GoDaddy

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI KREATOR WITRYN WER. V7

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2017 r

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Umowa o świadczenie usługi Kreator witryn wer. v7 (niniejsza „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy firmą GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company a Użytkownikiem i wchodzi w życie w dniu elektronicznej akceptacji jej postanowień. Niniejsza Umowa określa regulamin korzystania przez Użytkownika z usług Kreatora witryn firmy GoDaddy („Kreator witryn” lub „Usługi”).

Wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik przeczytał, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zaakceptował postanowienia niniejszej Umowy wraz z (i) postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego firmy GoDaddy oraz (ii) wszelkimi ograniczeniami planów, zastrzeżeniami dotyczącymi produktów lub innymi ograniczeniami przedstawionymi Użytkownikowi na stronie docelowej Kreatora witryn, stanowiącej część witryny firmy GoDaddy (niniejsza „Witryna”). Postanowienia wymienione w punktach (i) i (ii) uznaje się za włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Terminy „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do firmy GoDaddy. Terminy „ty”, „twój”, „Użytkownik” lub „klient” odnoszą się do osoby fizycznej lub prawnej, która akceptuje niniejszą Umowę i/lub korzysta z Usług. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie osobom trzecim jakichkolwiek praw ani korzyści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że (i) firma GoDaddy może w dowolnym momencie i według swojego własnego uznania zmienić lub zmodyfikować postanowienia niniejszej Umowy oraz wszystkie włączone do niej zasady lub porozumienia, przy czym takie zmiany lub modyfikacje wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w niniejszej Witrynie, oraz (ii) korzystanie z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji (oznaczonych datą „Ostatnia aktualizacja” w górnej części tej strony) oznacza akceptację niniejszej Umowy przez Użytkownika w jej aktualnym brzmieniu. W przypadku braku zgody Użytkownika na postanowienia niniejszej Umowy po ostatnich zmianach, należy zaprzestać korzystania z niniejszej Witryny lub Usług dostępnych za jej pośrednictwem. Ponadto, firma GoDaddy może od czasu do czasu powiadamiać Użytkownika o zmianach lub modyfikacjach niniejszej Umowy za pośrednictwem poczty e-mail. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Użytkownik aktualizował dane swojego konta klienta („Konto klienta”), w tym adres e-mail. Firma GoDaddy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli wynika to z podania nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail.

2. OPIS USŁUG

Kreator stron to internetowy kreator stron, który umożliwia tworzenie stron z zastosowaniem parametrów określonych w planie Użytkownika. Narzędzie InstantPage to internetowy kreator stron, który umożliwia utworzenie witryny składającej się z jednej strony.

Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy udziela się Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej i niewyłącznej licencji, która nie obejmuje możliwości udzielania podlicencji, na korzystanie z analityki Kreatora stron (Analityka) wyłącznie na potrzeby korzystania z narzędzia Analityka we właściwościach Kreatora stron. Ponadto Użytkownik może uzyskiwać dostęp do raportów i wyświetlać je za pośrednictwem swojego konta GoDaddy. Narzędzie Analityka umożliwia śledzenie adresu IP odwiedzającego, godziny wizyty, informacji w nagłówku i lokalizacji („Dane”). Na potrzeby korzystania i dostępu do Danych analitycznych i raportów Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Firma GoDaddy oraz jednostki zależne w pełni do niej należące mogą zachować oraz wykorzystać Dane zgromadzone za pomocą narzędzia Analityka, z zastrzeżeniem zasad ochrony prywatności. Użytkownik nie będzie (ani nie pozwoli żadnej stronie trzeciej) korzystać z narzędzia Analityka do śledzenia, gromadzenia ani przekazywania żadnych danych, które umożliwiają zidentyfikowanie danej osoby (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub informacje rozliczeniowe), ani innych danych, które umożliwiałyby uzyskanie wymienionych powyżej informacji. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać i stosować do odpowiednich Zasad ochrony danych osobowych oraz będzie przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawa, zasad i regulacji związanych z gromadzeniem informacji o odwiedzających. Zasady ochrony danych osobowych muszą zostać podane do publicznej wiadomości oraz muszą zawierać informację o wykorzystaniu przez Użytkownika plików cookie do gromadzenia Danych. Korzystanie z narzędzia Analityka musi być jawne, podobnie jak sposób gromadzenia i przetwarzania przez nie Danych.

