GoDaddy

UMOWA PROGRAMU PRO

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2018 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa programu Pro firmy GoDaddy (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company („GoDaddy”) a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa określa regulamin korzystania przez Użytkownika z Usług Pro (“Usługi Pro”) oraz Pro Connect (“Pro Connect”) firmy GoDaddy, zwanych łącznie Programem Pro firmy GoDaddy (“Program Pro”). Na potrzeby niniejszej Umowy, osoba samozatrudniona lub pracująca jako niezależny specjalista usług internetowych świadcząca usługi osobom fizycznym zgodnie z Programem Pro zwana jest dalej „Dostawcą Programu Pro”, a osoby pragnące skorzystać z usług Dostawców Programu Pro zwane są dalej “Klientem lub Klientami Programu Pro”.

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zaakceptował postanowienia niniejszej Umowy wraz z postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego firmy GoDaddy, która jest włączona do niniejszej Umowy poprzez odniesienie.

Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy. Termin „Użytkownik” odnosi się do każdej osoby fizycznej lub prawnej, który akceptuje niniejszą Umowę, zarówno jako Dostawca Programu Pro, jak i Klient Programu Pro. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Firma GoDaddy może w dowolnym momencie i według swojego własnego uznania zmienić lub zmodyfikować postanowienia niniejszej Umowy oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w witrynie firmy GoDaddy (niniejsza „Witryna”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że: (i) firma GoDaddy może zawiadomić go o takich zmianach lub modyfikacjach za pośrednictwem niniejszej Witryny i (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych datą „Ostatnia aktualizacja” w górnej części tej strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy w jej aktualnym brzmieniu. W przypadku braku zgody Użytkownika na postanowienia niniejszej Umowy po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług. Ponadto, firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta (“Konto”), w tym swój adres e-mail. Firma GoDaddy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli wynika to z podania przez niego nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

Użytkownik potwierdza, że niniejsza Umowa została wynegocjowana, zawarta, podpisana oraz jest realizowana we wszystkich aspektach na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

2. OPIS USŁUG PRO

Usługi Pro obejmują zintegrowaną platformę, która umożliwia Dostawcom Programu Pro zakup, zarządzanie ustawieniami i zarządzanie produktami firmy GoDaddy dla Klientów Programu Pro. Usługi Pro obejmują: i) zakupy udostępniane, które umożliwiają Użytkownikowi wysyłanie Klientom Programu Pro koszyka na zakupy produktów firmy GoDaddy dla swoich witryn, ii) dostęp do konta, dzięki czemu Użytkownik może przeglądać lub zarządzać kontami Klientów Programu Pro firmy GoDaddy, iii) monitorowanie witryny, dzięki czemu Użytkownik może monitorować czas sprawności i reakcji serwera witryny Klienta Programu Pro oraz iv) bezpośrednie połączenie z pracownikami wsparcia technicznego firmy GoDaddy.

3. OPIS PRO CONNECT

Z Pro Connect mogą skorzystać wyłącznie Dostawcy Programu Pro, którym firma GoDaddy nadała status „Pro Plus” („Dostawcy Pro Plus”). Pro Connect zapewnia miejsce wymiany informacji pomiędzy Dostawcą Pro Plus a Klientami Programu Pro. Uściślając:

Dostawcy Pro Plus mają możliwość:

 1. tworzenia profilów dostępnych publicznie zawierających informacje zawodowe, w tym imię i nazwisko, lokalizację, biografię, opis umiejętności, opinie klientów, informacje podstawowe, dostępność, przykładowe prace oraz dane kontaktowe;
 2. odbierania kontaktów od Klientów Programu Pro, którzy wyszukali profil Dostawcy Pro Plus za pośrednictwem katalogu Pro Connect; oraz
 3. wyszukania ocen i opinii wystawionych przez wcześniejszych Klientów Programu Pro oraz udzielania odpowiedzi na takie opinie (z tym zastrzeżeniem, że Dostawca Pro Plus nie ma możliwości usunięcia opinii);
 4. udostępniania swojego profilu publicznego za pośrednictwem katalogu Pro Connect i wyników wyszukiwania.

