GoDaddy

Umowa o świadczeniu usługi Kreator witryn

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2019 r.

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

 1. PRZEGLĄD
 2. OPIS USŁUG
 3. Kreator witryn. GoDaddyKreator witryn to narzędzie chmurowe pozwalające na projektowanie, tworzenie, budowanie, wprowadzanie na rynek i/lub promowanie (zakres dostępnych usług różni się w zależności od wybranego planu usługi) obecności online służącej określonym celom Użytkownika; usługa ta obejmuje witrynę, hosting, zabezpieczenia, obecność w mediach społecznościowych, witrynę sklepową online, witrynę pozwalającą na umawianie spotkań online, marketing e-mail, marketing cyfrowy i/lub inne rozwiązania w ramach jednego narzędzia i ofert pakietowej.   Za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. „Wyjątki i ograniczenia” niniejszej Umowy, korzystanie z Usług przez Użytkownika podlega postanowieniom niniejszej Umowy oraz następującym regulaminom dotyczącym poszczególnych produktów firmy GoDaddy, włączonym do niniejszej Umowy poprzez odniesienie: (i) umowa usługi Księgowości online (ii) Umowa o zastosowaniach marketingowych, (iii) Umowa usługi daj się znaleźć, (iv) umowy ogólnej o świadczenie usług certyfikacji oraz (iv) Umowy usługi marketingu e-mail

  Usługi społecznościowe firmy GoDaddy.  Celem Usług społecznościowych firmy GoDaddy jest udostępnienie Użytkownikowi zarówno zespołu, jak i technologii pozwalającej na poprawienie jego obecności w mediach społecznościowych. Plany Usług społecznościowych firmy GoDaddy mogą zawierać następujące elementy: optymalizację profilu w mediach społecznościowych; odpowiedzi na recenzje; indywidualne posty do publikacji w mediach społecznościowych; kampanie e-mail promujące markę; oraz raporty i analizy. Dokładny zestaw dostępnych funkcjonalności zależy od rodzaju wykupionego planu.

  • Usługa Optymalizacji profilu w mediach społecznościowych obejmuje utworzenie lub ulepszenie wszystkich profilów Użytkownika w mediach społecznościowych oraz nielimitowane okresowe aktualizacje, aby działalność Użytkownika zawsze liczyła się na rynku i była aktualna. Usługa ta może obejmować profesjonalną sesję zdjęciową dla firmy Użytkownika w celu stworzenia portfolio zawodowo wykonanych zdjęć poddanych odpowiedniej obróbce, które można wykorzystać na wszystkich profilach Użytkownika w mediach społecznościowych.
  • Usługa Nielimitowanych odpowiedzi na recenzje polega na śledzeniu recenzji firmy Użytkownika w Google, Yelp i na Facebooku oraz udzielanie odpowiedzi na każdą recenzję, zarówno pozytywną, jak i negatywną. Użytkownik może zapoznać się z każdą odpowiedzią i zatwierdzić ją, zanim zostanie ona przez nas opublikowana. Ponadto, monitorujemy pojawianie się recenzji naruszających zasady Yelp, Google lub Facebooka i oznaczamy takie recenzje dla Użytkownika.
  • Usługa Indywidualnych postów do publikacji w mediach społecznościowych polega na tworzeniu unikalnego planu marketingowego z wykorzystaniem uwag Uczestnika oraz realizacji tego planu przy pomocy indywidualnych postów publikowanych na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Usługa Indywidualnych postów może również obejmować kampanie w mediach społecznościowych tworzone na żądanie, związane z ograniczoną czasowo ofertą specjalną, promocją lub wydarzeniem realizowanym przez firmę Użytkownika. Liczba postów publikowanych w ciągu tygodnia różni się w zależności od planu subskrypcji Usług.
  • Usługa Kampanii e-mail promujących markę polega na tworzeniu przez nasz zespół kampanii e-mail dla konkretnej marki w celu przesyłania informacji o promocjach, aktualności dotyczących wydarzeń lub dowolnych specjalnych ofert subskrybentom Użytkownika.
  • Usługa Raportów i analiz pozwala Użytkownikowi na śledzenie danych dotyczących każdej publikowanej przez nas treści oraz sposobu, w jaki konsumenci wchodzą z taką treścią w interakcję. Dane te są udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem zestawów do oceny skuteczności.

