GoDaddy

NARUSZENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH/PRAW AUTORSKICH

Poszanowanie własności intelektualnej

GoDaddy.com, LLC („GoDaddy”) wspiera ochronę własności intelektualnej. Firma GoDaddy wspiera ochronę praw posiadaczy znaków towarowych, znaków usługowych oraz praw autorskich. W związku z tym ustanowiliśmy następujące zasady dotyczące roszczeń związanych z naruszeniem znaków towarowych i/lub praw autorskich.

Roszczenia związane ze sporami dotyczącymi nazw domen

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporów dotyczących zarejestrowanej nazwy domeny, należy zapoznać się z Jednolitymi zasadami rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny („Jednolite zasady rozstrzygania sporów”). Wszelkie spory dotyczące rejestracji nazw domen należy przesyłać do rejestrującego lub do zatwierdzonego przez instytucję ICANN dostawcy usług arbitrażowych, lub do systemu sądowego. Więcej informacji na temat przesyłania do firmy GoDaddy kopii dokumentów prawnych lub sądowych można znaleźć w naszych Wskazówkach prawnych.

Niniejsze zasady dotyczące naruszeń znaków towarowych/praw autorskich nie mają zastosowania do sporów dotyczących nazwy domeny oraz zostały wdrożone w celu umożliwienia zgłaszania potencjalnych naruszeń obejmujących inne produkty i usługi firmy GoDaddy.

Roszczenia dotyczące Aukcji firmy GoDaddy oraz sporów w zakresie nazwy domeny Premium

 1. Aby powiadomić firmę GoDaddy o wystąpieniu naruszenia znaku towarowego w odniesieniu do domeny oferowanej do sprzedaży na Aukcjach firmy GoDaddy lub jako nazwa domeny Premium, należy zastosować się do instrukcji podanych w punkcie (A) poniżej w celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego znaku towarowego.

 2. Odpowiadając na skargę związaną z naruszeniem dotyczącym domeny oferowanej na sprzedaż na Aukcjach firmy GoDaddy lub jako nazwa domeny Premium, należy postępować według zasad dotyczących składania zawiadomień zwrotnych, zawartych w punkcie (C) poniżej.

Roszczenia dotyczące praw autorskich i znaków towarowych

 1. Aby powiadomić firmę GoDaddy o wystąpieniu naruszenia praw autorskich lub znaku towarowego, należy zastosować się do instrukcji podanych w pkt. (A) w celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego znaku towarowego lub w pkt. (B) w celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego praw autorskich.

 2. Odpowiadając na roszczenie dotyczące naruszenia, należy postępować według zasad dotyczących składania zawiadomień zwrotnych, zawartych w punkcie (C).

A. Roszczenia dotyczące znaków towarowych

 1. Jeżeli Użytkownik („Strona skarżąca”) zamierza wnieść roszczenie dotyczące naruszenia ważnego, zarejestrowanego znaku towarowego lub usługowego, do którego ma on prawa (zarejestrowanego przez Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych w Rejestrze głównym lub, w przypadku znaków zagranicznych, zarejestrowanego przez właściwą organizację ochrony własności intelektualnej w danym kraju; rejestracje stanowe i rejestracje w Rejestrze uzupełniającym nie są uznawane za ważne do celów takich roszczeń), firma GoDaddy wymaga uzasadnienia takiego roszczenia przez Stronę skarżącą w formie: (i) wypełnienia formularza dostępnego tutaj lub (ii) dostarczenia następujących informacji za pośrednictwem poczty e-mail na adres trademarkclaims@godaddy.com. Wyrażenie „Roszczenie dotyczące znaku towarowego” powinno znaleźć się w wierszu tematu wiadomości e-mail. UWAGA: Wypełnienie formularza online to najszybszy sposób na przekazanie roszczenia do rozpatrzenia.