Klienci Programu Pro mają możliwość:

 1. złożenia prośby do Dostawcy Pro Plus o pomoc przy tworzeniu witryny lub modyfikacji istniejącej witryny;
 2. przyjmowania wyrazów zainteresowania od Dostawcy Pro Plus;
 3. kontaktowania się z Dostawcą Pro Plus, aby omówić projekty tworzenia witryny i wyrazić swoje zainteresowanie;
 4. zamieszczania swoich opinii o Dostawcy Pro Plus, z którym współpracowali.

Klienci Programu Pro mogą za pośrednictwem Pro Connect w prosty sposób wyszukiwać, kontaktować się i nawiązywać relacje biznesowe z Dostawcą Pro Plus. Firma GoDaddy nie zamierza działać jako agent żadnej ze stron ani ułatwiać przetwarzania płatności między stronami.

4. WARUNKI DOSTĘPU DO KONTA

Korzystanie z Programu Pro obejmuje funkcję, która umożliwia Dostawcy Programu Pro żądanie uzyskania upoważnionego dostępu do kont Klienta lub Klientów Programu Pro lub udzielenie wszystkich lub ograniczonych praw dostępu do konta GoDaddy Dostawcy Programu Pro, z którym Użytkownik nawiązał współpracę. Taki dostęp lub prawo podlegają ściśle warunkom Regulaminu dostępu do konta, który zostaje włączony do niniejszej Umowy poprzez odniesienie.

Prawo dostępu do konta może być ograniczone (w takim przypadku Dostawca Programu Pro będzie mógł zobaczyć konto GoDaddy Klienta Programu Pro) lub pełne (w takim przypadku Dostawca Programu Pro będzie mógł zakupić produkty GoDaddy w imieniu Klienta Programu Pro, stosując sposób płatności zapisany na koncie Klienta Programu Pro).

Naruszenie niniejszej Umowy lub Regulaminu dostępu do konta (według wyłącznego uznania Spółki) może skutkować natychmiastowym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Programu Pro, wszczęciem postępowania karnego i/lub złożeniem pozwu cywilnego. W przypadku anulowania Programu Pro z dowolnego powodu wszelkie treści lub dane wprowadzone przez Użytkownika do Programu Pro zostaną utracone i nie będzie można ich odzyskać.

5. WARUNKI PROGRAMÓW W WERSJI BETA

Firma GoDaddy może zdecydować się na oferowanie przedpremierowej wersji Programu Pro w Wersji Beta lub konkretnej funkcji lub funkcji oferowanych w ramach Programu Pro („Program Pro w Wersji Beta”). Jeśli usługi lub funkcje są oferowane jako Program Pro w Wersji Beta, Użytkownik zostanie poinformowany, że funkcja ta jest dostępna jedynie w formie przedpremierowej i oferuje wybór dotyczący udziału Użytkownika. Jeśli Użytkownik zdecyduje się wziąć udział w Programie Pro w Wersji, będzie mógł skorzystać z przedpremierowej wersji usług lub funkcji oraz przetestować różne scenariusze i przypadki stosowania w ramach usług.

Usługi i wszelkie funkcje oferowane w Programie Pro w Wersji Beta są oferowane na zasadzie „tak jak jest” bez jakiejkolwiek gwarancji. Uczestnicząc w Programie Pro w Wersji Beta Użytkownik zgadza się nie korzystać z niego w ramach zastosowań produkcyjnych lub krytycznych dla misji.

Korzystanie z Programu Pro w Wersji Beta oznacza, że Użytkownik jest gotów przekazać informacje zwrotne firmie GoDaddy dotyczące danych usług i funkcji oraz że firma GoDaddy może skontaktować się z Użytkownikiem, aby poprosić go o przekazanie jego informacji zwrotnych i opinii dotyczących danych usług i funkcji.

Firma GoDaddy może w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny wstrzymać dostępność Programu Pro w Wersji Beta lub korzystanie przez Użytkownika z Programu Pro w Wersji Beta.