 4. USŁUGI WITRYNY SKLEPOWEJ I UMAWIANIA SPOTKAŃ
 5. Zawartość Witryny sklepowej i witryny pozwalającej na umawianie potkań

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesyłanie plików do swojej witryny oraz jej udostępnianie, aktualizację i prowadzenie, a także za przesyłanie, udostępnianie, aktualizację i prowadzenie wszelkich plików, stron, danych, dzieł, informacji i/lub materiałów znajdujących się lub wyświetlanych w jego witrynie, połączonych z nią lub przesyłanych do niej, z niej lub za jej pośrednictwem, w tym znaków towarowych lub usługowych, obrazów, fotografii, grafiki, plików audio i wideo, wiadomości e-mail lub innych, znaczników meta, nazw domen, oprogramowania i tekstu. Użytkownik ma obowiązek zapewnić, aby treść jego witryny była zgodna ze wszystkimi przepisami prawa lokalnego, stanowego, federalnego i międzynarodowego. Treść witryny Użytkownika obejmuje także zarejestrowane nazwy domen dostarczone przez Użytkownika lub zarejestrowane w jego imieniu w związku z Usługami. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że firma GoDaddy polega na złożonym przez Użytkownika oświadczeniu dotyczącym właściwego wykorzystania przez niego wszystkich treści znajdujących się w którejkolwiek z witryn stworzonych lub kontrolowanych przez Użytkownika.

  Dostępność usług Witryny sklepowej i umawiania spotkań

  Z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej Umowy, firma GoDaddy dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Usług dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu, przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że od czasu do czasu Usługi mogą być niedostępne lub mogą nie działać z dowolnej przyczyny, w tym, między innymi: (i) z powodu awarii sprzętu; (ii) z powodu okresowej konserwacji lub napraw przeprowadzanych co pewien czas przez firmę GoDaddy; lub (iii) z przyczyn znajdujących się poza kontrolą firmy GoDaddy i niemożliwych do przewidzenia przez firmę GoDaddy w racjonalny sposób, w tym, między innymi, z powodu zakłóceń lub awarii łączy telekomunikacyjnych i łączy cyfrowej transmisji danych, ataków sieciowych, przeciążeń sieci oraz innych awarii. Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy nie sprawuje w sposób ciągły i nieprzerwany kontroli nad dostępnością Usług.

  Katalog produktów

  Użytkownik akceptuje fakt, że w zależności od potencjalnych ograniczeń fizycznych i praktycznych, w tym, między innymi, architektury systemu, wydajności systemu, obciążenia systemu, połączenia internetowego użytkowników końcowych oraz konfiguracji komputerów użytkowników końcowych, przy określonej liczbie produktów może wystąpić obniżenie wydajności witryny Użytkownika. Użytkownik akceptuje fakt, że firma GoDaddy nie ma wpływu na potencjalne ograniczenia fizyczne i praktyczne, jakie mogą wystąpić przy bliżej nieokreślonej liczbie produktów w danej kategorii.

  Podatki i płatność klienta końcowego

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za przyjmowanie wszelkich płatności od klientów końcowych i zarządzanie nimi. Ponadto, obowiązkiem Użytkownika jest płacenie wszelkich należnych stanowych, federalnych lub międzynarodowych podatków od produktów sprzedawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Usług. Obowiązkiem Użytkownika jest przeczytanie i zaakceptowanie wszystkich umów licencyjnych użytkownika końcowego, niezbędnych do korzystania z wybranych przez niego sposobów płatności i opcji regulowania podatków. Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji uzyskanych za pośrednictwem sposobów płatności i opcji regulowania podatków. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe podatki i cła nakładane na transakcje. Użytkownik może podlegać zagranicznym obowiązkom podatkowym z tytułu dokonywania sprzedaży na rzecz nabywców. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich krajowych i zagranicznych przepisów podatkowych, przewozowych i eksportowych w odniesieniu do sprzedaży swoich artykułów nabywcom na całym świecie.

  Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

  W każdym momencie Użytkownik ponosi pełne ryzyko utraty i zniszczenia swojej witryny i wszystkich znajdujących się w niej treści. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i informacji o koncie. Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi on wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, zaniechania i przypadki wykorzystania oraz opłaty poniesione przy pomocy jego konta lub hasła bądź w związku z witryną lub jakąkolwiek wyświetlaną, powiązaną za pomocą łączy, przesyłaną za pośrednictwem serwera lub przechowywaną na nim treścią witryny Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie środków w celu: (i) ochrony przed utratą lub uszkodzeniem treści swojej witryny; (ii) utrzymania niezależnych kopii archiwalnych i zapasowych treści witryny; (iii) zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i integralności całej treści swojej witryny przesyłanej za pośrednictwem serwerów firmy GoDaddy lub przechowywanej na nich; oraz (iv) zapewnienia poufności swojego hasła. Serwery i usługi hostingowe firmy GoDaddy nie stanowią archiwum i firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych osób za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie jakichkolwiek treści Użytkownika. W przypadku utraty, kradzieży lub narażenia hasła na ujawnienie w inny sposób, Użytkownik niezwłocznie powiadomi firmę GoDaddy o takim fakcie, po czym firma GoDaddy zawiesi możliwość dostępu do witryny Użytkownika przy użyciu takiego hasła i przekaże Użytkownikowi lub jego uprawnionemu przedstawicielowi hasło zastępcze. Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które mogą zostać poniesione przez Użytkownika na skutek użycia hasła lub konta Użytkownika przez inne osoby, za jego zgodą lub bez jego zgody. Niemniej, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych przez firmę GoDaddy lub inną osobę w wyniku użycia konta lub hasła Użytkownika przez inne osoby.

  Przykładowy regulamin

  Przykładowy regulamin udostępniono tylko w celach informacyjnych. Firma GoDaddy nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z przykładowego regulaminu – Użytkownik korzysta z niego na własne ryzyko. Domyślny regulamin zamieszczony na stronie z regulaminem może być stosowany pod warunkiem przyjęcia następującego zastrzeżenia odpowiedzialności: Opisy i sugestie nie stanowią porady prawnej, podatkowej lub finansowej. Firma GoDaddy nie gwarantuje zgodności z prawem jakichkolwiek sformułowań lub postanowień przedstawianych w tych opisach i sugestiach lub z nich pochodzących. Użytkownik powinien skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że jego regulamin jest wystarczający w stosunku do jego potrzeb, odpowiedni w jego jurysdykcji i prawnie wiążący dla klientów.

 6. WEBSITES + MARKETING GUIDE PLAN
 7. With your purchase of GoDaddy Websites + Marketing Guide Plan, you will be contacted by one of GoDaddy’s dedicated guides to help you develop, manage and grow your online presence. When signing up for the Websites + Marketing Guided plan, your Guide will provide (at minimum) one - 45 minute appointment per quarter, and at maximum 6 scheduled 45 minute appointments per 12 month period. We strive toward providing Services that meet your expectations. However, we do not guarantee the performance of your website or that your expectations will be met if requests are unreasonable or unable to be completed within the scope of the Services. Our completion of the Services depends upon your participation. We are not responsible for additional fees, time, or expenses incurred because of delays caused by your lack of or untimely response, feedback or approval, including your failure to participate in scheduled 1-1 calls.

 8. WARUNKI DOTYCZĄCE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH GODADDY
 9. Prawa własności „Treść” oznacza tekst, grafiki, obrazy, muzykę, oprogramowanie, pliki audio, video, jakiegokolwiek rodzaju dzieła autorskie oraz informacje i inne materiały publikowane, generowane, przekazywane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Usług. “ GoDaddy Treść” oznacza wszelką Treść stworzoną lub objętą licencją przez GoDaddy (w tym, bez ograniczeń, Treść utworzona dla Użytkownika lub przy jego udziale). „Treść Klienta” oznacza wszelką Treść, którą posiadacze Kont (w tym Użytkownik) przekazują, aby udostępniać ją za pośrednictwem Usług.

  GoDaddy nie zastrzega sobie żadnych praw własności do jakichkolwiek Treści Klienta. Żaden z zapisów niniejszej Umowy nie będzie uznawany za ograniczający jakiekolwiek prawa, jakie Użytkownik może posiadać do korzystania ze swoich Treści Klienta i wykorzystywania ich. Z zastrzeżeniem powyższego, GoDaddy oraz jej licencjodawcy posiadają na wyłączność wszystkie prawa, tytuły własności oraz udziały w Usługach oraz Treści GoDaddy, włącznie z wszelkimi powiązanymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik potwierdza, że Usługi i Treści GoDaddy są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym oraz innymi przepisami prawa USA i innych krajów. Użytkownik zgadza się nie usuwać, nie zmieniać ani nie zasłaniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, znakach usługowych lub innych prawach własności zawartych w Usługach lub Treści, lub im towarzyszących.

