GoDaddy

Umowa o świadczeniu usługi Kreator witryn

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

 1. PRZEGLĄD
 2. Niniejsza Umowa o świadczenie usługi Kreator witryn (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company („GoDaddy”) a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień.  Niniejsza Umowa określa regulamin korzystania przez Użytkownika z usług Kreatora witryn firmy GoDaddy („Kreator witryn” lub „Services”) i stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a firmą GoDaddy w zakresie jej przedmiotu.

  Terminy „my”, „nam” lub „nasz” odnoszą się do GoDaddy.  Terminy „Ty”, „Twój”, „Użytkownik” lub „Klient” odnoszą się do każdej osoby lub podmiotu, który akceptuje tę Umowę i/lub korzysta z Usług.  O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w niniejszej Umowie, żaden z zapisów niniejszej Umowy nie zostanie uznany za przekazanie jakiejkolwiek stronie trzeciej praw lub korzyści.

  Użytkownik przyznaje i potwierdza, że (i) GoDaddy, według swojego wyłącznego i absolutnego uznania, może w każdym czasie zmieniać lub modyfikować niniejszą Umowę oraz wszelkie polityki lub umowy do niej włączone, a tego rodzaju zmiany lub modyfikacje wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu ich na tej Stronie, a (ii) korzystanie przez Użytkownika z tej Strony lub Usług dostępnych na tej Stronie po wprowadzeniu w/w zmian lub modyfikacji (zgodnie z wskazaną u góry tej strony datą „Ostatniej aktualizacji”) będzie stanowić akceptację niniejszej Umowy przez Użytkownika, zgodnie z ostatnia aktualizacją.  Jeśli Użytkownik nie zgadza się na związanie się niniejszą Umową zgodnie z ostatnią aktualizacją, nie może korzystać (lub kontynuować korzystania) z tej Strony lub z Usług dostępnych na tej Stronie.  Ponadto, GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy pocztą elektroniczną.  Dlatego bardzo ważne jest, aby Użytkownik dbał o aktualność danych swojego konta kupującego („Konto kupującego”), włącznie z adresem e-mail. GoDaddy nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Użytkownika powiadomienia e-mail, jeśli wynika to z podania nieprawidłowego lub nieaktualnego adresy e-mail.

 3. OPIS USŁUG
 4. Strony Internetowe + Marketing. Strony Internetowe + Marketing GoDaddy to narzędzie chmurowe pozwalające na projektowanie, tworzenie, budowanie, wprowadzanie na rynek i/lub promowanie (zakres dostępnych usług różni się w zależności od wybranego planu usługi) obecności online służącej określonym celom Użytkownika; usługa ta obejmuje witrynę, hosting, zabezpieczenia, obecność w mediach społecznościowych, witrynę sklepową online, witrynę pozwalającą na umawianie spotkań online, marketing e-mail, marketing cyfrowy i/lub inne rozwiązania w ramach jednego narzędzia i ofert pakietowej.   Za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. „Wyjątki i ograniczenia” niniejszej Umowy, korzystanie z Usług przez Użytkownika podlega postanowieniom niniejszej Umowy oraz następującym regulaminom dotyczącym poszczególnych produktów firmy GoDaddy, włączonym do niniejszej Umowy poprzez odniesienie: (i) umowa usługi Księgowości online (ii) Umowa o zastosowaniach marketingowych, (iii) Umowa usługi daj się znaleźć, (iv) umowy ogólnej o świadczenie usług certyfikacji oraz (iv) Umowy usługi marketingu e-mail

  Usługi społecznościowe firmy GoDaddy.  Celem Usług społecznościowych firmy GoDaddy jest udostępnienie Użytkownikowi zarówno zespołu, jak i technologii pozwalającej na poprawienie jego obecności w mediach społecznościowych. Plany Usług społecznościowych firmy GoDaddy mogą zawierać następujące elementy: optymalizację profilu w mediach społecznościowych; odpowiedzi na recenzje; indywidualne posty do publikacji w mediach społecznościowych; kampanie e-mail promujące markę; oraz raporty i analizy. Dokładny zestaw dostępnych funkcjonalności zależy od rodzaju wykupionego planu.

  • Usługa Optymalizacji profilu w mediach społecznościowych obejmuje utworzenie lub ulepszenie wszystkich profilów Użytkownika w mediach społecznościowych oraz nielimitowane okresowe aktualizacje, aby działalność Użytkownika zawsze liczyła się na rynku i była aktualna. Usługa ta może obejmować profesjonalną sesję zdjęciową dla firmy Użytkownika w celu stworzenia portfolio zawodowo wykonanych zdjęć poddanych odpowiedniej obróbce, które można wykorzystać na wszystkich profilach Użytkownika w mediach społecznościowych.
  • Usługa Nielimitowanych odpowiedzi na recenzje polega na śledzeniu recenzji firmy Użytkownika w Google, Yelp i na Facebooku oraz udzielanie odpowiedzi na każdą recenzję, zarówno pozytywną, jak i negatywną. Użytkownik może zapoznać się z każdą odpowiedzią i zatwierdzić ją, zanim zostanie ona przez nas opublikowana. Ponadto, monitorujemy pojawianie się recenzji naruszających zasady Yelp, Google lub Facebooka i oznaczamy takie recenzje dla Użytkownika.
  • Usługa Indywidualnych postów do publikacji w mediach społecznościowych polega na tworzeniu unikalnego planu marketingowego z wykorzystaniem uwag Uczestnika oraz realizacji tego planu przy pomocy indywidualnych postów publikowanych na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Usługa Indywidualnych postów może również obejmować kampanie w mediach społecznościowych tworzone na żądanie, związane z ograniczoną czasowo ofertą specjalną, promocją lub wydarzeniem realizowanym przez firmę Użytkownika. Liczba postów publikowanych w ciągu tygodnia różni się w zależności od planu subskrypcji Usług.
  • Usługa Kampanii e-mail promujących markę polega na tworzeniu przez nasz zespół kampanii e-mail dla konkretnej marki w celu przesyłania informacji o promocjach, aktualności dotyczących wydarzeń lub dowolnych specjalnych ofert subskrybentom Użytkownika.
  • Usługa Raportów i analiz pozwala Użytkownikowi na śledzenie danych dotyczących każdej publikowanej przez nas treści oraz sposobu, w jaki konsumenci wchodzą z taką treścią w interakcję. Dane te są udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem zestawów do oceny skuteczności.