6. USŁUGI MANAGEWP

Użytkownik będący Dostawcą Programu Pro ma dostęp do usługi ManageWP. ManageWP to konsola zarządzania witrynami, która pozwala Użytkownikowi administrować dowolną liczbą witryn, w tym między innymi zarządzać, monitorować, sporządzać kopie zapasowe, rozmieszczać i publikować treści oraz korzystać z narzędzi bezpieczeństwa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że korzystanie przez niego z usługi ManageWP podlega regulaminowi, który dostępny jest tutaj, a który zostaje włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

7. PUNKTY NAGRÓD I PRAWO DO UCZESTNICTWA PRO CONNECT DLA DOSTAWCÓW PROGRAMU PRO

7(a) Regulamin Programu Lojalnościowego

Dostawca Programu Pro może zbierać punkty za zakupy („Punkty”) dokonane za pośrednictwem Programu Pro. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Pro firmy GoDaddy („Program Lojalnościowy”) podlega Regulaminowi Programu Lojalnościowego wskazanemu poniżej:

Struktura Programu Lojalnościowego może ulec zmianie, anulowaniu lub ograniczeniu na mocy decyzji firmy GoDaddy, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego. W dowolnej chwili mogą zostać nałożone ograniczenia odnośnie do wymiany Punktów.

 1. W Programie Lojalnościowym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby do tego uprawnione, a każda osoba może posiadać w Programie Lojalnościowym wyłącznie jedno konto. W Programie Lojalnościowym nie mogą uczestniczyć spółki, grupy i/lub podmioty stowarzyszone.
 2. Naliczone Punkty nie stanowią własności klienta. Punkty nie mają wartości pieniężnej. Punkty zgromadzone przez klienta mogą być wykorzystane jedynie przez niego i nie mogą zostać przekazane innej osobie.
 3. OKRES WAŻNOŚCI PUNKTÓW: Aby zachować zgromadzone przez siebie Punkty, klient musi posiadać aktywne konto w Programie Pro. Punkty zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich naliczenia.

7(b) Naliczanie i wykorzystanie Punktów

 1. Punkty są naliczane poprzez realizację lub polecenie zamówienia w Programie Pro oraz realizację zamówień na koncie Pro. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że do zdobywania Punktów kwalifikują się wyłącznie zakupy zrealizowane w ramach Programu Pro lub na własnym koncie. Zakupy dokonane 1) telefonicznie, 2) przez GoDaddy Domenowy klub zniżkowy lub 3) za pośrednictwem podmiotu powiązanego firmy GoDaddy nie kwalifikują się do zdobywania Punktów.

 2. Firma GoDaddy będzie podejmować ekonomicznie uzasadnione wysiłki mające na celu udostępnianie Użytkownikowi precyzyjnych dziennych szacunków liczby Punktów zgromadzonych przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że wszelkie dzienne szacunki nie odzwierciedlają precyzyjnie liczby jego Punktów oraz że dokładna liczba Punktów obliczona na koniec odpowiedniego okresu generowania przychodów może być inna. Dodatkowo kwoty używane przy obliczaniu Punktów mogą obejmować ułamki jednostek monetarnych. Będziemy podejmować ekonomicznie uzasadnione wysiłki mające na celu zaokrąglenie tych kwot do najbliższej pełnej liczby na korzyść Użytkownika. Nasza decyzja w sprawie naliczenia Punktów będzie jednak ostateczna i wiążąca dla Użytkownika.