  _Prawa do treści udzielone przez Użytkownika _. Udostępniając jakiekolwiek Treści Klienta za pośrednictwem Usług, Użytkownik niniejszym udziela firmie GoDaddy niewyłącznej, przenoszalnej, podlegającej sub-licencji, obowiązującej na całym świecie licencji bez opłat licencyjnych na użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych na ich podstawie, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie i dystrybuowanie Treści Klienta Użytkownika w związku z funkcjonowaniem i świadczeniem Usług oraz Treści Użytkownikowi oraz upoważnionym właścicielom kont. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za całe swoje Treści Klienta. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie swoje Treści Klienta lub że posiada wszystkie niezbędne prawa do udzielenia praw licencyjnych do swoich Treści Klienta na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje również, że ani jego Treści Klienta, ani użytkowanie i przekazywanie przez niego Treści Klienta, które mają być udostępniane za pośrednictwem Usług, ani jakiekolwiek użytkowanie Treści Klienta przez firmę GoDaddy w ramach Usług lub za ich pośrednictwem, nie będzie naruszać, nieodpowiednio wykorzystywać lub łamać praw intelektualnych, praw własności lub praw do publikacji lub prywatności stron trzecich, ani nie będzie skutkować naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów lub regulacji. Użytkownik przyjmuje na siebie wszystkie ryzyka związane ze swoimi Treściami, włącznie z poleganiem przez kogokolwiek na dokładności, pełności lub użyteczności Treści lub wszelkim ujawnieniem przez Użytkownika informacji w ramach jego Treści, które pozwoliłyby na jego zidentyfikowanie.

  Użytkownik może usunąć swoje Treści Klienta kontaktując się z nami i prosząc o ich usunięcie. Jednakże w niektórych przypadkach niektóre Treści Klienta (w tym, m.in. opublikowane posty lub komentarze) mogą nie zostać w pełni usunięte, a kopie Treści Klienta Użytkownika mogą w dalszym ciągu istnieć w Usługach, w formie archiwum lub kopii zapasowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za zdjęcie lub usunięcie (lub niezrealizowanie zdjęcia lub usunięcia) jakichkolwiek Treści Klienta Użytkownika.

  Zdjęcia, nagrania video i audio. W zakresie, w jakim Użytkownik chce być przez nas fotografowany, filmowany i/lub nagrywany, możemy to realizować, a wszelkie tego rodzaju zdjęcia, nagrana video lub audio będą uznawane za Treść firmy GoDaddy i będą należeć wyłącznie do GoDaddy. W stopniu, w jakim tego rodzaju zdjęcia, nagrania video lub audio zawierają nazwy, obrazy, podobizny lub głosy stron trzecich, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia i zwolnienia od w/w stron trzecich. W przypadku, gdyby Użytkownik chciał korzystać z tych zdjęć, nagrań video lub audio w związku ze swoją działalnością poza Usługami, na prośbę Użytkownika firma może udzielić mu niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sub-licencji licencji na terenie całego świata na użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych na ich podstawie, publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie i pokazywanie niektórych z tych zdjęć, nagrań video lub audio, za opłatą.

  Prawa do treści udzielone przez GoDaddy. Pod warunkiem przestrzegania niniejszych warunków, firma GoDaddy udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sub-licencji licencji na pobieranie, przeglądanie, kopiowanie, wyświetlanie i drukowanie Treści firmy GoDaddy wyłącznie w związku z dozwolonym korzystaniem z Treści i wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych Użytkownika.

  Ustawa o prawach autorskich DMCA/Polityka w zakresie praw autorskich. GoDaddy MSH Inc. szanuje prawa autorskie i oczekuje tego samego od swoich użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z GoDaddy polityką w zakresie praw autorskich i własności intelektualnej MSH na stronie www.mainstreethub.com/copyright-policy/.