 5. USŁUGI WITRYNY SKLEPOWEJ I UMAWIANIA SPOTKAŃ
 6. Zawartość Witryny sklepowej i witryny pozwalającej na umawianie potkań

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesyłanie plików do swojej witryny oraz jej udostępnianie, aktualizację i prowadzenie, a także za przesyłanie, udostępnianie, aktualizację i prowadzenie wszelkich plików, stron, danych, dzieł, informacji i/lub materiałów znajdujących się lub wyświetlanych w jego witrynie, połączonych z nią lub przesyłanych do niej, z niej lub za jej pośrednictwem, w tym znaków towarowych lub usługowych, obrazów, fotografii, grafiki, plików audio i wideo, wiadomości e-mail lub innych, znaczników meta, nazw domen, oprogramowania i tekstu. Użytkownik ma obowiązek zapewnić, aby treść jego witryny była zgodna ze wszystkimi przepisami prawa lokalnego, stanowego, federalnego i międzynarodowego. Treść witryny Użytkownika obejmuje także zarejestrowane nazwy domen dostarczone przez Użytkownika lub zarejestrowane w jego imieniu w związku z Usługami. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że firma GoDaddy polega na złożonym przez Użytkownika oświadczeniu dotyczącym właściwego wykorzystania przez niego wszystkich treści znajdujących się w którejkolwiek z witryn stworzonych lub kontrolowanych przez Użytkownika.

  Dostępność usług Witryny sklepowej i umawiania spotkań

  Z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej Umowy, firma GoDaddy dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Usług dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu, przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że od czasu do czasu Usługi mogą być niedostępne lub mogą nie działać z dowolnej przyczyny, w tym, między innymi: (i) z powodu awarii sprzętu; (ii) z powodu okresowej konserwacji lub napraw przeprowadzanych co pewien czas przez firmę GoDaddy; lub (iii) z przyczyn znajdujących się poza kontrolą firmy GoDaddy i niemożliwych do przewidzenia przez firmę GoDaddy w racjonalny sposób, w tym, między innymi, z powodu zakłóceń lub awarii łączy telekomunikacyjnych i łączy cyfrowej transmisji danych, ataków sieciowych, przeciążeń sieci oraz innych awarii. Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy nie sprawuje w sposób ciągły i nieprzerwany kontroli nad dostępnością Usług.

  Katalog produktów

  Użytkownik akceptuje fakt, że w zależności od potencjalnych ograniczeń fizycznych i praktycznych, w tym, między innymi, architektury systemu, wydajności systemu, obciążenia systemu, połączenia internetowego użytkowników końcowych oraz konfiguracji komputerów użytkowników końcowych, przy określonej liczbie produktów może wystąpić obniżenie wydajności witryny Użytkownika. Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy nie ma wpływu na potencjalne ograniczenia fizyczne i praktyczne, jakie mogą wystąpić przy bliżej nieokreślonej liczbie produktów w danej kategorii.

  Podatki i płatność klienta końcowego

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za przyjmowanie wszelkich płatności od klientów końcowych i zarządzanie nimi. Ponadto, obowiązkiem Użytkownika jest płacenie wszelkich należnych stanowych, federalnych lub międzynarodowych podatków od produktów sprzedawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Usług. Obowiązkiem Użytkownika jest przeczytanie i zaakceptowanie wszystkich umów licencyjnych użytkownika końcowego, niezbędnych do korzystania z wybranych przez niego sposobów płatności i opcji regulowania podatków. Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji uzyskanych za pośrednictwem sposobów płatności i opcji regulowania podatków. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe podatki i cła nakładane na transakcje. Użytkownik może podlegać zagranicznym obowiązkom podatkowym z tytułu dokonywania sprzedaży na rzecz nabywców. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich krajowych i zagranicznych przepisów podatkowych, przewozowych i eksportowych w odniesieniu do sprzedaży swoich artykułów nabywcom na całym świecie.

  Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

  W każdym momencie Użytkownik ponosi pełne ryzyko utraty i zniszczenia swojej witryny i wszystkich znajdujących się w niej treści. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i informacji o koncie. Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi on wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, zaniechania i przypadki wykorzystania oraz opłaty poniesione przy pomocy jego konta lub hasła bądź w związku z witryną lub jakąkolwiek wyświetlaną, powiązaną za pomocą łączy, przesyłaną za pośrednictwem serwera lub przechowywaną na nim treścią witryny Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie środków w celu: (i) ochrony przed utratą lub uszkodzeniem treści swojej witryny; (ii) utrzymania niezależnych kopii archiwalnych i zapasowych treści witryny; (iii) zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i integralności całej treści swojej witryny przesyłanej za pośrednictwem serwerów firmy GoDaddy lub przechowywanej na nich; oraz (iv) zapewnienia poufności swojego hasła. Serwery i usługi hostingowe firmy GoDaddy nie stanowią archiwum i firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych osób za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie jakichkolwiek treści Użytkownika. W przypadku utraty, kradzieży lub narażenia hasła na ujawnienie w inny sposób, Użytkownik niezwłocznie powiadomi firmę GoDaddy o takim fakcie, po czym firma GoDaddy zawiesi możliwość dostępu do witryny Użytkownika przy użyciu takiego hasła i przekaże Użytkownikowi lub jego uprawnionemu przedstawicielowi hasło zastępcze. Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które mogą zostać poniesione przez Użytkownika na skutek użycia hasła lub konta Użytkownika przez inne osoby, za jego zgodą lub bez jego zgody. Niemniej, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych przez firmę GoDaddy lub inną osobę w wyniku użycia konta lub hasła Użytkownika przez inne osoby.

  Przykładowy regulamin

  Przykładowy regulamin udostępniono tylko w celach informacyjnych. Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z przykładowego regulaminu – Użytkownik korzysta z niego na własne ryzyko. Domyślny regulamin zamieszczony na stronie z regulaminem może być stosowany pod warunkiem przyjęcia następującego zastrzeżenia odpowiedzialności: Opisy i sugestie nie stanowią porady prawnej, podatkowej lub finansowej. Firma GoDaddy nie gwarantuje zgodności z prawem jakichkolwiek sformułowań lub postanowień przedstawianych w tych opisach i sugestiach lub z nich pochodzących. Użytkownik powinien skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że jego regulamin jest wystarczający w stosunku do jego potrzeb, odpowiedni w jego jurysdykcji i prawnie wiążący dla klientów.