  Dla swojej skuteczności, zawiadomienie o rzekomym naruszeniu znaku towarowego musi zawierać następujące informacje:
  • Znak towarowy, znak usługowy, postać handlową, nazwę lub inne znaki pochodzenia („znak”), które rzekomo są przedmiotem naruszenia, w tym numer rejestracyjny.
  • Jurysdykcję lub obszar geograficzny, do których znak ma zastosowanie.
  • Imię i nazwisko lub nazwę, adres pocztowy i numer telefonu właściciela znaku określonego powyżej.
  • Towary i/lub usługi oferowane pod znakiem określonym powyżej lub nim objęte.
  • Datę pierwszego użycia znaku określonego powyżej.
  • Datę pierwszego użycia znaku określonego powyżej w międzystanowych transakcjach handlowych.
  • Opis sposobu naruszenia znaku według Strony skarżącej.
  • Odpowiedni dowód, że właściciel witryny, która rzekomo narusza znak, jest klientem firmy GoDaddy.
  • Dokładne umiejscowienie znaku powodującego naruszenie, w tym adres poczty elektronicznej itp.
  • Oświadczenie o działaniu w dobrej wierze, podpisane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zawierające następujące stwierdzenia i informacje:
   1. Zawartość witryny [nazwa witryny] narusza prawa innej strony,
   2. Nazwę takiej innej strony,
   3. Znak [wskazanie znaku] będący przedmiotem naruszenia, oraz
   4. Używanie zawartości witryny, która rzekomo powoduje naruszenie, jest nieuzasadnione.
 2. Po otrzymaniu odpowiednich informacji wskazanych w pkt. 1 powyżej, w przypadku roszczeń dotyczących znaków towarowych firma GoDaddy rozpocznie dochodzenie i przekaże domniemanemu Sprawcy naruszenia pisemne zawiadomienie od Strony skarżącej. W trakcie rozpatrywania roszczenia przez firmę GoDaddy, firma GoDaddy może, według swojego własnego uznania i bez jakichkolwiek zobowiązań prawnych, tymczasowo usunąć materiał rzekomo powodujący naruszenie z Aukcji firmy GoDaddy, powiadomić domniemanego Sprawcę naruszenia o planowanym zablokowaniu nazw(y) domeny, przekierowaniu serwera DNS i/lub – jeżeli materiał powodujący naruszenie znajduje się wyłącznie na serwerze firmy GoDaddy – o tymczasowym usunięciu takiego materiału lub wyłączeniu dostępu do niego.
 3. Jeżeli firma GoDaddy stwierdzi, że Strona skarżąca wniosła uzasadnione roszczenie dotyczące naruszenia znaku towarowego, może ona, według swojego własnego i wyłącznego uznania i bez jakiegokolwiek obowiązku prawnego, trwale usunąć kwestionowany materiał z Aukcji firmy GoDaddy, kontynuować zawieszenie konta domniemanego Sprawcy naruszenia w firmie GoDaddy i/lub – jeżeli materiał rzekomo powodujący naruszenie jest przechowywany wyłącznie na serwerze firmy GoDaddy – wyłączyć dostęp do takiego materiału. Jeżeli firma GoDaddy uzna, że roszczenie wniesione przez Stronę skarżącą nie jest uzasadnione, firma GoDaddy przywróci dostęp do materiału rzekomo powodującego naruszenie.
 4. Strona skarżąca powinna pamiętać, że jako rejestrator akredytowany przez instytucję ICANN, firma GoDaddy oraz jej klienci podlegają Jednolitym zasadom rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny. Żadne postanowienia niniejszych Zasad nie zastępują Jednolitych zasad rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny ani nie wpływają na zobowiązanie firmy GoDaddy i jej klientów do ich przestrzegania w odniesieniu do sporów dotyczących nazw domen.

B. Roszczenia dotyczące praw autorskich

 1. Jeżeli Strona skarżąca zamierza wnieść roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich w odniesieniu do materiału, do którego Użytkownik posiada prawa autorskie w dobrej wierze, firma GoDaddy zażąda, aby Strona skarżąca uzasadniła takie roszczenie poprzez (i) wypełnienie formularza dostępnego tutaj lub (ii) dostarczenie następujących informacji za pośrednictwem poczty e-mail na adres copyrightclaims@godaddy.com. Wyrażenie „Roszczenie dotyczące praw autorskich” powinno znaleźć się w wierszu tematu wiadomości e-mail. Roszczenie dotyczące praw autorskich można również przesłać pocztą na adres: Copyright Agent, GoDaddy, 14455 N. Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260. **UWAGA: Wypełnienie formularza online to najszybszy sposób na przekazanie roszczenia do rozpatrzenia.**

