GoDaddy

UMOWA REGULAMINU OGÓLNEGO

Ostatnia aktualizacja: 10.03.2020

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ REGULAMINU OGÓLNEGO, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.


1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa regulaminu ogólnego (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company („firma GoDaddy”) a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu skorzystania przez Użytkownika z niniejszej witryny („Witryna”) lub w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa określa ogólny regulamin korzystania przez Użytkownika z Witryny oraz produktów i usług, które nabył on lub do których uzyskał on dostęp za pośrednictwem niniejszej Witryny (osobno i łącznie „Usługi”). Umowy o świadczenie usług oraz dodatkowe zasady mają zastosowanie do określonych Usług i stanowią uzupełnienie (a nie zastąpienie) niniejszej Umowy. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami Umowy o świadczenie usług a postanowieniami niniejszej Umowy, moc rozstrzygającą mają postanowienia stosownej Umowy o świadczenie usług.

Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy. Terminy „ty”, „twój”, „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę, ma dostęp do konta Użytkownika lub korzysta z Usług. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.


2. ZMIANA UMOWY, STRONY LUB USŁUG

Firma GoDaddy może w dowolnym momencie według własnego i wyłącznego uznania zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wejdą w życie z chwilą ich opublikowania w niniejszej Witrynie. Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub Usług po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji oznacza akceptację niniejszej Umowy w wersji z najnowszymi zmianami. W przypadku braku zgody na warunki niniejszej Umowy w wersji z najnowszymi zmianami należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług. Ponadto, firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta klienta („Konto”).  Firma GoDaddy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli wynika to z podania nieprawidłowego adresu e-mail. Ponadto, firma GoDaddy może odebrać Użytkownikowi możliwość korzystania z Usług w przypadku jakiegokolwiek naruszenia lub złamania któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy przez Użytkownika. FIRMA GoDaddy ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO MODYFIKOWANIA, ZMIENIANIA LUB ZAPRZESTANIA UDOSTĘPNIANIA W DOWOLNYM MOMENCIE WSZELKICH ELEMENTÓW TEJ WITRYNY LUB USŁUG, W TYM MIĘDZY INNYMI ICH CEN I OPŁAT.


3. KWALIFIKACJA; UPRAWNIENIA

Niniejsza Strona i Usługi są dostępne wyłącznie dla osób lub podmiotów („Użytkowników”), które mogą zawierać prawnie wiążące umowy na mocy stosownych przepisów prawnych. Korzystając z niniejszej Strony lub Usług, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) ma co najmniej osiemnaście (18) lat, (ii) może zawierać prawnie wiążące umowy na mocy stosownych przepisów prawnych oraz (iii) nie jest osobą, której zabroniono nabywania lub korzystania z Usług na mocy przepisów prawnych Stanów Zjednoczonych lub innej stosownej jurysdykcji.

W przypadku akceptowania tej umowy w imieniu firmy Użytkownik oświadcza, że ma prawo występować w imieniu firmy w zakresie akceptowania niniejszego regulaminu zawartego w tej Umowie. Wówczas terminy „ty”, „twój”, „Użytkownik” lub „klient” będą odnosić się do tej firmy. Jeśli po elektronicznym zatwierdzeniu niniejszej Umowy firma GoDaddy odkryje, że Użytkownik nie ma uprawnień do jej zawierania w imieniu firmy, Użytkownik będzie osobiście odpowiedzialny za zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie, tym, m.in. zobowiązania płatnicze.Firma GoDaddy nie będzie odpowiadać za wszelkie straty lub szkody wynikające z odwoływania się przez firmę GoDaddy do wszelkich instrukcji, powiadomień, dokumentów lub komunikatów, które były zasadnie uznawane przez firmę GoDaddy za prawdziwe i pochodzące od upoważnionego przedstawiciela firmy Użytkownika. Jeśli istnieją uzasadnione obawy co do autentyczności takich instrukcji, powiadomień, dokumentów lub informacji, firma GoDaddy zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się) do podjęcia kroków mających na celu dodatkowe potwierdzenie ich autentyczności przez Użytkownika. Użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy w przypadku dokonywania transakcji przez Użytkownika, osoby działające w imieniu Użytkownika i jakiekolwiek osoby korzystające z konta Użytkownika lub Usług, niezależnie od tego, czy takie osoby zostały przez Użytkownika upoważnione.


4. KONTO UŻYTKOWNIKA


Aby móc uzyskać dostęp do niektórych funkcji niniejszej Strony lub korzystać z niektórych Usług, Użytkownik musi utworzyć Konto. Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie GoDaddy, że wszelkie informacje podane przez niego w czasie zakładania Konta są dokładne, aktualne i kompletne oraz że będzie dbać o dokładność, aktualność i kompletność tych informacji. Jeśli firma GoDaddy będzie mieć podstawy, aby przypuszczać, że informacje związane z Kontem są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia takiego Konta wyłącznie według własnego uznania. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania podejmowane na jego Koncie, niezależnie od tego czy zostały autoryzowane przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać informacje związane z Kontem, w tym między innymi takie informacje jak numer klienta lub login, hasło, Metody płatności (jak zdefiniowano poniżej) oraz numer PIN klienta. Ze względu na bezpieczeństwo firma GoDaddy zaleca zmianę hasła i numeru PIN klienta co najmniej co sześć (6) miesięcy na każdym Koncie. Użytkownik musi natychmiast powiadomić GoDaddy o wszelkim naruszeniu ochrony lub nieupoważnionym korzystaniu z jego Konta. Firma GoDaddy nie będzie odpowiadać za żadne straty, jakie Użytkownik poniesie na skutek nieupoważnionego korzystania z jego Konta. Użytkownik z kolei może ponieść odpowiedzialność za szkody firmy GoDaddy lub innych stron spowodowane przez Konto Użytkownika, niezależnie od tego czy zostały spowodowane przez Użytkownika, osobę upoważnioną, czy też osobę nieupoważnioną.


5. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA

Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że:

 1. Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Strony i Usług, w tym wszelkich wysłanych przez niego treści, będzie zgodne z niniejszą Umową, wszelką obowiązującą Umową o świadczenie usług lub zasadami, które mogą mieć zastosowanie do Usług Użytkownika oraz wszystkimi stosownymi przepisami, zasadami i regulacjami prawa lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego.
 2. Użytkownik nie będzie zbierać (ani nie pozwoli nikomu innemu zbierać) Treści Użytkownika (określonych poniżej) ani żadnych niejawnych lub pozwalających na identyfikację informacji na temat innego Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu bez ich wyraźnej uprzedniej zgody na piśmie.
 3. Użytkownik nie będzie korzystać z niniejszej Strony ani Usług w sposób (określony według własnego i wyłącznego uznania przez firmę GoDaddy), który:
  • Wykazuje niezgodność z prawem lub propaguje nielegalną działalność bądź do niej zachęca;
  • Propaguje lub zachęca do korzystania z pornografii dziecięcej lub do wykorzystywania dzieci bądź angażuje się w takie działania;
  • Propaguje terroryzm, przemoc przeciwko ludziom, zwierzętom lub własności albo zachęca do takich działań lub udziału w nich;
  • Promuje spam lub inne niepożądane masowe wiadomości e-mail, włamania do komputerów lub sieci bądź łamanie zabezpieczeń albo zachęca do takich działań lub udziału w nich;
  • Narusza ustawę o ochronie klientów aptek internetowych (Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act) z 2008 r. lub podobne przepisy prawne lub promuje sprzedaż leków na receptę bez ważnej recepty, angażuje się w takie działania lub do nich zachęca;
  • Narusza Ustawę o zwalczaniu handlu ludźmi propagowanego w internecie z 2017 r. lub podobną legislację lub też propaguje lub ułatwia prostytucję i (lub) handel ludźmi w celach związanych ze świadczeniem usług seksualnych;
  • Narusza prawa własności intelektualnej innego Użytkownika lub innej osoby bądź podmiotu;
  • Narusza prawo do prywatności lub ochrony wizerunku innego Użytkownika bądź jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu albo narusza jakikolwiek obowiązek zachowania poufności, do którego zobowiązany jest Użytkownik względem innego Użytkownika bądź jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu;
  • Zakłóca funkcjonowanie niniejszej Strony lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem;
  • Zawiera lub instaluje wirusy, robaki, błędy w oprogramowaniu, konie trojańskie lub inne kody, pliki lub programy, które są przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczenia funkcjonalności oprogramowania lub sprzętu, bądź umożliwiają takie działania; lub
  • Zawiera fałszywe lub wprowadzające w błąd sformułowania bądź bezpodstawne lub porównawcze roszczenia odnoszące się do firmy GoDaddy lub do Usług świadczonych przez firmę GoDaddy.
 4. Użytkownik nie będzie kopiować ani rozpowszechniać w żadnym środku przekazu jakichkolwiek elementów niniejszej Strony lub Usług, chyba że uzyska na to wyraźną zgodę firmy GoDaddy.
 5. Użytkownik nie będzie modyfikować ani zmieniać żadnej części tej Strony ani Usług dostępnych w tej Stronie, ani żadnych powiązanych z nimi technologii.
 6. Użytkownik nie będzie uzyskiwać dostępu do Treści GoDaddy (jak zdefiniowano poniżej) ani do Treści Użytkownika za pomocą jakichkolwiek technologii lub środków innych niż za pośrednictwem niniejszej Strony lub w inny sposób określony przez firmę GoDaddy.
 7. Użytkownik zgadza się wykonać kopię zapasową wszystkich swoich Treści, aby mieć do nich dostęp i korzystać z nich, kiedy tego potrzebuje. Firma GoDaddy nie gwarantuje utworzenia kopii zapasowych wszystkich Kont lub Treści Użytkownika, a Użytkownik akceptuje ryzyko utraty jakiejkolwiek lub całej Treści Użytkownika.
 8. Użytkownik nie będzie odsprzedawać ani świadczyć Usług w celach komercyjnych (obejmuje to wszelkie technologie związane z firmą GoDaddy) bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody firmy GoDaddy.
 9. Użytkownik nie będzie omijać ani wyłączać funkcji związanych z bezpieczeństwem niniejszej Strony lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem (w tym między innymi funkcji, które uniemożliwiają lub ograniczają używanie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści GoDaddy lub Treści Użytkownika), ani w żaden inny sposób ingerować w te funkcje, ani też narzucać ograniczeń w zakresie korzystania z niniejszej Strony lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem oraz zawartych w nich Treści GoDaddy lub Treści Użytkownika.
 10. Użytkownik zgadza się przedstawić na żądanie wydanym przez rząd dowodem ze zdjęciem i (lub) dowodem prowadzonej działalności wymaganymi w celu weryfikacji tożsamości.
 11. Użytkownik ma świadomość, że firma GoDaddy może co jakiś czas kontaktować się z nim telefonicznie w sprawie jego konta, wszystkie takie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ograniczeń i obowiązków z nich wynikających; Użytkownik wyraża zgodę, aby w dozwolonych przypadkach firma GoDaddy mogła rejestrować całą treść takich rozmów bez konieczności pytania Użytkownika o zgodę na rejestrowanie ich treści. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości i zgadza się na to, że w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo takie nagrania mogą być przekazane jako dowód w postępowaniach sądowych, w których firma GoDaddy jest stroną. Ponadto przekazując swój numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie telefonów o charakterze marketingowym od firmy GoDaddy lub w jej imieniu; połączenia takie mogą być wykonywane przez automatyczny system wywołujący i (lub) wykorzystywać głos generowany maszynowo lub wcześniej sporządzone nagrania. Użytkownik rozumie, że wyrażenie zgody nie jest warunkiem zakupu jakichkolwiek towarów ani usług odGoDaddy. Podając swój numer telefonu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości tekstowych od firmy GoDaddy lub w jej imieniu, które mogą być przesyłane przez automatyczny system wybierania numerów telefonicznych. Użytkownik rozumie, że wyrażenie zgody nie jest warunkiem zakupu jakichkolwiek towarów ani usług odGoDaddy. Za SMS-y i przesyłanie danych mogą być naliczane opłaty.
 12. Bez ograniczania którychkolwiek praw określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy, firma GoDaddy wyraźnie zastrzega sobie prawo do odmówienia, anulowania, wypowiedzenia, zawieszenia niniejszej Witryny lub jakichkolwiek Usług (w tym, między innymi, prawo do anulowania lub dokonania transferu dowolnej rejestracji nazwy domeny) lub ograniczenia dostępu do nich w przyszłości wobec każdego Użytkownika (i) którego Konto lub Usługi zostały wcześniej anulowane lub zawieszone wskutek naruszenia postanowień niniejszej lub jakiejkolwiek innej Umowy lub zasad firmy GoDaddy, lub (ii) który w inny sposób bierze lub brał udział w nieodpowiednich lub niezgodnych z prawem działaniach podczas korzystania z Witryny lub Usług (stwierdzonych przez firmę GoDaddy według jej własnego i wyłącznego uznania).


6. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Firma GoDaddy udostępnia Użytkownikowi pewne Usługi hostowane, które mogą obejmować przekazanie, gromadzenie i (lub) wykorzystanie informacji identyfikujących lub umożliwiających zidentyfikowanie Użytkownika lub jego klientów („Dane Użytkownika”) w trakcie korzystania przez niego z tych Usług („Świadczone usługi”). Na potrzeby niniejszego paragrafu Dane Użytkownika nie obejmują Treści Użytkownika. Umowa o przetwarzanie danych GoDaddy (“DPA”), która zostaje niniejszym dołączona do niniejszej Umowy poprzez odniesienie i ma zastosowanie do Świadczonych usług, a jej celem jest zagwarantowanie Użytkownikowi w ramach umowy, że firma stosuje niezawodne mechanizmy, aby mieć pewność, że Dane Użytkownika będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych, co dotyczy również przekazywania Danych Użytkownika z EOG do Świadczonych Usług.

Dla potrzeb DPA oraz Standardowych klauzul umownych dołączonych do DPA (w stosownych przypadkach) Użytkownik (oraz stosowni partnerzy) traktowany jest jako Administrator danych/podmiot przekazujący dane do państwa trzeciego; akceptacja regulaminu Świadczonych usług w momencie zakupu takich usług oznacza, że Użytkownik przyjął do wiadomości i akceptuje DPA i załączniki do niej (w tym Standardowe klauzule umowne i jej ewentualne załączniki). Jeśli Użytkownik pragnie wydrukować, podpisać i odesłać DPA w wersji papierowej, powinien wysłać odpowiednie żądanie pocztą elektroniczną na adres privacy@godaddy.com.

Świadczone usługi, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz DPA, obejmują usługi hostowane i podlegające warunkom i postanowieniom następujących Umów: (1) o rejestrację nazwy domeny, (2) na usługi e-mail marketingu, (3) Kreatora witryn, (4) hostingową, (5) księgowości online, (6) sklep internetowy/szybki koszyk na zakupy, (7) Smartline.


7. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Niektóre funkcje niniejszej Strony lub Usług, włącznie z Usługami hostowanymi przez GoDaddy mogą umożliwiać Użytkownikom wyświetlanie, zamieszczanie wpisów, publikowanie, udostępnianie, przechowywanie lub organizowanie (a) pomysłów, opinii, zaleceń lub porad poprzez posty na forum, treści przekazywane w związku z konkursem, recenzje produktu lub zalecenia, lub zdjęcia, które mają zostać włączone do wydarzenia lub działania w mediach społecznościowych („Materiały przesłane przez Użytkownika”) lub (b) treści literackich, artystycznych, muzycznych lub innych, w tym m.in. zdjęć i filmów (łącznie z Materiałami przesłanymi przez Użytkownika, „Treści Użytkownika”). Treści Użytkownika obejmują wszystkie treści przesłane za pośrednictwem Konta. Umieszczając lub publikując Treści Użytkownika na niniejszej Stronie lub w Usługach, Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie GoDaddy, że (i) ma wszystkie niezbędne prawa do dystrybucji Treści Użytkownika za pośrednictwem niniejszej Strony lub Usług, ponieważ jest autorem Treści Użytkownika i ma prawo do ich rozpowszechniania lub otrzymał na piśmie od właściciela praw własności intelektualnych lub innego właściciela Treści Użytkownika odpowiednie prawa do rozpowszechniania, licencje, zgody i (lub) pozwolenia na wykorzystanie, oraz (ii) że Treści Użytkownika nie naruszają praw stron trzecich. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie Treści Użytkownika lub Treści Użytkownika, które zostały przesłane za pośrednictwem jego Konta, oraz konsekwencje i wymogi dotyczące ich rozpowszechniania.

Materiały przesłane przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Materiały przesłane przez Użytkownika zostały przesłane całkowicie dobrowolnie, że przesłanie ich nie stanowi nawiązania stosunku poufnego ani nie zobowiązuje GoDaddy do traktowania Materiałów przesłanych przez Użytkownika jako poufnych lub objętych tajemnicą, że GoDaddy nie ma dorozumianego ani wyraźnego obowiązku opracowania ani wykorzystania Materiałów przesłanych przez Użytkownika, a Użytkownikowi ani innej osobie nie przysługuje żadne wynagrodzenie za umyślne lub nieumyślne wykorzystanie Materiałów przesłanych przez Użytkownika, że GoDaddy może pracować nad opracowaniem takiej samej lub podobnej treści i może znać tę treść z innych źródeł, może zapragnąć samodzielnie opracować taką samą (lub podobną) treść lub mogła podjąć lub podejmie inne kroki.

Firma GoDaddy jest wyłącznym właścicielem praw (w tym wszystkich praw własności intelektualnej i innych praw majątkowych) do wszelkich Materiałów przesłanych przez Użytkownika publikowanych na tej Stronie i ma prawo do nieograniczonego korzystania z tych materiałów i rozpowszechniania ich w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez konieczności uzyskiwania zgody lub wypłacania rekompensaty na rzecz Użytkownika lub kogokolwiek innego.

Treści Użytkownika inne niż Materiały przesłane przez Użytkownika. Umieszczając lub publikując Treści Użytkownika na niniejszej Stronie bądź za pośrednictwem Usług, Użytkownik upoważnia firmę GoDaddy do korzystania z praw własności intelektualnej oraz innych praw własności w związku z Treściami Użytkownika w celu umożliwienia ich dodania i użytkowania w sposób przewidziany przez niniejszą Stronę oraz niniejszą Umowę. Użytkownik niniejszym udziela firmie GoDaddy niewyłącznej, nieodpłatnej i przenoszalnej licencji o światowym zasięgu, w ramach której istnieje możliwość udzielania podlicencji (na wielu poziomach), obejmującej używanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, opracowywanie dzieł pochodnych, łączenie z innymi elementami, prezentowanie oraz wystawianie Treści Użytkownika w związku z niniejszą Stroną, Usługami i działalnością biznesową firmy GoDaddy (oraz partnerów firmy GoDaddy), w tym między innymi w celu promocji i redystrybucji całości lub części niniejszej Witryny w dowolnych formatach multimedialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów multimedialnych bez jakichkolwiek ograniczeń oraz bez zapłaty lub jakiegokolwiek innego wynagrodzenia na rzecz Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej oraz bez konieczności ich powiadomienia lub uzyskania ich zezwolenia. Ponadto Użytkownik niniejszym udziela każdemu Użytkownikowi niniejszej Strony niewyłącznej licencji na dostęp do Treści Użytkownika (z wyjątkiem Treści Użytkownika oznaczonych jako prywatne lub chronione hasłem) na całej niniejszej Stronie oraz na używanie, powielanie, rozpowszechnianie, opracowywanie dzieł pochodnych, łączenie z innymi elementami, wyświetlanie oraz prezentowanie Treści Użytkownika w sposób dopuszczalny przez funkcje niniejszej Strony oraz na mocy niniejszej Umowy. Powyższe licencje udzielone przez Użytkownika w odniesieniu do Treści Użytkownika wygasają po upływie uzasadnionego z ekonomicznego punktu widzenia czasu od momentu usunięcia przez Użytkownika jego Treści z niniejszej Strony. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że firma GoDaddy może zachować (ale nie rozpowszechniać, prezentować ani wystawiać) na serwerach kopie usuniętych przez niego Treści Użytkownika. Powyższe licencje udzielone przez Użytkownika w odniesieniu do Treści Użytkownika są bezterminowe i nieodwołalne. Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie firma GoDaddy nie będzie używać Treści Użytkownika oznaczonych przez Użytkownika jako „prywatne” lub „chronione hasłem” w celu promocji niniejszej Strony ani działalności biznesowej firmy GoDaddy (lub partnerów firmy GoDaddy). Jeśli Użytkownik posiada stronę lub inne treści hostowane przez firmę GoDaddy, zachowa wszelkie prawa własności lub prawa udzielone na mocy licencji w odniesieniu do Treści Użytkownika.


8. DOSTĘPNOŚĆ STRONY/USŁUG


Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz naszymi innymi zasadami i procedurami będziemy podejmować uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia starania, aby zapewnić dostępność tej Strony i Usług przez dwadzieścia cztery (24) godziny dziennie, siedem (7) dni w tygodniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ta Strona może być czasowo niedostępna lub może nie działać z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu awarii sprzętu, okresowej konserwacji lub przeprowadzanych co pewien czas napraw lub wymian. Strona może również być niedostępna lub nie działać z powodów, które są poza naszą kontrolą lub których nie można racjonalnie przewidzieć, w tym na przykład zakłóceń bądź awarii łączy telekomunikacyjnych lub łączy cyfrowej transmisji danych, ataków sieciowych, przeciążeń sieci albo innych awarii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie mamy kontroli nad ciągłą i nieprzerwaną dostępnością tej Strony lub Usług i że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej strony w związku z powyższym.


9. KREDYTY NA PRODUKTY

W przypadku otrzymania kredytu na produkt („Kredyt”), w celu zrealizowania zakupu określonego produktu lub bezpłatnie, wraz z zakupem innego produktu („Zakupiony produkt”), Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że taki Kredyt jest ważny tylko przez jeden (1) rok i dostępny w przypadku ważnego zakupu oraz może zostać anulowany, jeśli zakupiony produkt zostanie usunięty, anulowany, przeniesiony bądź nie ulegnie odnowieniu. Niewykorzystany Kredyt wygasa po upływie jednego (1) roku od daty zakupu Zakupionego produktu. W przypadku wykorzystania Kredytu, przedmiotowy produkt zostanie automatycznie odnowiony po upływie wstępnego okresu subskrypcji, po obowiązującej w danym momencie cenie odnowienia do momentu anulowania. Jeśli Użytkownik chce anulować automatyczne odnawianie produktu, może to zrobić, odwiedzając swoje konto lub kontaktując się z działem obsługi klienta. Jeżeli zakupiony produkt obejmuje bezpłatną nazwy domeny, po anulowaniu zakupionego produktu z kwoty zwrotu kosztów zostanie potrącona standardowa cena domeny. Standardowa cena to cena nazwy domeny wyszczególniona na stronie GoDaddy i nie podlega ona żadnym promocjom, rabatom ani innym formom obniżenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w przypadku Kredytów wydanych bezpłatnie wraz z zakupionym produktem, możemy zamienić Kredyt na podobny produkt według własnego uznania.


10. MONITOROWANIE TREŚCI; ZASADY DOTYCZĄCE ZAMYKANIA KONT


Firma GoDaddy na ogół nie przeprowadza wstępnej kontroli Treści Użytkownika (umieszczonych na stronie hostowanej przez firmę GoDaddy lub na niniejszej Stronie). Firma GoDaddy zastrzega sobie jednak prawo (bez podejmowania jakichkolwiek zobowiązań) do prowadzenia takich działań i decydowania, czy dowolny element Treści Użytkownika jest odpowiedni i (lub) zgodny z niniejszą Umową.GoDaddy może usunąć dowolny element Treści Użytkownika (umieszczony na stronie hostowanej przez GoDaddy lub umieszczony na tej Stronie) i (lub) zablokować Użytkownikowi dostęp do tej Strony lub Usług dostępnych na tej Stronie za umieszczanie lub publikowanie wszelkich materiałów naruszających niniejszą Umowę (co stwierdzi według swojego wyłącznego uznania firma GoDaddy), w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia. Firma GoDaddy może również zablokować dostęp Użytkownika do tej Strony lub do Usług dostępnych na tej Stronie, jeśli GoDaddy będzie mieć powód, by uznać, że Użytkownik jest recydywistą. Jeśli firma GoDaddy zaprzestanie udzielania Użytkownikowi dostępu do niniejszej Strony lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem, firma GoDaddy może, według jej własnego i wyłącznego uznania, usunąć i zniszczyć wszelkie dane oraz pliki przechowywane przez Użytkownika na jej serwerach.


11. ZANIECHANE USŁUGI; ZASADY DOTYCZĄCE KOŃCA CYKLU EKSPLOATACJI

GoDaddy zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia lub oferowania jakiejkolwiek Usługi w dowolnej chwili, z jakiegokolwiek powodu lub bez przedstawiania powodów, bez wcześniejszego powiadomienia. Pomimo że GoDaddy podejmuje wszelkie starania, aby maksymalnie wydłużyć cykl eksploatacji wszystkich swoich Usług, istnieją przypadki, w których oferowana Usługa zostanie zaniechana lub osiągnie Koniec cyklu eksploatacji („KCE”). Jeśli tak się stanie, taki produkt lub taka usługa nie będą już obsługiwane przez GoDaddy w jakikolwiek sposób, począwszy od daty KCE.