 7. WARUNKI DOTYCZĄCE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH GODADDY
 8. Prawa własności „Treść” oznacza tekst, grafiki, obrazy, muzykę, oprogramowanie, pliki audio, video, jakiegokolwiek rodzaju dzieła autorskie oraz informacje i inne materiały publikowane, generowane, przekazywane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Usług. “ GoDaddy Treść” oznacza wszelką Treść stworzoną lub objętą licencją przez GoDaddy (w tym, bez ograniczeń, Treść utworzona dla Użytkownika lub przy jego udziale). „Treść Klienta” oznacza wszelką Treść, którą posiadacze Kont (w tym Użytkownik) przekazują, aby udostępniać ją za pośrednictwem Usług.

  GoDaddy nie zastrzega sobie żadnych praw własności do jakichkolwiek Treści Klienta. Żaden z zapisów niniejszej Umowy nie będzie uznawany za ograniczający jakiekolwiek prawa, jakie Użytkownik może posiadać do korzystania ze swoich Treści Klienta i wykorzystywania ich. Z zastrzeżeniem powyższego, GoDaddy oraz jej licencjodawcy posiadają na wyłączność wszystkie prawa, tytuły własności oraz udziały w Usługach oraz Treści GoDaddy, włącznie z wszelkimi powiązanymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik potwierdza, że Usługi i Treści GoDaddy są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym oraz innymi przepisami prawa USA i innych krajów. Użytkownik zgadza się nie usuwać, nie zmieniać ani nie zasłaniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, znakach usługowych lub innych prawach własności zawartych w Usługach lub Treści, lub im towarzyszących.

  _Prawa do treści udzielone przez Użytkownika _. Udostępniając jakiekolwiek Treści Klienta za pośrednictwem Usług, Użytkownik niniejszym udziela firmie GoDaddy niewyłącznej, przenoszalnej, podlegającej sub-licencji, obowiązującej na całym świecie licencji bez opłat licencyjnych na użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych na ich podstawie, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie i dystrybuowanie Treści Klienta Użytkownika w związku z funkcjonowaniem i świadczeniem Usług oraz Treści Użytkownikowi oraz upoważnionym właścicielom kont. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za całe swoje Treści Klienta. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie swoje Treści Klienta lub że posiada wszystkie niezbędne prawa do udzielenia praw licencyjnych do swoich Treści Klienta na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje również, że ani jego Treści Klienta, ani użytkowanie i przekazywanie przez niego Treści Klienta, które mają być udostępniane za pośrednictwem Usług, ani jakiekolwiek użytkowanie Treści Klienta przez firmę GoDaddy w ramach Usług lub za ich pośrednictwem, nie będzie naruszać, nieodpowiednio wykorzystywać lub łamać praw intelektualnych, praw własności lub praw do publikacji lub prywatności stron trzecich, ani nie będzie skutkować naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów lub regulacji. Użytkownik przyjmuje na siebie wszystkie ryzyka związane ze swoimi Treściami, włącznie z poleganiem przez kogokolwiek na dokładności, pełności lub użyteczności Treści lub wszelkim ujawnieniem przez Użytkownika informacji w ramach jego Treści, które pozwoliłyby na jego zidentyfikowanie.

  Użytkownik może usunąć swoje Treści Klienta kontaktując się z nami i prosząc o ich usunięcie. Jednakże w niektórych przypadkach niektóre Treści Klienta (w tym, m.in. opublikowane posty lub komentarze) mogą nie zostać w pełni usunięte, a kopie Treści Klienta Użytkownika mogą w dalszym ciągu istnieć w Usługach, w formie archiwum lub kopii zapasowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za zdjęcie lub usunięcie (lub niezrealizowanie zdjęcia lub usunięcia) jakichkolwiek Treści Klienta Użytkownika.

  Zdjęcia, nagrania video i audio. W zakresie, w jakim Użytkownik chce być przez nas fotografowany, filmowany i/lub nagrywany, możemy to realizować, a wszelkie tego rodzaju zdjęcia, nagrana video lub audio będą uznawane za Treść firmy GoDaddy i będą należeć wyłącznie do GoDaddy. W stopniu, w jakim tego rodzaju zdjęcia, nagrania video lub audio zawierają nazwy, obrazy, podobizny lub głosy stron trzecich, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia i zwolnienia od w/w stron trzecich. W przypadku, gdyby Użytkownik chciał korzystać z tych zdjęć, nagrań video lub audio w związku ze swoją działalnością poza Usługami, na prośbę Użytkownika firma może udzielić mu niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sub-licencji licencji na terenie całego świata na użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych na ich podstawie, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie i pokazywanie niektórych z tych zdjęć, nagrań video lub audio, za opłatą.

  Prawa do treści udzielone przez GoDaddy. Pod warunkiem przestrzegania niniejszych warunków, firma GoDaddy udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sub-licencji licencji na pobieranie, przeglądanie, kopiowanie, wyświetlanie i drukowanie Treści firmy GoDaddy wyłącznie w związku z dozwolonym korzystaniem z Treści i wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych Użytkownika.

  Ustawa o prawach autorskich DMCA/Polityka w zakresie praw autorskich. GoDaddy MSH Inc. szanuje prawa autorskie i oczekuje tego samego od swoich użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z GoDaddy polityką w zakresie praw autorskich i własności intelektualnej MSH na stronie www.mainstreethub.com/copyright-policy/.