 3. Punkty za zamówienia zrefundowane lub obciążone zwrotnie przy zastosowaniu pierwotnego sposobu płatności zostaną odjęte od salda Punktów wygenerowanych w wyniku zamówienia. Do naliczenia Punktów stosuje się zamówienia według ich wartości netto, po potrąceniu wierzytelności, kwot zrefundowanych i korekt oraz zdefiniowanych jako zakupy zrealizowane na witrynie GoDaddy.com lub stronach jej podmiotów powiązanych, po potrąceniu podatków od sprzedaży.
 4. Punkty nie są przyznawane przed upływem trzydziestu (30) dni od daty zakupu usługi. Po tym czasie Punkty mogą być wymieniane na kredyt w sklepie dostępny wyłącznie na stronie GoDaddy.com. Punkty te zostaną przeliczone na równowartość kwoty w (USD).
 5. Punktów przeliczonych na kredyt do wykorzystania na stronie GoDaddy.com nie można wypłacić w gotówce; Punkty te zostają anulowane po upływie dwóch lat od daty ich naliczenia.
 6. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo anulowania Punktów, jeśli istnieje podejrzenie nieuczciwego zachowania lub oszustwa.
 7. Składniki wynagrodzenia („Składniki Wynagrodzenia”) w Programie Pro oparte są o całkowitą kwotę do zapłaty w USD w koszyku zakupowym użytkownika lub w koszyku klienta użytkownika, po uwzględnieniu wszelkich obowiązujących upustów lub wyłączeń dotyczących produktów. Składniki wynagrodzenia mogą składać się z (i) stopy procentowej na produkt lub usługę, (ii) stałej kwoty na produkt lub usługę lub (iii) kombinacji obu tych czynników. Aktualne składniki wynagrodzenia przedstawiono poniżej:
  Opis Data wejścia w życie Procent
  Produkty uprawniające do uczestnictwa – Dostawca Programu Pro Produkty uprawniające do uczestnictwa – Dostawca Pro Plus 08.02.2016
  01.09.2016
  5%
  10%

7(c) Prawo do uczestnictwa w Pro Connect dla Dostawców Programu Pro

W Pro Connect mogą uczestniczyć wyłącznie Dostawcy Pro Plus.

7(d) Prawo do uczestnictwa w Pro Plus dla Dostawców Programu Pro

Status Pro Plus mogą otrzymać wszyscy Dostawcy Programu Pro, którzy zdobyli 2 500 punktów uprawniających do uczestnictwa w danym roku kalendarzowym. Po zdobyciu 2 500 punktów uprawniających do uczestnictwa Dostawca Programu Pro automatycznie otrzyma status Pro Plus i zostanie mianowany przez firmę GoDaddy Dostawcą Pro Plus.

Dostawcy Pro Plus otrzymają korzyści przysługujące normalnie Dostawcy Programu Pro, tj. możliwość utworzenia profilu Pro Connect zgodnie z paragrafem 3 oraz możliwość zarobienia dodatkowych Punktów zgodnie z paragrafem 7(b)(vii).

Status Pro Plus ulega automatycznemu wygaśnięciu 31 grudnia w roku następującym po wypromowaniu członka do Pro Plus, chyba że w kolejnym roku kalendarzowym zdobędziesz 2 500 punktów uprawniających do uczestnictwa.

Wymiana Punktów na kredyt do wykorzystania w sklepie nie ma wpływu na liczbę punktów zarobionych w celu zdobycia prawa do członkostwa w Pro Plus.

8. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ I PRAWO DO ANULOWANIA

Bez ograniczania praw Użytkownika i przysługujących mu środków ochrony prawnej, w przypadku gdy:

 1. Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej Umowy lub innego dokumentu uwzględnionego przez odniesienie;
 2. Firma GoDaddy określa działania Użytkownika, które mogą stanowić zagrożenie dla GoDaddy lub jej członków;
 3. jako Dostawca Programu Pro Użytkownik otrzyma średnią ocenę poniżej 4 gwiazdek (na 5 możliwych do zdobycia) wyliczoną z przynajmniej 10 ocen; lub
 4. firma GoDaddy stwierdzi, że sposób korzystania z Programu Pro przez Użytkownika narusza własność intelektualną lub prawa innych osób,

firma GoDaddy może niezwłocznie i na nieograniczony okres czasu cofnąć przysługujące Użytkownikowi uprawnienia, zawiesić lub zamknąć jego konto lub konta oraz odmówić mu dostępu do Programu Pro lub podjąć inne środki uznane za zasadne (według własnego i wyłącznego uznania firmy GoDaddy) w celu wyegzekwowania lub rozwiązania niniejszej Umowy.