3. USŁUGI LIFTINGU

Usługa Lifting firmy GoDaddy („Lifting”) umożliwia zmianę wyglądu i jest dostępna dla istniejących klientów produktów WSB v6 i WSB v7. Nasi zewnętrzni podwykonawcy bazują na opublikowanej witrynie Użytkownika, pobierają zamieszczone na niej obrazy i tekst, a następnie przygotowują nowy projekt witryny na podstawie uwag Użytkownika.

Lifting trwa zazwyczaj od 2 do 3 tygodni (lub dłużej, w zależności od stopnia złożoności witryny). Po upływie tego okresu gotowa jest pierwsza odświeżona wersja witryny. Następnie przesyłamy Użytkownikowi taką propozycję z prośbą o opinię i sugestie zmian, a po ich wprowadzeniu umieszczamy witrynę na koncie Użytkownika w firmie GoDaddy. Czas trwania rund konsultacji zależy od złożoności przekazywanych przez Użytkownika opinii i informacji zwrotnych. Po zakończeniu procesu należy zalogować się w celu wprowadzenia ewentualnych ostatecznych zmian. Kiedy odświeżona witryna jest gotowa, można ją opublikować.

4. OGRANICZENIA LIFTINGU

Wykonanie liftingu opiera się na opublikowanej wersji witryny Użytkownika (stworzonej przy użyciu Kreatora witryn firmy GoDaddy), aktualnej w momencie złożenia formularza projektu. W związku z tym, NIE możemy zagwarantować:

  i. że zmiany wprowadzone w witrynie po złożeniu pierwotnego formularza projektu zostaną uwzględnione w wersji odświeżonej.
  ii. że możliwe będzie uwzględnienie dodatkowych wymagań przesłanych po złożeniu pierwotnego formularza projektu.
  iii. że w odświeżonej wersji możliwe będzie uwzględnienie dodatkowych treści (np. tekstu, obrazów).
  iv. że treści niewidoczne (np. wbudowany kod HTML/JS od dostawców zewnętrznych czy znaczniki meta do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO)) zostaną włączone do wersji odświeżonej.
  v. że wyniki optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO) będą takie same lub lepsze niż w przypadku poprzedniej wersji witryny.
  vi. że Lifting zostanie przeprowadzony w określonym terminie. Jeżeli Użytkownikowi zależy na konkretnym terminie, usługa Lifting nie jest właściwym rozwiązaniem.
  vii. że będziemy w stanie edytować treść lub obrazy znajdujące się w obecnie opublikowanej wersji witryny, które mają zostać wykorzystane w odświeżonej wersji.
  viii. pomocy technicznej przez telefon ani konsultacji z projektantem. Oferujemy pomoc techniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikację za pośrednictwem formularzy internetowych.

5. PROJEKTANT STRON NA FACEBOOKU

Kreator stron i narzędzie InstantPage obejmują dostęp do narzędzia do projektowania stron na Facebooku („Projektant stron na Facebooku”).

Projektant stron na Facebooku umożliwia tworzenie spersonalizowanych stron na Facebooku zaprojektowanych tak, aby uzupełniały stronę Użytkownika. Dozwolona liczba stron na Facebooku różni się w zależności od planu Kreatora stron Użytkownika i nie wlicza się do liczby stron witryny uwzględnionej w planie Kreatora stron.