  Prawa dostępu. W ramach Usług Użytkownik może pozwolić firmie GoDaddy na zarządzanie zewnętrznymi profilami, aplikacjami lub witrynami w jego imieniu („Usługi zewnętrzne”), korzystając z nazw użytkowników i haseł, które Użytkownik podawał w celu zalogowania się na Usługi zewnętrzne (informacje te stanowią „Login zewnętrzny”). Użytkownik niniejszym daje firmie GoDaddy prawo do (1) tworzenia, uzyskiwania dostępu i zarządzania Usługami zewnętrznymi w jego imieniu, korzystając z Treści, Treści Klienta i publicznie dostępnych informacji firmy GoDaddy; (2) publikowania, według uznania firmy GoDaddy, Treści Klienta lub Treści GoDaddy dla Usług zewnętrznych w imieniu Użytkownika, w tym, m.in. Treści, w których wspomina się, omawia lub promuje strony trzecie; (3) dostępu, gromadzenia, odczytywania, analizowania i innego rodzaju użytkowania w imieniu Użytkownika informacji dostępnych w Usługach zewnętrznych; (4) hostowania, korzystając z zasobów firmy GoDaddy lub jej podmiotów powiązanych, Usług zewnętrznych, w stopniu niezbędnym do świadczenia Usług; oraz (5) korzystania z Loginów zewnętrznych i przechowywania ich w celu osiągnięcia dowolnego z wyżej wymienionych. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE GDY GoDaddy TWORZY USŁUGI ZEWNĘTRZNE, UZYSKUJE DO NICH DOSTĘP I ZARZĄDZA NIMI, GoDaddy WYSTĘPUJE JAKO JEGO PRZEDSTAWICIEL, A NIE JAKO PRZEDSTAWICIEL STRONY TRZECIEJ, KTÓRA PROWADZI USŁUGI ZEWNĘTRZNE, ANI PODMIOT WYSTĘPUJĄCY W JEJ IMIENIU. Dostęp Użytkownika do Usług zewnętrznych jest regulowany wyłącznie na mocy umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a operatorem Usług zewnętrznych. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług GoDaddy, Użytkownik zachowuje prawo dostępu i kontroli Usług zewnętrznych niehostowanych przez firmę GoDaddy lub jej podmioty powiązane, jak również do Treści Klienta. W dowolnym momencie, po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usług, firmaGoDaddy może usunąć, wyłączyć, zmienić, zdjąć lub w inny sposób rozporządzić Usługami zewnętrznymi hostowanymi przez firmę GoDaddy lub jej podmioty powiązane.

  Ograniczenia dotyczące Treści. Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że:

  • Korzystanie przez Użytkownika z Usług, w tym wszelkich wysłanych przez niego Treści Klienta, będzie zgodne z niniejszym regulaminem oraz wszystkimi stosownymi przepisami, zasadami i regulacjami prawa lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego.

  • Użytkownik nie będzie zbierać (ani nie pozwoli nikomu innemu zbierać) Treści Klienta ani żadnych niejawnych lub pozwalających na identyfikację informacji na temat jakiejkolwiek osoby lub podmiotu bez ich wyraźnej uprzedniej zgody na piśmie.

  • Użytkownik nie będzie korzystał z Usług w sposób (określony przez firmę GoDaddy według jej wyłącznego i absolutnego uznania), który jest nielegalny lub promuje, lub zachęca do działalności nielegalnej; promuje wykorzystywanie dzieci albo dowolnej aktywności związanej z rozpowszechnianiem materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, lub zachęca do takich działań, lub uczestniczy w nich; promuje terroryzm, przemoc przeciwko ludziom, zwierzętom lub mieniu, lub zachęca do takich działań, lub uczestniczy w nich; promuje spam lub inne niepożądane masowe wiadomości e-mail, włamania do komputerów lub sieci bądź łamanie zabezpieczeń lub zachęca do takich działań lub uczestniczy w nich; narusza ustawę o ochronie klientów aptek internetowych Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act z 2008 r. lub podobne ustawodawstwo lub promuje sprzedaż lub dystrybucję leków na receptę bez ważnej recepty, lub zachęca do takiego działań lub uczestniczy w nich, narusza ustawę o walce z handlu usługami seksualnymi online z 2017 r. lub podobne ustawodawstwo, lub promuje, lub ułatwia prostytucję i/lub handel usługami seksualnymi; narusza prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu; narusza prywatność lub prawa do publikacji innego Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu; lub narusza wszelki obowiązek zachowania poufności, który Użytkownik jest zobowiązany zachować wobec innego Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu; zakłóca funkcjonowanie Usług, zawiera lub instaluje wszelkie wirusy, robaki, błędy, konie trojańskie lub inne kody, pliki lub programy zaprojektowane lub zdolne do tego, by zakłócać, uszkadzać lub ograniczać funkcjonalność jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu; lub zawiera fałszywy lub wprowadzający w błąd język lub niezasadne lub porównywalne roszczenia dotyczące firmy GoDaddylub Usług GoDaddy.

  • Użytkownik nie będzie modyfikować ani zmieniać żadnej części Usług, ani żadnych powiązanych z nimi technologii.

  • Użytkownik nie będzie uzyskiwać dostępu do Treści GoDaddy ani do Treści Klienta za pomocą jakichkolwiek technologii lub środków innych niż za pośrednictwem niniejszych Usług lub w inny sposób określony przez firmę GoDaddy.

  • Użytkownik zgadza się przyjąć ryzyko straty wszelkich Treści Klienta.

  • Ponadto, Użytkownik nie będzie próbował uzyskać dostępu do Usług lub Treści, lub przeszukiwać je lub pobierać Treści z Usług za pośrednictwem jakiejkolwiek wyszukiwarki, oprogramowania, narzędzia, pośrednika, urządzenia lub mechanizmu (w tym przeszukiwarek, robotów, narzędzi do wydobywania danych itp.) innych niż oprogramowanie i/lub środki wyszukiwania dostarczone przez GoDaddy MSH Inc. lub inne ogólnie dostępne wyszukiwarki firm zewnętrznych; korzystać z Usług lub odsprzedawać Treści GoDaddy lub jakąkolwiek ich część lub na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej lub w sposób niedozwolony w niniejszym regulaminie; fałszować wszelkie nagłówki pakietów TCP/IP lub wszelkie elementy informacji z nagłówka w jakichkolwiek e-mailach lub postach w grupach dyskusyjnych lub w jakikolwiek sposób korzystać z Usług lub Treści do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji podających źródło; nie będzie próbował odszyfrowywać, dekompilować, demontować lub stosować inżynierii zwrotnej w stosunku do jakiegokolwiek oprogramowania używanego w celu świadczenia Usług lub Treści; pobierać lub przechowywać jakiekolwiek informacje pozwalające na identyfikację osoby z Usług od innych użytkowników Usług bez ich wyraźnej zgody; podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w nieprawdziwy sposób informować o swoich powiązaniach z jakąkolwiek osobą lub podmiotem; lub zachęcać jakąkolwiek osobę do czegokolwiek z powyższych lub jej to umożliwiać.

