GoDaddy

UMOWA USŁUG WORKSPACE

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2019

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

1. OPIS USŁUG

Poczta profesjonalna. W ramach naszego pakietu produktów Poczty profesjonalnej oferujemy różne Usługi, w tym usługę Poczty e-mail i Kalendarz online. Użytkownik może nabyć wszystkie te Usługi, a niektóre z nich są czasami dołączane nieodpłatnie przy zakupie innych produktów.

Usługi Workspace. W ramach naszego pakietu produktów Workspace oferujemy różne Usługi, w tym usługę Poczty e-mail, Dysk online i Kalendarz online. Wszystkie te Usługi można nabywać jako osobne produkty, a niektóre z nich są czasami dołączane nieodpłatnie przy zakupie innych produktów.

2. LIKWIDACJA KONTA; OGRANICZENIA

Usługi bezpłatne. Usługi bezpłatne mogą obejmować mniej funkcji niż wersje płatne. Zarówno w przypadku zapłaty za użytkowanie, jak i nieodpłatnego otrzymania Usług, korzystanie z nich podlega ogólnym warunkom niniejszej Umowy oraz postanowieniom dotyczącym konkretnej Usługi.

Narzędzia Workspace Desktop Aby zwiększyć funkcjonalność poczty Workspace E-mail i Kalendarza online oraz móc w pełni korzystać z Dysku online podczas używania ich przez aplikacje internetowe, Użytkownik musi pobrać nasze narzędzia Workspace Desktop („narzędzia WD”). Narzędzia WD nie są automatycznie instalowane na komputerze Użytkownika i stanowią jedynie udogodnienie. Nasza firma nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do narzędzi WD oraz wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność w tym zakresie. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub zaprzestania dostarczania jakiegokolwiek aspektu narzędzi WD w dowolnym momencie.

Nadmierne wykorzystanie konta Jeżeli wykorzystywanie konta w odniesieniu do którejkolwiek Usługi przekracza ograniczenia planu Użytkownika, jest on zobowiązany do (i) zmiany planu na taki, który odpowiada wykorzystywaniu przez niego konta lub (ii) ograniczenia korzystania z konta tak, aby mieściło się ono w jego planie. Jeśli Użytkownik nie podejmie żadnego z powyższych kroków, zastrzegamy sobie prawo do (a) nałożenia dodatkowych opłat za użytkowanie konta lub (b) zlikwidowania konta Użytkownika. Wykorzystanie konta będzie określane przez naszą firmę według jej własnego i wyłącznego uznania. O ile nie określono inaczej, niewykorzystane miesięczne przydziały nie kumulują się ani nie przechodzą na kolejny miesiąc.

Przechowywanie danych Usługi nie są przeznaczone do celów archiwizacji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przechowywanie niezależnych kopii zapasowych swoich wiadomości e-mail, plików, list dystrybucyjnych i innych treści. Nasza firma wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie wiadomości e-mail, plików, list dystrybucyjnych lub innych treści Użytkownika.

Inne ograniczenia Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się nie używać żadnej z Usług do (i) wysyłania wiadomości e-mail o dużej objętości, w dużej ilości lub do wielu odbiorców, (ii) przechowywania plików audio lub wideo (ani innych dużych plików lub multimediów nieprzeznaczonych do wykorzystywania w poczcie elektronicznej), (iii) tworzenia kopii zapasowej konta hostingowego ani (iv) innych zastosowań naruszających nasze zasady, które mogą być okresowo aktualizowane. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Użytkownika lub jego konto, przysługuje nam prawo do zablokowania, zawieszenia lub zakończenia świadczenia wszelkich Usług.

3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUG WORKSPACE I POCZTY PROFESJONALNEJ

Usługi podstawowe. Nasza usługa E-mail zapewnia Użytkownikowi możliwość wysyłania i odbierania poczty elektronicznej przez internet przy użyciu osobistego adresu e-mailowego połączonego z nazwą domeny Użytkownika. Aby móc skorzystać z naszej usługi E-mail, Użytkownik musi (i) zarejestrować nazwę domeny, (ii) zapewnić cały sprzęt niezbędny do utworzenia połączenia z internetem oraz (iii) zapewnić własne łącze internetowe.

Ograniczenia planów. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że usługa E-mail jest świadczona w ramach planów o różnych poziomach i ograniczeniach. Ograniczenia planów są przedstawione na stronie docelowej usługi E-mail lub w niniejszej Witrynie i mogą dotyczyć (i) dozwolonej liczby odbiorców jednej wiadomości e-mail, (ii) dozwolonej liczby wiadomości e-mail na dzień, (iii) wielkości każdej wiadomości e-mail i/lub załącznika, (iv) dozwolonej liczby kontaktów na udostępnioną listę adresową, (v) dozwolonej liczby kontaktów na listę dystrybucyjną, (vi) dozwolonej liczby wiadomości e-mail na minutę, (vii) dozwolonej liczby urządzeń na konto lub (viii) innych określonych przez nas kwestii.