  Prawa dostępu. W ramach Usług Użytkownik może pozwolić firmie GoDaddy na zarządzanie zewnętrznymi profilami, aplikacjami lub witrynami w jego imieniu („Usługi zewnętrzne”), korzystając z nazw użytkowników i haseł, które Użytkownik podawał w celu zalogowania się na Usługi zewnętrzne (informacje te stanowią „Login zewnętrzny”). Użytkownik niniejszym daje firmie GoDaddy prawo do (1) tworzenia, uzyskiwania dostępu i zarządzania Usługami zewnętrznymi w jego imieniu, korzystając z Treści, Treści Klienta i publicznie dostępnych informacji firmy GoDaddy; (2) publikowania, według uznania firmy GoDaddy, Treści Klienta lub Treści GoDaddy dla Usług zewnętrznych w imieniu Użytkownika, w tym, m.in. Treści, w których wspomina się, omawia lub promuje strony trzecie; (3) dostępu, gromadzenia, odczytywania, analizowania i innego rodzaju użytkowania w imieniu Użytkownika informacji dostępnych w Usługach zewnętrznych; (4) hostowania, korzystając z zasobów firmy GoDaddy lub jej podmiotów powiązanych, Usług zewnętrznych, w stopniu niezbędnym do świadczenia Usług; oraz (5) korzystania z Loginów zewnętrznych i przechowywania ich w celu osiągnięcia dowolnego z wyżej wymienionych. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE GDY GoDaddy TWORZY USŁUGI ZEWNĘTRZNE, UZYSKUJE DO NICH DOSTĘP I ZARZĄDZA NIMI, GoDaddy WYSTĘPUJE JAKO JEGO PRZEDSTAWICIEL, A NIE JAKO PRZEDSTAWICIEL STRONY TRZECIEJ, KTÓRA PROWADZI USŁUGI ZEWNĘTRZNE, ANI PODMIOT WYSTĘPUJĄCY W JEJ IMIENIU. Dostęp Użytkownika do Usług zewnętrznych jest regulowany wyłącznie na mocy umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a operatorem Usług zewnętrznych. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług GoDaddy, Użytkownik zachowuje prawo dostępu i kontroli Usług zewnętrznych niehostowanych przez firmę GoDaddy lub jej podmioty powiązane, jak również do Treści Klienta. W dowolnym momencie, po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usług, firmaGoDaddy może usunąć, wyłączyć, zmienić, zdjąć lub w inny sposób rozporządzić Usługami zewnętrznymi hostowanymi przez firmę GoDaddy lub jej podmioty powiązane.

  Ograniczenia dotyczące Treści. Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że:

  • Korzystanie przez Użytkownika z Usług, w tym wszelkich wysłanych przez niego Treści Klienta, będzie zgodne z niniejszym regulaminem oraz wszystkimi stosownymi przepisami, zasadami i regulacjami prawa lokalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego.

  • Użytkownik nie będzie zbierać (ani nie pozwoli nikomu innemu zbierać) Treści Klienta ani żadnych niejawnych lub pozwalających na identyfikację informacji na temat jakiejkolwiek osoby lub podmiotu bez ich wyraźnej uprzedniej zgody na piśmie.

  • Użytkownik nie będzie korzystał z Usług w sposób (określony przez firmę GoDaddy według jej wyłącznego i absolutnego uznania), który jest nielegalny lub promuje, lub zachęca do działalności nielegalnej; promuje dziecięcą pornografię lub wykorzystywanie dzieci, lub zachęca do takich działań, lub uczestniczy w nich; promuje terroryzm, przemoc przeciwko ludziom, zwierzętom lub mieniu, lub zachęca do takich działań, lub uczestniczy w nich; promuje spam lub inne niepożądane masowe wiadomości e-mail, włamania do komputerów lub sieci bądź łamanie zabezpieczeń lub zachęca do takich działań lub uczestniczy w nich; narusza ustawę o ochronie klientów aptek internetowych Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act z 2008 r. lub podobne ustawodawstwo lub promuje sprzedaż lub dystrybucję leków na receptę bez ważnej recepty, lub zachęca do takiego działań lub uczestniczy w nich, narusza ustawę o walce z handlu usługami seksualnymi online z 2017 r. lub podobne ustawodawstwo, lub promuje, lub ułatwia prostytucję i/lub handel usługami seksualnymi; narusza prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu; narusza prywatność lub prawa do publikacji innego Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu; lub narusza wszelki obowiązek zachowania poufności, który Użytkownik jest zobowiązany zachować wobec innego Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu; zakłóca funkcjonowanie Usług, zawiera lub instaluje wszelkie wirusy, robaki, błędy, konie trojańskie lub inne kody, pliki lub programy zaprojektowane lub zdolne do tego, by zakłócać, uszkadzać lub ograniczać funkcjonalność jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu; lub zawiera fałszywy lub wprowadzający w błąd język lub niezasadne lub porównywalne roszczenia dotyczące firmy GoDaddylub Usług GoDaddy.

  • Użytkownik nie będzie modyfikować ani zmieniać żadnej części Usług, ani żadnych powiązanych z nimi technologii.