  Mimo że nie mamy obowiązku monitorowania dostępu do Usług lub Treści, lub ich użytkowania, ani do kontrolowania lub edytowania jakichkolwiek Treści, mamy prawo robić to w celu zapewniania Usług, zgodności z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania obowiązujących przepisów i innych wymogów prawnych.

  ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, ALE NIE OBOWIĄZEK, DO USUNIĘCIA LUB WYŁĄCZENIA DOSTĘPU DO JAKICHKOLWIEK TREŚCI,W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ UPRZEDZENIA, JEŚLI WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA UZNAMY JAKIEKOLWIEK TREŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE LUB NARUSZAJĄCE NINIEJSZY REGULAMIN. MAMY PRAWO DO ZBADANIA NARUSZEŃ TEGO REGULAMINU LUB POSTĘPOWANIA, KTÓRE WPŁYWA NA USŁUGI. MOŻEMY RÓWNIEŻ KONSULTOWAĆ SIĘ Z ORGANAMI ŚCIGANIA I WSPOŁPRACOWAĆ Z NIMI W ŚCIGANIU UŻYTKOWNIKÓW NARUSZAJĄCYCH PRAWO.

  Zwrot kosztów i rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z Usług społecznościowych firmy GoDaddy w dowolnym momencie. Rezygnację z Usług społecznościowych należy zgłosić nie później niż 48 godzin przed kolejną datą rozliczenia, aby rezygnacja była skuteczna dla takiego okresu rozliczeniowego. W przypadku rezygnacji na mniej niż 48 godzin przed datą rozliczenia, rezygnacja stanie się skuteczna w kolejnym okresie rozliczeniowym i Użytkownik nie otrzyma zwrotu kosztów za taki okres rozliczeniowy.

 9. WARUNKI DOTYCZĄCE PAKIETU MARKETING CYFROWY
 10. Korzystanie z pakietu Marketing cyfrowy przez Użytkownika podlega postanowieniom niniejszej Umowy oraz następującym regulaminom dotyczącym poszczególnych produktów firmy GoDaddy, włączonym do niniejszej Umowy poprzez odniesienie: (i) Umowa usługi aplikacji marketingowych; (ii) Umowa usługi Daj się znaleźć oraz (iii) Umowa na usługę marketingu e-mail. Pakiet Marketing cyfrowy nie obejmuje certyfikatu SSL ani możliwości tworzenia i hostowania witryny (w tym Sklepu Internetowego/Witryny pozwalającej na umawianie spotkań online).

  Ze względu na ograniczony charakter oferty pakietu Marketing cyfrowy, warunki (i) umowy usług Księgowości online, (ii) umowy ogólnej o świadczenie usług certyfikacji; oraz (iii) umowy usługi Daj się znaleźć firmy GoDaddy nie mają zastosowania.

 11. PROJEKTANT STRON NA FACEBOOKU
 12. Plan Strony Internetowe + Marketing GoDaddy umożliwia korzystanie z projektanta stron na Facebooku („Projektant stron na Facebooku”), który pozwala na tworzenie spersonalizowanych stron na Facebooku, uzupełniających witrynę Użytkownika.  Dozwolona liczba stron na Facebooku różni się w zależności od planu Usług wybranego przez Użytkownika i nie wlicza się do liczby stron witryny uwzględnionej w planie Usług.

  Aby korzystać z Projektanta stron na Facebooku, należy (i) utworzyć konto na Facebooku (jeżeli Użytkownik jeszcze go nie ma) oraz (ii) aktywować stronę publiczną z poziomu konta na Facebooku.  Po zakończeniu projektowania stron na Facebooku należy połączyć je z kontem Użytkownika na Facebooku, aby umożliwić poruszanie się po tych stronach.  Należy pamiętać, że strony na Facebooku zostaną utworzone na tym samym koncie usług hostingowych (i będą dostępne przy użyciu tego samego panelu sterowania) co witryna Użytkownika.  Z tego powodu, opublikowanie stron na Facebooku wymaga uprzedniego opublikowania co najmniej jednej strony witryny Użytkownika.

  Jeżeli Użytkownik korzysta z Projektanta stron na Facebooku, przyjmuje on do wiadomości i potwierdza, że:

  1. nie może używać tego narzędzia w celu tworzenia stron na Facebooku, które promują, zawierają lub wykorzystują następujące treści bądź zawierają odwołania lub ułatwiają dostęp do następujących treści:

  2. Treści dotyczących alkoholu lub sprzedaży wyrobów tytoniowych, amunicji i/lub broni;

  3. Treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, prawo do prywatności, prawo do wizerunku, prawa moralne i inne prawa osobiste lub majątkowe oraz treści oszukańczych lub wprowadzających w błąd;

  4. Treści hazardowych, w tym, między innymi, gier w kasynach internetowych, zakładów sportowych, bingo lub pokera; Nielegalnej działalności i/lub nielegalnych konkursów, piramid finansowych, loterii lub łańcuszków (organizowanie lub ułatwianie przeprowadzania dozwolonych prawem zakładów pieniężnych, konkursów lub innych promocji bądź odwoływanie się do nich podlega wytycznym dotyczącym promocji na Facebooku, które można znaleźć tutaj); lub
  5. Treści wyrażających nienawiść lub groźby, treści o charakterze oszczerczym lub pornograficznym; treści nawołujących do przemocy; treści przedstawiających elementy nagości lub realistyczną bądź nieuzasadnioną przemoc. 

  6. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że posiada lub uzyskał on wszelkie prawa do kopiowania, wyświetlania, rozpowszechniania, dostarczania, odtwarzania i publicznego prezentowania wszystkich treści zawartych w aplikacji użytkownikom Facebooka we wszystkich krajach, w których treści są udostępniane przez Użytkownika. 

 13. INTEGRACJA Z PLATFORMĄ HOSTINGOWĄ, PRAWA WŁASNOŚCI WITRYN
 14. Witryny tworzone za pomocą Usług są budowane na platformie hostingowej firmy GoDaddy i integrowane z nią, a wszelkie próby przeniesienia takiej witryny do innego dostawcy usług hostingowych stanowią naruszenie warunków niniejszej Umowy. 