Ochrona antyspamowa i antywirusowa. Nasza usługa E-mail obejmuje ochronę antyspamową i antywirusową. Wszystkie wiadomości e-mail przychodzące na adres poczty elektronicznej Użytkownika i z niego wychodzące będą automatycznie skanowane, aby zapobiec przesyłaniu spamu i/lub wirusów do i z programu poczty i systemu komputerowego Użytkownika. Użytkownik nie może wyłączać ani konfigurować tej funkcji. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że nasza ochrona antyspamowa i antywirusowa nie daje stuprocentowej (100%) gwarancji skuteczności ani bezbłędności i może spowodować skasowanie wiadomości e-mail i/lub załączników, które Użytkownik chce wysłać lub odebrać, albo pozwolić na przesłanie spamu i/lub wirusów do i z programu poczty lub systemu komputerowego Użytkownika. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niego ani żadnej osoby trzeciej w odniesieniu do oferowanej ochrony antyspamowej i antywirusowej, nieudanego wysłania lub odebrania przez Użytkownika wiadomości e-mail i/lub załączników w związku z jej działaniem lub przesłania spamu i/lub wirusów do lub z programu poczty lub systemu komputerowego Użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie przez niego z Oprogramowania podlega umowie lub umowom zawartym przez nas z dostawcami zewnętrznymi. Ponadto, jeżeli Oprogramowaniu towarzyszy zgoda dostawcy zewnętrznego na zawarcie umowy o świadczeniu usług lub umowy licencyjnej lub wymaga ono takiej zgody, korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania podlega takim umowom. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania, instalowania ani używania Oprogramowania, któremu towarzyszy zgoda dostawcy zewnętrznego na zawarcie umowy o świadczeniu usług lub umowy licencyjnej lub które wymaga takiej zgody, dopóki Użytkownik nie zaakceptuje postanowień jakiejkolwiek takiej umowy.

Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani ukrywać żadnych informacji o prawach autorskich, znaków towarowych ani innych informacji o prawach własności zawartych w Oprogramowaniu. Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Oprogramowania, z wyjątkiem przypadków, w których podejmowanie takich działań jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo oraz tylko w zakresie dopuszczalnym na mocy tego prawa. Użytkownik nie może używać Oprogramowania do jakichkolwiek zastosowań lub w jakichkolwiek sytuacjach, w których awarie Oprogramowania mogłyby doprowadzić do śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała osoby, lub poważnej szkody fizycznej lub szkody dla środowiska.

Nasza firma i jej dostawcy zewnętrzni nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji w odniesieniu do Oprogramowania od dostawców zewnętrznych, które jest oferowane w połączeniu z Usługami, a także wyraźnie wyłączają wszelką odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe z tego tytułu. Pomoc techniczną dotyczącą Oprogramowania zapewnia nasza firma, a nie jej dostawca zewnętrzny.

Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że nasza firma automatycznie doda rekord SRV do jego serwera DNS, jeżeli nazwa domeny Użytkownika jest zarejestrowana w firmie GoDaddy. Użytkownik może usunąć rekord SRV poprzez panel sterowania DNS. Rekord SRV może zostać skasowany po usunięciu ostatniego adresu e-mail powiązanego z nazwą domeny lub po dokonaniu transferu nazwy domeny.

4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DYSKU ONLINE W RAMACH USŁUG WORKSPACE

Usługi podstawowe. Dysk online to system przechowywania plików online, który pozwala Użytkownikowi przechowywać i udostępniać pliki za pośrednictwem internetu bez konieczności (i) używania wewnętrznych lub zewnętrznych dysków twardych lub (ii) przesyłania dużych plików pocztą elektroniczną. Ponadto, Dysk online umożliwia Użytkownikowi dostęp do jego plików z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu (np. komputera w pracy, komputera domowego, urządzenia mobilnego itp.).

Ograniczenia planów. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że usługa Dysku online jest świadczona w ramach planów o różnych poziomach i ograniczeniach. Ograniczenia planów są przedstawione na stronie docelowej usługi Dysku online w ramach niniejszej Witryny i mogą dotyczyć (i) ilości zakupionej przestrzeni dyskowej oraz (ii) liczby plików, które mogą być przechowywane i udostępniane. Oprócz limitów przedstawionych na stronie docelowej, Użytkownik może posiadać maksymalnie 50 000 folderów. Nie może on także przechowywać więcej niż 100 000 plików w pojedynczym katalogu lub folderze. W przypadku przekroczenia tych limitów przez Użytkownika, możemy zawiesić jego konto do czasu dostosowania się przez niego do stosownych ograniczeń.