Powiadomienia i migracja. W przypadku, gdy jakakolwiek oferowana przez nas Usługa osiągnie KCE lub będzie zbliżać się do KCE, podejmiemy starania, aby powiadomić Użytkownika na co najmniej trzydzieści dni przed upływem KCE. Obowiązkiem Użytkownika jest podjęcie wszelkich koniecznych działań w celu zastąpienia Usługi poprzez migrację do nowej Usługi przed upływem KCE lub poprzez całkowite zaprzestanie polegania na przedmiotowej Usłudze przed upływem KCE. Niezależnie od przypadku GoDaddy zaoferuje porównywalną Usługę, do której Użytkownik będzie mógł migrować na pozostałą część okresu zakupu, proporcjonalne kredyty do wykorzystania w sklepie lub proporcjonalny zwrot kosztów, o czym GoDaddy zadecyduje według własnego uznania.GoDaddy może, zawiadamiając o tym Użytkownika lub nie, dokonać jego migracji do najbardziej aktualnej wersji Usług, o ile jest dostępna. Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego procesu migracji.

Brak odpowiedzialności.GoDaddy nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub zaniechanie świadczenia jakiejkolwiek oferowanej lub udostępnionej Usługi.


12. USŁUGI W WERSJI BETA


Firma GoDaddy może co jakiś czas oferować nowe Usługi (usługi podglądu ograniczonej wersji lub nowe funkcje istniejących Usług) w wersjach wstępnych. Nowe Usługi, nowe funkcje istniejących Usług lub usługi podglądu ograniczonej wersji będą indywidualnie i łącznie nazywane „Usługami w wersji beta”. Jeśli Użytkownik zdecyduje się korzystać z Usług w wersji beta, korzystanie z tych usług podlega następującemu regulaminowi: (i) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Usługi w wersji beta są wersjami wstępnymi i mogą nie działać prawidłowo, (ii) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że korzystanie z Usług w wersji beta może narazić Użytkownika na nietypowe zagrożenia awarii związanych z operacjami, (iii) Usługi w wersji beta są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, więc nie zaleca się korzystania z nich w środowiskach produkcyjnych lub mających krytyczne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, (iv) firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmiany lub zakończenia udostępniania dowolnego elementu Usług w wersji beta w dowolnym momencie, (v) komercyjne wersje Usług w wersji beta mogą się znacznie różnić od oryginalnych, a programy korzystające z Usług w wersji beta lub działające w połączeniu z nimi mogą nie działać z wydanymi wersjami komercyjnymi lub późniejszymi wersjami; (vi) firma GoDaddy może ograniczyć dostępność czasu pomocy technicznej dla klienta przeznaczonego na pomoc techniczną dotyczącą Usług w wersji beta; (vii) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że niezwłocznie przekaże w stosownej formie informacje zwrotne dotyczące doświadczenia z Usługami w wersji beta, w tym informacje umożliwiające nam odtworzenie występujących błędów lub problemów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że możemy wykorzystać przekazane przez niego informacje zwrotne w dowolnym celu, w tym w celu opracowywania produktów. Na naszą prośbę Użytkownik przekaże nam uwagi, które następnie będziemy mogli opublikować w materiałach prasowych i marketingowych. Wszelkie prawa własności intelektualnej zawarte w informacjach zwrotnych lub powstałe na skutek korzystania przez Użytkownika z Usług w wersji beta należą wyłącznie do firmy GoDaddy; (viii) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wszelkie informacje dotyczące korzystania przez niego z Usług w wersji beta, w tym jego doświadczenia i opinie dotyczące tych usług, są poufne i nie mogą być ujawniane stronom trzecim ani używane w żadnym innym celu poza przekazaniem informacji zwrotnych firmie GoDaddy; (ix) Usługi w wersji beta są świadczone „w stanie, w jakim się znajdują”, „w miarę dostępności” i „z wszelkimi wadami”. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma GoDaddy wyłącza odpowiedzialność z tytułu wszelkich gwarancji ustawowych, wyraźnych i dorozumianych, w odniesieniu do Usług w wersji beta, w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji z tytułu własności, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.


13. OPŁATY I PŁATNOŚCI

Użytkownik zgadza się, że środki mogą zostać pobrane wybraną Metodą płatności przez jednego z partnerów firmy. Jeżeli podczas zakupu płatność Użytkownika zostanie zidentyfikowana jako przetwarzana w Stanach Zjednoczonych, transakcja zostanie przetworzona przez firmę GoDaddy.com, LLC.; jeżeli płatność Użytkownika zostanie zidentyfikowana jako przetwarzana w Kanadzie, transakcja zostanie przetworzona przez firmę GoDaddy Domains Canada, Inc.; jeżeli płatność Użytkownika zostanie zidentyfikowana jako przetwarzana w Wielkiej Brytanii, transakcja zostanie przetworzona przez firmę GoDaddy Europe, Ltd.; jeżeli płatność Użytkownika zostanie zidentyfikowana jako przetwarzana w Indiach, transakcja zostanie przetworzona przez firmę GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd. Jeżeli podczas zakupu płatność Użytkownika zostanie zidentyfikowana jako przetwarzana w kraju niewymienionym powyżej, transakcja może zostać przetworzona przez podmiot znajdujący się we wskazanym kraju powiązany z naszym lokalnym dostawcą usług płatniczych, zgodnie z naszymi Zasadami ochrony danych osobowych.

(A) WARUNKI OGÓLNE OBEJMUJĄCE WARUNKI AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA

Płatność należna w momencie złożenia zamówienia; brak refundacji. Użytkownik zobowiązuje się uiścić wszystkie kwoty należne za Usługi w momencie złożenia zamówienia na Usługi. Płatności nie podlegają zwrotowi, chyba że Zasady zwrotu kosztów stanowią inaczej.

Zmiany cen. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji cen i opłat w dowolnym czasie, a wprowadzone zmiany lub modyfikacje będą publikowane online na tej Stronie oraz wejdą w życie natychmiast bez konieczności dalszego powiadamiania Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nabył lub uzyskał Usługi na okres kilku miesięcy lub lat, zmiany cen i opłat będą obowiązywać w terminie, w którym Usługi takie będą wymagać odnowienia, jak określono poniżej.

Rodzaje płatności Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione w umowie dotyczącej konkretnego produktu, za Usługi można płacić przy użyciu dowolnej z następujących „Metod płatności”: (i) ważną kartę kredytową, (ii) korzystając z „Usług przedpłaconych Good As Gold” (zdefiniowanych poniżej), (iii) za pomocą płatności elektronicznej, odpowiednio z konta osobistego lub firmowego (zgodnie z definicją zamieszczoną poniżej), (iv) za pomocą usługi PayPal, (v) używając Opcji płatności międzynarodowych (zdefiniowanej poniżej) lub (vi) za pomocą sald kredytowych w sklepie w stosownych sytuacjach (zgodnie z definicją zamieszczoną poniżej), przy czym każda z tych możliwości jest określana jako „Metoda płatności”. „Kasa ekspresowa” umożliwia automatycznie złożenie zamówienia na wybraną Usługę i opłacenie jej za pomocą Metody płatności powiązanej z Kasą ekspresową, zapisanej na Koncie Użytkownika. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail zapisany na Koncie Użytkownika. Zapisana Metoda płatności musi być aktualna, jeżeli na Koncie Użytkownika znajdują się jakiekolwiek aktywne Usługi. Ponadto Użytkownik uznaje, że miejsce przetwarzania jego płatności może ulec zmianie z dowolnego powodu, w tym w zależności od wybranej Metody płatności, wybranej waluty, zmian lub aktualizacji Metody płatności.

Zwroty kosztów. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w przypadku przekazania zwrotu kosztów za pomocą jego Metody płatności potwierdzenie zwrotu kosztów wystawione przez firmę GoDaddy jest jedynym potwierdzeniem wysłania przez firmę GoDaddy zwrotu kosztów za pomocą Metody płatności użytej w momencie początkowej sprzedaży, oraz że firma GoDaddy nie może wpłynąć na czas przekazania zwrotu kosztów za pomocą Metody płatności i ich dostępność na saldzie. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i wyraża zgodę na to, że dostawca płatności i bank powiązany z Metodą płatności Użytkownika wyznaczają i regulują ramy czasowe przesłania zwrotu kosztów i że mogą one obejmować okres od pięciu (5) dni roboczych do pełnego okresu rozliczeniowego lub dłuższy.

W przypadku, gdy za pomocą Metody płatności wybranej Użytkownika zostanie dokonany zwrot kosztów i gdy dostawca płatności, podmiot przetwarzający płatność lub bank przekazujący płatność powiązany z Metodą płatności wybraną przez Użytkownika nakładają ograniczenia na zwroty kosztów, w tym między innymi ograniczenia czasu dokonania zwrotu lub liczby dozwolonych zwrotów kosztów, firma GoDaddy, według własnego i wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu kosztów (i) w formie kredytu w sklepie; (ii) w postaci wystawionego przez firmę GoDaddy czeku, który następnie zostanie wysłany pocztą na adres podany na Koncie Użytkownika; lub (iii) w niektórych jurysdykcjach, w formie przelewu bankowego, jeżeli podmiot przetwarzający płatność nie może dokonać zwrotu za pomocą danej Metody płatności. Firma GoDaddy może również oferować kredyt w sklepie klientom starającym się o zwrot, nawet jeżeli dana Metoda płatności nie wiąże się z ograniczeniami w zakresie zwrotów.

Data rozliczenia miesięcznego: Jeżeli Użytkownik podlega rozliczeniu co miesiąc, data comiesięcznego rozliczenia będzie zależeć od dnia miesiąca, w którym Usługi zostały zakupione, chyba że data ta przypada po 28. dniu miesiąca; w takim przypadku data rozliczenia będzie przypadać 28. dnia każdego miesiąca.

Warunki automatycznego odnowienia. Za wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo firma GoDaddy nie przechowuje papierowych ani elektronicznych wersji polecenia wypłaty, zleceń stałych lub złożonych dyspozycji i (lub) podpisanych zgód dotyczących korzystania przez Użytkownika z usług automatycznego odnowienia usług; z tego względu nie jesteśmy w stanie przedstawić takich dokumentów na żądanie. Użytkownik może w dowolnym momencie zobaczyć lub zmienić ustawienia automatycznego odnawiania z poziomu swojego konta GoDaddy.

ABY ZAPOBIEC PRZERWIE W ŚWIADCZENIU USŁUG LUB ICH UTRACIE, WSZYSTKIE USŁUGI SĄ OFEROWANE Z OPCJĄ AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA. ZA WYJĄTKIEM POWODÓW OKREŚLONYCH PONIŻEJ W NINIEJSZYM PARAGRAFIE, OPCJA AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA UMOŻLIWIA AUTOMATYCZNE ODNOWIENIE ODPOWIEDNIEJ USŁUGI PO UPŁYWIE OKRESU BIEŻĄCEGO NA OKRES ODNOWIENIA RÓWNY OSTATNIEMU OKRESOWI ŚWIADCZENIA USŁUGI (Z WYJĄTKIEM NAZW DOMEN ODNAWIANYCH NA OKRES RÓWNY PIERWOTNEMU OKRESOWI ŚWIADCZENIA USŁUGI). NA PRZYKŁAD, JEŻELI OSTATNI OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNOSIŁ ROK, ZWYKLE USŁUGA BĘDZIE ODNAWIANA RÓWNIEŻ NA ROK. NIEMNIEJ JEDNAK, JEŻELI ODNOWIENIE USŁUGI ZA POMOCĄ WYBRANEJ METODY PŁATNOŚCI NIE POWIEDZIE SIĘ, FIRMA GoDaddy MOŻE PODJĄĆ PRÓBĘ ODNOWIENIA DANEJ USŁUGI NA OKRES KRÓTSZY OD PIERWOTNEGO OKRESU SUBSKRYPCJI W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO REALIZACJI TRANSAKCJI.