Aby korzystać z Projektanta stron na Facebooku, należy (i) utworzyć konto na Facebooku (jeżeli Użytkownik jeszcze go nie ma) oraz (ii) z poziomu konta na Facebooku aktywować stronę publiczną. Po zakończeniu projektowania stron na Facebooku należy połączyć je z kontem na Facebooku Użytkownika, aby umożliwić nawigację na tych stronach. Należy pamiętać, że strony na Facebooku zostaną utworzone na tym samym koncie usług hostingowych (i będą dostępne przy użyciu tego samego panelu sterowania) co strona Użytkownika. Z tego powodu przed opublikowaniem stron na Facebooku należy opublikować co najmniej jedną stronę witryny.

6. OGRANICZENIA

Domeny najwyższego poziomu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego strona będzie podlegać wszelkim ograniczeniom dotyczącym treści (lub innym) odnoszącym się do domeny najwyższego poziomu („Domena najwyższego poziomu”), z którą jest powiązana. Jeżeli Użytkownik ma więcej niż jedno konto Kreatora stron, takim ograniczeniom będzie podlegać tylko konto Kreatora stron powiązane z daną domeną najwyższego poziomu.

Strony w budowie. Kreator stron oferuje opcję „Strona w budowie” tym klientom, którzy nie są jeszcze gotowi do utworzenia własnej strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wybierając opcję „Strona w budowie”, ma ograniczony wybór szablonów i schematów kolorystycznych w porównaniu z tymi, które są dostępne w bibliotece szablonów Kreatora stron.

Obowiązek utrzymania subskrypcji. Dostępność Kreatora stron zależy od posiadania aktywnej subskrypcji Kreatora stron i jej opłacenia. Brak aktywnej subskrypcji spowoduje zablokowanie dostępu do Kreatora stron. Rozliczanie cykliczne z tytułu planu Kreatora stron rozpocznie się w dniu zakupu. Opłaty uiszczone z tytułu Kreatora stron nie mogą być przenoszone na konta Kreatora stron (lub inne konta firmy GoDaddy) inne niż konto początkowo powiązane z Kreatorem stron w dniu zakupu.

Natychmiastowa publikacja. Usługa InstantPage ma na celu natychmiastowe promowanie strony pod nazwą domeny użytkownika w czasie rzeczywistym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że nie będzie mieć możliwości podglądu wstępnie wybranych opcji projektu ani późniejszych zmian projektu swojej strony, zanim zostaną wprowadzone. W związku z tym zaleca się staranne przeglądanie (i) tła, (ii) tekstu, (iii) układów, (iv) widżetów i (v) kolorów na każdym etapie.

7. INTEGRACJA Z PLATFORMĄ HOSTINGOWĄ, PRAWA WŁASNOŚCI WITRYN

Strony tworzone za pomocą Kreatora stron lub narzędzia InstantPage są budowane i integrowane z użyciem platformy hostingowej firmy GoDaddy, a wszelkie próby migracji lub innego rodzaju przeniesienia takiej strony do innego dostawcy usług hostingowych stanowią naruszenie warunków niniejszej Umowy.

Z wyjątkiem treści dostarczonych przez Użytkownika, strony utworzone przy użyciu Kreatora stron lub narzędzia InstantPage należą do firmy GoDaddy, a wszystkie takie strony (oraz ich kopie) podlegają prawom autorskim, znakom towarowym, patentom i innym prawom własności intelektualnej obowiązującym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GoDaddy udziela Użytkownikowi nieograniczonej licencji do strony na czas subskrypcji Kreatora stron. Anulowanie subskrypcji Kreatora stron z jakiejkolwiek przyczyny powoduje wygaśnięcie licencji na stronę. Użytkownik zobowiązuje się zapobiegać nieuprawnionemu kopiowaniu stron utworzonych z użyciem Kreatora stron lub narzędzia InstantPage. O ile w niniejszej Umowie nie określono inaczej, na mocy niniejszej Umowy nie zostają udzielone żadne prawa ani licencje w ramach jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. GoDaddy zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały tu wyraźnie udzielone.