Konto próbne. Okresowo nasza firma może wedle własnego uznania oferować bezpłatne wersje próbne Dysku online („Konto próbne”), aby umożliwić Użytkownikowi przetestowanie Usługi przed zobowiązaniem się do uiszczenia opłaty. Użytkownik akceptuje fakt, że może on korzystać tylko z jednego (1) konta próbnego przez okres trzydziestu (30) dni. Po upływie tego terminu, Użytkownik straci dostęp do swojego Konta próbnego. Aby nadal korzystać z Dysku online, Użytkownik musi przejść na konto płatne przed upływem okresu ważności Konta próbnego lub w terminie czternastu (14) dni po upływie takiego okresu. W przeciwnym razie, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia Konta próbnego Użytkownika i wszelkich powiązanych z takim kontem danych klientów. Nasza firma wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność za straty lub szkody wynikłe z usunięcia przez nią danych konta Użytkownika i danych klientów lub związane z takim usunięciem. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania Kont próbnych w dowolnym momencie i bez wcześniejszego zawiadomienia.

Zakaz dotyczący treści witryn o dużej liczbie odsłon. Mimo że Dysk online pozwala na udostępnianie plików za pośrednictwem publicznych łączy, nie jest on przeznaczony do hostingu treści witryn o dużej liczbie odsłon. Użytkownik przyjmuje powyższe do wiadomości i zobowiązuje się do niekorzystania z Dysku online (i) do hostingu treści witryn o dużej liczbie odsłon (określonych przez nas według naszego wyłącznego uznania) ani (ii) do innych zastosowań naruszających nasze zasady, które mogą być okresowo aktualizowane.

Zabezpieczenia. Przypominamy, że bezpieczeństwo plików i folderów plików zabezpieczonych hasłem zależy od Użytkownika. Mimo że Dysk online oferuje możliwość oznaczenia publicznie udostępnianych plików i folderów jako chronionych hasłem (tj. widocznych tylko dla osób, którym Użytkownik udostępnił hasło), obowiązkiem Użytkownika pozostaje zaszyfrowanie lub zabezpieczenie hasłem łączy do takich plików i folderów. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Użytkownika, możliwe będzie uzyskanie dostępu do takich chronionych hasłem plików i folderów za pośrednictwem publicznych łączy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania podejmowane na jego koncie, niezależnie od tego, czy zostały one przez niego zatwierdzone. Użytkownik zobowiązuje się przechowywać informacje związane ze jego kontem – w tym między innymi hasła dostępu – w bezpiecznym miejscu. Nasza firma wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu nieautoryzowanego wykorzystania lub dostępu do konta, plików lub folderów Użytkownika.

5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KALENDARZA ONLINE W RAMACH USŁUG WORKSPACE

Usługi podstawowe. Kalendarz online zapewnia Użytkownikowi usługi kalendarza odpowiednie zarówno dla jednego, jak i większej liczby użytkowników w domu i w pracy. Kalendarz online zasadniczo pozwala Użytkownikowi na (i) tworzenie i prowadzenie kalendarzy osobistych i grupowych, (ii) planowanie wydarzeń i zapraszanie do nich innych osób, (iii) sprawdzanie dostępności użytkowników, (iv) planowanie wykorzystywania współdzielonych zasobów, takich jak sale konferencyjne czy linie telekonferencyjne, (v) dołączanie plików do zaplanowanych wydarzeń oraz (vi) zarządzanie zadaniami i udostępnianie ich.

Ograniczenia planów. Użytkownik potwierdza i akceptuje fakt, że usługa Kalendarza online jest świadczona w ramach planów o różnych poziomach i ograniczeniach. Ograniczenia planów są przedstawione na stronie docelowej usługi Kalendarza online i mogą dotyczyć liczby użytkowników.

Protokół CalDAV. Usługa Kalendarza online jest dostępna za pośrednictwem protokołu CalDAV. W związku z tym, jeżeli protokół CalDAV nie jest natywnym elementem Klienta od dostawcy zewnętrznego, zgodnie z poniższą definicją, aby korzystać z tej funkcji Użytkownik musi zainstalować aplikację obsługującą protokół CalDAV. Jeżeli taka aplikacja nie jest dostępna dla danego Klienta od dostawcy zewnętrznego, Użytkownik nie będzie mógł synchronizować Kalendarza online pomiędzy platformami.

6. KLIENTY I OPROGRAMOWANIE OD DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nasze Usługi mogą być kompatybilne z klientami komputerowymi od dostawców zewnętrznych, takimi jak Microsoft Outlook® i FileZilla oraz klientami od dostawców zewnętrznych funkcjonującymi w mobilnych systemach operacyjnych, takich jak iPhone® czy Droid® (indywidualnie i łącznie „Klienty dostawców zewnętrznych”).