O ILE UŻYTKOWNIK NIE WYŁĄCZY OPCJI AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA, FIRMA GoDaddy AUTOMATYCZNIE ODNOWI DANĄ USŁUGĘ W TERMINIE, W KTÓRYM BĘDZIE ONA WYMAGAŁA ODNOWIENIA ORAZ POBIERZE STOSOWNĄ KWOTĘ KORZYSTAJĄC Z METODY PŁATNOŚCI POWIĄZANEJ Z USŁUGĄ (USŁUGAMI) NA KONCIE UŻYTKOWNIKA LUB KORZYSTAJĄC Z WYZNACZONEJ ALTERNATYWNEJ METODY (METOD) PŁATNOŚCI WYBRANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA W FIRMIE GoDaddy. PODCZAS AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA USŁUG, FIRMA GoDaddy W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PODEJMIE PRÓBĘ WYKORZYSTANIA METODY PŁATNOŚCI POWIĄZANEJ Z USŁUGĄ (USŁUGAMI) NA KONCIE UŻYTKOWNIKA. JEŻELI PRÓBA WYKORZYSTANIA TAKIEJ METODY PŁATNOŚCI PRZEZ FIRMĘ GoDaddy NIE POWIEDZIE SIĘ, FIRMA PODEJMIE PRÓBĘ WYKORZYSTANIA METODY (METOD) PŁATNOŚCI OZNACZONEJ JAKO „ALTERNATYWNA” NA KONCIE UŻYTKOWNIKA. OPŁATY ZA ODNOWIENIE USŁUG BĘDĄ POBIERANE W WYSOKOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ STAWKOM OBOWIĄZUJĄCYM W FIRMIE GoDaddy W DANYM MOMENCIE, A UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE STAWKI TE MOGĄ BYĆ WYŻSZE LUB NIŻSZE OD STAWEK MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO PIERWOTNEGO OKRESU KORZYSTANIA Z DANEJ USŁUGI. ABY ZOBACZYĆ USTAWIENIA ODNAWIANIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA I JEGO USŁUG, NALEŻY ZALOGOWAĆ SIĘ DO MENEDŻERA KONTA Z POZIOMU TEJ WITRYNY I WYKONAĆ INSTRUKCJE PODANE TUTAJ. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE, ABY DANA USŁUGA BYŁA ODNAWIANA AUTOMATYCZNIE, MOŻE ON ANULOWAĆ ODNAWIANIE; W TAKIM PRZYPADKU USŁUGI UŻYTKOWNIKA WYGASNĄ PO UPŁYWIE BIEŻĄCEGO OKRESU ICH ŚWIADCZENIA, CHYBA ŻE UŻYTKOWNIK DOKONA ICH RĘCZNEGO ODNOWIENIA PRZED TAKĄ DATĄ. INNYMI SŁOWY, JEŻELI UŻYTKOWNIK POSTANOWI ANULOWAĆ SWÓJ PRODUKT I NIE ODNOWI SWOICH USŁUG RĘCZNIE PRZED ICH WYGAŚNIĘCIEM, MOŻE NASTĄPIĆ PRZERWA LUB UTRATA DOSTĘPU DO USŁUG, A FIRMA GoDaddy NIE BĘDZIE PONOSIĆ Z TEGO TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ OSOBY TRZECIEJ.

PONADTO, FIRMA GoDaddy MOŻE UCZESTNICZYĆ W „PROGRAMACH ROZLICZANIA CYKLICZNEGO” LUB „USŁUGACH AKTUALIZACJIKONTA” OBSŁUGIWANYCH PRZEZ DOSTAWCĘ KARTY KREDYTOWEJ UŻYTKOWNIKA (I OSTATECZNIE ZALEŻNYCH OD UCZESTNICTWA BANKU UŻYTKOWNIKA). JEŚLI NIE BĘDZIEMY W STANIE SKUTECZNIE OBCIĄŻYĆ UCZESTNIKA OPŁATĄ PRZY UŻYCIU AKTUALNIE WYBRANEJ PRZEZ NIEGO METODY PŁATNOŚCI, DOSTAWCA KARTY KREDYTOWEJ (LUB BANK) UŻYTKOWNIKA MOŻE POWIADOMIĆ NAS O ZMIANIE NUMERU KARTY KREDYTOWEJ UŻYTKOWNIKA I (LUB) TERMINU JEJ WAŻNOŚCI, BĄDŹ AUTOMATYCZNIE OBCIĄŻYĆ NOWĄ KARTĘ KREDYTOWĄ UŻYTKOWNIKA W NASZYM IMIENIU BEZ POWIADAMIANIA NAS O TYM FAKCIE. ZGODNIE Z WYMOGAMI PROGRAMU ROZLICZANIA CYKLICZNEGO W RAZIE OTRZYMANIA PRZEZ NAS POWIADOMIENIA O ZMIANIE NUMERU KARTY KREDYTOWEJ UŻYTKOWNIKA I (LUB) TERMINU JEJ WAŻNOŚCI, FIRMA GoDaddy AUTOMATYCZNIE ZAKTUALIZUJE PROFIL PŁATNOŚCI UŻYTKOWNIKA W JEGO IMIENIU. FIRMA GoDaddy NIE GWARANTUJE, ŻE ZAŻĄDA AKTUALNYCH DANYCH KARTY KREDYTOWEJ, ANI ŻE JE OTRZYMA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MODYFIKACJE I ZACHOWANIE USTAWIEŃ SWOJEGO KONTA, W TYM MIĘDZY INNYMI (I) DOTYCZĄCYCH ANULOWANIA PRODUKTÓW ORAZ (II) ZAGWARANTOWANIA, ŻE METODY PŁATNOŚCI SKOJARZONE Z JEGO KONTEM SĄ AKTUALNE I WAŻNE. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE NIEDOPEŁNIENIE TEGO OBOWIĄZKU MOŻE SPOWODOWAĆ PRZERWĘ W ŚWIADCZENIU USŁUG LUB ZAPRZESTANIE ICH ŚWIADCZENIA, A FIRMA GoDaddy NIE PONOSI Z TEGO TYTUŁU ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu firma nie jest w stanie obciążyć Metody płatności Użytkownika pełną kwotą należną za świadczone Usługi lub jeśli firma GoDaddy otrzyma powiadomienie o obciążeniu zwrotnym, wycofaniu transakcji, sporze płatniczym bądź zostanie obciążona karą z tytułu jakiejkolwiek opłaty uprzednio pobranej przy zastosowaniu Metody płatności Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na to, by firma GoDaddy mogła podjąć wszelkie dostępne środki prawne w celu otrzymania płatności, obejmujące między innymi natychmiastowe anulowanie bez powiadomienia Użytkownika wszelkich nazw domen lub Usług zarejestrowanych lub odnowionych w jego imieniu. Firma GoDaddy zastrzega sobie również prawo do pobrania od Użytkownika uzasadnionych „opłat administracyjnych” za (i) zadania, które GoDaddy może wykonywać poza zwykłym zakresem Usług, (ii) dodatkowy czas i (lub koszty, jakie firma GoDaddy może ponieść, świadcząc Usługi i (lub) (iii) niezachowanie przez Użytkownika zgodności z postanowieniami niniejszej Umowy (co firma GoDaddy stwierdzi według swojego wyłącznego uznania). Typowe sytuacje wymagające naliczenia opłat administracyjnych lub manipulacyjnych obejmują między innymi następujące przypadki: (i) problemy z obsługą klienta wymagające dodatkowego czasu lub uwagi; (ii) działania oparte na Jednolitych zasadach rozstrzygania sporów mające związek z nazwami domen Użytkownika i (lub) spory wymagające porad księgowych lub prawnych udzielanych przez pracowników firmy GoDaddy bądź przez firmy zewnętrzne zaangażowane przez firmę GoDaddy; (iii) odzyskiwanie wszelkich kosztów i opłat, w tym kosztów świadczenia Usług, poniesionych przez firmę GoDaddy w wyniku obciążeń zwrotnych lub innych sporów płatniczych wszczętych przez Użytkownika, jego bank lub podmiot przetwarzający Metody płatności. Takimi opłatami administracyjnymi i manipulacyjnymi zostanie obciążona Metoda płatności wskazana przez Użytkownika firmie GoDaddy.

Firma GoDaddy może określać ceny produktów w różnych walutach. Transakcja zostanie przetworzona w wybranej walucie, a cena wyświetlana w trakcie realizacji zapłaty będzie faktyczną kwotą, która zostanie zrealizowana jako płatność. W przypadku niektórych Metod płatności operator Metody płatności może naliczyć Użytkownikowi prowizję lub inną opłatę za płatność zagraniczną, która może zostać dodana do ostatecznej kwoty, która widnieć będzie na wyciągu Użytkownika lub zostanie uznana jako odrębna transakcja. Szczegółowe informacje można uzyskać od operatora Metody płatności. Dodatkowo niezależnie od wybranej waluty Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że może zostać obciążony podatkiem od wartości dodanej („VAT”), podatkiem od towarów i usług („GST”) bądź innymi lokalnymi opłatami i (lub) podatkami w zależności od banku oraz kraju podanego w adresie na fakturze.

(B) ZASADA ZWROTU KOSZTÓW

Produkty i Usługi podlegające zwrotowi kosztów opisano tutaj („Zasady zwrotu kosztów).

(C) USŁUGI PRZEDPŁACONE GOOD AS GOLD

Szczegóły dotyczące Usług. Korzystając z Usług przedpłaconych Good As Gold, można przekazać środki firmie GoDaddy w celu zasilenia konta Usług przedpłaconych Good As Gold („Konto Good As Gold”). Z Konta Good As Gold można następnie korzystać w celu zakupu dowolnych Usług. Można zasilić swoje Konto Good As Gold przelewem.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że środki przekazane na jego Konto Good As Gold będą przechowywane przez firmę GoDaddy bez naliczania bądź wypłacania odsetek na rzecz Użytkownika. W zakresie, w jakim odsetki mogą zostać naliczone, Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy będzie upoważniona do otrzymania i zatrzymania każdej takiej kwoty w celu pokrycia kosztów związanych z Usługami przedpłaconymi Good As Gold.

Użytkownik zgadza się, że wszystkie transakcje dokonywane za pomocą Usług przedpłaconych Good As Gold będą przeprowadzane w dolarach amerykańskich.

Konto Good As Gold Użytkownika musi zostać początkowo zasilone kwotą nie niższą niż równowartość 1 000,00 $ USD.

Wszystkie płatności muszą odpowiadać pełnej kwocie wymaganej do zakupu.

Szczegóły przelewu. Przelewy mogą być inicjowane w walucie obcej w celu zasilenia Konta Good As Gold Użytkownika, jednak pierwotną walutą konta bankowego Wild West Domains jest dolar amerykański (USD). Przelewy walutowe będą automatycznie przeliczane i deponowane w dolarach amerykańskich. (USD). Należy zauważyć, że mogą obowiązywać opłaty związane z kursem wymiany.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie opłaty za przelewy przychodzące i wychodzące związane z Kontem Good As Gold. Przelewy poza Stanami Zjednoczonymi mogą podlegać opłatom naliczanym przez bank Użytkownika, banki pośredniczące lub bank firmy GoDaddy, co może spowodować zmniejszenie otrzymanej przez bank firmy GoDaddy kwoty, która następnie wpływa na Konto Good As Gold Użytkownika. Niniejszym Użytkownik wyraźnie upoważnia firmę GoDaddy(i) do obciążenia jego Konta Good As Gold kwotą opłat za przelew, które firma GoDaddy ponosi w celu przyjęcia środków Użytkownika; i (lub) (ii) do pobrania opłaty serwisowej w wysokości dwudziestu dolarów (20,00 $) („Opłata serwisowa”) w związku z likwidacją Konta Good As Gold Użytkownika. Wszystkie opłaty podlegają zmianom w dowolnym momencie, a takie zmiany są publikowane online i wchodzą w życie w trybie natychmiastowym bez konieczności dalszego powiadamiania Użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić środki pozostałe na Koncie Good As Gold, za pośrednictwem swojego Konta lub koszyka na zakupy. W przypadku podjęcia decyzji o zamknięciu Konta Good As Gold (lub gdy firma GoDaddy zdecyduje o zamknięciu Konta Good As Gold Użytkownika z powodu naruszenia przez niego zobowiązania wynikającego z umowy dotyczącej usługi Good As Gold) Użytkownikowi zostanie zwrócone saldo znajdujące się na Koncie Good As Gold pomniejszone o Opłatę serwisową.

Użytkownik może w każdej chwili zasilić swoje Konto Good As Gold.

Korzystanie z Usług przedpłaconych Good As Gold. Środki na Koncie Good As Gold Użytkownika mogą być wykorzystywane tylko w ramach GoDaddyprocesu zakupu produktów i usług na stronie firmy GoDaddy. Zakupy nie mogą być realizowane, jeśli w momencie zakupu na Koncie Good As Gold nie są dostępne środki wystarczające do pokrycia całej kwoty zakupu, w tym powiązanych opłat, o których mowa w niniejszym dokumencie oraz w innych odpowiednich umowach.

(D) PŁATNOŚĆ CZEKIEM (PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA)

Korzystając z opcji płatności czekiem firmy GoDaddy („Płatność czekiem”), Użytkownik może nabyć Usługi GoDaddy, płacąc za pomocą czeku elektronicznego (odpowiednio z indywidualnego lub firmowego konta czekowego („Konto czekowe”)). W związku z powyższym Użytkownik wyraża zgodę, aby zewnętrzny dostawca usług czekowych, firma Certegy Check Services, Inc. („Usługodawca realizujący czeki”) pobierała z Konta czekowego Użytkownika pełną kwotę zakupu, która nie podlega zwrotowi. Usługodawca realizujący czeki utworzy elektroniczny przelew środków („EFT”) lub przekaz bankowy, który zostanie przedstawiony bankowi lub instytucji finansowej Użytkownika w celu dokonania płatności z Konta czekowego. Konto czekowe musi być założone w instytucji finansowej w Stanach Zjednoczonych, a czek musi być płatny w dolarach amerykańskich (USD).