  Dla swojej skuteczności, zawiadomienie o rzekomym naruszeniu praw autorskich musi zostać przekazane firmie GoDaddy oraz zawierać następujące informacje:
  1. Podpis elektroniczny właściciela lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela rzekomo naruszonych wyłącznych praw autorskich.
  2. Dane identyfikacyjne dzieła objętego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone lub – w przypadku zawiadomienia dotyczącego wielu dzieł objętych prawami autorskimi znajdujących się w jednej witrynie internetowej – reprezentatywny wykaz takich dzieł znajdujących się w danej witrynie.
  3. Dane identyfikacyjne materiału, który rzekomo powoduje naruszenie lub jest jego przedmiotem oraz który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać wyłączony, a także informacje racjonalnie wystarczające do umożliwienia firmie GoDaddy jego zlokalizowanie.
  4. Informacje racjonalnie wystarczające do umożliwienia firmie GoDaddy skontaktowania się ze Stroną skarżącą, takie jak adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze Stroną skarżącą, jeżeli jest on dostępny.
  5. Oświadczenie, że Strona skarżąca powzięła w dobrej wierze przekonanie, że użycie materiału w sposób będący przedmiotem roszczenia nie zostało zatwierdzone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani na mocy przepisów prawa.
  6. Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są rzetelne oraz – pod rygorem poniesienia odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – że Strona skarżąca jest właścicielem lub jest uprawniona do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw, które rzekomo zostały naruszone.
 2. W przypadku roszczeń dotyczących praw autorskich, po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia od Strony skarżącej, zgodnie ze znajdującym się powyżej pkt. 1 Roszczeń dotyczących praw autorskich, firma GoDaddy rozpocznie dochodzenie i przekaże domniemanemu Sprawcy naruszenia pisemne zawiadomienie od Strony skarżącej. W trakcie rozpatrywania roszczenia przez firmę GoDaddy, firma GoDaddy może, według swojego własnego uznania i bez jakichkolwiek zobowiązań prawnych, powiadomić domniemanego Sprawcę naruszenia o planowanym zablokowaniu nazw(y) domeny, przekierowaniu serwera DNS i/lub – jeżeli materiał powodujący naruszenie znajduje się wyłącznie na serwerze firmy GoDaddy – o tymczasowym usunięciu takiego materiału lub wyłączeniu dostępu do niego.
 3. Jeżeli firma GoDaddy uzna, że Strona skarżąca wniosła uzasadnione roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich, będzie ona kontynuować blokadę konta domniemanego Sprawcy naruszenia w firmie GoDaddy i/lub – jeżeli materiał rzekomo powodujący naruszenie znajduje się wyłącznie na serwerze firmy GoDaddy – wyłączy dostęp do takiego materiału. Jeżeli firma GoDaddy uzna, że roszczenie wniesione przez Stronę skarżącą nie jest uzasadnione, firma GoDaddy przywróci dostęp do materiału rzekomo powodującego naruszenie.

.

C. Zasady dotyczące powiadomień zwrotnych

 1. Counter Notification. If you have received a notice of copyright or trademark infringement that you wish to challenge based on a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled, you may provide Counter Notification by emailing copyrightclaims@godaddy.com or trademarkclaims@godaddy.com and including the following:
  1. An electronic signature of the alleged infringer.
  2. Identification of the material that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the material appeared before it was removed or access to it was disabled.
  3. A statement under penalty of perjury that the alleged infringer has a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of mistake or misidentification of the material to be removed or disabled.
  4. The alleged infringer's name, address, and telephone number, and a statement that the Infringer consents to the jurisdiction of the Federal District Court for the judicial district of Arizona, or if the alleged infringer's address is outside of the United States, for any judicial district in which GoDaddy may be found, and that the alleged infringer will accept service of process from the Complaining Party or an agent of such Party.
 2. Upon receipt of a Counter Notification as described in Section 1 above, GoDaddy shall promptly provide the Complaining Party with a copy of the Counter Notification, and inform such Party that it will replace the removed material or cease disabling access to it in ten (10) business days. GoDaddy will replace the removed material and cease disabling access to it in not less than ten (10), nor more than fourteen (14), business days following receipt of the Counter Notification, unless GoDaddy first receives notice from the Complaining Party that such Complaining Party has filed an action seeking a court order to restrain the alleged infringer from engaging in infringing activity relating to the material on GoDaddy's system or network.

D. D. Osoby dopuszczające się wielokrotnych naruszeń

Firma GoDaddy zakończy – w stosownych okolicznościach – świadczenie usług na rzecz klientów i właścicieli kont w firmie GoDaddy, którzy wielokrotnie dopuścili się naruszenia niniejszych zasad lub praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej.