GoDaddy

ZASADY DOTYCZĄCE WEZWAŃ SĄDOWYCH/WSKAZÓWKI PRAWNE

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2019 r.

Zasady ochrony danych osobowych firmy GoDaddy nie zezwalają na ujawnianie informacji o klientach lub kontach bez wyraźnej zgody klienta, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, niezbędnych do zachowania zgodności z rozporządzeniami prawnymi albo do zachowania zgodności z pismem procesowym należycie doręczonym firmie GoDaddy lub jednemu z jej partnerów.

Podmioty, które chcą uzyskać informacje dotyczące tożsamości lub konta klienta firmy GoDaddy w związku z postępowaniem cywilnym lub karnym, muszą przekazać firmie GoDaddy.com, LLC ważne wezwanie sądowe osobiście, faksem lub pocztą. W przypadku postępowania karnego podmiot musi należeć do organów ścigania.

Przesyłanie wezwań sądowych

Siedziba firmy GoDaddy znajduje się w miejscowości Scottsdale w stanie Arizona. Wszystkie wezwania sądowe należy dostarczać do siedziby firmy lub wysyłać na adres:

  Compliance Department
  GoDaddy.com, LLC 14455 North Hayden Rd., Suite 219 Scottsdale, AZ 85260

Wezwania sądowe można też wysyłać faksem pod numer:

(480) 624-2546 Attn: Compliance Department

Zasady dotyczące poczty e-mail

Firma GoDaddy nie będzie tworzyć treści wiadomości e-mail, ponieważ ustawa Electronic Communications Privacy Act (Kodeks Stanów Zjednoczonych, tytuł 18, artykuł 2701 i następne) zabrania usługodawcom łączności elektronicznej tworzenia treści komunikacji elektronicznej, nawet na mocy wezwania sądowego lub nakazu sądowego, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności. Serwery poczty e-mail firmy GoDaddy nie przechowują usuniętych lub wysłanych wiadomości e-mail.

Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do żądania kopii powództwa i wszelkich dodatkowych dokumentów wykazujących związek adresu e-mail firmy GoDaddy z prowadzoną sprawą sądową i wezwaniem sądowym.

Warunki obowiązujące w przypadku wezwań sądowych w postępowaniach cywilnych:

Powiadamianie Klienta i czas odpowiedzi

Po otrzymaniu ważnego wezwania sądowego w postępowaniu cywilnym, firma GoDaddy niezwłocznie powiadomi klienta, którego dotyczy wezwanie, pocztą lub pocztą e-mail. W sytuacjach niewymagających niezwłocznej odpowiedzi, firma GoDaddy nie przedstawi natychmiast informacji o kliencie żądanych w wezwaniu i zapewni klientowi możliwość złożenia wniosku o unieważnienie wezwania w sądzie. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta opłatą administracyjną poprzez pobranie opłaty przy pomocy metody płatności, którą klient posiada w firmie GoDaddy.

Opłaty związane z przestrzeganiem warunków wezwań sądowych

Firma GoDaddy obciąży kosztami związanymi z przestrzeganiem warunków wezwania sądowego osobę lub podmiot przesyłający wezwanie sądowe w postępowaniu cywilnym. Płatność należy uregulować w terminie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania faktury od firmy GoDaddy. Czeki należy wystawiać na firmę GoDaddy.com, LLC

Koszty naliczane przez firmę GoDaddy w związku z przestrzeganiem warunków wezwań sądowych są następujące:

 • Rozpoznanie sprawy – 314,34 zł za godzinę
 • Federal Express — koszt podany na fakturze
 • Kopie – 1,05 zł za stronę

Traktowanie poufnych informacji

Dokumenty i informacje przygotowane przez GoDaddy w odpowiedzi na wezwanie do sądu mogą zawierać poufne, zastrzeżone oraz prywatne informacje i/lub tajemnice handlowe, które wymagają szczególnej ochrony przed ujawnieniem. Wszelkie takie dokumenty będą oznaczone jako „POUFNE” pieczęcią umieszczoną na spornych dokumentach i muszą być traktowane w sposób poufny przez wszystkie osoby i podmioty, które mają do nich dostęp. Poufne traktowanie obejmuje:

Po pierwsze, dostęp do dokumentów POUFNYCH musi być ograniczony do stron leżących u podstaw działań, na podstawie których doręczono wezwanie, ich przedstawicieli oraz sądu i jego pracowników. Dokumenty oznaczone jako POUFNE mogą być użyte podczas przesłuchania świadka w ramach działania, podczas którego ujawnienie jest zasadnie konieczne, pod warunkiem, że jakiekolwiek zeznania złożone w związku z dokumentami POUFNYMI lub ich częściami zostaną oznaczone jako „POUFNE” i że będą traktowane w sposób wymagany przez niniejszy zapis.

Po drugie, dokumenty POUFNE nie mogą być składane w rejestrze publicznym bez uzasadnionej próby zapewnienia dostarczenia takich dokumentów i wszelkich odniesień do nich w formie zapieczętowanej. Strona, która stara się złożyć wniosek, streszczenie lub inny dokument, który dołącza lub odnosi się do dowolnego POUFNEGO dokumentu lub jego części, musi podjąć kroki konieczne do złożenia wniosku o wydanie postanowienia sądowego pieczętującego POUFNE informacje, o których mowa. Jeżeli sąd odrzuci wniosek o zapieczętowanie zgodnie z niniejszą polityką dotyczącą wezwań, strona może złożyć dokument(y) w sposób normalny, chyba że sąd wyda inne polecenie.