Umieszczając treści na stronie, Użytkownik udziela firmie GoDaddy nieograniczonej licencji na (i) używanie tych treści w celu umieszczenia ich na stronie Użytkownika oraz (ii) wyświetlanie zrzutów ekranu dowolnej strony utworzonej z użyciem Kreatora stron w trybie online, w materiałach marketingowych lub w inny sposób określony przez firmę GoDaddy według jej własnego wyłącznego uznania. Ponadto Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie GoDaddy, że (a) posiada wszystkie niezbędne prawa do dystrybucji takich treści, ponieważ jest autorem treści i posiada prawo do ich rozpowszechniania lub też otrzymał na piśmie od właściciela praw własności intelektualnej lub innego właściciela treści odpowiednie prawa do rozpowszechniania, licencje, zgody i (lub) pozwolenia na używanie; oraz (b) nie narusza praw jakichkolwiek stron trzecich. W rozumieniu niniejszej Umowy „treści” obejmują bez ograniczeń wszelki tekst, oprogramowanie, widżety, aplikacje, skrypty, kody źródłowe, interfejsy API, fotografie, ilustracje, obrazy, grafiki, dźwięki, muzykę, pliki audio, pliki wideo i funkcje interaktywne (oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo w nich zawarte). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że treści umieszczane przez niego w Kreatorze stron mogą być natychmiast dostępne. Dostarczane treści mogą być również buforowane przez okres maksymalnie jednego roku, a usunięcie treści z Kreatora stron nie powoduje usunięcia zbuforowanych wersji treści.

8. INNE PRODUKTY I USŁUGI FIRMY GoDaddy

Kreator stron może obejmować dostęp do innych produktów i usług firmy GoDaddy, takich jak (i) poczta e-mail, (ii) album zdjęć oraz (iii) produkty SSL firmy GoDaddy.

W przypadku zakupu Kreatora stron wyrażona elektronicznie akceptacja niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik zapoznał się z postanowieniami niniejszej Umowy, rozumie je oraz zgadza się ich przestrzegać wraz z umowami dotyczącymi poszczególnych produktów i usług firmy GoDaddy dołączonych do Kreatora stron, takimi jak (i) Umowa o świadczeniu usług przestrzeni roboczej oraz (ii)Umowa subskrybenta usługi certyfikatu SSL firmy GoDaddy, które można znaleźć tutaj i które zostają włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Produkty i usługi wchodzące w skład Kreatora stron można znaleźć na stronie docelowej Kreatora stron.

Usługi PhotoAlbum. Album fotograficzny (Photo Album) umożliwia (i) wysyłanie, porządkowanie, edytowanie i pobieranie zdjęć oraz (ii) wysyłanie i porządkowanie filmów wideo w galeriach publicznych, prywatnych i chronionych hasłem. Umożliwia także udostępnianie zdjęć i filmów wideo za pośrednictwem poczty e-mail lub ich publikowanie na blogach lub stronach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wszystkie zdjęcia, filmy wideo i inne treści wysyłane do Albumu fotograficznego lub w nim wyświetlane muszą być zgodne z Regulaminem ogólnym.

Usługi Smart Space. Usługa SmartSpace umożliwia personalizację strony. Wygląd strony Użytkownika można dostosowywać do potrzeb lub modyfikować zgodnie z instrukcjami i niniejszą Umową. Użytkownik nie może w inny sposób zmieniać ani modyfikować aplikacji ani jakichkolwiek udostępnionych treści. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować go ani podejmować innych prób jego odkrycia. Użytkownik nie jest uprawniony do łączenia strony z innym oprogramowaniem lub aplikacjami ani do integracji z wtyczkami lub rozszerzeniami innymi niż dostarczone. Kanałów RSS, aplikacji typu czat oraz interfejsów API nie wolno w żaden sposób modyfikować, dystrybuować ani udostępniać. Udostępnianie kanałów RSS, aplikacji typu czat oraz interfejsów API może zostać zakończone w dowolnym momencie. Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na przestrzeganie warunków Regulaminu ogólnego podczas korzystania z usługi SmartSpace.

9. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA; OGRANICZENIA DOTYCZĄCE FACEBOOKA

Oprócz postanowień Ogólnych zasad postępowania zawartych w Umowie regulaminu ogólnego Użytkownik w szczególności przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że:

 1. Jeśli Użytkownik korzysta z narzędzia do projektowania stron na Facebooku, nie może używać tego narzędzia w celu tworzenia stron, które promują, zawierają lub wykorzystują następujące treści bądź zawierają do nich odwołania lub ułatwiają dostęp:
  • Treści dotyczące alkoholu lub sprzedaży produktów tytoniowych, amunicji i (lub) broni;
  • Treści, które naruszają prawa stron trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, prawa moralne i inne prawa osobiste lub majątkowe oraz treści oszukańcze lub wprowadzające w błąd;
  • uprawianie hazardu, w tym między innymi gra w kasynach internetowych, zakłady sportowe, bingo lub poker;
  • Nielegalna działalność i (lub) nielegalne konkursy, piramidy finansowe, loterie lub łańcuszki (organizowanie lub ułatwianie dozwolonych prawem loterii, konkursów lub innych promocji bądź odwoływanie się do nich podlega wytycznym dotyczącym promocji na Facebooku, które można znaleźć tutaj); lub
  • Treści wyrażające nienawiść lub groźby, oszczercze lub pornograficzne, nawołujące do przemocy lub przedstawiające elementy nagości bądź nieuzasadnioną przemoc.
 2. Jeżeli Użytkownik korzysta z Projektanta stron na Facebooku, musi zapewnić posiadanie lub uzyskanie wszelkich praw do kopiowania, wyświetlania, rozpowszechniania, dostarczania i publicznego prezentowania wszystkich treści zawartych w aplikacji użytkownikom Facebooka we wszystkich krajach, w których treści są udostępniane.

10. OBRAZY I OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH

Definicje i zakres. W ramach Kreatora stron i narzędzia Instant Page Użytkownik może być uprawniony do korzystania z określonych (i) fotografii, ilustracji i innych obrazów („Obrazy”) i (lub) (ii) programów, widżetów lub innych aplikacji („Oprogramowanie”) opracowanych, posiadanych lub licencjonowanych przez dostawców będących stronami trzecimi zgodnie z umowami zawieranymi okresowo przez firmę GoDaddy. Jeżeli do Obrazów/Oprogramowania jest dołączona umowa licencyjna dostawcy będącego stroną trzecią lub ich użycie wymaga zgody na zawarcie takiej umowy licencyjnej, korzystanie z Obrazów/Oprogramowania przez Użytkownika podlega regulaminowi takiej umowy licencyjnej, który uzupełnia regulamin niniejszej Umowy, a nie zastępuje go.

Regulamin dotyczący wszystkich Obrazów i Oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że (i) Obrazy/Oprogramowanie nie są przedmiotem sprzedaży ani dystrybucji i mogą być używane wyłącznie jako element Kreatora stron lub narzędzia InstantPage; (ii) nie może usuwać, modyfikować ani zasłaniać oznaczeń praw autorskich, znaków towarowych ani innych oznaczeń praw własności zawartych w Obrazach/Oprogramowaniu oraz (iii) nie może modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, rozmontowywać, odwrotnie kompilować Obrazów/Oprogramowania, podejmować prób pozyskania ich kodu źródłowego ani tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych.

Firma GoDaddy może przekazywać zewnętrznym usługodawcom dane osobowe Użytkownika, które są wymagane do celów dostarczania Obrazów lub Oprogramowania stron trzecich, w tym między innymi nazwę domeny powiązaną ze stroną Kreatora stron lub InstantPage; Firma GoDaddy zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmieniania lub zaprzestania dostarczania Obrazów/Oprogramowania w dowolnym momencie. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy na każdym etapie takich działań.

