują następujące treści bądź zawierają odwołania lub ułatwiają dostęp do następujących treści:

 2. Treści dotyczących alkoholu lub sprzedaży wyrobów tytoniowych, amunicji i/lub broni;

 3. Treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, prawo do prywatności, prawo do wizerunku, prawa moralne i inne prawa osobiste lub majątkowe oraz treści oszukańczych lub wprowadzających w błąd;

 4. Treści hazardowych, w tym, między innymi, gier w kasynach internetowych, zakładów sportowych, bingo lub pokera;
 5. Nielegalnej działalności i/lub nielegalnych konkursów, piramid finansowych, loterii lub łańcuszków (organizowanie lub ułatwianie przeprowadzania dozwolonych prawem zakładów pieniężnych, konkursów lub innych promocji bądź odwoływanie się do nich podlega wytycznym dotyczącym promocji na Facebooku, które można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/policies/pagesgrupowewydarzenia/#); lub
 6. Treści wyrażających nienawiść lub groźby, treści o charakterze oszczerczym lub pornograficznym; treści nawołujących do przemocy; treści przedstawiających elementy nagości lub realistyczną bądź nieuzasadnioną przemoc.

 7. Jeżeli Użytkownik korzysta z Projektanta stron na Facebooku, jest on zobowiązany do zapewnienia, że posiada lub uzyskał on wszelkie prawa do kopiowania, wyświetlania, rozpowszechniania, dostarczania, odtwarzania i publicznego prezentowania wszystkich treści zawartych w aplikacji użytkownikom Facebooka we wszystkich krajach, w których treści są udostępniane przez Użytkownika.