  • Użytkownik nie będzie uzyskiwać dostępu do Treści GoDaddy ani do Treści Klienta za pomocą jakichkolwiek technologii lub środków innych niż za pośrednictwem niniejszych Usług lub w inny sposób określony przez firmę GoDaddy.

  • Użytkownik zgadza się przyjąć ryzyko straty wszelkich Treści Klienta.

  • Ponadto, Użytkownik nie będzie próbował uzyskać dostępu do Usług lub Treści, lub przeszukiwać je lub pobierać Treści z Usług za pośrednictwem jakiejkolwiek wyszukiwarki, oprogramowania, narzędzia, pośrednika, urządzenia lub mechanizmu (w tym przeszukiwarek, robotów, narzędzi do wydobywania danych itp.) innych niż oprogramowanie i/lub środki wyszukiwania dostarczone przez GoDaddy MSH Inc. lub inne ogólnie dostępne wyszukiwarki firm zewnętrznych; korzystać z Usług lub odsprzedawać Treści GoDaddy lub jakąkolwiek ich część lub na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej lub w sposób niedozwolony w niniejszym regulaminie; fałszować wszelkie nagłówki pakietów TCP/IP lub wszelkie elementy informacji z nagłówka w jakichkolwiek e-mailach lub postach w grupach dyskusyjnych lub w jakikolwiek sposób korzystać z Usług lub Treści do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji podających źródło; nie będzie próbował odszyfrowywać, dekompilować, demontować lub stosować inżynierii zwrotnej w stosunku do jakiegokolwiek oprogramowania używanego w celu świadczenia Usług lub Treści; pobierać lub przechowywać jakiekolwiek informacje pozwalające na identyfikację osoby z Usług od innych użytkowników Usług bez ich wyraźnej zgody; podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w nieprawdziwy sposób informować o swoich powiązaniach z jakąkolwiek osobą lub podmiotem; lub zachęcać jakąkolwiek osobę do czegokolwiek z powyższych lub jej to umożliwiać.

  Mimo że nie mamy obowiązku monitorowania dostępu do Usług lub Treści, lub ich użytkowania, ani do kontrolowania lub edytowania jakichkolwiek Treści, mamy prawo robić to w celu zapewniania Usług, zgodności z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania obowiązujących przepisów i innych wymogów prawnych.

  ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, ALE NIE OBOWIĄZEK, DO USUNIĘCIA LUB WYŁĄCZENIA DOSTĘPU DO JAKICHKOLWIEK TREŚCI,W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ UPRZEDZENIA, JEŚLI WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA UZNAMY JAKIEKOLWIEK TREŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE LUB NARUSZAJĄCE NINIEJSZY REGULAMIN. MAMY PRAWO DO ZBADANIA NARUSZEŃ TEGO REGULAMINU LUB POSTĘPOWANIA, KTÓRE WPŁYWA NA USŁUGI. MOŻEMY RÓWNIEŻ KONSULTOWAĆ SIĘ Z ORGANAMI ŚCIGANIA I WSPOŁPRACOWAĆ Z NIMI W ŚCIGANIU UŻYTKOWNIKÓW NARUSZAJĄCYCH PRAWO.

  Zwrot kosztów i rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z Usług społecznościowych firmy GoDaddy w dowolnym momencie. Rezygnację z Usług społecznościowych należy zgłosić nie później niż 48 godzin przed kolejną datą rozliczenia, aby rezygnacja była skuteczna dla takiego okresu rozliczeniowego. W przypadku rezygnacji na mniej niż 48 godzin przed datą rozliczenia, rezygnacja stanie się skuteczna w kolejnym okresie rozliczeniowym i Użytkownik nie otrzyma zwrotu kosztów za taki okres rozliczeniowy.