9. ZASTRZEŻENIE I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pomimo iż firma GoDaddy podejmuje określone kroki, aby sprawdzić referencje Dostawcy Programu Pro, jako Klient Programu Pro Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że celem Programu Pro firmy GoDaddy nie jest zastąpienie lub pominięcie wymogów przyznawania licencji niezależnego specjalisty usług internetowych. Firma GoDaddy nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących umiejętności Dostawców Programu Pro lub jakości usług świadczonych przez nich na rzecz Użytkownika. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na kontynuację korzystania z ich usług, firma GoDaddy nie promuje ani nie rekomenduje usług żadnego konkretnego Dostawcy Programu Pro. Każdy, kto korzysta z Programu Pro powinien polegać na własnym, niezależnym osądzie lub, w stosownych przypadkach, zasięgnąć porady kompetentnego specjalisty w celu określenia sposobu zachowywania należytej staranności w danych okolicznościach. Ocena kwalifikacji danej osoby oraz zawarcie bezpośredniej umowy lub innego porozumienia z Dostawcą Programu Pro należy do Użytkownika. Dostawcy Programu Pro nie są wykonawcami, pracownikami ani przedstawicielami firmy GoDaddy.

Firma GoDaddy nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Klientem Programu Pro i Dostawcą Programu Pro ani nie jest odpowiedzialna za realizację jakichkolwiek usług. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami Użytkownik musi rozwiązywać bezpośrednio z osobą, z którą zawarł umowę.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ GoDaddy ORAZ JEJ PARTNERÓW, WYKONAWCÓW, PRZEDSTAWICIELI, PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW KADRY KIEROWNICZEJ, CZŁONKÓW ZARZĄDU, WSPÓLNIKÓW I CESJONARIUSZY ORAZ PRZEJĄĆ ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ, ROSZCZEŃ, SZKÓD (W TYM WYNIKOWYCH I UBOCZNYCH), KOSZTÓW I WYDATKÓW, W TYM ZASADNYCH KOSZTÓW ADWOKACKICH, WYNIKAJĄCYCH Z ZACHOWANIA, DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA INNEGO UCZESTNIKA PROGRAMU PRO (W TYM, MIĘDZY INNYMI, Z NĘKANIA, PRZEŚLADOWANIA, MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO, PRZEMOCY FIZYCZNEJ ORAZ ZNISZCZENIA MIENIA), SPORÓW ZAISTNIAŁYCH POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A INNYM UCZESTNIKIEM PROGRAMU PRO LUB DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY POMIĘDZY NIMI.

W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA GoDaddy ORAZ JEJ PARTNERZY, WYKONAWCY, PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY, CZŁONKOWIE KADRY KIEROWNICZEJ, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, WSPÓLNICY I CESJONARIUSZE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, UBOCZNE, SPECJALNE LUB RETORSYJNE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PROGRAMU PRO W WERSJI BETA LUB Z PROGRAMU PRO LUB ZWIĄZANE Z TAKIM KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA, W TYMI MIĘDZY INNYMI Z UPOWAŻNIONEGO LUB NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO KTÓREGOKOLWIEK KONTA KLIENTA PROGRAMU PRO LUB Z UTRATY DANYCH LUB TREŚCI, KTÓRA MOŻE WYSTĄPIĆ W WYNIKU ZAPRZESTANIA PRZEZ NAS PROWADZENIA PROGRAMU PRO W WERSJI BETA LUB PROGRAMU PRO Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY.

JEŻELI NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ USTALONE ZOSTANIE, ŻE FIRMA GoDaddy ORAZ KTÓRYKOLWIEK Z JEJ PARTNERÓW, WYKONAWCÓW, PRZEDSTAWICIELI, PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW KADRY KIEROWNICZEJ, CZŁONKÓW ZARZĄDU, WSPÓLNIKÓW I CESJONARIUSZY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE SZKODY, WYNIKAJĄCA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ, BEZPOŚREDNIEJ LUB INNEJ, NIE PRZEKROCZY SUMY OPŁAT WNIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ DOSTAWCY PROGRAMU PRO W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY PRZED WNIESIENIEM TAKIEGO ROSZCZENIA.

10. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie. Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

11. DEFINICJE, ROZBIEŻNOŚCI

Pisane dużą literą terminy, których nie zdefiniowano w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Umowie regulaminu ogólnego. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.

12. KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania na temat Programu Pro firmy GoDaddy lub niniejszej Umowy należy kierować na następujący adres:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com

Telefon: 22 307 47 23


Aktualizacja: 19.02.2018
Copyright © 2014-2019 GoDaddy.com, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.