GoDaddy

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI KREATOR WITRYN

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2018 r.

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa o świadczenie usługi Kreator witryn (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company („firma GoDaddy„) a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa określa regulamin korzystania przez Użytkownika z usług Kreatora witryn firmy GoDaddy („Kreator witryn” lub „Usługi”) i stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a firmą GoDaddy w zakresie jej przedmiotu.

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zaakceptował postanowienia niniejszej Umowy, wraz z (i) postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego firmy GoDaddy oraz (ii) wszelkimi ograniczeniami planów, zastrzeżeniami dotyczącymi produktów lub innymi ograniczeniami przedstawionymi na stronie docelowej Kreatora witryn, stanowiącej część witryny firmy GoDaddy (niniejsza „Witryna”). Postanowienia wymienione w punktach (i) i (ii) uznaje się za włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy. Terminy „ty”, „twój”, „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę i/lub korzysta z Usług. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że (i) firma GoDaddy może w dowolnym momencie i według swojego własnego uznania zmienić lub zmodyfikować postanowienia niniejszej Umowy oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w niniejszej Witrynie, oraz (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych datą „Ostatnia aktualizacja” w górnej części tej strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy przez Użytkownika w jej aktualnym brzmieniu. W przypadku braku zgody Użytkownika na postanowienia niniejszej Umowy po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem. Ponadto, firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta klienta („Konto klienta”), w tym adres e-mail. Firma GoDaddy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli wynika to z podania nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

2. OPIS USŁUG

Kreator witryn to narzędzie chmurowe pozwalające na projektowanie, tworzenie, budowanie, wprowadzanie na rynek i/lub promowanie (zakres dostępnych usług różni się w zależności od wybranego planu usługi) obecności online służącej określonym celom Użytkownika; usługa ta obejmuje witrynę, hosting, zabezpieczenia, obecność w mediach społecznościowych, witrynę sklepową online, witrynę pozwalającą na umawianie spotkań online, marketing e-mail, marketing cyfrowy i/lub inne rozwiązania w ramach jednego narzędzia i ofert pakietowej. Za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. „Wyjątki i ograniczenia” niniejszej Umowy, korzystanie z Usług przez Użytkownika podlega postanowieniom niniejszej Umowy oraz następującym regulaminom dotyczącym poszczególnych produktów firmy GoDaddy, włączonym do niniejszej Umowy poprzez odniesienie: (i) umowa usługi Księgowości online (tylko na rynku amerykańskim), (ii) umowa usługi Aplikacji marketingowych, (iii) umowa usługi Daj się znaleźć (tylko na rynku amerykańskim), (iv) umowa ogólna o świadczenie usług certyfikacji; oraz (v) umowa na usługę Marketingu e-mail.

3. USŁUGI WITRYNY SKLEPOWEJ I USTALANIA SPOTKAŃ (USŁUGI USTALANIA SPOTKAŃ DOSTĘPNE TYLKO NA RYNKU AMERYKAŃSKIM)

Kreator witryn umożliwia tworzenie i prowadzenie witryny sklepowej online i/lub witryny pozwalającej na umawianie spotkań online oraz zarządzanie takimi witrynami. Do jego funkcji należą:

 1. dodawanie i prowadzenie katalogu produktów i/lub usług, uzyskiwanie do niego dostępu, zarządzanie nim oraz wyświetlanie go w internecie za pośrednictwem skompilowanej witryny sklepowej lub witryny pozwalającej na umawianie spotkań, dostępnych jako domena (witryna) lub poddomena;
 2. sprzedaż usług, towarów fizycznych i towarów do pobrania przez internet;
 3. organizowanie pobierania płatności związanych z należnymi podatkami i opłatami za wysyłkę;
 4. gromadzenie danych dotyczących kart kredytowych i danych osobowych w celu przeprowadzania transakcji;
 5. umawianie spotkań online i synchronizacja kalendarzy z wielu platform;
 6. wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zamówieniami i przetwarzaniem ich; lub
 7. generowanie raportów biznesowych związanych z działalnością Witryny sklepowej

Zawartość Witryny sklepowej i witryny pozwalającej na umawianie potkań

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesyłanie plików do swojej witryny oraz jej udostępnianie, aktualizację i prowadzenie, a także za przesyłanie, udostępnianie, aktualizację i prowadzenie wszelkich plików, stron, danych, dzieł, informacji i/lub materiałów znajdujących się lub wyświetlanych w jego witrynie, połączonych z nią lub przesyłanych do niej, z niej lub za jej pośrednictwem, w tym znaków towarowych lub usługowych, obrazów, fotografii, grafiki, plików audio i wideo, wiadomości e-mail lub innych, znaczników meta, nazw domen, oprogramowania i tekstu. Użytkownik ma obowiązek zapewnić, aby treść jego witryny była zgodna ze wszystkimi przepisami prawa lokalnego, stanowego, federalnego i międzynarodowego. Treść witryny Użytkownika obejmuje także zarejestrowane nazwy domen dostarczone przez Użytkownika lub zarejestrowane w jego imieniu w związku z Usługami. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że firma GoDaddy polega na złożonym przez Użytkownika oświadczeniu dotyczącym właściwego wykorzystania przez niego wszystkich treści znajdujących się w którejkolwiek z witryn stworzonych lub kontrolowanych przez Użytkownika.

Dostępność usług Witryny sklepowej i umawiania spotkań

Z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej Umowy, firma GoDaddy dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Usług dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu, przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że od czasu do czasu Usługi mogą być niedostępne lub mogą nie działać z dowolnej przyczyny, w tym, między innymi: (i) z powodu awarii sprzętu; (ii) z powodu okresowej konserwacji lub napraw przeprowadzanych co pewien czas przez firmę GoDaddy; lub (iii) z przyczyn znajdujących się poza kontrolą firmy GoDaddy i niemożliwych do przewidzenia przez firmę GoDaddy w racjonalny sposób, w tym, między innymi, z powodu zakłóceń lub awarii łączy telekomunikacyjnych i łączy cyfrowej transmisji danych, ataków sieciowych, przeciążeń sieci oraz innych awarii. Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy nie sprawuje w sposób ciągły i nieprzerwany kontroli nad dostępnością Usług.

Katalog produktów

Użytkownik akceptuje fakt, że w zależności od potencjalnych ograniczeń fizycznych i praktycznych, w tym, między innymi, architektury systemu, wydajności systemu, obciążenia systemu, połączenia internetowego użytkowników końcowych oraz konfiguracji komputerów użytkowników końcowych, przy określonej liczbie produktów może wystąpić obniżenie wydajności witryny Użytkownika. Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy nie ma wpływu na potencjalne ograniczenia fizyczne i praktyczne, jakie mogą wystąpić przy bliżej nieokreślonej liczbie produktów w danej kategorii.

Podatki i płatność klienta końcowego

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest on odpowiedzialny za pobieranie wszelkich płatności od klientów końcowych i zarządzanie nimi. Ponadto, obowiązkiem Użytkownika jest płacenie wszelkich należnych stanowych, federalnych lub międzynarodowych podatków od produktów sprzedawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Usług. Obowiązkiem Użytkownika jest przeczytanie i zaakceptowanie wszystkich umów licencyjnych użytkownika końcowego, niezbędnych do korzystania z wybranych przez niego sposobów płatności i opcji regulowania podatków. Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji uzyskanych za pośrednictwem sposobów płatności i opcji regulowania podatków. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe podatki i cła nakładane na transakcje. Użytkownik może podlegać zagranicznym obowiązkowym podatkowym z tytułu dokonywania sprzedaży na rzecz nabywców. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich krajowych i zagranicznych przepisów podatkowych, przewozowych i eksportowych w odniesieniu do sprzedaży swoich artykułów nabywcom na całym świecie.

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

W każdym momencie Użytkownik ponosi pełne ryzyko utraty i uszkodzenia swojej witryny i wszystkich znajdujących się w niej treści. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i informacji o koncie. Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi on wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, zaniechania i przypadki wykorzystania oraz opłaty naliczone w odniesieniu do jego konta lub hasła bądź w związku z witryną lub jakąkolwiek wyświetlaną, powiązaną za pomocą łączy, przesyłaną za pośrednictwem serwera lub przechowywaną na nim treścią witryny Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie środków w celu: (i) ochrony przed utratą lub uszkodzeniem treści swojej witryny; (ii) utrzymania niezależnych kopii archiwalnych i zapasowych treści witryny; (iii) zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i integralności całej treści swojej witryny przesyłanej za pośrednictwem serwerów GoDaddy lub przechowywanej na nich; oraz (iv) zapewnienia poufności swojego hasła. Serwery i usługi hostingowe firmy GoDaddy nie stanowią archiwum i firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych osób za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie jakichkolwiek treści Użytkownika. W przypadku utraty, kradzieży lub narażenia hasła na ujawnienie w inny sposób, Użytkownik niezwłocznie powiadomi firmę GoDaddy o takim fakcie, po czym firma GoDaddy zawiesi możliwość dostępu do witryny Użytkownika przy użyciu takiego hasła i przekaże Użytkownikowi lub jego uprawnionemu przedstawicielowi hasło zastępcze. Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które mogą zostać poniesione przez Użytkownika na skutek użycia hasła lub konta Użytkownika przez inne osoby, za jego zgodą lub bez jego zgody. Niemniej jednak, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych przez firmę GoDaddy lub inną osobę w wyniku użycia konta lub hasła Użytkownika przez inne osoby.

Przykładowy regulamin

Przykładowy regulamin udostępniono tylko w celach informacyjnych. Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z przykładowego regulaminu – Użytkownik korzysta z niego na własne ryzyko. Domyślny regulamin zamieszczony na stronie z regulaminem może być stosowany pod warunkiem przyjęcia następującego zastrzeżenia odpowiedzialności: Opisy i sugestie nie stanowią porady prawnej, podatkowej lub finansowej. Firma GoDaddy nie gwarantuje zgodności z prawem jakichkolwiek sformułowań lub postanowień przedstawianych w tych opisach i sugestiach lub z nich pochodzących. Użytkownik powinien skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że jego regulamin jest wystarczający w stosunku do jego potrzeb, odpowiedni w jego jurysdykcji i prawnie wiążący dla klientów.

4. PROJEKTANT STRON NA FACEBOOKU

Kreator witryn umożliwia korzystanie z projektanta stron na Facebooku („Projektant stron na Facebooku”), który pozwala na tworzenie spersonalizowanych stron na Facebooku, uzupełniających witrynę Użytkownika. Dozwolona liczba stron na Facebooku różni się w zależności od planu Usług wybranego przez Użytkownika i nie wlicza się do liczby stron witryny uwzględnionej w planie Usług.

Aby korzystać z Projektanta stron na Facebooku, należy (i) utworzyć konto na Facebooku (jeżeli Użytkownik jeszcze go nie ma) oraz (ii) aktywować stronę publiczną z poziomu konta na Facebooku. Po zakończeniu projektowania stron na Facebooku należy połączyć je z kontem Użytkownika na Facebooku, aby umożliwić poruszanie się po tych stronach. Należy pamiętać, że strony na Facebooku zostaną utworzone na tym samym koncie usług hostingowych (i będą dostępne przy użyciu tego samego panelu sterowania) co witryna Użytkownika. Z tego powodu, opublikowanie stron na Facebooku wymaga uprzedniego opublikowania co najmniej jednej strony witryny Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik korzysta z Projektanta stron na Facebooku, przyjmuje on do wiadomości i potwierdza, że:

 1. nie jest on uprawniony do korzystania z tego narzędzia w celu tworzenia stron na Facebooku, które promują, zawierają lub wykorzystują następujące treści bądź zawierają odwołania lub ułatwiają dostęp do następujących treści:
  • Treści dotyczących alkoholu lub sprzedaży wyrobów tytoniowych, amunicji i/lub broni;
  • Treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, prawo do prywatności, prawo do wizerunku, prawa moralne i inne prawa osobiste lub majątkowe oraz treści oszukańczych lub wprowadzających w błąd;
  • Treści hazardowych, w tym, między innymi, gier w kasynach internetowych, zakładów sportowych, bingo lub pokera; Nielegalnej działalności i/lub nielegalnych konkursów, piramid finansowych, loterii lub łańcuszków (organizowanie lub ułatwianie przeprowadzania dozwolonych prawem zakładów pieniężnych, konkursów lub innych promocji bądź odwoływanie się do nich podlega wytycznym dotyczącym promocji na Facebooku, które można znaleźć tutaj); lub
  • Treści wyrażających nienawiść lub groźby, treści o charakterze oszczerczym lub pornograficznym; treści nawołujących do przemocy; treści przedstawiających elementy nagości lub realistyczną bądź nieuzasadnioną przemoc.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że posiada lub uzyskał on wszelkie prawa do kopiowania, wyświetlania, rozpowszechniania, dostarczania, odtwarzania i publicznego prezentowania wszystkich treści zawartych w aplikacji użytkownikom Facebooka we wszystkich krajach, w których treści są udostępniane przez Użytkownika.

5. INTEGRACJA Z PLATFORMĄ HOSTINGOWĄ, PRAWA WŁASNOŚCI WITRYN

Witryny tworzone za pomocą Usług są budowane na platformie hostingowej firmy GoDaddy i integrowane z nią, a wszelkie próby przeniesienia takiej witryny do innego dostawcy usług hostingowych stanowią naruszenie warunków niniejszej Umowy.

Z wyjątkiem treści dostarczonych przez Użytkownika, witryny utworzone przy pomocy Usług należą do firmy GoDaddy, a wszystkie takie witryny (oraz ich kopie) podlegają prawom autorskim, znakom towarowym, patentom i innym prawom własności intelektualnej obowiązującym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Firma GoDaddy udziela Użytkownikowi nieograniczonej licencji na witrynę na czas trwania subskrypcji Usług. Anulowanie subskrypcji Usług z jakiejkolwiek przyczyny powoduje wygaśnięcie licencji na witrynę. Użytkownik zobowiązuje się zapobiegać nieuprawnionemu kopiowaniu witryn utworzonych za pomocą Usług. O ile niniejsza Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, na mocy niniejszej Umowy nie zostają udzielone żadne prawa ani licencje w ramach jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej lub licencji. Firma GoDaddy zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszej Umowie.

Umieszczając treści w witrynie, Użytkownik udziela firmie GoDaddy nieograniczonej licencji na (i) używanie tych treści w celu umieszczenia ich w witrynie Użytkownika oraz (ii) wyświetlanie zrzutów ekranu dowolnej witryny utworzonej przy pomocy Usług w trybie online, w materiałach marketingowych lub w inny sposób określony przez firmę GoDaddy według jej własnego wyłącznego uznania. Ponadto Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie GoDaddy, że (a) posiada on wszystkie niezbędne prawa do dystrybucji takich treści, ponieważ jest on ich autorem i posiada prawo do ich rozpowszechniania lub też otrzymał na piśmie od właściciela praw autorskich lub innego właściciela treści odpowiednie prawa do rozpowszechniania, licencje, zgody i/lub pozwolenia na używanie; oraz (b) nie narusza on praw jakiejkolwiek osoby trzeciej. W rozumieniu niniejszej Umowy, wyrażenie „treści” obejmuje, między innymi, wszelki tekst, oprogramowanie, widżety, aplikacje, skrypty, kody źródłowe, interfejsy API, fotografie, ilustracje, obrazy, grafiki, dźwięki, muzykę, pliki audio, pliki wideo i funkcje interaktywne (oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logotypy w nich zawarte). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że treści umieszczane przez niego w Usługach mogą być udostępniane ze skutkiem natychmiastowym. Dostarczane treści mogą być również zapisywane w pamięci podręcznej na okres maksymalnie jednego roku, a usunięcie treści z Usług nie powoduje usunięcia wersji treści zapisanych w pamięci podręcznej.

6. INNE OPCJE ŁĄCZENIA USŁUG

Użytkownik będzie miał możliwość stworzenia pakietu składającego się z Usług oraz innych oferowanych przez nas produktów i usług, takich jak (i) usługi rejestracji nazwy domeny, (ii) usługi pośrednictwa rejestracji nazwy domeny, (iii) pakiet Microsoft Office i/lub (iv) inne produkty i usługi, które mogą być okresowo oferowane przez firmę jako element pakietu. W takim przypadku, zakup Kreatora witryn przez Użytkownika będzie również podlegał regulaminom produktów lub usług połączonych z Usługami w ramach pakietu. Stosowna umowa lub umowy takich produktów lub usług zostaną udostępnione Użytkownikowi w koszyku na zakupy w momencie przejścia do kasy.

7. ANALITYKA

Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, nasza firma udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej i niewyłącznej licencji, która nie obejmuje możliwości udzielania podlicencji, na korzystanie z analityki Kreatora witryn („Analityka”) wyłącznie na potrzeby korzystania przez Użytkownika z narzędzia Analityka we właściwościach Kreatora witryn; oraz (b) Użytkownik może uzyskiwać dostęp do raportów i wyświetlać je za pośrednictwem swojego Konta klienta. Narzędzie Analityka umożliwia śledzenie adresu IP odwiedzającego, godziny wizyty, informacji w nagłówku i lokalizacji („Dane”). Podczas korzystania i uzyskiwania dostępu do Danych i raportów narzędzia Analityka, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Firma GoDaddy oraz jednostki zależne pozostające pod jej całkowitą kontrolą mogą zachowywać oraz wykorzystywać Dane zgromadzone za pomocą narzędzia Analityka, z zastrzeżeniem zasad ochrony danych osobowych. Użytkownik nie jest uprawniony (ani nie zezwoli na to żadnej osobie trzeciej) do korzystania z narzędzia Analityka do śledzenia, gromadzenia ani przekazywania żadnych danych, które umożliwiają identyfikację danej osoby (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub informacje rozliczeniowe), ani innych danych, które mogą zostać w rozsądny sposób powiązane z takimi informacjami. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać i stosować do odpowiednich Zasad ochrony danych osobowych oraz przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawa, zasad i regulacji związanych z gromadzeniem informacji o odwiedzających. Zasady ochrony danych osobowych muszą zostać podane do publicznej wiadomości oraz muszą zawierać informację o wykorzystaniu przez Użytkownika plików cookie do gromadzenia Danych. Korzystanie z narzędzia Analityka musi być jawne, podobnie jak sposób gromadzenia i przetwarzania przez nie Danych.

8. WYJĄTKI I OGRANICZENIA

Pakiet Website Builder Digital Marketing Suite (tylko na rynku amerykańskim). Pakiet Website Builder Digital Marketing Suite umożliwia Użytkownikowi skorzystanie wyłącznie z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach Usług, które obejmują optymalizację pod kątem wyszukiwarek, marketing e-mail oraz tworzenie i aktualizację strony na Facebooku (z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej). Pakiet Website Builder Digital Marketing Suite nie obejmuje możliwości tworzenia i hostowania witryny (w tym Sklepu Internetowego/Witryny pozwalającej na umawianie spotkań online), certyfikatów SSL oraz usług Daj się znaleźć. Usługi te można dodać w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Opcja Bezpłatnego okresu próbnego (patrz sekcja poniżej) pakietu Website Builder Digital Marketing Suite nie jest dostępna. Ze względu na ograniczony charakter oferty pakietu Website Builder Digital Marketing Suite, warunki (i) umowy usług Księgowości online, (ii) umowy ogólnej o świadczenie usług certyfikacji; oraz (iii) umowy usługi daj się znaleźć firmy GoDaddy nie mają zastosowania.

Domeny TLD. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego witryna będzie podlegać wszelkim ograniczeniom dotyczącym treści (lub innych aspektów) odnoszącym się do domeny najwyższego poziomu („TLD”), z którą jego witryna jest powiązana. Powyższym ograniczeniom podlega jedynie konto Kreatora witryn powiązane z daną domeną TLD.

Strony w budowie. Kreator witryn oferuje opcję „Strona w budowie” tym klientom, którzy nie są jeszcze gotowi do utworzenia własnej witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wybór opcji „Strona w budowie” wiąże się z ograniczonym wyborem szablonów i schematów kolorystycznych w porównaniu z tymi, które są dostępne w bibliotece szablonów Kreatora witryn.

Obowiązek utrzymania subskrypcji. Otrzymywanie Usług przez Użytkownika zależy od posiadania przez niego aktywnej subskrypcji Kreatora witryn i jej opłacenia. Brak aktywnej subskrypcji spowoduje zablokowanie dostępu do Usług. Rozliczanie cykliczne z tytułu planu Usług rozpoczyna się w dniu zakupu. Opłaty uiszczone z tytułu korzystania z Usług nie mogą być przenoszone na konto Kreatora witryn (lub inne konto firmy GoDaddy) inne niż konto początkowo powiązane z Usługami w dniu zakupu.

Wypowiedzenie lub wygaśnięcie świadczenia Usług. W przypadku wypowiedzenia przez firmę GoDaddy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, ma ona prawo – według swojego własnego uznania – usunąć i zniszczyć dane i pliki przechowywane przez Użytkownika na serwerach firmy. Firma GoDaddy nie ma obowiązku monitorowania korzystania z Usług przez Użytkownika, ale zastrzega sobie prawo do przeprowadzania takich czynności według swojego własnego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu świadczenia Usług będzie on zobowiązany do zaprzestania korzystania z Usług oraz adresów IP i nazw serwerów przypisanych mu w związku z korzystaniem przez niego z Usług. Obejmuje to wskazywanie przez system nazw domen („DNS”) nazwy domeny lub domen Użytkownika poza serwerami naszej firmy.