 10. PROJEKTANT STRON NA FACEBOOKU
 11. INTEGRACJA Z PLATFORMĄ HOSTINGOWĄ, PRAWA WŁASNOŚCI WITRYN
 12. INNE OPCJE ŁĄCZENIA USŁUG
 13. ANALITYKA
 14. WYJĄTKI I OGRANICZENIA
 15. Website Builder Digital Marketing Suite Website Builder Digital Marketing Suite umożliwia Użytkownikowi jedynie skorzystanie z dostępnych narzędzi marketingowych w ramach Usług, które obejmują optymalizację dla wyszukiwarek internetowych, marketing e-mail oraz tworzenie i aktualizację strony na Facebooku (z zastrzeżeniem pkt 4 powyżej). Pakiet Website Builder Digital Marketing Suite nie obejmuje możliwości tworzenia i hostowania witryny (w tym Sklepu Internetowego/Witryny pozwalającej na umawianie spotkań online), certyfikatów SSL oraz usług Daj się znaleźć. Usługi te można dodać w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Opcja Bezpłatnego okresu próbnego (patrz sekcja poniżej) pakietu Website Builder Digital Marketing Suite nie jest dostępna.  Ze względu na ograniczony charakter oferty pakietu Website Builder Digital Marketing Suite, warunki (i)  umowy usług Księgowości online, (ii) umowy ogólnej o świadczenie usług certyfikacji; oraz (iii) umowy usługi daj się znaleźć firmyGoDaddynie mają zastosowania.

  Domeny najwyższego poziomu.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego strona będzie podlegać wszelkim ograniczeniom dotyczącym treści (lub innym) odnoszącym się do domeny najwyższego poziomu („Domena najwyższego poziomu”), z którą jest powiązana.  Powyższym ograniczeniom podlega jedynie konto Kreatora witryn GoDaddy powiązane z daną domeną TLD.

  Strony w budowie.  Kreator witryn GoDaddy oferuje opcję „Strona w budowie” tym klientom, którzy nie są jeszcze gotowi do utworzenia własnej witryny.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wybór opcji „Strona w budowie” wiąże się z ograniczonym wyborem szablonów i schematów kolorystycznych w porównaniu z tymi, które są dostępne w bibliotece szablonów Kreatora witryn GoDaddy.

  Obowiązek utrzymania subskrypcji.  Otrzymywanie Usług przez Użytkownika zależy od posiadania przez niego aktywnej subskrypcji Kreatora witryn i jej opłacenia.  Brak aktywnej subskrypcji spowoduje zablokowanie dostępu do Usług.  Rozliczanie cykliczne z tytułu planu Usług rozpoczyna się w dniu zakupu.  Opłaty uiszczone z tytułu korzystania z Usług nie mogą być przenoszone na konto Kreatora witryn (lub inne konto firmy GoDaddy) inne niż konto początkowo powiązane z Usługami w dniu zakupu.

  Wypowiedzenie lub wygaśnięcie Usług.W przypadku wypowiedzenia przez firmę GoDaddy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, ma ona prawo – według swojego własnego uznania – usunąć i zniszczyć dane i pliki przechowywane przez Użytkownika na serwerach firmy. Firma GoDaddy nie ma obowiązku monitorowania korzystania z Usługi przez Użytkownika, ale zastrzega sobie prawo do przeprowadzania takich czynności według swojego własnego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu świadczenia Usług będzie on zobowiązany do zaprzestania korzystania z Usług oraz adresów IP i nazw serwerów przypisanych mu w związku z korzystaniem przez niego z Usług. Obejmuje to wskazywanie przez system nazw domen („DNS”) nazwy domeny lub domen Użytkownika poza serwerami naszej firmy.

 16. BEZPŁATNA WERSJA TESTOWA
 17. OBRAZY I OPROGRAMOWANIE OD DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH
 18. Definicje i zakres.  W ramach Kreatora witryn GoDaddy, Użytkownik może być uprawniony do korzystania z określonych (i) fotografii, ilustracji i innych obrazów („Obrazy”) i/lub (ii) programów, widżetów lub innych aplikacji („Oprogramowanie”) opracowanych, posiadanych lub licencjonowanych przez dostawców zewnętrznych, na mocy umów okresowo zawieranych z nimi przez firmę GoDaddy.  Użytkownik potwierdza i zgadza się, że korzystanie przez niego z Obrazów/Oprogramowania podlega naszej umowie/umowom z dostawcami zewnętrznymi.  Jeżeli do Obrazów/Oprogramowania dołączona jest umowa licencyjna dostawcy zewnętrznego lub ich użycie wymaga zgody na zawarcie takiej umowy licencyjnej, korzystanie z Obrazów/Oprogramowania przez Użytkownika podlega warunkom takiej umowy licencyjnej, które uzupełniają warunki niniejszej Umowy, ale ich nie zastępują. 