Użytkownik ma obowiązek dbania o to, aby na jego Koncie czekowym nie było zaległości i znajdowały się na nim wystarczające środki. Użytkownik akceptuje fakt, że (i) Usługodawca realizujący czeki lub GoDaddy zastrzega sobie prawo do odrzucenia transakcji z dowolnego powodu (w tym między innymi płatności, które nie doszły do skutku, ponieważ Konto czekowe Użytkownika nie istnieje lub brakuje na nim dostępnych/wystarczających środków) oraz (ii) w takim przypadku ani Usługodawca realizujący czeki, ani firma GoDaddy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za zaistniałą sytuację. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Usługodawca realizujący czeki nie jest w stanie pobrać całej kwoty należnej za świadczone Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawca realizujący czeki i firmę GoDaddy wszelkich środków prawnych w celu uzyskania zapłaty (oraz stosownych opłat).GoDaddy nie odpowiada za działania Usługodawcy realizującego czeki. W przypadku zwrotu przelewu EFT lub przekazu bankowego Użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie opłaty za usługi zgodnie z cennikiem opłat zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w każdym ze stanów USA. Pomocny artykuł na temat Usługodawcy realizującego czeki i naliczanych prowizji za usługi, o których mowa powyżej, dostępny jest tutaj. Tymi opłatami można obciążyć konto bieżące Użytkownika przy użyciu przelewu EFT lub przekazu bankowego. Wszystkie opłaty są wyrażone w dolarach amerykańskich. (USD).

Firma GoDaddy i jej usługodawcy, w tym między innymi Usługodawca realizujący czeki oraz Complete Payment Recovery Services, Inc. mogą dostarczać Użytkownikowi zawiadomienia, za pomocą między innymi wiadomości e-mail, poczty, wiadomości SMS, MMS, tekstowych, wpisów w usługach lub innych racjonalnych środków znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości. Zawiadomienia te nie będą przesyłane, jeśli Użytkownik dopuści się naruszenia tych warunków regulaminu poprzez uzyskanie dostępu do usług w sposób nieuprawniony. Zgoda Użytkownika na te warunki korzystania z usługi oznacza zgodę na otrzymywanie wszelkich zawiadomień, które zostałyby dostarczone w przypadku uzyskania przez Użytkownika dostępu do usługi w upoważniony sposób. Nieotrzymanie takich zawiadomień z jakiejkolwiek przyczyny nie zwalnia z obowiązku dokonania płatności ani innego obowiązku wobec GoDaddy i Usługodawcy realizującego czeki. Użytkownik ponadto wyraźnie upoważnia GoDaddy oraz jej usługodawców, w tym między innymi Usługodawcę realizującego czeki i Complete Payment Recovery Services, Inc. oraz ich partnerów do inicjowania kontaktu z Użytkownikiem za pomocą automatycznych połączeń, wcześniej nagranych wiadomości lub jakichkolwiek innych metod, korzystając z dowolnych podanych numerów telefonów komórkowych lub adresów e-mail. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podawane przez niego adresy e-mail nie są nikomu udostępnianie ani przekazywane oraz nie są adresami służbowymi.

(E) OPCJE PŁATNOŚCI MIĘDZYNARODOWYCH

Firma GoDaddy oferuje szereg alternatywnych międzynarodowych metod płatności za pośrednictwem wielu Międzynarodowych dostawców płatności („IPP”, International Payment Providers). W przypadku gdy Użytkownik wybierze firmę IPP, oznacza to, że Użytkownik akceptuje wszelkie stosowne umowy dotyczące usług dla klientów firmy IPP przed zawarciem transakcji z firmą GoDaddy. Ponadto Użytkownik zgadza się zezwolić IPP na potrącanie pełnej kwoty zakupu dokonanego z wybranego konta lub wybraną metodą płatności, zwanymi łącznie „Źródłami finansowania”. Oprócz tego Użytkownik zezwala wybranej firmie IPP na pobieranie w stosownych przypadkach „Opłaty za wymianę walut” oraz wszelkich innych opłat zgodnie z umową Użytkownika z firmą IPP (zbiorczo nazywanych „Opłatami firmy IPP”) ze Źródeł finansowania. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że Opłaty firmy IPP mogą podlegać zmianom bez powiadomienia z firmy GoDaddy.

Użytkownik ma obowiązek dbania o to, aby jego Źródła finansowania nie były obciążone zaległościami oraz dysponowały wystarczającymi środkami. Użytkownik zgadza się, że (i) IPP lub GoDaddy zastrzega sobie prawo do odrzucenia transakcji z dowolnego powodu oraz że (ii) IPP ani GoDaddy nie będą ponosić z tego tytułu odpowiedzialności względem Użytkownika ani strony trzeciej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma GoDaddy nie będzie podejmować prób realizacji Usług zakupionych przez Użytkownika do momentu otrzymania przez firmę GoDaddy potwierdzenia płatności od firmy IPP za pośrednictwem powiązanego podmiotu przetwarzającego płatność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomiędzy momentem złożenia zamówienia a momentem potwierdzenia płatności przez firmę IPP za pośrednictwem powiązanego podmiotu przetwarzającego płatność może wystąpić przerwa trwająca od kilku godzin do kilku dni. Jeśli w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu złożenia zamówienia firma GoDaddy nie otrzyma potwierdzenia płatności od firmy IPP za pośrednictwem powiązanego podmiotu przetwarzającego płatność, zamówienie Użytkownika może zostać anulowane i będzie on musiał ponownie rozpocząć procedurę zakupu. W przypadku, gdy Użytkownik chce anulować płatność z tytułu oczekującej transakcji, może anulować zamówienie za pośrednictwem swojego konta GoDaddy. Zwroty płatności otrzymanych za uprzednio anulowane zamówienia będą w miarę możliwości automatycznie przekazywane przy użyciu pierwotnej Metody płatności.

Jeśli w momencie otrzymania przez firmę GoDaddy potwierdzenia płatności od firmy IPP (za pośrednictwem jej podmiotu przetwarzającego płatność) (i) Usługi (w tym nazwy domen) nie są już dostępne do zakupu; lub (ii) oczekujące zamówienie zostało anulowane w naszych systemach; lub (iii) potwierdzenie płatności nie jest zgodne z kwotą w dolarach oczekującego zamówienia i w rezultacie powstaje niedopłata lub nadpłata, firma GoDaddy może automatycznie dokonać częściowego zwrotu kosztów (w przypadku nadpłaty) lub pełnego zwrotu kosztów (w przypadku niedopłaty) za pomocą Źródła finansowania. Jeśli firma IPP (lub jej powiązany podmiot przetwarzający płatność) nakłada jakiekolwiek ograniczenia na zwrot kosztów, firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów w postaci kredytu w sklepie lub w formie przelewu bankowego, jeśli podmiot przetwarzający płatność nie może dokonać zwrotu kosztów wybraną Metodą płatności. Po otrzymaniu pełnego zwrotu kosztów Użytkownik musi zrealizować proces zakupu od początku. Użytkownik wyraża zgodę na to, że firma IPP zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze zwrotu kosztów Opłat firmy IPP powiązanych z transakcją kwalifikującą się do zwrotu kosztów. W związku z tym, zwroty kosztów dokonywane przez firmę GoDaddy zostaną pomniejszone o Opłaty firmy IPP, o ile nie zostanie określone inaczej.

Firma GoDaddy umożliwia klientom znajdującym się w Niemczech płatność poleceniem zapłaty SEPA (SEPA Direct Debit). W przypadku wybrania jako metody płatności usługi SEPA, Użytkownik upoważnia firmę GoDaddy oraz firmę Adyen, naszego dostawcę usług płatniczych, do wysyłania instrukcji do banku w celu obciążenia konta Użytkownika. Zgadzając się na te warunki, Użytkownik upoważnia firmę GoDaddy do pobierania wszystkich odpowiednich opłat powstałych w wyniku tej Umowy. Upoważnienie to będzie również mieć zastosowanie w odniesieniu do wszelkich nowych kont bankowych używanych przez Użytkownika do dokonywania zakupów od firmy GoDaddy. Użytkownik zostanie powiadomiony przez naszą firmę w rozsądnym terminie o dacie pobrania polecenia zapłaty („powiadomienie wstępne”). To powiadomienie wstępne zostanie dostarczone drogą elektroniczną na adres e-mail najpóźniej na jeden (1) dzień roboczy przed pobraniem opłaty. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że środki znajdujące się na koncie są wystarczające do uiszczenia wymaganych opłat. Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć firmę GoDaddy przed wszelkimi stratami, które może ona ponieść w sytuacji, gdy instytucja finansowa Użytkownika wstrzyma płatność na rzecz firmy GoDaddy z dowolnej przyczyny.

(F) SALDA KREDYTU W SKLEPIE

Jeśli na koncie użytkownika znajduje się saldo kredytu na zakupy w sklepie: (1) Użytkownik może wykorzystać wszelkie dostępne saldo kredytu w celu dokonania wszelkich przyszłych zakupów ze swojego Konta; i (2) Użytkownik niniejszym upoważnia firmę GoDaddy do wykorzystania dostępnego salda kredytu na poczet wszelkich nieuregulowanych opłat administracyjnych, obciążeń zwrotnych lub innych opłat związanych z jego Kontem. Jeżeli podczas odnawiania Usługi firma GoDaddy nie będzie mogła pobrać opłaty z wykorzystaniem Metody płatności powiązanej z daną Usługą na Koncie Użytkownika lub z wykorzystaniem alternatywnej Metody płatności, firma GoDaddy będzie upoważniona do skorzystania z dostępnego salda kredytu w sklepie, jeżeli saldo to wystarcza na pokrycie całej transakcji. Bez względu na wysokość salda kredytu w sklepie dostępnego na koncie Użytkownika, firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za utratę produktów wynikającą z braku możliwości pobrania środków przy zastosowaniu Metody płatności wybranej przez Użytkownika lub kredytu w sklepie. Kredyty w sklepie będą stosowane w oparciu o wybór waluty w koszyku na zakupy w momencie zakupu (lub odnowienia). Jeśli Użytkownik ma więcej niż jeden kredyt w sklepie, będą one przetwarzane według okresu, który upłynął od dnia ich przyznania, przy czym pierwszeństwo stosowania ma kredyt w sklepie o najdłuższym takim okresie. Jeśli do sfinalizowania zakupu lub odnowienia będą wymagane dodatkowe środki, kredyty dostępne w walucie innej niż wybrana przez Użytkownika będą przeliczane po dziennym kursie wymiany firmy GoDaddy w oparciu o okres kredytu (od najdłuższego do najkrótszego), aż do momentu, gdy (i) zostaną zgromadzone środki wystarczające do sfinalizowania transakcji lub (ii) dostępne saldo na koncie Użytkownika wyniesie zero. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w momencie przeliczania, firma GoDaddy może naliczyć dodatkową opłatę administracyjną.

Użytkownik może w dowolnym momencie zweryfikować swoje saldo kredytu w sklepie za pośrednictwem swojego Konta na stronie GoDaddy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że salda kredytu w sklepie nie podlegają zbyciu, mogą być wykorzystywane tylko na Koncie, za pośrednictwem którego zostały nabyte, oraz że mogą wygasnąć. Darmowe kredyty w sklepie wygasną po dwóch latach od wydania. W przypadku likwidacji przez firmę GoDaddy Konta Użytkownika przyjmuje on do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie pozostałe kredyty w sklepie zostaną utracone.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że środki dostępne w ramach salda kredytowego w sklepie będą przechowywane przez firmę GoDaddy bez naliczania bądź wypłacania odsetek na rzecz Użytkownika. W zakresie, w jakim odsetki mogą zostać naliczone, Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy jest upoważniona do otrzymania i zatrzymania każdej takiej kwoty w celu pokrycia kosztów związanych z obsługą funkcji salda kredytu w sklepie.

(G) NABYWANIE WYGASŁYCH NAZW DOMEN

W przypadku domen wygasłych zakupionych za pośrednictwem konta Użytkownika, Użytkownik akceptuje fakt, że jest zobowiązany do opłacenia w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od zakończenia aukcji kwoty zaakceptowanej oferty oraz opłaty za przedłużenie na jeden (1) rok (od zakończenia poprzedniego okresu rejestracji domeny) oraz, w stosownych przypadkach, opłaty organizacji ICANN. W przeciwnym razie opłata zostanie pobrana trzeciego dnia po zakończeniu aukcji przy zastosowaniu metody płatności powiązanej z kontem. Jeżeli płatność nie może zostać zrealizowana, Użytkownik może utracić prawo do zakupu domeny.