9. BEZPŁATNA WERSJA TESTOWA

Bezpłatny okres próbny umożliwia Użytkownikowi bezpłatne korzystanie z Usługi przez określony czas, począwszy od daty zaakceptowania oferty Bezpłatnego okresu próbnego. Bezpłatny okres próbny wygasa po upływie określonego czasu, liczonego od daty akceptacji oferty Bezpłatnego okresu próbnego, niezależnie od tego, czy Użytkownik korzystał z Usługi w Bezpłatnym okresie próbnym.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że możemy w dowolnym momencie i według swojego własnego uznania wycofać lub zmodyfikować Bezpłatny okres próbny lub wymienić Usługę lub ofertę na podobną usługę lub ofertę. W przypadku ustalenia przez naszą firmę, że Użytkownik nie ma prawa do korzystania z Bezpłatnego okresu próbnego, zostanie on obciążony obowiązującą w danym momencie opłatą za Produkt.

Po upływie Bezpłatnego okresu próbnego, Użytkownik nie zostanie obciążony opłatą i Usługa nie zostanie przedłużona, CHYBA ŻE Użytkownik został poproszony o poranie lub potwierdzenie przyszłej metody płatności lub podał ją dobrowolnie podczas Bezpłatnego okresu próbnego lub w momencie jego upływu. W takim przypadku, Usługa będzie automatycznie odnawiana za obowiązującą w danym momencie opłatą, bez konieczności wykonywania żadnych innych czynności przez Użytkownika, aż do momentu jej anulowania. Użytkownik może anulować Bezpłatny okres próbny lub automatyczne odnawianie Usługi w dowolnym momencie przed zakończeniem Bezpłatnego okresu próbnego poprzez odwiedzenie swojego konta i wyłączenie zawartej w nim opcji automatycznego odnawiania („Anuluj odnawianie”). W tym celu można również skontaktować się z obsługą klienta. Jeżeli użytkownik zdecyduje się anulować Usługę w trakcie Bezpłatnego okresu próbnego lub zdecyduje się nie nabywać lub odnawiać Usługi po zakończeniu Bezpłatnego okresu próbnego, wszelka zawartość oraz wszystkie dane wprowadzone przez niego w Usłudze zostaną utracone, a ich odzyskanie nie będzie możliwe.

W przypadku odnowienia Bezpłatnego okresu próbnego w formie płatnego planu miesięcznego lub rocznego, Użytkownik może zażądać zwrotu wszystkich kosztów, zgodnie z Zasadami zwrotu kosztów.

Rezydenci określonych krajów mogą nie kwalifikować się do skorzystania z oferty Bezpłatnego okresu próbnego.

10. OBRAZY I OPROGRAMOWANIE OD DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Definicje i zakres. W ramach Kreatora witryn, Użytkownik może być uprawniony do korzystania z określonych (i) fotografii, ilustracji i innych obrazów („Obrazy”) i/lub (ii) programów, widżetów lub innych aplikacji („Oprogramowanie”) opracowanych, posiadanych lub licencjonowanych przez dostawców zewnętrznych, na mocy umów okresowo zawieranych z nimi przez firmę GoDaddy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z Obrazów/Oprogramowania podlega umowie lub umowom zawartym przez nas z dostawcami zewnętrznymi. Jeżeli do Obrazów/Oprogramowania dołączona jest umowa licencyjna dostawcy zewnętrznego lub ich użycie wymaga zgody na zawarcie takiej umowy licencyjnej, korzystanie z Obrazów/Oprogramowania przez Użytkownika podlega warunkom takiej umowy licencyjnej, które uzupełniają warunki niniejszej Umowy, ale ich nie zastępują.

Regulamin dotyczący wszystkich Obrazów/Oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że (i) Obrazy/Oprogramowanie mogą być używane wyłącznie jako element Usług; (ii) nie może on usuwać, modyfikować ani zasłaniać oznaczeń praw autorskich, znaków towarowych ani innych oznaczeń praw własności zawartych w Obrazach/Oprogramowaniu; oraz (iii) nie może on modyfikować, ponownie wykorzystywać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, rozmontowywać, odwrotnie kompilować Obrazów/Oprogramowania, podejmować prób pozyskania ich kodu źródłowego ani tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych.