Po trzecie, POUFNE dokumenty sporządzone w odpowiedzi na wezwanie do sądu nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż ściganie lub obrona, zgodnie z wezwaniem do sądu, i muszą zostać zniszczone w ciągu sześćdziesięciu (60) dni po ostatecznym zarządzeniu w związku z podstawowym działaniem. Osoba lub podmiot, który składa wezwanie do sądu, jest odpowiedzialny za zapewnienie, że każda osoba lub podmiot, którym udostępniono POUFNE dokumenty, spełnia ten wymóg.

PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW SĄDOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW PRAWNYCH DO FIRMY GoDaddy.COM, LLC

Pytania odnoszące się do postępowań, spraw sądowych lub innych sporów prawnych dotyczących Jednolitych zasad rozstrzygania sporów i związanych z nazwami domen zarejestrowanych w firmie GoDaddy lub treściami zawartymi w witrynach hostowanych w firmie GoDaddy można kierować do Działu firmy GoDaddy ds. rozstrzygania sporów dotyczących domen. Przed podjęciem nowych kroków prawnych lub w przypadku jakichkolwiek innych pytań należy zapoznać się z następującymi informacjami i skontaktować się z nami w sprawie sporów dotyczących nazw domen:

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 (czas górski)

Adres ds. postępowań lub sporów prawnych: courtdisputes@godaddy.com

Adres korespondencyjny ds. Jednolitych zasad rozstrzygania sporów: UDRPdisputes@godaddy.com

Czy jeżeli firma GoDaddy jest rejestratorem nazwy domeny będącej przedmiotem sporu lub hostuje treści będące przedmiotem roszczenia, wymagane jest podanie nazwy firmy GoDaddy podczas wszczynania postępowania prawnego?

Nie. W sporach prawnych dotyczących nazwy domeny zarejestrowanej lub hostowanej w firmie GoDaddy nie trzeba podawać nazwy firmy GoDaddy. Firma GoDaddy zastosuje się do treści wszelkich nakazów wydanych przez sąd właściwy, dotyczących ostatecznego rozporządzenia nazwą domeny lub witryną, o którą toczy się spór.

Czy we wszczynanym postępowaniu prawnym należy wskazać firmę Domains by Proxy, jeśli nazwa domeny korzysta z usług prywatności świadczonych przez tę firmę?

Nie. Wskazywanie firmy Domains by Proxy w sporze prawnym nie jest konieczne. Firma Domains by Proxy świadczy usługi anonimowej rejestracji i nie sprawuje kontroli nad nazwami domen ani jakimikolwiek powiązanymi treściami znajdującymi się w witrynach. Tak jak firma GoDaddy, firma Domains by Proxy zastosuje się do treści wszelkich nakazów wydanych przez sąd właściwy.

Jak najlepiej przesyłać do firmy GoDaddy dokumenty sądowe?

Dokumenty sądowe związane z postępowaniem lub sporem prawnym można przesyłać na adres courtdisputes@godaddy.com. Korespondencję związaną z Jednolitymi zasadami rozstrzygania sporów można przesyłać na adres UDRPdisputes@godaddy.com. Preferujemy kopie elektroniczne przesłane za pomocą wiadomości e-mail — uzupełnienie o dokumentację w formie papierowej nie jest wymagane.

Co powinny zawierać nakazy sądowe przesyłane do firmy GoDaddy?

Nakazy sądowe muszą być jak najbardziej precyzyjne i powinny obejmować co najmniej:

 • Nazwę lub nazwy domeny lub domen, których dotyczy dana sprawa oraz – w przypadku hostowanych przez nas treści – konkretne adresy URL, pod którymi znajdują się hostowane treści. (Należy przekazywać nam wyłącznie nakazy dotyczące hostowanych przez nas treści).

 • Konkretne działanie, którego podjęcie wymagane jest od firmy GoDaddy w związku z nazwą domeny i/lub powiązaną witryną.

 • W przypadku gdy powód dochodzi kontroli nad kontem klienta w firmie GoDaddy, nakaz sądowy musi zawierać konkretny numer konta w firmie GoDaddy. * (Z tej opcji należy korzystać tylko wtedy, gdy postępowanie sądowe obejmuje wszystkie nazwy domen na koncie).

Czy można przedkładać dokumenty sądowe wydane przez sądy spoza Stanów Zjednoczonych?

Tak. Jeżeli dokumenty nie zostały sporządzone w języku angielskim, wymagamy przedłożenia:

 • Oryginalnego egzemplarza opatrzonego pieczęcią sądu oraz

 • Poświadczonego tłumaczenia egzemplarza opatrzonego pieczęcią sądu na język angielski.

Czy w przypadku umowy ugody stosuje się dodatkowe wymagania?

Tak. Aby firma GoDaddy mogła wdrożyć warunki związane z ugodą, umowa ugody musi:

 • Dotyczyć postępowania sądowego;

 • Być opatrzona poświadczonymi notarialnie podpisami obu stron;

 • Określać nazwę lub nazwy domeny lub domen, których dotyczy dana sprawa oraz

 • Zawierać oświadczenie o tym, że postępowanie sądowe zostanie prawomocnie oddalone.

Czy w przypadku przejścia w zarząd komisaryczny stosuje się dodatkowe wymagania?

Tak. Wszystkie nakazy zarządu komisarycznego muszą:

 • Wyraźnie określać nazwę lub nazwy domeny lub domen, które mają zostać przeniesione oddzielnie od innych aktywów oraz

 • Zawierać oświadczenie, że Zarządca ma sprzedać nazwę lub nazwy domeny lub domen i/lub zarządzać nimi.


Aktualizacja: 14.02.2019

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.