14. DODATKOWE ZASTRZEŻENIE PRAW

GoDaddy wyraźnie zastrzega sobie prawo do odmówienia, anulowania, zakończenia, zawieszenia, zablokowania lub zmodyfikowania dostępu do (lub kontroli) jakiegokolwiek Konta bądź Usług (w tym prawo do anulowania lub przeniesienia dowolnej rejestracji nazwy domeny) z jakiegokolwiek powodu (określonego według własnego i wyłącznego uznania przez firmę GoDaddy), w tym między innymi: (i) w celu skorygowania błędów popełnionych przez firmę GoDaddy w ofercie lub podczas świadczenia jakichkolwiek Usług (w tym rejestracji nazwy domeny), (ii) w celu ochrony integralności i stabilności jakiegokolwiek rejestru nazw domen lub rejestratora oraz skorygowania błędów przez niego spowodowanych, (iii) w celu wspierania własnych działań mających na celu wykrywanie oszustw i nadużyć oraz zapobieganie im, (iv) w celu zastosowania się do nakazów sądu przeciwko Użytkownikowi i (lub) jego nazwie domeny bądź strony oraz do stosownych przepisów, zasad i regulacji prawa lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego, (v) w celu zastosowania się do wniosków organów ścigania obejmujących wnioski dotyczące wezwań sądowych, (vi) w celu zastosowania się do dowolnej procedury rozstrzygania sporów, (vii) w celu zabezpieczenia się przed jakimkolwiek postępowaniem prawnym lub ryzykiem postępowania prawnego bez względu na to, czy takie postępowanie prawne lub ryzyko postępowania prawnego okażą się uzasadnione lub (viii) w celu uniknięcia jakiejkolwiek cywilnej lub karnej odpowiedzialności ze strony firmy GoDaddy, członków jej kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników oraz agentów, jak również partnerów firmy GoDaddy, w tym między innymi przypadków wniesienia pozwu lub gróźb wniesienia pozwu przez Użytkownika przeciwko firmie GoDaddy, lub (ix) w celu zareagowania na nadmierną liczbę skarg dotyczących Konta Użytkownika, nazw(y) domeny lub treści strony internetowej Użytkownika, które mogłyby spowodować szkody dla działalności, operacji, reputacji lub udziałowców GoDaddy.

Firma GoDaddy wyraźnie zastrzega sobie prawo do kontroli każdego Konta po kątem nadmiernego wykorzystania przestrzeni dyskowej i przepustowości oraz do zamknięcia lub zastosowania dodatkowych opłat względem tych Kont, które przekroczyły dopuszczalne poziomy.

Firma GoDaddy wyraźnie zastrzega sobie prawo do zakończenia bez powiadomienia Użytkownika świadczenia wszelkich Usług, w przypadku których według własnego uznania firmy GoDaddy Użytkownik dopuszcza się nękania lub grożenia firmie GoDaddy i/lub pracownikom firmy GoDaddy.

Treść GoDaddy. Z wyjątkiem Treści Użytkownika, treści zawartych na tej Stronie i Usługach, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, skrypty, kod źródłowy, interfejsy API, grafika, zdjęcia, dźwięk, muzyka, wideo i funkcje interaktywne oraz znajdujące się tam znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Treść GoDaddy”), należą do firmy GoDaddy lub są przez nią licencjonowane bezterminowo i podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich, znaków towarowych i (lub) patentów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz na podstawie innych przepisów dotyczących praw własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Treści firmy GoDaddy są dostarczane Użytkownikowi w stanie, w jakim się znajdują, w miarę dostępności i z wszelkimi usterkami. Są one dostarczane Użytkownikowi wyłącznie do celów informacyjnych, do użytku osobistego i niekomercyjnego, i nie mogą być pobierane, kopiowane, reprodukowane, dystrybuowane, transmitowane, emitowane, wyświetlane, sprzedawane, licencjonowane ani wykorzystywane w inny sposób w żadnym celu bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy GoDaddy. Na podstawie niniejszej Umowy nie jest przyznawane żadne prawo ani żadna licencja na mocy przepisów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani jakichkolwiek innych praw własności lub licencji. Firma GoDaddy zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały udzielone w sposób wyraźny w odniesieniu do Treści GoDaddy, tej Strony oraz Usług, a niniejsza Umowa nie powoduje przeniesienia własności którychkolwiek z tych praw.


15.ZAKAZ PRZESYŁANIA SPAMU, KARY UMOWNE


Zakaz przesyłania spamu. Nie tolerujemy przesyłania spamu. Monitorujemy cały ruch przychodzący i wychodzący naszych serwerów internetowych pod kątem oznak przesyłania spamu. Działa też nasze centrum skarg dotyczących nadużyć związanych ze spamem, w którym są rejestrowane zarzuty związane z takimi nadużyciami. Klienci podejrzewani o korzystanie z naszych produktów i usług w celu wysyłania spamu są dokładnie sprawdzani. W przypadku zidentyfikowania problemu związanego ze spamem podejmiemy odpowiednie działanie w celu znalezienia rozwiązania w tej sytuacji.

Spam zdefiniowano jako wysyłanie Niepożądanych reklamowych wiadomości e-mail (UCE, Unsolicited Commercial Email), Niepożądanych masowych wiadomości e-mail (UBE, Unsolicited Bulk Email) lub Niepożądanych faksów (Faksy). Są to wiadomości e-mail lub faksy zawierające reklamy lub inne treści, wysyłane do odbiorców bez uprzedniego uzyskania od nich zgody na ich otrzymywanie. Mogą to być między innymi:

 1. Wiadomości e-mail
 2. Wpisy na grupie dyskusyjnej
 3. Komunikaty systemu Windows
 4. Komunikaty w wyskakujących oknach (inaczej komunikaty „adware” lub „spyware”)
 5. Wiadomości błyskawiczne (z użyciem komunikatorów AOL, MSN, Yahoo lub innych programów do obsługi wiadomości błyskawicznych)
 6. Reklamy w pokoju rozmów online
 7. Wpisy w księdze gości lub na forum strony
 8. Oferty wysyłane faksem
 9. Wiadomości tekstowe/SMS

Nie zezwalamy na korzystanie z naszych serwerów i usług w celach opisanych powyżej. Aby korzystać z naszych produktów i usług, należy przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów i regulacji, w tym ustawy antyspamowej (Can-Spam Act) z 2003 r. i ustawy o ochronie abonentów telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act), a także niniejszych zasad antyspamowych. Reklamy handlowe i (lub) zbiorcze wiadomości e-mail i faksy można wysyłać wyłącznie do adresatów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich materiałów. Takie materiały muszą zawierać poprawny adres zwrotny i adres odpowiedzi, adres fizyczny nadawcy oraz informacje o metodzie rezygnacji z otrzymywania w stopce wiadomości e-mail lub faksu. Po wystosowaniu przez nas prośby, może być wymagane przedstawienie rozstrzygającego dowodu wyrażenia zgody w odniesieniu do adresu e-mail lub numer faksu.

W razie ustalenia, że dane konto, produkty lub usługi są używane w związku ze spamem, możemy przekierować, zawiesić lub anulować dowolne konto, hosting strony, rejestrację domeny, obsługę skrzynek poczty elektronicznej lub inne odpowiednie produkty lub usługi. W takim przypadku możemy według własnego uznania poprosić Użytkownika o przesłanie nam odpowiedzi e-mail zawierającej oświadczenie, że Użytkownik zaprzestanie rozsyłać spam i (lub) zlecać wysyłanie spamu w jego imieniu, oraz zażądać wniesienia opłaty reaktywacyjnej niepodlegającej zwrotowi, zanim strona, skrzynka poczty elektronicznej i (lub) usługi zostaną ponownie aktywowane.

Zaleca się, aby wszyscy klienci i odbiorcy wiadomości e-mail generowanych w związku z naszymi produktami i usługami zgłaszali potencjalny spam. Podejrzewane nadużycia można zgłaszać za pomocą poczty e-mail lub internetowego Centrum skarg dotyczących nadużyć związanych ze spamem. WWW:Zgłoś nadużycie.

Odszkodowanie umowne. Użytkownik wyraża zgodę na bezzwłoczne zamknięcie dowolnego Konta, z którego w naszej opinii według naszego własnego i wyłącznego uznania, rozsyłany jest jakikolwiek spam bądź inne niepożądane masowe wiadomości e-mail lub które jest w inny sposób powiązane z tego rodzaju działalnością. Ponadto jeśli faktyczne odszkodowanie nie może być w racjonalny sposób obliczone, Użytkownik wyraża zgodę na zapłacenie nam odszkodowania umownego w wysokości 1,00 $ za każdą wiadomość zakwalifikowaną do kategorii spamu lub niepożądanych masowych wiadomości e-mail przesłaną z Konta Użytkownika lub w inny sposób powiązaną z tym kontem.


16. ROSZCZENIA DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH I (LUB) PRAW AUTORSKICH


GoDaddy wspiera ochronę własności intelektualnej. W przypadku gdy Użytkownik chce zgłosić (i) roszczenie dotyczące naruszenia praw do ważnego, zarejestrowanego znaku towarowego lub usługowego, do którego ma prawa, lub (ii) roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich do materiału, do którego Użytkownik ma faktyczne prawa autorskie, powinien sprawdzić Zasady dotyczące naruszeń znaków towarowych i (lub) praw autorskich firmy GoDaddy wspomniane powyżej, dostępne tutaj.


17. ŁĄCZA DO STRON INNYCH PODMIOTÓW


Ta Strona oraz Usługi dostępne na tej Stronie mogą zawierać linki do stron innych podmiotów, które nie są własnością firmy GoDaddy lub nie podlegają jej kontroli. GoDaddy nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treści, warunki, zasady ochrony danych osobowych lub praktyki wszelkich stron innych podmiotów. Ponadto, firma GoDaddy nie cenzuruje ani nie edytuje treści stron innych podmiotów. Korzystając z tej Strony lub Usług dostępnych na Stronie, Użytkownik wyraźnie zwalnia firmę GoDaddy z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Użytkownika ze stron innych podmiotów. Jednocześnie firma GoDaddy zachęca Użytkownika do zachowania ostrożności po opuszczeniu Strony lub zakończeniu korzystania z Usług dostępnych na Stronie oraz zaleca zapoznanie się z regulaminem, zasadami ochrony danych osobowych i innymi dokumentami regulującymi zasady stosowane na odwiedzanych przez Użytkownika innych stronach.


18. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE JEGO UŻYTKOWANIE TEJ STRONY ORAZ USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE ODBYWA SIĘ NA JEGO WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE NINIEJSZA STRONA I USŁUGI, KTÓRE SIĘ NA NIEJ ZNAJDUJĄ, SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAKIE, JAKIE SĄ”, „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” I Z WSZYSTKIMI WADAMI”. GoDaddy, PRZEDSTAWICIELE JEJ KADRY KIEROWNICZEJ, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI I WSZYSCY ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG, NIE PRZYJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH RĘKOJMI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, M.IN. WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO DANEGO ZASTOSOWANIA I BRAKU NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH. GoDaddy, CZŁONKOWIE JEJ KADRY KIEROWNICZEJ, DYREKTORZY, PRACOWNICY I AGENCI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI W ODNIESIENIU DO (I) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB TREŚCI KTÓREJKOLWIEK Z PODLINKOWANYCH STRON (POPRZEZ HIPERŁĄCZA, BANERY REKLAMOWE LUB W INNY SPOSÓB) DO TEJ STRONY I/;LUB (III) USŁUG ZNALEZIONYCH NA TEJ STRONIE LUB WSZELKICH PODLINKOWANYCH STRONACH (POPRZEZ HIPERŁĄCZA, BANERY REKLAMOWE LUB W INNY SPOSÓB) DO TEJ STRONY ORAZ GoDaddy NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYŻEJ WYMIENIONE KWESTIE.

PONADTO UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY OTRZYMANE OD GoDaddy, CZŁONKÓW JEJ KADRY KIEROWNICZEJ, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI (W TYM BEZ OGRANICZEŃ PRACOWNIKÓW JEJ INFOLINII LUB BIURA OBSŁUGI) ORAZ ZEWNĘTRZNYCH USŁUGODAWCÓW NIE BĘDĄ STANOWIĆ (I) PORADY PRAWNEJ ANI FINANSOWEJ ANI (II) ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ STRONY I OFEROWANYCH NA NIEJ USŁUG, A UŻYTKOWNICY NIE POWINNI POLEGAĆ NA TAKICH INFORMACJACH I PORADACH.

POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI OBOWIĄZUJE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ RÓWNIEŻ PO ROZWIĄZANIU LUB WYGAŚNIĘCIU NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZAPRZESTANIU KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTOWNIKA Z TEJ STRONY LUB USŁUG NA NIEJ DOSTĘPNYCH.


19. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU GoDaddy, CZŁONKOWIE JEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DYREKTORZY, PRACOWNICY, POŚREDNICY ANI ŻADNI USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI NIE PONOSZĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, MORALNE LUB WTÓRNE SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z (I) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEJ STRONY, (II) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK STRON POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ STRONĄ, (III) USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ STRONIE LUB STRONACH POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ STRONĄ, (IV) JAKICHKOLWIEK OBRAŻEŃ LUB USZKODZENIA MIENIA, NIEZALEŻNIE OD ICH RODZAJU, (V) JAKIEGOKOLWIEK ZACHOWANIA STRONY TRZECIEJ, (VI) NIEAUTORYZOWANEGO UŻYCIA LUB DOSTĘPU DO NASZYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH TREŚCI, DANYCH OSOBOWYCH, INFORMACJI FINANSOWYCH LUB INNYCH PRZECHOWYWANYCH W NICH INFORMACJI I DANYCH, (VII) WSZELKICH PRZERW LUB ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUG NA TEJ STRONIE LUB NA INNYCH STRONACH POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ STRONĄ, (VIII) WSZELKICH WIRUSÓW, ROBAKÓW, WAD, KONI TROJAŃSKICH LUB PODOBNYCH ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB Z TEJ STRONY LUB STRON POŁĄCZONYCH (ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY, BANERÓW REKLAMOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ STRONĄ, (IX) TREŚCI UŻYTKOWNIKA LUB TREŚCI OSZCZERCZYCH, SZYKANUJĄCYCH, OBRAŹLIWYCH, SZKODLIWYCH DLA NIELETNICH LUB JAKIEJKOLWIEK PODLEGAJĄCEJ OCHRONIE GRUPY, PORNOGRAFICZNYCH, PRZEZNACZONYCH DLA DOROSŁYCH, OBSCENICZNYCH LUB W INNY SPOSÓB NIEWŁAŚCIWYCH, I/LUB (X) JAKICHKOLWIEK STRAT LUB SZKÓD PONIESIONYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ STRONIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROSZCZENIE ZOSTAŁO WYSUNIĘTE NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU, CZY JAKICHKOLWIEK INNYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB IM RÓWNOWAŻNYCH, A TAKŻE OD TEGO, CZY GoDaddy ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

PONADTO UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE W ŻADNYM PRZYPADKU CAŁKOWITA, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA GoDaddy NIE PRZEKROCZY 10 000,00 $ USD.
POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ RÓWNIEŻ PO ROZWIĄZANIU LUB WYGAŚNIĘCIU NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZAPRZESTANIU KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TEJ STRONY LUB USŁUG, KTÓRE SĄ NA NIEJ DOSTĘPNE.


20. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI


Użytkownik zobowiązuje się zwolnić firmę GoDaddy i jej członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli oraz zewnętrznych usługodawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, kosztów, wydatków, strat, zobowiązań i szkód wszelkiego rodzaju (w tym bez ograniczeń uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) nałożonych na firmę GoDaddy lub przez nią poniesionych, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z (i) korzystania przez Użytkownika ze Strony lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem bądź uzyskiwania do nich dostępu; (ii) naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub zasad bądź porozumień włączonych do niniejszego dokumentu i (lub) (iii) naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek prawa strony trzeciej, w tym między innymi jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw własności. Zobowiązania odszkodowawcze określone w niniejszej sekcji pozostają w mocy po jakimkolwiek rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy bądź zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z niniejszej Strony lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem.


21. ZGODNOŚĆ Z LOKALNYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI


Firma GoDaddy nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa jakichkolwiek oświadczeń, że treść dostępna na tej Stronie lub Usługach dostępnych na tej Stronie jest odpowiednia w każdym kraju i w każdej jurysdykcji. Zabrania się dostępu do tej Strony oraz Usług dostępnych na tej Stronie w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, gdzie ta treść jest nielegalna. Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do tej Strony lub Usług znajdujących się na tej Stronie, odpowiadają za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów prawnych, zasad i regulacji.


22. SPORY, WIĄŻĄCE INDYWIDUALNE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE ORAZ ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH LUB ZBIOROWYCH POSTĘPOWAŃ ARBITRAŻOWYCH

ALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ CZĘŚCIĄ UMOWY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI NAKŁADAJĄCYMI NA NIEGO OBOWIĄZEK ROZSTRZYGANIA SPORÓW ZA POŚREDNICTWEM INDYWIDUALNEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO, POWINIEN POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI.

(A) Spory. Postanowienia niniejszego Paragrafu mają zastosowanie do wszystkich Sporów pomiędzy Użytkownikiem a firmą GoDaddy, za wyjątkiem Sporów, które podlegają Jednolitym zasadom rozstrzygania sporów domenowych, o których mowa powyżej, a które dostępne są tutaj. Dla celów niniejszego paragrafu termin „Spór” oznacza spór, roszczenie lub powództwo zaistniałe pomiędzy Użytkownikiem a firmą GoDaddy, wynikające z użycia lub dotyczące jakichkolwiek Produktów i Usług GoDaddy, w tym bez ograniczeń stron firmy GoDaddy, niniejszej Umowy lub innej transakcji, której stronami są Użytkownik i , na podstawie umowy, gwarancji, nieprawdziwego oświadczenia, oszustwa, deliktu, deliktu umyślnego, statutu, regulaminu, rozporządzenia lub na innej podstawie prawnej lub zasadzie słuszności, oraz interpretowane będzie w najszerszym znaczeniu dozwolonym przez prawo. UŻYTKOWNIK ORAZ FIRMA GoDaddy UZGADNIAJĄ, ŻE TERMIN „SPÓR”, ZGODNIE Z DEFINICJĄ PODANĄ W NINIEJSZEJ UMOWIE, NIE OBEJMUJE ROSZCZENIA LUB PODSTAWY POWÓDZTWA ZAISTNIAŁEGO POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ GoDaddy Z TYTUŁU (i) SPRZENIEWIERZENIA TAJEMNICY HANDLOWEJ, (ii) NARUSZENIA OCHRONY PATENTOWEJ, (iii) NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH LUB NIEWŁAŚCIWEGO ICH UŻYCIA ORAZ (iv) NARUSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO. Ponadto niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy Użytkownik uznaje, że to sąd, a nie arbiter, może rozstrzygać o tym, czy dane roszczenie podlega jednej z czterech wymienionych kategorii.

(B) Wiążące postępowanie arbitrażowe. Ponadto Użytkownik i firma GoDaddy uzgadniają, co następuje: (i) wszystkie Spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą na podstawie warunków niniejszej Umowy; (ii) Warunki niniejszej Umowy utrwalają zawarcie transakcji w handlu międzystanowym; (iii) do celów interpretacji i realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy amerykańskiej federalnej ustawy o postępowaniu arbitrażowym [Federal Arbitration Act] (par.1, i nast. Rozdziału 9 Kodeksu Stanów Zjednoczonych) oraz że (iv) postanowienia niniejszego Paragrafu zachowują swą moc po rozwiązaniu Warunków niniejszej Umowy. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ SWOJEGO PRAWA DO ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAWY PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM, A PODSTAWY UŻYTKOWNIKA DO WNIESIENIA APELACJI SĄ OGRANICZONE. Arbiter może przyznać Użytkownikowi takie samo odszkodowanie, jak miałoby to miejsce w przypadku sądu odpowiedniej jurysdykcji, zgodnie z ograniczeniami wskazanymi w paragrafie 19 niniejszej Umowy „Ograniczenia odpowiedzialności” oraz może wydać decyzję lub zabezpieczyć roszczenia na korzyść powoda i wyłącznie w stopniu niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia gwarantowanego roszczeniem indywidualnym tej strony. Ponadto w niektórych przypadkach koszty postępowania arbitrażowego mogą przewyższać koszty postępowania prawnego, a prawo do przedstawienia dowodów może być bardziej ograniczone w postępowaniu arbitrażowym niż w postępowaniu sądowym. Decyzja arbitra jest prawomocna i wykonalna przez sąd właściwy dla stron.

(C) Sąd ds. drobnych roszczeń. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma prawo wnieść powództwo indywidualne do wydziału sądu ds. drobnych roszczeń właściwego dla swojego stanu lub okręgu Użytkownika, jeśli pozew podlega właściwości miejscowej i rzeczowej tego sądu.

(D) Zawiadomienie o zaistnieniu Sporu. W przypadku wystąpienia Sporu Użytkownik lub firma GoDaddy ma obowiązek przesłać drugiej stronie zawiadomienie o zaistnieniu Sporu; zawiadomienie takie musi zawierać pisemne oświadczenie, w którym podane zostanie imię i nazwisko (nazwa), adres i dane kontaktowe strony wystosowującej zawiadomienie, okoliczności stanowiące podstawę Sporu oraz żądanie zadośćuczynienia („Zawiadomienie o zaistnieniu Sporu”). Zawiadomienie o zaistnieniu Sporu dla firmy GoDaddy musi być zaadresowane na adres: GoDaddy, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Dział prawny („Adres Powiadomień GoDaddy”). Zawiadomienie o zaistnieniu Sporu zostanie przesłane listem poleconym na ostatni podany adres Użytkownika lub inny adres Użytkownika, jaki posiadamy w swoich rejestrach. Jeśli firma GoDaddy i Użytkownik nie dojdą do porozumienia w celu rozwiązania Sporu w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania Zawiadomienia o istnieniu Sporu, Użytkownik lub firma GoDaddy mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe na mocy niniejszego Paragrafu. Po złożeniu i otrzymaniu Zawiadomienia o zaistnieniu Sporu każda ze stron zgadza się działać w dobrej wierze w celu rozstrzygnięcia Sporu przed wszczęciem postępowania arbitrażowego.

(E) ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH LUB ZBIOROWYCH POSTĘPOWAŃ ARBITRAŻOWYCH. UŻYTKOWNIK ORAZ FIRMA GoDaddy UZGADNIAJĄ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WYTOCZYĆ SPÓR WOBEC DRUGIEJ WYŁĄCZNIE W CHARAKTERZE INDYWIDUALNYM, A NIE JAKO POWÓD ALBO CZŁONEK POZWU ZBIOROWEGO W JAKIMKOLWIEK POSTĘPOWANIU GRUPOWYM LUB PRZEDSTAWICIELSKI, W TYM, M.IN. FEDERALNYCH LUB STANOWYCH POZWACH ZBIOROWYCH LUB ZBIOROWYCH POSTĘPOWANIACH ARBITRAŻOWYCH. ANI UŻYTKOWNIK, ANI FIRMA GoDaddy NIE BĘDĄ STARAĆ SIĘ O ROZPATRZENIE JAKIEGOKOLWIEK SPORU JAKO POZWU ZBIOROWEGO, POWÓDZTWA PRYWATNEGO WNOSZONEGO W INTERESIE PUBLICZNYM ANI W ŻADNYM INNYM POSTĘPOWANIU,W KTÓRYM KTÓRAKOLWIEK ZE STRON DZIAŁA LUB PROPONUJE DZIAŁANIE W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELSKIM. ŻADNE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE, ANI INNE POSTĘPOWANIE NIE BĘDZIE POŁĄCZONE Z INNYM, BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKICH STRON DANYCH POSTĘPOWAŃ ARBITRAŻOWYCH LUB SĄDOWYCH.

(F) Procedura arbitrażowa. Jeśli strona zdecyduje się na wszczęcie postępowania arbitrażowego, przeprowadzone ono zostanie przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association, „AAA”) zgodnie z Regulaminem arbitrażowym AAA („Regulamin AAA”) oraz Warunkami niniejszej Umowy, z tym zastrzeżeniem, że AAA nie może przeprowadzać arbitrażu wniesionego przez kilku powodów lub zbiorowego postępowania arbitrażowego ze względu na to, że strony uzgodniły, że postępowanie arbitrażowe ograniczać będzie się do rozstrzygania wyłącznie roszczeń indywidualnych. Regulamin AAA dostępny jest na stronie www.adr.org lub pod telefonem 1-800-778-7879. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem AAA oraz postanowieniami niniejszej Umowy, postanowienia niniejszej Umowy mają charakter rozstrzygający. W ramach arbitrażu Użytkownik może dochodzić wszystkich bez wyjątku środków ochrony prawnej przysługujących mu na mocy prawa federalnego, stanowego lub lokalnego, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w paragrafie 19 niniejszej Umowy „Ograniczenia odpowiedzialności”. Wszystkie Spory poddane będą do rozstrzygnięcia przez niezależnego arbitra, a obie strony będą miały uzasadnioną możliwość uczestniczenia w wyborze arbitra. Arbiter związany jest warunkami niniejszej Umowy. Arbiter, a nie żadna agencja czy sąd federalny, stanowy lub lokalny, będzie mieć wyłączne uprawnienia do rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z lub dotyczących interpretacji, zastosowania, wykonalności lub sformułowania niniejszych Warunków, w tym, m.in. wszelkich twierdzeń, jakoby wszystkie lub niektóre z tych Warunków były nieważne lub możliwe do unieważnienia. Arbiter będzie również mieć wyłączne uprawnienia do orzekania w swojej własnej jurysdykcji, włącznie z wszelkimi zastrzeżeniami dotyczącymi istnienia, zakresu lub ważności umowy arbitrażowej lub arbitralności dowolnego roszczenia lub powództwa wzajemnego. Niezależnie od tego szerokiego oddelegowania uprawnień na rzecz arbitra, sąd może rozstrzygnąć ograniczoną kwestię tego czy dane roszczenie lub podstawa powództwa dotyczy (i) sprzeniewierzenia tajemnicy handlowej, (ii) naruszenia patentu, (iii) naruszenia lub niewłaściwego wykorzystania praw autorskich lub (iv) naruszenia znaku towarowego lub zmniejszenia jego wartości, które to kwestie są wykluczone z definicji „Sporów”, jak podano powyżej. Arbiter ma prawo postanowić o nałożeniu dowolnego zadośćuczynienia, które mógłby zasądzić sąd na podstawie prawa lub zasady słuszności. Rozstrzygnięcie arbitra będzie wiążące dla stron i może zostać zatwierdzone przez właściwy sąd. Użytkownik ma prawo zdecydować się uczestniczyć w rozprawach arbitrażowych telefonicznie. Rozprawy arbitrażowe przeprowadzone w formie innej niż telefoniczna, odbędą się w miejscu zasadnie dostępnym z miejsca głównego zamieszkania Użytkownika (lub miejsca prowadzenia działalności, jeśli Użytkownik jest małym przedsiębiorstwem), lub w hrabstwie Maricopa w Arizonie, według wyboru Użytkownika.