Firma GoDaddy może przekazywać dostawcom zewnętrznym dane osobowe Użytkownika, które są wymagane do celów dostarczania Obrazów/Oprogramowania pochodzącego od dostawców zewnętrznych, w tym, między innymi, nazwę domeny powiązaną ze stroną Kreatora witryn. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmieniania lub zaprzestania dostarczania Obrazów/Oprogramowania w dowolnym momencie. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy na każdym etapie takich działań.

Firma GoDaddy nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do Obrazów/Oprogramowania pochodzącego od dostawców zewnętrznych, które są oferowane w połączeniu z Usługami, i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

Użytkownik zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność firmy GoDaddy z tytułu wszelkich roszczeń wobec firmy GoDaddy wynikających bezpośrednio lub pośrednio z używania lub niewłaściwego wykorzystywania przez Użytkownika Obrazów/Oprogramowania pochodzącego od dostawców zewnętrznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że każdy zewnętrzny dostawca Obrazów/Oprogramowania jest beneficjentem niniejszej Umowy niebędącym jednocześnie jej stroną, do celów egzekwowania jego praw na mocy niniejszej Umowy.

Dodatkowy regulamin dotyczący usługi Mapbox. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z usługi Mapbox podlega regulaminowi, który dostępny jest tutaj, a który jest włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Dodatkowy regulamin dotyczący platformy Cronofy (tylko na rynku amerykańskim). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z usługi Cronofy podlega regulaminowi, który dostępny jest tutaj, a który jest włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Dodatkowy regulamin dotyczący usługi Google Moja Firma (tylko na rynku amerykańskim). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z usługi Google Moja Firma podlega następującym warunkom: (i) regulaminowi firmy Google, znajdującemu się tutaj; (ii) dodatkowemu regulaminowi usługi Google Moja Firma, znajdującemu się tutaj; oraz (iii) wytycznym Google dotyczącym reprezentowania firmy partnerskiej w Google, znajdującemu się tutaj. Wszystkie te warunki są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Dodatkowy regulamin dotyczący usługi OpenTable w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech, Meksyku, Irlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Hongkongu i Singapurze. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z usługi OpenTable podlega regulaminowi, który dostępny jest tutaj, a który jest włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Dodatkowy regulamin dotyczący platformy ChowNow w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z platformy ChowNow podlega regulaminowi, który dostępny jest tutaj, a który jest włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Dodatkowy regulamin dotyczący usługi IDX Broker w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z usług IDX podlega regulaminowi, który można znaleźć tutaj, a który jest włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dostawy zewnętrzni (oraz ich partnerzy i dostawcy) nie składają oświadczeń ani nie udzielają gwarancji w zakresie Obrazów/Oprogramowania oferowanych w połączeniu z Usługami oraz wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za szkody (bezpośrednie, pośrednie lub wtórne) mogące powstać na skutek korzystania z Obrazów/Oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Obrazy/Oprogramowanie będą obsługiwane przez naszą firmę, a nie przez dostawców zewnętrznych (ani ich partnerów czy dostawców). Ponadto, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jest on odpowiedzialny za zarządzanie wszelkimi płatnymi subskrypcjami i/lub kontami, które wykupi lub utworzy on u dostawców zewnętrznych, oraz za przestrzeganie wszystkich związanych z nimi warunków. Anulowanie niniejszej Umowy lub usunięcie Oprogramowania z Usług nie anuluje ani nie wypowiada płatnej subskrypcji i/lub konta u dostawcy zewnętrznego. Jeżeli Użytkownik nie chce już otrzymywać usług zakupionych bezpośrednio u dostawcy zewnętrznego, który jest połączony z Usługami, Użytkownik jest zobowiązany do zastosowania się do regulaminu obowiązującego u danego dostawcy zewnętrznego.

11. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie. Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

12. DEFINICJE; ROZBIEŻNOŚCI

Pisane dużą literą terminy, których nie zdefiniowano w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Umowie regulaminu ogólnego. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.

Aktualizacja: 10.07.2018
Copyright © 2017-2019 GoDaddy.com, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.