Firma GoDaddy nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do Obrazów/Oprogramowania stron trzecich, które są oferowane w połączeniu z Kreatorem stron lub narzędziem InstantPage, i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić firmę GoDaddy z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń wobec firmy GoDaddy wynikających bezpośrednio lub pośrednio z używania lub niewłaściwego używania Obrazów/Oprogramowania stron trzecich przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że strony trzecie dostarczające Obrazy/Oprogramowanie są beneficjentami niniejszej Umowy będącymi stronami trzecimi do celów egzekwowania swoich praw na mocy niniejszej Umowy.

Dodatkowy regulamin dotyczący serwisu Fotolia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje regulamin serwisu Fotolia, który można znaleźć tutaj i który zostaje włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Dodatkowy regulamin dotyczący usługi MapQuest. Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie (i) rejestrować, zapisywać, archiwizować, przechowywać, tworzyć bazy danych ani w jakikolwiek inny sposób kopiować żadnej mapy ani wskazówek dojazdu (ani żadnej ich części) w sposób inny niż niezbędny do wygenerowania takiej mapy i (lub) wskazówek dojazdu w celu ich tymczasowego wyświetlania i drukowania; (ii) sublicencjonować, wynajmować, wypożyczać, cedować, dystrybuować, przepakowywać, zmieniać oznakowanie marką lub w inny sposób przenosić bądź ujawniać jakichkolwiek map i (lub) wskazówek dojazdu stronom trzecim; (iii) pomagać lub świadomie zezwalać stronom trzecim na wykonywanie którejkolwiek z wymienionych czynności lub przyczyniać się do tego.

Dodatkowy regulamin dotyczący serwisu eBay. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków Umowy licencyjnej interfejsu API programu dla deweloperów serwisu eBay, którą można znaleźć tutaj i która zostaje włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że serwis eBay jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących Programu dla deweloperów, zgodnie z opisem w Umowie licencyjnej interfejsu API programu dla deweloperów.

Dodatkowy regulamin dotyczący platformy AddThis. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że korzystanie przez niego z platformy AddThis podlega regulaminowi, który można znaleźć tutaj, oraz zasadom ochrony danych osobowych platformy AddThis, które znajdują się tutaj i stanowią załącznik będący integralną częścią niniejszej Umowy.

Dodatkowy regulamin dotyczący usługi Mapy Google. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z usługi Mapy Google podlega regulaminowi, który można znaleźć tutaj i który zostaje włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Dodatkowy regulamin dotyczący usługi Daj się znaleźć. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że używając widżetu Daj się znaleźć, podlega Regulaminowi usługi Daj się znaleźć zamieszczonemu tutaj, który niniejszym zostaje włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Dodatkowy regulamin dotyczący usługi Mapbox. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z usługi Mapbox podlega regulaminowi, który dostępny jest tutaj, a który zostaje włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie.

11. TYTUŁY I NAGŁÓWKI; NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ; KLAUZULA SALWATORYJNA

Tytuły i nagłówki w niniejszej Umowie służą jedynie celom informacyjnym i referencyjnym i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji umowy pomiędzy stronami w sposób inny, niż określono w niniejszym dokumencie. Każde postanowienie i uzgodnienie zawarte w niniejszej Umowie należy do wszelkich celów rozumieć jako oddzielne i niezależne postanowienie lub uzgodnienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niedozwolone, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia (lub części postanowień) niniejszej Umowy, które pozostaną ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

12. DEFINICJE; ROZBIEŻNOŚCI

Terminy zapisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie regulaminu ogólnego. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy regulaminu ogólnego, moc rozstrzygającą mają postanowienia niniejszej Umowy.

Aktualizacja: 27.12.2017

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.