  Z wyjątkiem treści dostarczonych przez Użytkownika, witryny utworzone przy pomocy Usług należą do firmy GoDaddy, a wszystkie takie witryny (oraz ich kopie) podlegają prawom autorskim, znakom towarowym, patentom i innym prawom własności intelektualnej obowiązującym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Firma GoDaddy udziela Użytkownikowi nieograniczonej licencji na witrynę na czas trwania subskrypcji Usług. Anulowanie subskrypcji Usług z jakiejkolwiek przyczyny powoduje wygaśnięcie licencji na witrynę. Użytkownik zobowiązuje się zapobiegać nieuprawnionemu kopiowaniu witryn utworzonych za pomocą Usług.  O ile niniejsza Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, na mocy niniejszej Umowy nie zostają udzielone żadne prawa ani licencje w ramach jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej lub licencji. Firma GoDaddy zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszej Umowie.

  Publikując treści na swoją witrynę, Użytkownik udziela firmie GoDaddy nieograniczonej licencji na (i) korzystanie z treści w celu uwzględnienia ich na witrynie Użytkownika i (ii) wyświetlania zrzutów ekranu dowolnej witryny utworzonej z udziałem Usług, w materiałach marketingowych lub w inny sposób określony przez firmę GoDaddy według jej całkowitego i wyłącznego uznania.  Ponadto Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie GoDaddy, że (a) posiada on wszystkie niezbędne prawa do dystrybucji takich treści, ponieważ jest on ich autorem i posiada prawo do ich rozpowszechniania lub też otrzymał na piśmie od właściciela praw autorskich lub innego właściciela treści odpowiednie prawa do rozpowszechniania, licencje, zgody i/lub pozwolenia na używanie; oraz (b) nie narusza on praw jakiejkolwiek osoby trzeciej.  W rozumieniu niniejszej Umowy, wyrażenie „treści” obejmuje, między innymi, wszelki tekst, oprogramowanie, widżety, aplikacje, skrypty, kody źródłowe, interfejsy API, fotografie, ilustracje, obrazy, grafiki, dźwięki, muzykę, pliki audio, pliki wideo i funkcje interaktywne (oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logotypy w nich zawarte).  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że treści umieszczane przez niego w Usługach mogą być udostępniane ze skutkiem natychmiastowym.  Dostarczane treści mogą być również zapisywane w pamięci podręcznej na okres maksymalnie jednego roku, a usunięcie treści z Usług nie powoduje usunięcia wersji treści zapisanych w pamięci podręcznej.

 15. INNE OPCJE ŁĄCZENIA USŁUG
 16. Użytkownik będzie miał możliwość stworzenia pakietu składającego się z Usług oraz innych oferowanych przez nas produktów i usług, takich jak (i) usługi rejestracji nazwy domeny, (ii) usługi pośrednictwa rejestracji nazwy domeny, (iii) pakiet Microsoft Office i/lub (iv) inne produkty i usługi, które mogą być okresowo oferowane przez firmę jako element pakietu.  W takim przypadku, zakup Kreatora witryn GoDaddy przez Użytkownika będzie również podlegał regulaminom produktów lub usług połączonych z Usługami w ramach pakietu. Stosowna umowa lub umowy takich produktów lub usług zostaną udostępnione Użytkownikowi w koszyku na zakupy w momencie przejścia do kasy.

 17. ANALITYKA
 18. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, nasza firma udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej i niewyłącznej licencji, która nie obejmuje możliwości udzielania podlicencji, na korzystanie z analityki Kreatora witryn GoDaddy („Analityka”) wyłącznie na potrzeby korzystania przez Użytkownika z narzędzia Analityka we właściwościach Kreatora witryn GoDaddy; oraz (b) Użytkownik może uzyskiwać dostęp do raportów i wyświetlać je za pośrednictwem swojego Konta klienta. Narzędzie Analityka umożliwia śledzenie adresu IP odwiedzającego, godziny wizyty, informacji w nagłówku i lokalizacji („Dane”).  Podczas korzystania i uzyskiwania dostępu do Danych i raportów narzędzia Analityka, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Firma GoDaddy oraz jednostki zależne pozostające pod jej całkowitą kontrolą mogą zachowywać oraz wykorzystywać Dane zgromadzone za pomocą narzędzia Analityka, z zastrzeżeniem zasad ochrony danych osobowych. Użytkownik nie jest uprawniony (ani nie zezwoli na to żadnej osobie trzeciej) do korzystania z narzędzia Analityka do śledzenia, gromadzenia ani przekazywania żadnych danych, które umożliwiają identyfikację danej osoby (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub informacje rozliczeniowe), ani innych danych, które mogą zostać w rozsądny sposób powiązane z takimi informacjami. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać i stosować do odpowiednich Zasad ochrony danych osobowych oraz przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawa, zasad i regulacji związanych z gromadzeniem informacji o odwiedzających. Zasady ochrony danych osobowych muszą zostać podane do publicznej wiadomości oraz muszą zawierać informację o wykorzystaniu przez Użytkownika plików cookie do gromadzenia Danych. Korzystanie z narzędzia Analityka musi być jawne, podobnie jak sposób gromadzenia i przetwarzania przez nie Danych.

 19. WYJĄTKI I OGRANICZENIA
 20. Website Builder Digital Marketing Suite Website Builder Digital Marketing Suite umożliwia Użytkownikowi jedynie skorzystanie z dostępnych narzędzi marketingowych w ramach Usług, które obejmują optymalizację dla wyszukiwarek internetowych, marketing e-mail oraz tworzenie i aktualizację strony na Facebooku (z zastrzeżeniem pkt 4 powyżej). Pakiet Website Builder Digital Marketing Suite nie obejmuje możliwości tworzenia i hostowania witryny (w tym Sklepu Internetowego/Witryny pozwalającej na umawianie spotkań online), certyfikatów SSL oraz usług Daj się znaleźć. Usługi te można dodać w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Opcja Bezpłatnego okresu próbnego (patrz sekcja poniżej) pakietu Website Builder Digital Marketing Suite nie jest dostępna.  Ze względu na ograniczony charakter oferty pakietu Website Builder Digital Marketing Suite, warunki (i)  umowy usług Księgowości online, (ii) umowy ogólnej o świadczenie usług certyfikacji; oraz (iii) umowy usługi daj się znaleźć firmyGoDaddynie mają zastosowania.

  Domeny najwyższego poziomu.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego strona będzie podlegać wszelkim ograniczeniom dotyczącym treści (lub innym) odnoszącym się do domeny najwyższego poziomu („Domena najwyższego poziomu”), z którą jest powiązana.  Powyższym ograniczeniom podlega jedynie konto Kreatora witryn GoDaddy powiązane z daną domeną TLD.