(G) Wszczęcie postępowania arbitrażowego. Jeśli Użytkownik lub firma GoDaddy zdecyduje się wszcząć postępowanie arbitrażowe w celu rozstrzygnięcia Sporu, zastosowanie będzie miała następująca procedura:

i. Sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego. Wniosek musi zawierać opis Sporu oraz wnioskowaną kwotę odszkodowania. Wzór wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego dostępny jest na stronie www.adr.org („Żądanie arbitrażu: Regulamin arbitrażu konsumenckiego”).

ii. Przesłanie jednej kopii wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego do AAA pocztą na adres: American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043.

iii. Przesłanie jednego egzemplarza wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego drugiej stronie na ten sam adres, co w przypadku Zawiadomienia o zaistnieniu Sporu lub inny adres uzgodniony przez strony.

(H) Sposób prowadzenia rozprawy. Bez względu na sposób prowadzenia rozprawy arbiter wyda pisemną decyzję, w której wyjaśni niezbędne ustalenia i wnioski, na których opierają się wszelkie ewentualne przyznane kwoty. W czasie trwania postępowania arbitrażowego kwota ugody zaproponowana przez GoDaddy lub Użytkownika nie zostanie ujawniona arbitrowi, dopóki nie ustali on samodzielnie ewentualnej kwoty na rzecz GoDaddy lub Użytkownika. W czasie arbitrażu dozwolone może być podanie lub wymiana informacji niezastrzeżonych istotnych dla rozstrzygnięcia Sporu.

(I) Opłaty i koszty prowadzenia postępowania arbitrażowego.

i. Sprawy, w których wartość przedmiotu Sporu nie przekracza 75 000,00 $. Firma GoDaddy niezwłocznie zwróci Użytkownikowi opłatę rejestracyjną oraz opłaty i wydatki AAA i arbitra. Jeżeli Użytkownik odrzuci ostatnią pisemną propozycję ugody złożoną przez firmę GoDaddy przed powołaniem arbitra („ostatnia pisemna propozycja GoDaddy”), w sprawie sporu zostanie przeprowadzone postępowanie włącznie z wydaniem postanowienia arbitra (zwanego „orzeczeniem”), a w orzeczeniu przyznana zostanie Użytkownikowi kwota wyższa niż wskazana w ostatniej pisemnej propozycji GoDaddy, firma GoDaddy: (i) wypłaci Użytkownikowi 1 000,00 $ lub przyznaną kwotę, w zależności od tego, która jest większa; (ii) wypłaci Użytkownikowi kwotę w wysokości dwukrotności ewentualnie poniesionych honorariów prawników Użytkownika; oraz (iii) zwróci Użytkownikowi wydatki (w tym wynagrodzenie i koszty biegłych), poniesione zasadnie przez prawnika Użytkownika na zbadanie, przygotowanie i przeprowadzenie arbitrażu. Arbiter zdecyduje o wysokości opłat, kosztów i wydatków, o ile Użytkownik i firma GoDaddy nie dojdą do porozumienia w tej sprawie.

ii. Sprawy, w których wartość przedmiotu Sporu przekracza 75 000,00 $. Opłaty rejestracyjne oraz opłaty i wydatki AAA i arbitra zostaną uiszczone zgodnie z Regulaminem AAA.

iii. Sprawy o dowolnej wartości przedmiotu sporu. W przypadku postępowania arbitrażowego wszczętego przez Użytkownika firma GoDaddy domagać się będzie zwrotu opłat i wydatków AAA lub arbitra lub wniesionej przez siebie opłaty rejestracyjnej jedynie w przypadku, gdy arbiter uzna, że postępowanie arbitrażowe wniesiono bezpodstawnie lub w niewłaściwym celu. W dowolnym postępowaniu arbitrażowym, jakie rozpocznie firma GoDaddy, firma GoDaddy pokryje wszystkie opłaty i wydatki związane ze zgłoszeniem, AAA i arbitrem. Firma GoDaddy nie będzie starać się o zwrot swoich opłat lub wydatków arbitra od Użytkownika w żadnym arbitrażu. Opłaty i wydatki nie są uwzględnione przy określaniu spornej kwoty.

(J) Roszczenia lub spory muszą być wniesione w terminie jednego roku. W największym stopniu dozwolonym przez prawo jakiekolwiek roszczenie lub spór, do których mają zastosowanie postanowienia niniejszego Paragrafu, muszą być wniesione w okresie jednego roku do sądu roszczeń drobnych lub sądu arbitrażowego. Okres jednego roku rozpoczyna się z momentem, gdy można po raz pierwszy złożyć roszczenie lub Zawiadomienie o Sporze. Jeśli nie zostanie ono złożone w ciągu jednego roku, roszczeni lub spór zostaną trwale zablokowane.

(K) 30-dniowy okres na rezygnację prawa do sporu. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE CHCE, ABY POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO PARAGRAFU DOTYCZĄCE SPORÓW MIAŁY DO NIEGO ZASTOSOWANIE, MUSI POWIADOMIĆ O TYM GoDaddy, PRZESYŁAJĄC WIADOMOŚĆ E-MAIL NA ADRES: LEGALOPTOUT@godaddy.com W TERMINIE 30 DNI OD DATY ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ UMOWY (CHYBA ŻE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WSKAZUJĄ DŁUŻSZY OKRES). W e-mailu należy podać swoje (a) imię, (b) nazwisko (c) adres, (d) numer telefonu i (e) numer(y) konta i podać następujące oświadczenie: „Chcę zrezygnować z postanowienia o prawie do arbitrażu zawartego w Umowie regulaminu ogólnego firmy GoDaddy”. Podając swoje dane w powyższy sposób, Użytkownik rezygnuje z porozumienia o arbitrażu, zawartego w Umowie regulaminu ogólnego firmy GoDaddy. Wniosek Użytkownika o rezygnację będzie ważny wyłącznie po złożeniu go w ciągu trzydziestu (30) dni od pierwszej akceptacji Umowy regulaminu ogólnego. W przypadku gdy rezygnacja z arbitrażu nie spełnia warunków określonych powyżej, zastosowanie będą miały wszystkie postępowania zawarte w niniejszej Umowie, w tym te dotyczące prawa właściwego oraz właściwości sądu lub sądów, do których można wnieść spory.

(L) Wprowadzanie poprawek do niniejszego Paragrafu. Niezależnie od wszelkich przeciwnych postanowień niniejszych Warunków, Użytkownik i firma GoDaddy uzgadniają, że jeśli firma GoDaddy wprowadzi w przyszłości jakiekolwiek zmiany do procedury rozstrzygania sporów oraz postanowień o zrzeczeniu się pozwów zbiorowych (inne niż zmiana adresu firmy GoDaddy) w niniejszych Warunkach, firma GoDaddy powiadomi o tym Użytkownika, który będzie mieć trzydzieści (30) dni od daty powiadomienia, aby zrezygnować z tego rodzaju zmian. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z wszelkich tego rodzaju przyszłych zmian, wyraża zgodę na to, że będzie uczestniczył w arbitrażu jakiegokolwiek Sporu pomiędzy nami zgodnie z językiem niniejszego Paragrafu, jak podano w niniejszych Warunkach, bez żadnych proponowanych zmian regulujących tę kwestię. Jeśli Użytkownik nie zrezygnuje z wszelkich przyszłych zmian, uznaje się, że wyraził zgodę na wszelkie tego rodzaju przyszłe zmiany.

(M) Klauzula salwatoryjna. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego paragrafu okaże się niemożliwe do zastosowania, zostanie ono wyłączone z Umowy, a pozostałe postanowienia Umowy pozostaną wiążące i skuteczne. Powyższa zasada nie dotyczy zakazu wniesienia pozwu lub powództwa grupowego; jeżeli okaże się, że zakaz wniesienia pozwu lub powództwa grupowego będzie niemożliwy do zastosowania, całość niniejszego paragrafu zostanie uznana za nieważną. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązywać będą również po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

(N) Wyłączna właściwość miejscowa dla rozstrzygania pozostałych kwestii spornych. Firma GoDaddy oraz Użytkownik uzgadniają, że wszelkie kwestie sporne wyłączone z procedury rozstrzygania sporów i zapisów o zrzeczeniu się prawa do wniesienia pozwu zbiorowego w niniejszym Paragrafie (oprócz powództwa indywidualnego wniesionego w sądzie ds. roszczeń drobnych) rozpatrywane będą wyłącznie przez Sąd Wyższej Instancji hrabstwa Maricopa w stanie Arizona lub w Sądzie Rejonowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Arizona, a każda ze stron niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę i poddaje się wyłącznej jurysdykcji ww. sadów na potrzeby rozstrzygnięcia takich kwestii spornych. Ponadto Użytkownik zrzeka się prawa do postępowania prowadzonego przed ławą przysięgłych w przypadku takiego powództwa lub postępowania.


23. WŁANOŚĆ NIEODEBRANA; OPŁATY ZA NIEKORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW


Należy mieć na uwadze, że gdy klient ma należne saldo na koncie (saldo dodatnie) przez okres trzech (3) lat lub dłuższy (niezależnie od przyczyny takiego stanu rzeczy) oraz (i) firma GoDaddy nie jest w stanie wysłać płatności takiemu klientowi lub (ii) firma GoDaddy wysłała takiemu klientowi płatność w postaci czeku w formie papierowej, ale nie został on zrealizowany, firma GoDaddy zgodnie z prawem stanowym przekaże takie saldo konta na rzecz stanu Arizona. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że w przypadku sytuacji opisanej w powyższych punktach (i) lub (ii) firma GoDaddy może potrącić opłatę za niekorzystanie ze środków w wysokości mniejszej z kwot: 25,00 $ lub pozostałego salda powiązanego z takim klientem.


24. NASTĘPCY I CESJONARIUSZE


Niniejsza Umowa jest wiążąca i obowiązuje na korzyść stron niniejszej Umowy oraz ich spadkobierców, następców i cesjonariuszy.


25. BRAK BENEFICJENTÓW BĘDĄCYCH STRONAMI TRZECIMI


Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie stronom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.


26. PRZEPISY EKSPORTOWE STANÓW ZJEDNOCZONYCH


Niniejsza Strona i Usługi dostępne za jej pośrednictwem podlegają przepisom eksportowym, ograniczeniom, regulacjom oraz aktom administracyjnym Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, Biura ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych w Departamencie Skarbu („OFAC”, Office of Foreign Assets Control), Departamentu Stanu oraz innych organów administracji Stanów Zjednoczonych (łącznie zwanym „Przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych”). Użytkownicy nie będą korzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem niniejszej Strony w celu zbierania, przechowywania ani przekazywania żadnych informacji ani danych technicznych, które podlegają kontroli na mocy przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych. Użytkownicy nie będą eksportować, reeksportować ani zezwalać na eksportowanie lub reeksportowanie Usług dostępnych za pośrednictwem niniejszej Strony z naruszeniem jakichkolwiek przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych. Żadnych Usług dostępnych na tej Stronie nie można pobierać lub w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do (lub do obywatela lub rezydenta) żadnego kraju, z którym Stany Zjednoczone obowiązuje embargo na handel; lub (ii) komukolwiek z Listy specjalnie wyznaczonych obywateli Amerykańskiego Departamentu Skarbu lub Listy podmiotów wykluczonych Amerykańskiego Departamentu Handlu lub wszelkim innym osobom z list podmiotów wykluczonych na mocy przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych. Korzystając z niniejszej Strony oraz Usług dostępnych za jej pośrednictwem, Użytkownik zgadza się na powyższe warunki oraz oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem ani rezydentem żadnego kraju objętego restrykcjami, nie przebywa w takim kraju ani nie jest przez taki kraj kontrolowany oraz że nie znajduje się na żadnej liście podmiotów wykluczonych. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych (w tym regulacji dotyczących „przepisów antybojkotowych”, „domniemanego eksportu” oraz „domniemanego reeksportu”). Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem z innych krajów lub jurysdykcji, robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa obowiązujących w tej jurysdykcji, o ile i w zakresie, w jakim te przepisy prawa lokalnego mają zastosowanie i nie stoją w sprzeczności z przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych. Jeśli takie przepisy stoją w sprzeczności z przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych, Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Strony ani Usług dostępnych za jej pośrednictwem. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie pozostają w mocy po jakimkolwiek rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy bądź zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z niniejszej Strony lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem.


27. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA


Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie. Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.


DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Umowy można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej, pisząc na adres:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com