  Regulamin dotyczący wszystkich Obrazów i Oprogramowania.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że (i) Obrazy/Oprogramowanie mogą być używane wyłącznie jako element Usług; (ii) nie może on usuwać, modyfikować ani zasłaniać oznaczeń praw autorskich, znaków towarowych ani innych oznaczeń praw własności zawartych w Obrazach/Oprogramowaniu; oraz (iii) nie może on modyfikować, ponownie wykorzystywać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, rozmontowywać, odwrotnie kompilować Obrazów/Oprogramowania, podejmować prób pozyskania ich kodu źródłowego ani tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych.

  Firma GoDaddy może przekazywać dostawcom zewnętrznym dane osobowe Użytkownika, które są wymagane do celów dostarczania Obrazów/Oprogramowania pochodzącego od dostawców zewnętrznych, w tym, między innymi, nazwę domeny powiązaną ze stroną Kreatora witryn. Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmieniania lub zaprzestania dostarczania Obrazów/Oprogramowania w dowolnym momencie. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy na każdym etapie takich działań.

  Firma GoDaddy nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do Obrazów/Oprogramowania pochodzącego od dostawców zewnętrznych, które są oferowane w połączeniu z Usługami, i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

  Użytkownik zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność firmy GoDaddy z tytułu wszelkich roszczeń wobec firmy GoDaddy wynikających bezpośrednio lub pośrednio z używania lub niewłaściwego wykorzystywania przez Użytkownika Obrazów/Oprogramowania pochodzącego od dostawców zewnętrznych.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że każdy zewnętrzny dostawca Obrazów/Oprogramowania jest beneficjentem niniejszej Umowy niebędącym jednocześnie jej stroną, do celów egzekwowania jego praw na mocy niniejszej Umowy.

  Dodatkowy regulamin dotyczący usługi Mapbox.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z usługi Mapbox podlega regulaminowi, który dostępny jest tutaj, a który jest włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

  Dodatkowy regulamin dotyczący platformy Cronofy  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z usługi Cronofy podlega regulaminowi, który dostępny jest tutaj, a który jest włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

  Dodatkowy regulamin dotyczący usługi Google Moja Firma.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z usługi Google Moja Firma podlega następującym warunkom: (i) regulaminowi firmy Google, znajdującemu się tutaj; (ii) dodatkowemu regulaminowi usługi Google Moja Firma, znajdującemu się tutaj; oraz (iii) wytycznym Google dotyczącym reprezentowania firmy partnerskiej w Google, znajdującemu się tutaj. Wszystkie te warunki są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.

  Dodatkowy regulamin dotyczący usługi OpenTable w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech, Meksyku, Irlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Hongkongu i Singapurze. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z usługi OpenTable podlega regulaminowi, który dostępny jest tutaj, a który jest włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

  Dodatkowy regulamin dotyczący platformy ChowNow w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z usługi ChowNow podlega regulaminowi, który dostępny jest tutaj, a który zostaje włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

  Dodatkowy regulamin obowiązujący IDX Broker w USA, Kanadzie i Meksyku. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z usług IDX podlega regulaminowi, który można znaleźć tutaj, a który jest włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dostawy zewnętrzni (oraz ich partnerzy i dostawcy) nie składają oświadczeń ani nie udzielają gwarancji w zakresie Obrazów/Oprogramowania oferowanych w połączeniu z Usługami oraz wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za szkody (bezpośrednie, pośrednie lub wtórne) mogące powstać na skutek korzystania z Obrazów/Oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Obrazy/Oprogramowanie będą obsługiwane przez naszą firmę, a nie przez dostawców zewnętrznych (ani ich partnerów czy dostawców). Ponadto, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jest on odpowiedzialny za zarządzanie wszelkimi płatnymi subskrypcjami i/lub kontami, które wykupi lub utworzy on u dostawców zewnętrznych, oraz za przestrzeganie wszystkich związanych z nimi warunków. Anulowanie niniejszej Umowy lub usunięcie Oprogramowania z Usług nie anuluje ani nie wypowiada płatnej subskrypcji i/lub konta u dostawcy zewnętrznego. Jeżeli Użytkownik nie chce już otrzymywać usług zakupionych bezpośrednio u dostawcy zewnętrznego, który jest połączony z Usługami, Użytkownik jest zobowiązany do zastosowania się do regulaminu obowiązującego u danego dostawcy zewnętrznego.

 19. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA
 20. Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie. Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 21. DEFINICJE; KONFLIKTY
 22. Pisane dużą literą terminy, których nie zdefiniowano w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane im w Umowie regulaminu ogólnego. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.  Copyright © 2017-2019 GoDaddy.com, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.