  Strony w budowie.  Kreator witryn GoDaddy oferuje opcję „Strona w budowie” tym klientom, którzy nie są jeszcze gotowi do utworzenia własnej witryny.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wybór opcji „Strona w budowie” wiąże się z ograniczonym wyborem szablonów i schematów kolorystycznych w porównaniu z tymi, które są dostępne w bibliotece szablonów Kreatora witryn GoDaddy.

  Obowiązek utrzymania subskrypcji.  Otrzymywanie Usług przez Użytkownika zależy od posiadania przez niego aktywnej subskrypcji Kreatora witryn i jej opłacenia.  Brak aktywnej subskrypcji spowoduje zablokowanie dostępu do Usług.  Rozliczanie cykliczne z tytułu planu Usług rozpoczyna się w dniu zakupu.  Opłaty uiszczone z tytułu korzystania z Usług nie mogą być przenoszone na konto Kreatora witryn (lub inne konto firmy GoDaddy) inne niż konto początkowo powiązane z Usługami w dniu zakupu.

  Wypowiedzenie lub wygaśnięcie Usług.W przypadku wypowiedzenia przez firmę GoDaddy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, ma ona prawo – według swojego własnego uznania – usunąć i zniszczyć dane i pliki przechowywane przez Użytkownika na serwerach firmy. Firma GoDaddy nie ma obowiązku monitorowania korzystania z Usługi przez Użytkownika, ale zastrzega sobie prawo do przeprowadzania takich czynności według swojego własnego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu świadczenia Usług będzie on zobowiązany do zaprzestania korzystania z Usług oraz adresów IP i nazw serwerów przypisanych mu w związku z korzystaniem przez niego z Usług. Obejmuje to wskazywanie przez system nazw domen („DNS”) nazwy domeny lub domen Użytkownika poza serwerami naszej firmy.

 21. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE BEZPŁATNYCH USŁUG STRONY INTERNETOWE + MARKETING

  1. BEZPŁATNY OKRES PRÓBNY USŁUGI STRONY INTERNETOWE + MARKETING. Bezpłatny okres próbny usługi Strony Internetowe + Marketing („Bezpłatny okres próbny”) umożliwia Użytkownikowi bezpłatne korzystanie z Usługi przez określony czas, począwszy od daty zaakceptowania oferty Bezpłatnego okresu próbnego.  Bezpłatny okres próbny wygasa po upływie określonego czasu, niezależnie od tego, czy Użytkownik korzystał z Usługi w Bezpłatnym okresie próbnym.

   Możemy w dowolnym momencie i według swojego własnego uznania wycofać lub zmodyfikować Bezpłatny okres próbny albo wymienić Usługę Strony internetowe + Marketing lub ofertę na podobną usługę lub ofertę.  W przypadku ustalenia przez naszą firmę, że Użytkownik nie ma prawa do korzystania z Bezpłatnego okresu próbnego, zostanie on obciążony obowiązującą w danym momencie opłatą za Produkt.

   Po upływie Bezpłatnego okresu próbnego Użytkownik nie zostanie obciążony opłatą, a usługa Strony Internetowe + Marketing nie zostanie odnowiona. Jeśli jednak Użytkownik został poproszony o dodanie lub potwierdzenie przyszłej metody płatności albo podał ją dobrowolnie podczas Bezpłatnego okresu próbnego lub w momencie jego upływu, Usługa Strony Internetowe + Marketing będzie automatycznie odnawiana za obowiązującą w danym momencie opłatą, bez konieczności wykonywania żadnych innych czynności przez Użytkownika, aż do momentu jej anulowania. Użytkownik może anulować Bezpłatny okres próbny lub automatyczne odnawianie Usługi Strony Internetowe + Marketing w dowolnym momencie przed zakończeniem Bezpłatnego okresu próbnego poprzez odwiedzenie swojego konta i wyłączenie zawartej w nim opcji automatycznego odnawiania. W tym celu można również skontaktować się z obsługą klienta. Jeśli Użytkownik zdecyduje się anulować Bezpłatny okres próbny, cała zawartość lub dane wprowadzone do usługi zostaną zachowane tylko przez 60 dni od daty anulowania w przypadku klientów, którzy mają adres rozliczeniowy w kraju nieobjętym rozporządzeniem RODO, lub przez 30 dni od daty anulowania w przypadku klientów, którzy mają adres rozliczeniowy w kraju objętym rozporządzeniem RODO.

   W przypadku odnowienia Bezpłatnego okresu próbnego w formie płatnego planu miesięcznego lub rocznego, Użytkownik może zażądać zwrotu wszystkich kosztów, zgodnie z Zasadami zwrotu kosztów.

   Rezydenci określonych krajów mogą nie kwalifikować się do skorzystania z oferty Bezpłatnego okresu próbnego.

  2. Bezpłatna witryna Strony internetowe + Marketing. Bezpłatna witryna Strony internetowe + Marketing („Bezpłatna witryna”) zapewnia możliwość skorzystania z usługi Strony internetowe + Marketing z ograniczonym zestawem funkcji bez ponoszenia kosztów, począwszy od daty zaakceptowania oferty Bezpłatnej witryny. Bezpłatna witryna nie wygaśnie i będzie odnawiana co miesiąc bez obciążania kosztami Użytkownika.

   Możemy w dowolnym momencie i według swojego własnego uznania wycofać lub zmodyfikować Bezpłatną witrynę albo wymienić Usługę Strony internetowe + Marketing lub ofertę na podobną usługę lub ofertę. W przypadku ustalenia przez naszą firmę, że Użytkownik nie ma prawa do korzystania z Bezpłatnej witryny, zostanie on obciążony obowiązującą w danym momencie opłatą za Produkt.

   Nie wszystkie funkcje, które oferuje usługa Strony Internetowe + Marketing, są dostępne w usłudze Bezpłatna witryna. Jeśli Użytkownik zdecyduje się dodać więcej funkcji lub usług z rozwiązania Strony Internetowe + Marketing do usługi Bezpłatna witryna, zostanie ona przekształcona w plan płatny, który będzie automatycznie odnawiany po aktualnej wtedy cenie odnowienia bez konieczności podejmowania przez Użytkownika działań aż do anulowania. Użytkownik może anulować automatyczne odnawianie bezpłatnej Bezpłatnej witryny lub przekształconego planu płatnego w dowolnym momencie poprzez odwiedzenie swojego konta i wyłączenie opcji automatycznego odnawiania. W tym celu można też skontaktować się z obsługą klienta. Jeśli Użytkownik zdecyduje się anulować Bezpłatną witrynę, cała zawartość lub dane wprowadzone do usługi zostaną zachowane tylko przez 60 dni od daty anulowania w przypadku klientów, którzy mają adres rozliczeniowy w kraju nieobjętym rozporządzeniem RODO, lub przez 30 dni od daty anulowania w przypadku klientów, którzy mają adres rozliczeniowy w kraju objętym rozporządzeniem RODO.

   W przypadku odnowienia Bezpłatnej witryny w formie płatnego planu miesięcznego lub rocznego Użytkownik może zażądać zwrotu wszystkich kosztów, zgodnie z Zasadami zwrotu kosztów.

   Rezydenci określonych krajów mogą nie kwalifikować się do skorzystania z oferty Bezpłatnej witryny.

 22. OBRAZY I OPROGRAMOWANIE OD DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH
  1. Definicje i zakres.  W ramach usługi Strony Internetowe + Marketing GoDaddy, usług społecznościowych GoDaddy lub innych powiązanych usług Użytkownik może być uprawniony do korzystania z określonych (i) fotografii, ilustracji i innych obrazów („Obrazy”) i/lub (ii) programów, widżetów lub innych aplikacji („Oprogramowanie”) opracowanych, posiadanych lub licencjonowanych przez inny podmiot. Korzystanie z tych Obrazów i Oprogramowania może podlegać dodatkowym warunkom.

   Jeżeli do Obrazów i Oprogramowania dołączona jest umowa licencyjna dostawcy zewnętrznego lub ich użycie wymaga zgody na zawarcie takiej umowy licencyjnej, korzystanie z Obrazów i Oprogramowania przez Użytkownika podlega takiej umowie licencyjnej, którą uzupełniają warunki niniejszej Umowy dotyczącej Usług, ale ich nie zastępują.

  2. Regulamin dotyczący wszystkich Obrazów/Oprogramowania. Użytkownik może korzystać z Obrazów i Oprogramowania tylko w ramach Usług. Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani ukrywać żadnych informacji o prawach autorskich, znaków towarowych ani innych informacji o prawach własności zawartych w Obrazach i Oprogramowaniu. Ponadto Użytkownik nie może sprzedawać, modyfikować, ponownie wykorzystywać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, rozmontowywać, odwrotnie kompilować Obrazów i Oprogramowania, podejmować prób pozyskania ich kodu źródłowego ani tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych.

   Firma GoDaddy może przekazywać dostawcom zewnętrznym dane osobowe Użytkownika, które są wymagane do celów dostarczania Obrazów i Oprogramowania pochodzącego od dostawców zewnętrznych, w tym, między innymi, nazwę domeny powiązaną ze stroną Strony Internetowe + Marketing. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmieniania lub zaprzestania dostarczania Obrazów/Oprogramowania w dowolnym momencie.

   Firma GoDaddy nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do Obrazów i Oprogramowania pochodzącego od dostawców zewnętrznych, które są oferowane w połączeniu z Usługami, i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

   Użytkownik zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność firmy GoDaddy z tytułu wszelkich roszczeń wobec firmy GoDaddy wynikających bezpośrednio lub pośrednio z używania lub niewłaściwego wykorzystywania przez Użytkownika Obrazów i Oprogramowania pochodzącego od dostawców zewnętrznych. Każdy zewnętrzny dostawca Obrazów i Oprogramowania jest beneficjentem niniejszej Umowy niebędącym jednocześnie jej stroną, do celów egzekwowania jego praw na mocy niniejszej Umowy dotyczącej Usług.

  3. Dodatkowy regulamin dotyczący Obrazów i Oprogramowania. Wymienieni w tej sekcji dostawcy zewnętrzni nie składają oświadczeń ani nie udzielają gwarancji w zakresie Obrazów lub Oprogramowania oferowanych w połączeniu z Usługami oraz wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za szkody (bezpośrednie, pośrednie lub wtórne) mogące powstać na skutek korzystania z Obrazów lub Oprogramowania.

   Użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie wszelkimi płatnymi subskrypcjami i/lub kontami, które są wymagane przez dostawców zewnętrznych, oraz za przestrzeganie wszystkich związanych z nimi warunków. Użytkownik musi anulować lub zakończyć opłaconą subskrypcję i/lub konto u odpowiedniego dostawcy zewnętrznego, a nie w firmie GoDaddy.

   Korzystanie z poniższych Obrazów i Oprogramowania podlega stosownym powiązanym regulaminom, które zostały włączone poprzez odniesienie:

   • Google Moja Firma.  Korzystanie z usługi Google Moja Firma podlega następującym warunkom: (i) regulaminowi firmy Google, znajdującemu się tutaj; (ii) dodatkowemu regulaminowi usługi Google Moja Firma, znajdującemu się tutaj; oraz (iii) wytycznym Google dotyczącym reprezentowania Twojej firmy w Google, znajdującemu się tutaj.
   • PayPal. Korzystanie z usług PayPal podlega regulaminowi, który znajduje się tutaj.
   • Square. Korzystanie z usług Square podlega regulaminowi, który znajduje się tutaj.
   • GoFundMe. Korzystanie z usług GoFundMe i udział w kampaniach związanych z epidemią COVID-19 podlega regulaminowi, który znajduje się tutaj. Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie jakiejkolwiek oferty podwojonych środków za pośrednictwem jakiejkolwiek kampanii tego typu ani za zapewnienie, że takie środki zostaną dostarczone.
   • Mapbox.  Korzystanie z usług Mapbox podlega regulaminowi, który znajduje się tutaj.
   • Dodatkowy regulamin dotyczący platformy Cronofy.  Korzystanie z platformy Cronofy podlega regulaminowi, który znajduje się tutaj.
   • OpenTable w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech, Meksyku, Irlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Hongkongu i Singapurze. Korzystanie z usług OpenTable podlega regulaminowi, który znajduje się tutaj.
   • ChowNow w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Korzystanie z usług ChowNow podlega regulaminowi, który znajduje się tutaj.
   • IDX Broker w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Korzystanie z usług IDX podlega regulaminowi, który znajduje się tutaj.